La situació dels joves

La situació dels joves

[:CA]Després de llegir l’article de Milagros Pérez Oliva al El Pais, em van sorgir les següents reflexions que vull compartir.

La incertesa vital que provoca la crisi en els “ni-nis” (joves que ni estudien ni treballen) “sembla” ben tolerada pels joves que s’acostumen a viure de nit i dormir al matí… i no és així. Després d’una primera etapa de viure en família aixoplugats i esbroncats per pares i avis, molts d’ells s’adonen compte que no tenen futur: ni possibilitats de trobar feina, ni possibilitats d’emancipar-se, ni, per descomptat, de formar una família.

Alguns, tot i les dificultats que tenen per inserir-se a la vida adulta, se’n surten. Altres, aclaparats per aquesta incertesa vital, cauen en depressions, amb episodis greus d’ingressos hospitalaris segons ens informen els professionals de la salut.

2017_02_17_futur_jovesÉs poca cosa el que podem fer cada un de nosaltres, però des d’Acció Solidària Contra l’Atur es treballa per ajudar als joves (i també als no tan joves) a què puguin gaudir d’una vida digna mitjançant una feina i per això col·laboro amb la Fundació.

Inma Noguera[:es]Después de leer el artículo de Milagros Pérez Oliva al El Pais, me surgieron las siguientes reflexiones que quiero compartir.

La incertidumbre vital que provoca la crisis en los “ni-nis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) “parece” muy tolerada por los jóvenes que se acostumbran a vivir por la noche y dormir por la mañana… y no es así. Después de una primera etapa de vivir en família, guarecidos y abucheados por padres y abuelos, muchos de ellos se dan cuenta cuenta que no tienen futuro: ni posibilidades de encontrar trabajo, ni posibilidades de emanciparse, ni, por supuesto, de formar una familia.

Algunos, todo y las dificultades que tienen para insertarse en la vida adulta, se salen. Otros, abrumados por esta incertidumbre vital, caen en depresiones, con episodios graves de ingresos hospitalarios según nos informan los profesionales de la salud.

2017_02_17_futur_jovesEs poca cosa el que podemos hacer cada uno de nosotros, pero desde
se trabaja para ayudar a los jóvenes (y también a los no tan jóvenes) a qué puedan disfrutar de una vida digna mediante un trabajo y por eso colaboro con la Fundación.

Inma Noguera[:]

És més deute la solució?

[:CA]Sembla que tots els problemes es poden solucionar amb un major endeutament.  El president del Banc Central Europeu, Mario Dragui, ha decidit que per sortir de l’anèmia de l’economia europea seguirà comprant deute públic i privat fins els desembre de 2017, i si cal, continuarà fent-ho més enllà. El govern espanyol ha dit als pensionistes que no es preocupin, que quan s’acabi de buidar la guardiola de les pensions, emetrà més deute.

Però la realitat és que malgrat els importantíssim estímuls del BCE, l’economia europea, no aconsegueix sortir del seu estancament o que l’actual sistema públic de pensions espanyol és insostenible.

Si la quantiosa xifra de 4,5 bilions d’euros que el BCE haurà posat al mercat a finals del 2017 no impulsa suficientment l’economia, on van a parar aquestes piles de diner a cost zero? S’estan invertint en la compra d’actius immobiliaris, títols de borsa, deute públic, i altres bens especulatius que estan creant una nova bombolla que anuncia una futura recessió. Si aquesta s’acaba produint, no serà fàcil fer-hi front atès que l’endeutament públic dels estats europeus de la eurozona és del 91,7% del seu PIB, i que l’endeutament d’empreses i de particulars encara és molt elevat.

Sembla com si dominés la creença de que els deutes no s’han de tornar, doncs sempre es podran renovar,  i que el cost del diner serà sempre de quasi zero. Ara, la Reserva Federal americana ja ha anunciat que augmentarà el tipus d’interès, el que acabarà afectant també a la Unió Europea. L’augment d’un 1%, suposa per Espanya un cost addicional anual d’interessos de 10.000 milions, als que hauríem de sumar, entre d’altres,  un mínim de 10.000 milions del dèficit de les pensions. El major cost dels interessos serà un drenatge de recursos al  pressupost públic, a les inversions empresarials i al poder adquisitiu dels particulars, el que dificultaran el creixement econòmic.

Es hora d’actuar sobre les vertaderes causes de l’estancament de la Unió Europea i no allargar més la respiració assistida a base d’un creixent endeutament. Si no es fa, què passarà quan el BCE deixi d’injectar diners al mercat o intenti  disminuir el nivell de préstecs que te al seu balanç?

