Dietètica Maria Rosa, Ripollet – Inici i seguiment

Dietètica Maria Rosa, Ripollet – Inici i seguiment

[:CA]Luisa Fernanda Fernández de Cerdanyola del Vallès , actualment es troba a l’atur i vol agafar mitjançant el servei del Reempresa una parada de dietètica en el mercat de Ripollet: Dietètica Maria Rosa, concretament a les parades 76, 77 i 78 del mercat.

La botiga es dedica a la comercialització de productes dietètics i herboristeria en general. S’ofereixen productes ecològics, productes de dietètica i tot el que és herboristeria en general, amb la característica que són productes naturals, de qualitat, de proximitat i enfocats als hàbits de vida saludable. En el mercat no hi ha cap altra parada similar. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

Demana a Acció Solidària Contra l’Atur una ajuda per poder fer el traspàs i adquirir més gènere. ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 12.000 € a pagar en 36 quotes.

El 13 de novembre 2017 fem una visita de seguiment. La botiga/parada està situada dins del mercat amb un horari de 8 a 14 h. La seva voluntat és ampliar l’horari i poder obrir a les tardes però necessita l’aprovació de la comissió de comerciants del mercat i de moment no hi ha un consens majoritari sobre aquest tema. El mercat és un espai cèntric, renovat i d’aspecte modern amb una quantitat molt diversa d’establiments, i està molt concorregut pels veïns de Ripollet.

La venda està orientada a productes de dietètica, productes naturals per la cuina, herbolari, cosmètica natural així com productes naturals per la salut i contra el dolor. La botiga té una habitació annexa adequada per fer-hi visites/consultes a les persones que ho demanen. Dos dies per setmana una experta en dietètica fa diagnosi i recomanació de determinats tractaments a persones que tenen problemes de salut relacionats amb la nutrició.  D’altra banda i a hores convingudes, una podòloga fa un servei de massatges i reflexoteràpia. Aquests tipus de serveis actuen com a dinamitzadors del negoci, generen confiança i fidelitzen a la clientela.

La Luisa és una persona activa i positiva, li agrada el seu projecte, té coneixements sobre salut, està constantment al dia dels productes, la seva composició i els seus efectes. Fent servir les seves paraules: “este es un negocio muy emocional”… per tant,comprendre les preocupacions de la gent i saber-les tractar, és un actiu molt important.

Des del punt de vista comercial té molt clares les pautes a seguir. La qualitat, la diferenciació, la renovació i exposició dels productes, el control de stocks, els pagaments a proveïdors conjuntament amb la decoració de la botiga són activitats que vigila constantment. Es mostra activa amb la comunicació i la imatge. Fa publicitat a les revistes locals, proporciona informació als clients sobre els avantatges dels seus productes, fa ofertes i col·labora en sortejos que fan els mateixos comerciants del mercat. El seu públic té un poder adquisitiu mig/baix i per tant, els preus i marges s’han de contenir.

Les vendes actuals estan al nivell del previst en el pla de negoci. El negoci dóna per un salari, per cobrir les despeses fixes, els impostos i el retorn del crèdit.El projecte funciona i l’experiència i el tracte de confiança amb els clients està donant els seus fruits.

Sort i força amb el projecte![:es]Luisa Fernanda Fernández de Cerdanyola del Vallès , actualmente se encuentra al paro y quiere coger mediante el servicio del Reempresa una parada de dietética en el mercado de Ripollet: Dietética Maria Rosa, concretamente a las paradas 76, 77 y 78 del mercado.

La tienda se dedica a la comercialización de productos dietéticos y herboristeria en general. Se ofrecen productos ecológicos, productos de dietética y todo el que es herboristeria en general, con la característica que son productos naturales, de calidad, de proximidad y enfocados a los hábitos de vida saludable. En el mercado no hay ninguna otra parada similar. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

Pide a Acció Solidària Contra l’Atur una ayuda para poder hacer el traspaso y adquirir más género. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 12.000 € a pagar en 36 cuotas.

El 13 de noviembre 2017 estiércol una visita de seguimiento. La tienda/parada está situada dentro del mercado con un horario de 8 a 14 h. Su voluntad es ampliar el horario y poder abrir por las tardes pero necesita la aprobación de la comisión de comerciantes del mercado y de momento no hay un consenso mayoritario sobre este tema. El mercado es un espacio céntrico, renovado y de aspecto moderno con una cantidad muy diversa de establecimientos, y está muy concurrido por los vecinos de Ripollet.

