Des d’aquest mes d’Abril, Acció Solidària contra l’Atur  s’adhereix com a membre a la Xarxa d’Economia Solidària, també coneguda com “la XES”.

Les empreses i entitats que formen part de La XES són valuoses de cara a construir un altre món possible en la mesura que són un laboratori on diàriament s’assagen noves formes de treballar, consumir i invertir, demostrant que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles.

Acció Solidària contra l’Atur, tal com fa La XES,  promou el balanç social, la intercooperació, la creació d’un mercat social i la vinculació amb els moviments socials per tal d’impulsar una economia solidària i assolir un sistema més just, democràtic i sostenible.

La XES es gestà a mitjans dels anys 90 entre cooperatives catalanes i brasileres. Després d’un llarg procés de debat i reflexió contínua en la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya s’inicia un procés que culmina amb el Manifest (novembre 2002) i la posterior Assemblea Plenària de Constitució (febrer 2003) a la seu de la Federació.

Desde este mes de Abril, Acció Solidària Contra l’Atur se adhiere como miembro en la Xarxa de d’Economia Solidària, también conocida como “la XES”.

Las empresas y entidades que forman parte de la XES son valiosas de cara a construir otro mundo posible en la medida en que son un laboratorio donde diariamente se ensayan nuevas formas de trabajar, consumir e invertir, demostrando que es posible hacer empresas eficaces y, al mismo tiempo, democráticas, equitativas y sostenibles.

Acció Solidària Contra l’Atur, tal como hace la XES, promueve el balance social, la intercooperación, la creación de un mercado social y la vinculación con los movimientos sociales para impulsar una economía solidaria y lograr un sistema más justo, democrático y sostenible.

La XES se gestó a mediados de los años 90 entre cooperativas catalanas y brasileñas. Después de un largo proceso de debate y reflexión continua en la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña inicia un proceso que culmina con el Manifiesto (noviembre de 2002) y la posterior Asamblea Plenaria de Constitución (febrero 2003) en la sede de la Federación.