Sortosament Espanya està tenint un elevat creixement econòmic. No fora ara un bon moment per incidir sobre els problemes estructurals i començar a reduir l’endeutament públic que actualment supera el bilió d’euros i suposa el 100% del PIB?

Francesc Raventós

Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Publicat a La Vanguardia el 22/12/2016.[:es]Parece que todos los problemas se pueden solucionar con un mayor endeudamiento. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Dragui, ha decidido que para salir de la anemia de la economía europea seguirá comprando deuda pública y privado hasta diciembre de 2017, y si hace falta, continuará haciéndolo más allá. El gobierno español ha dicho a los pensionistas que no se preocupen, que cuando se acabe de vaciar la hucha de las pensiones, emitirá más deuda.

Pero la realidad es que a pesar de los importantísimo estímulos del BCE, la economía europea, no consigue salir de su estancamiento o que el actual sistema público de pensiones español es insostenible.

Si la cuantiosa cifra de 4,5 billones de euros que el BCE habrá puesto al mercado a finales del 2017 no impulsa suficientemente la economía, ¿dónde van a parar estas pilas de dinero a coste cero? Se están invirtiendo en la compra de activos inmobiliarios, títulos de bolsa, deuda pública, y otros bienes especulativos que están creando una nueva burbuja que anuncia una futura recesión. Si esta se acaba produciendo, no será fácil hacer frente ya que el endeudamiento público de los estados europeos de la eurozona es del 91,7% de su PIB, y que el endeudamiento de empresas y de particulares todavía es muy elevado.

Parece como si dominase la creencia de que las deudas no se tienen que devolver, pues siempre se podrán renovar, y que el coste del dinero será siempre de casi cero. Ahora, la Reserva Federal americana ya ha anunciado que aumentará el tipo de interés, el que acabará afectando también a la Unión Europea. El aumento de un 1%, supone por España un coste adicional anual de intereses de 10.000 millones, a los que tendríamos que sumar, entre otros, un mínimo de 10.000 millones del déficit de las pensiones. El mayor coste de los intereses será un drenaje de recursos al presupuesto público, a las inversiones empresariales y al poder adquisitivo de los particulares, el que dificultarán el crecimiento económico.

Es el momento de actuar sobre las verdaderas causas del estancamiento de la Unión Europea y no alargar más la respiración asistida a base de un creciente endeudamiento. Si no se hace, ¿que pasará cuando el BCE deje de inyectar dinero al mercado o intente disminuir el nivel de préstamos que té a su balance?

Por suerte España está teniendo un elevado crecimiento económico. ¿No seria ahora un buen momento para incidir sobre los problemas estructurales y empezar a reducir el endeudamiento público que actualmente supera el billón de euros y supone el 100% del PIB?

Francesc Raventós

Ex decano del Colegio de Economistas de Cataluña

Publicado a La Vanguardia el 22/12/2016.[:]

Una desastrosa gestió

[:CA]Voldria continuar la reflexió que feia, ara fa un mes, en aquestes mateixes pàgines sobre les conseqüències dels errors en la gestió de la globalització per part dels governs. En aquell moment parlava més del cas americà i a la victòria de Trump, però ara vull referir-me sobre tot a Europa, i centrar-me en la zona euro.

