[:CA]Sembla que tots els problemes es poden solucionar amb un major endeutament.  El president del Banc Central Europeu, Mario Dragui, ha decidit que per sortir de l’anèmia de l’economia europea seguirà comprant deute públic i privat fins els desembre de 2017, i si cal, continuarà fent-ho més enllà. El govern espanyol ha dit als pensionistes que no es preocupin, que quan s’acabi de buidar la guardiola de les pensions, emetrà més deute.

Però la realitat és que malgrat els importantíssim estímuls del BCE, l’economia europea, no aconsegueix sortir del seu estancament o que l’actual sistema públic de pensions espanyol és insostenible.

Si la quantiosa xifra de 4,5 bilions d’euros que el BCE haurà posat al mercat a finals del 2017 no impulsa suficientment l’economia, on van a parar aquestes piles de diner a cost zero? S’estan invertint en la compra d’actius immobiliaris, títols de borsa, deute públic, i altres bens especulatius que estan creant una nova bombolla que anuncia una futura recessió. Si aquesta s’acaba produint, no serà fàcil fer-hi front atès que l’endeutament públic dels estats europeus de la eurozona és del 91,7% del seu PIB, i que l’endeutament d’empreses i de particulars encara és molt elevat.

Sembla com si dominés la creença de que els deutes no s’han de tornar, doncs sempre es podran renovar,  i que el cost del diner serà sempre de quasi zero. Ara, la Reserva Federal americana ja ha anunciat que augmentarà el tipus d’interès, el que acabarà afectant també a la Unió Europea. L’augment d’un 1%, suposa per Espanya un cost addicional anual d’interessos de 10.000 milions, als que hauríem de sumar, entre d’altres,  un mínim de 10.000 milions del dèficit de les pensions. El major cost dels interessos serà un drenatge de recursos al  pressupost públic, a les inversions empresarials i al poder adquisitiu dels particulars, el que dificultaran el creixement econòmic.

Es hora d’actuar sobre les vertaderes causes de l’estancament de la Unió Europea i no allargar més la respiració assistida a base d’un creixent endeutament. Si no es fa, què passarà quan el BCE deixi d’injectar diners al mercat o intenti  disminuir el nivell de préstecs que te al seu balanç?

Sortosament Espanya està tenint un elevat creixement econòmic. No fora ara un bon moment per incidir sobre els problemes estructurals i començar a reduir l’endeutament públic que actualment supera el bilió d’euros i suposa el 100% del PIB?

Francesc Raventós

Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Publicat a La Vanguardia el 22/12/2016.[:es]Parece que todos los problemas se pueden solucionar con un mayor endeudamiento. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Dragui, ha decidido que para salir de la anemia de la economía europea seguirá comprando deuda pública y privado hasta diciembre de 2017, y si hace falta, continuará haciéndolo más allá. El gobierno español ha dicho a los pensionistas que no se preocupen, que cuando se acabe de vaciar la hucha de las pensiones, emitirá más deuda.

Pero la realidad es que a pesar de los importantísimo estímulos del BCE, la economía europea, no consigue salir de su estancamiento o que el actual sistema público de pensiones español es insostenible.

Si la cuantiosa cifra de 4,5 billones de euros que el BCE habrá puesto al mercado a finales del 2017 no impulsa suficientemente la economía, ¿dónde van a parar estas pilas de dinero a coste cero? Se están invirtiendo en la compra de activos inmobiliarios, títulos de bolsa, deuda pública, y otros bienes especulativos que están creando una nueva burbuja que anuncia una futura recesión. Si esta se acaba produciendo, no será fácil hacer frente ya que el endeudamiento público de los estados europeos de la eurozona es del 91,7% de su PIB, y que el endeudamiento de empresas y de particulares todavía es muy elevado.

Parece como si dominase la creencia de que las deudas no se tienen que devolver, pues siempre se podrán renovar, y que el coste del dinero será siempre de casi cero. Ahora, la Reserva Federal americana ya ha anunciado que aumentará el tipo de interés, el que acabará afectando también a la Unión Europea. El aumento de un 1%, supone por España un coste adicional anual de intereses de 10.000 millones, a los que tendríamos que sumar, entre otros, un mínimo de 10.000 millones del déficit de las pensiones. El mayor coste de los intereses será un drenaje de recursos al presupuesto público, a las inversiones empresariales y al poder adquisitivo de los particulares, el que dificultarán el crecimiento económico.

Es el momento de actuar sobre las verdaderas causas del estancamiento de la Unión Europea y no alargar más la respiración asistida a base de un creciente endeudamiento. Si no se hace, ¿que pasará cuando el BCE deje de inyectar dinero al mercado o intente disminuir el nivel de préstamos que té a su balance?

Por suerte España está teniendo un elevado crecimiento económico. ¿No seria ahora un buen momento para incidir sobre los problemas estructurales y empezar a reducir el endeudamiento público que actualmente supera el billón de euros y supone el 100% del PIB?

Francesc Raventós

Ex decano del Colegio de Economistas de Cataluña

Publicado a La Vanguardia el 22/12/2016.[:]