La venta está orientada a productos de dietética, productos naturales para la cocina, herbolario, cosmética natural así como productos naturales para la salud y contra el dolor. La tienda tiene una habitación anexa adecuada para hacer visitas/consultas a las personas que lo piden. Dos días por semana una experta en dietética hace diagnosis y recomendación de determinados tratamientos a personas que tienen problemas de salud relacionados con la nutrición. Por otro lado y a horas convenidas, una podòloga hace un servicio de masajes y reflexoteràpia. Estos tipos de servicios actúan como dinamizadores del negocio, generan confianza y fidelizan a la clientela.

Luisa es una persona activa y positiva, le gusta su proyecto, tiene conocimientos sobre salud, está constantemente al día de los productos, de su composición y sus efectos. Usando sus palabras: “este se uno negocio muy emocional”… por lo tanto, comprender las preocupaciones de la gente y saberlas tratar, es un activo muy importante.

Desde el punto de vista comercial tiene muy claras las pautas a seguir. La calidad, la diferenciación, la renovación y exposición de los productos, el control de stocks, los pagos a proveedores conjuntamente con la decoración de la tienda son actividades que vigila constantemente. Se muestra activa con la comunicación y la imagen. Hace publicidad a las revistas locales, proporciona información a los clientes sobre las ventajas de sus productos, hace ofertas y colabora en sortejos que hacen los mismos comerciantes del mercado. Su público tiene un poder adquisitivo medio/bajo y por lo tanto, los precios y márgenes se tienen que contener.

Las ventas actuales están al nivel del previsto en el plan de negocio. El negocio da por un salario, para cubrir los gastos fijos, los impuestos y el retorno del crédito. El proyecto funciona y la experiencia y el trato de confianza con los clientes está dando sus frutos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Ferreteria, Santa Perpètua de Mogoda – Inici i seguiment

Ferreteria, Santa Perpètua de Mogoda – Inici i seguiment

[:CA]Gabriel Cristancho de Santa Perpètua de Mogoda està a l’atur, i ha treballat en diversos sectors, entre ells el de la ferreteria.

Mitjançant el projecte Reempresa vol adquirir l’activitat d’una ferreteria de venda  al detall que venen productes de bricolatge, eines i jardineria: Ferreteria Olivé. El local d’uns 100 m2 està situat  a l’Avinguda Barcelona 24, de la mateixa població i es traspassa per jubilació del propietari.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per fer front al pagament del traspàs i ASCA li concedeix un préstec sense interès de 15.000€ a retornar en 24 pagaments. Amb aquest projecte es crearan 2 llocs de treball.

Després d’un any de funcionament, el 8 de març de 2017 anem a fer una visita de seguiment del projecte. La facturació mensual està molt per sota de la prevista inicialment, la proposta de l’antic propietari i de Reempresa era exagerada.

La botiga està endreçada, els productes correctament exposats a un preu molt competitiu, i no té competència al barri. Té una àmplia varietat de productes, però els que fan referència a la il·luminació i els adhesius/pintura representen un alt % de la seva facturació.

Els clients són bàsicament gent del barri i ha pogut constatar que alguns no estaven gaire satisfets amb el servei dels anteriors propietaris de la botiga. Actualment està informatitzant la botiga i intenta ajustar al màxim els preus com a reclam per fidelitzar la clientela, així com fa petites reformes a casa per encàrrec.

Força amb el projecte!

 [:es]Gabriel Cristancho de Santa Perpètua de Mogoda está en paro, y ha trabajado en varios sectores, entre ellos el de la ferretería.

Mediante el proyecto Reempresa quiere adquirir la actividad de una ferretería de venta al por menor que venden productos de bricolaje , herramientas y jardinería: Ferretería Olivé. El local de unos 100 m2 está situado en la Avenida Barcelona 24, de la misma población y se traspasa por jubilación del propietario.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para hacer frente al pago del traspaso y ASCA le concede un préstamo sin interés de 15.000 € a devolver en 24 pagos. Con este proyecto se crearán 2 puestos de trabajo.

Después de un año de funcionamiento, el 8 de marzo de 2017 vamos a hacer una visita de seguimiento del proyecto. La facturación mensual está muy por debajo de la prevista inicialmente, la propuesta del antiguo propietario y de Reempresa era exagerada.

La tienda está aseada, los productos correctamente expuestos a un precio muy competitivo, y no tiene competencia en el barrio. Tiene una amplia variedad de productos, pero los que hacen referencia a la iluminación y los adhesivos/pintura representan un alto % de su facturación.

Los clientes son básicamente gente del barrio y ha podido constatar que algunos no estaban muy satisfechos con el servicio de los anteriores propietarios de la tienda. Actualmente está informatizando la tienda e intenta ajustar al máximo los precios como reclamo por fidelitzar la clientela, así como hace pequeñas reformas en casa por encargo.

¡Fuerza con el proyecto![:]