 1. La globalització. El procés accelerat de desaparició de barreres als moviments de persones, de productes, de capitals, i de informació, és una tendència imparable fruit, en gran part, del progrés tecnològic i de la consegüent “obertura” de les societats. Aquest procés ha permès millorar els nivells de benestar de milions i milions de persones arreu. No es podia evitar; no s’havia d’evitar. Però s’havia d’ordenar millor, i no deixar-lo en mans dels poders econòmics. Calia també prendre mesures per corregir els possibles inconvenients per als ciutadans dels països desenvolupats. I, paradoxalment, a Europa es van prendre les mesures contraries. M’explico, simplificant molt. Es van produir moviments cap a Europa de productes i de persones, i d’Europa cap a fora, de capitals productius; el moviment d’informació va ser impressionant i bidireccional. El resultat ha significat l’augment de les importacions de productes de consum, l’increment de les arribades de persones immigrants (agreujada per els que fugen de les guerres). Mentre, es produïa aquí una desindustrialització, fruit de la deslocalització d’inversions productives, i de la utilització de capitals interns per a operacions especulatives improductives, tant de tipus financer com d’altres actius. És evident que aquests moviments, han produït, i aquesta és la bona notícia, efectes molt beneficiosos en la disminució de la pobresa al món. Han suposat també beneficis importants als capitals occidentals que han tingut una llibertat que mai havien conegut. Però no és menys cert que han suposat forts problemes de manca de treball i de disminució de rendes a una part important de la població europea, problemes que durant un temps van estar endolcits per el recurs al crèdit. 
 2. La gestió de la crisi. Quan la bombolla especulativa va explotar i l’excés d’endeutament va condicionar el consum, tant públic com privat, i va posar en perill l’estabilitat financera de la zona euro, es van prendre mesures de sortida de la crisi dirigides en primer lloc a resoldre els desequilibris financers privats, i altres basades en criteris radicals d’austeritat que han afectat sobre tot a la mateixa part de la població que ja havia rebut l’impacte negatiu dels efectes de la globalització: regressió del mercat de treball, restriccions pressupostàries, congelació d’inversions, retallades de serveis públics (sobre tot sanitat i educació). No és doncs d’estranyar que hi hagi gent que pensi que les autoritats del seu país, en comptes de preparar mesures per compensar els possibles efectes negatius de la globalització, n’han aplicat algunes que encara les han agreujat.
 3. La UE i la globalització. A partir d’aquí han entrat en joc dues hipocresies. La dels dirigents estatals que participen a la aprovació de mesures d’austeritat a la UE, i després senyalen a la UE com a culpable de les conseqüències. I la d’aquells que, sovint des de l’oposició política, senyalen com a responsables de tot això a les persones que arriben de fora. Així es fa bullir l’olla de l’euroescepticisme, de la xenofòbia, i del “nosaltres sols, millor”. I el brou encara s’escalfa i s’embruta més per l’absoluta manca de regulació del mercat de la informació digital. No es estrany que algú pensi que s’està posant en perill la democràcia…
 4. Els cops de timó. Descriure un gestió adequada seria llarg i no pas fàcil. Demano, però, sis cops de timó urgents:
  1. Ampliar les polítiques actives de creació de llocs de treball i de formació que permetin un creixement de qualitat.
  2. Invertir en sanitat, educació i altres serveis, que permetin garantir a les persones una renda mínima, i evitin el sentiment de ser desplaçades per nou vinguts.
  3. Establir un procés solidari, però raonable i ordenat, d’arribada de noves persones.
  4. Restringir l’actual llibertat absoluta de moviments de capital, i taxar de forma important les plusvàlues especulatives.
  5.  Intensificar molt la persecució del frau fiscal per augmentar la recaptació.
  6. Introduir normes en el funcionament de les plataformes i xarxes digitals per poder evitar l’anonimat i poder exigir responsabilitats en la difusió de la mentida.

Joan Majó, enginyer i ex ministre.[:es]Querría continuar la reflexión que hacía, ahora hace un más, en estas mismas páginas sobre las consecuencias de los errores en la gestión de la globalización por parte de los gobiernos. En aquel momento hablaba más del caso americano y a la victoria de Trump, pero ahora quiero referirme sobre todo en Europa, y centrarme en la zona euro.

 1. La globalización. El proceso acelerado de desaparición de barreras a los movimientos de personas, de productos, de capitales, y de información, es una tendencia imparable fruto, en gran parte, del progreso tecnológico y de la consiguiente “apertura” de las sociedades. Este proceso ha permitido mejorar los niveles de bienestar de millones y millones de personas por todas partes. No se podía evitar; no se tenía que evitar. Pero se tenía que ordenar mejor, y no dejarlo en manos de los poderes económicos. Haría falta también tomar medidas para corregir los posibles inconvenientes para los ciudadanos de los países desarrollados. Y, paradójicamente, en Europa se tomaron las medidas contrarias. Me explico, simplificando mucho. Se produjeron movimientos hacia Europa de productos y de personas, y de Europa hacia fuera, de capitales productivos; el movimiento de información fue impresionante y bidireccional. El resultado ha significado el aumento de las importaciones de productos de consumo, el incremento de las llegadas de personas inmigrantes (agravada por los que huyen de las guerras). Mientras, se producía aquí una desindustrialización, fruto de la deslocalización de inversiones productivas, y de la utilización de capitales internos para operaciones especulativas improductivas, tanto de tipo financiero como otros activos.Es evidente que estos movimientos, han producido, y esta es la buena noticia, efectos muy beneficiosos en la disminución de la pobreza en el mundo. Han supuesto también beneficios importantes en los capitales occidentales que han tenido una libertad que nunca habían conocido. Pero no es menos cierto que han supuesto fuertes problemas de carencia de trabajo y de disminución de rentas a una parte importante de la población europea, problemas que durante un tiempo estuvieron endulzados por el recurso al crédito.
 2. La gestión de la crisis. Cuando la burbuja especulativa explotó y el exceso de endeudamiento condicionó el consumo, tanto público como privado, y puso en peligro la estabilidad financiera de la zona euro, se tomaron medidas de salida de la crisis dirigidas en primer lugar a resolver los desequilibrios financieros privados, y otras basadas en criterios radicales de austeridad que han afectado sobre todo a la misma parte de la población que ya había recibido el impacto negativo de los efectos de la globalización: regresión del mercado de trabajo, restricciones presupuestarias, congelación de inversiones, recortes de servicios públicos (sobre todo sanidad y educación). No es pues de extrañar que haya gente que piense que las autoridades de su país, en vez de preparar medidas para compensar los posibles efectos negativos de la globalización, han aplicado algunas que todavía las han agravado.
 3. La UE y la globalización. A partir de aquí han entrado en juego dos hipocresías. La de los dirigentes estatales que participan a la aprobación de medidas de austeridad a la UE, y después señalan a la UE como culpable de las consecuencias. Y la de aquellos que, a menudo desde la oposición política, señalan como responsables de todo esto a las personas que llegan de fuera. Así se hace hervir la olla de la euroescepticismo, de la xenofobia, y del “nosotros sólo, mejor”. Y el caldo todavía se calienta y se ensucia más por la absoluta carencia de regulación del mercado de la información digital. No es extraño que alguien piense que se está poniendo en peligro la democracia…
 4. Los golpes de timón. Describir una gestión adecuada sería largo y no fácil. Pido, pero, seis golpes de timón urgentes:
  1. Ampliar las políticas activas de creación de puestos de trabajo y de formación que permitan un crecimiento de calidad.
  2. Invertir en sanidad, educación y otros servicios, que permitan garantizar a las personas una renta mínima, y eviten el sentimiento de ser desplazadas por nuevo venidos.
  3. Establecer un proceso solidario, pero razonable y ordenado, de llegada de nuevas personas.
  4. Restringir la actual libertad absoluta de movimientos de capital, y tasar de forma importante las plusvalías especulativas.
  5. Intensificar mucho la persecución del fraude fiscal para aumentar la recaudación.
  6. Introducir normas en el funcionamiento de las plataformas y redes digitales para poder evitar el anonimato y poder exigir responsabilidades en la difusión de la mentira.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.[:]

Perfil del sol·licitant d’un microcrèdit el 2016

[:CA]Som l’única entitat civil i laica que concedeix microcrèdits sense interessos per a projectes empresarials que creïn ocupació.

Recopilant les dades que tenim de l’any 2016 hem realitzat un estudi per conèixer el retrat robot de les persones que sol·liciten microcrèdits per a projectes d’autoocupació, i ha resultat que és un home de 45 anys, no immigrant i que sol·licita un préstec sense interessos d’import mig de 4.500 €.

Durant l’any 2016:

 • Hem concedit 53 préstecs sense interessos per un import global de 337.882 €
  • 47 han estat microcrèdits per autoocupació amb un import global de 211.881 €
  • 6 per a entitats i cooperatives amb 126.000 €.
 • Els projectes finançats han creat 135 llocs de treball.
 • Els perfils dels sol·licitants són:
  • 60% homes
  • 23% immigrants
  • Edat mitjana de 45 anys.

Des d’Acció Solidària Contra l’Atur seguirem treballant per crear nous llocs de treball.

 [:es]Somos la única entidad civil y laica que concede microcréditos sin intereses para proyectos empresariales que creen empleo.

Recopilando los datos que tenemos del año 2016 hemos realizado un estudio para conocer el retrato robot de las personas que solicitan microcréditos para proyectos de autoempleo, y ha resultado que es un hombre de 45 años, no inmigrante y que suele solicita un préstamo sin intereses de importe medio de 4.500 €.

Durante el año 2016:

 • Hemos concedido 53 préstamos sin intereses por un importe global de 337.882 €.
  • 47 han sido microcréditos para autoempleo con un importe global de 211.881 €.
  • 6 para entidades y cooperativas con 126.000 €.
 • Los proyectos financiados han creado 135 puestos de trabajo.
 • Los perfiles de los solicitantes son:
  • 60% Hombres
  • 23% inmigrantes
  • Edad media de 45 años.

Desde Acció Solidària Contra l’Atur  seguiremos trabajando para crear nuevos puestos de trabajo.[:]

Rostisseria Els Ametllers, Manresa

[:CA]José Alcalà de Sant Salvador de Guardiola vol posar en marxa la rostisseria Els ametllers al C/ Sant Antoni Abad, 5 de Manresa. En aquesta zona no hi ha cap altre negoci d’aquest tipus i es troba molt a prop de la zona universitària i a més també té un mercat setmanal.

Els productes que es volen oferir bàsicament es poden agrupar en 3 línies:

 • Rostisseria principalment de pollastres
 • Servei de menjar per emportar, amb un sortit ampli de plats preparats (tradicionals i lleugers): pastes, arrossos, rostit de carn.
 • Begudes i aperitius: refrescos, aigües, patates, olives…
 • Varis: pa i complements que no seran la base del negoci, però que pot complementar als productes bàsics (pots de tomàquet, oli…)

El local tindrà un expositor amb el menjar cuinat i també postades amb els diferents productes que es poden vendre. Hi haurà la possibilitat de poder escalfar els plats amb el microones. Amb aquest projecte es crea en un principi un lloc de feina, amb la possibilitat d’ampliar en funció del creixement d’aquest.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur pel projecte d’enginyeria, la llicència d’obertura i la fregidora. ASCA els concedeix un microcrèdit sense interessos de 2.970 € a retornar en 36 quotes.

Sort i força amb el projecte![:es]José Alcalà de Sant Salvador de Guardiola quiere poner en marcha la rostisseria Els Ametllers al C/ Sant Antoni Abad, 5 de Manresa. En esta zona no hay ninguno otro negocio de este tipo y se encuentra muy cerca de la zona universitaria y además también tiene un mercado semanal.

Los productos que se quieren ofrecer básicamente se pueden agrupar en 3 líneas:

 • Rostisseria principalmente de pollos.
 • Servicio de comer para llevar, con un salido amplio de platos preparados  (tradicionales y ligeros): pastas, arroces, asado de carne.
 • Bebidas y aperitivos: refrescos, aguas, patatas, olivas…
 • Varios: pan y complementos que no serán la base del negocio, pero que puede complementar a los productos básicos (puedes de tomate, aceite…)

El local tendrá un expositor con la comida cocinada y también estantes con los diferentes productos que se pueden vender. Habrá la posibilidad de poder calentar los platos con el microondas. Con este proyecto se crea en un principio un puesto de trabajo, con la posibilidad de ampliarlo en función del crecimiento de este.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur por el proyecto de ingeniería, la licencia de apertura y la freidora. ASCA les concede un microcrédito sin intereses de 2.970 € a devolver en 36 cuotas.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Forn – Cafeteria, l’Hospitalet de Llobregat

[:CA]Victor Manuel Amado de Barcelona, està actualment a l’atur.  Ha capitalitzat l’ajuda de l’atur i  juntament amb la seva parella, que havien tingut un forn en el seu país d’origen, agafen el traspàs d’un forn que ja estava actiu: Panadería y cafeteria – La Caribeña, al C/ Santiago Ramón y Cajal 33, local 7 de l’Hospitalet de Llobregat. El traspàs els ha costat 10.000 €.

Volen millorar el negoci amb la venda de pa a l’engròs de les especialitats de pa llatí elaborades per ell mateix que és un gran coneixedor de l’ofici, com pa de guaiaba, pa de formatge, bunyols, pa de bono, pa tovet, pa de trena, pa de blat, pa d’avena i pa d’all, a més de productes llatins, com empanades, papes farcides, arepes,… També oferirà els productes típics de forn d’aquí com baguetes, croissants, xapates, pa de pagès, magdalenes, coques, … Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adequar i condicionar el local, i tenir el permís per l’obrador. ASCA els concedeix un microcrèdit sense interessos de 6.229 € a retornar en 36 quotes.

Sort i força amb el projecte![:es]Victor Manuel Amado de Barcelona, se encuentra actualmente en el paro. Ha capitalizado la ayuda del paro y junto con su pareja, que habían tenido un horno en su país de origen, cogen el traspaso de un horno que ya estaba activo: Panadería y cafetería – La Caribeña, al C/ Santiago Ramón y Cajal 33, local 7 de l’Hospitalet de Llobregat. El traspaso les ha costado 10.000 €.

Quieren mejorar el negocio con la venta de pan al por mayor de las especialidades de pan latino elaboradas por él mismo que es un gran conocedor del oficio, como pan de guayaba, pan de queso, buñuelos, pan de bono, pan blando, pan de trenza, pan de trigo, pan de avena y pan de ajo, además de productos latinos, como empanadas, papas rellenadas, arepas,… También ofrecerá los productos títpicos de horno de aquí como baguetes, cruasanes, xapates, pan de labrador, magdalenas, cocas, … Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adecuar y condicionar el local, y tener el permiso por el obrador. ASCA los concede un microcrédito sin intereses de 6.229 € a devolver en 36 cuotas.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]