Els darrers dies hem conegut tres informes, d’organismes independents ben diversos, que hom diria que s’han posat d’acord per posar de manifest un error important que estem cometent. Els orígens dels informes son la OCDE (“Why less inequality benefits all”), l’INE (“Encuesta de Condiciones de Vida”), i la FUNDACIÓ J. BOFILL (“Les beques a exàmen”). Escullo algun element de cada un d’ells, i trec una conclusió personal.

  1. OCDE. L’informe de la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic demostra, amb base a estudis economètrics fets a 19 països, que durant el període 1985-2005 l’índex de Gini (el que s’utilitza per mesurar les variacions de les desigualtats de rendes) va tenir un augment important de 2 punts. Fent comparacions, conclou que això va provocar una reducció de 4,7 punts en el creixement d’aquests països durant el període 1990-2010. Raona que la causa fonamental és que la major desigualtat es trasllada ràpidament a una pitjor formació d’una part important de la població, que això suposa una pèrdua de capital humà, un malbaratament de recursos potencials, i una disminució de la mobilitat social. Tots aquests elements afecten negativament el potencial de creixement d’un país.
  1. INE. Les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística indiquen que a Espanya està augmentant molt aquests últims anys el nombre de persones en situació de “risc de pobresa o d’exclusió social”. L’any 2010 estava en aquesta situació un 26,1% de la població, i ja ha arribat ara al 29,2%. L’estudi fa una referència específica en el fet que la part de població més afectada per aquest augment de la pobresa son precisament les persones menors de 16 anys, i que això té una influència molt negativa en la seva formació, i fins i tot en la qualitat de la seva salut.
  1. F. BOFILL. L’estudi de la fundació Jaume Bofill qualifica l’actual sistema de beques, a Espanya i a Catalunya, de insuficient i de tenir un baix impacte equitatiu. Indica que s’hauria de duplicar l’actual inversió en beques sobre el total de la despesa pública educativa (3,8% a Espanya i 3,5% a Catalunya) per equiparar-se amb la Unió Europea (7,5%) i per acostar-se una mica al d’Alemanya (11%). Diu, entre altres coses, que no està plantejat per evitar els dos grans problemes del sistema: el fracàs escolar i l’abandó prematur. Això és així perquè exclou tant als repetidors de curs com als que intenten recuperar l’abandó al cap de uns anys. (El 79% dels abandons es produeixen en llars en situació precària).  També diu que el sistema està excessivament concentrat en l’etapa universitària (un 30% de becaris) i no en la secundària (un 7%), fet que té un efecte reproductor de la desigualtat, ja que representa un ajut molt més positiu per a les famílies de rendes altes que no pas per a les de rendes baixes.
  1. Lectura personal. La lectura, gaire bé simultània, dels tres informes m’ha permès barrejar els seus continguts i m’ha servit per refermar algunes conviccions que sempre he defensat.

En primer lloc, que l’increment de les desigualtats no és només un drama social contra el que cal lluitar per motius d’equitat o de solidaritat, si no que representa també un gran problema econòmic perquè disminueix clarament les potencialitats de progrés d’un país. La desigualtat d’avui és la debilitat econòmica de demà.

En segon lloc, que el creixement de les economies modernes està molt lligat a la qualitat de la formació del seu capital humà, tant o més que a la inversió en capital físic. En una economia desenvolupada, l’important no és el que les màquines fan, si no el que les persones son capaces de fer amb les màquines.

I en tercer lloc, que la inversió en educació, i en concret en beques, no té res a veure amb “l’ajut al pobres”, si no que és la manera de fer sortir i potenciar tota la capacitat creativa de la nostra població. Caldria veure què passaria si es reduís una mica la desgravació fiscal a segons quines inversions empresarials, i s’utilitzés l’increment de recaptació per augmentar la inversió en l’àrea educativa…

Ara que sembla que bufen benvinguts aires de canvi, caldria que des de posicions velles o noves però serioses i evitant estridències, es fessin reflexions i propostes polítiques en direccions com les que marquen aquests tres informes. Esperem-ho.

Joan Majó, enginyer i ex ministre.

Los últimos días hemos conocido tres informes, de organismos independientes muy diversos, que se diría que se han puesto de acuerdo para poner de manifiesto un error importante que estamos cometiendo. Los orígenes de los informes son la OCDE (“Why less inequality benefits all”), el INE (“Encuesta de Condiciones de Vida”), y la FUNDACIÓN J. BOFILL (“Las becas a examen”). Escojo algún elemento de cada uno de ellos, y saco una conclusión personal.

  1. 1. OCDE. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico demuestra, con base en estudios econométricos realizados en 19 países, que durante el período 1985-2005 el índice de Gini (el que se utiliza para medir las variaciones de las desigualdades de rentas) tuvo un aumento importante de 2 puntos. Haciendo comparaciones, concluye que esto provocó una reducción de 4,7 puntos en el crecimiento de estos países durante el período 1.990-2.010. Razona que la causa fundamental es que la mayor desigualdad se traslada rápidamente a una peor formación de una parte importante de la población, que esto supone una pérdida de capital humano, un despilfarro de recursos potenciales, y una disminución de la movilidad social. Todos estos elementos afectan negativamente el potencial de crecimiento de un país.
  1. INE. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística indican que en España está aumentando mucho estos últimos años el número de personas en situación de “riesgo de pobreza o de exclusión social”. En 2010 estaba en esta situación un 26,1% de la población, y ya ha llegado ahora al 29,2%. El estudio hace una referencia específica en el hecho de que la parte de población más afectada por este aumento de la pobreza son precisamente las personas menores de 16 años, y que esto tiene una influencia muy negativa en su formación, e incluso en la calidad de su salud.
  1. F. BOFILL. El estudio de la fundación Jaume Bofill califica el actual sistema de becas, en España y en Cataluña, de insuficiente y de tener un bajo impacto equitativo. Indica que se debería duplicar la actual inversión en becas sobre el total del gasto público educativo (3,8% en España y 3,5% en Cataluña) para equipararse con la Unión Europea (7,5%) y para acercarse un poco al de Alemania (11%). Dice, entre otras cosas, que no está planteado para evitar los dos grandes problemas del sistema: el fracaso escolar y el abandono prematuro. Esto es así porque excluye tanto a los repetidores de curso como los que intentan recuperar el abandono al cabo de unos años. (El 79% de los abandonos se producen en hogares en situación precaria). También dice que el sistema está excesivamente concentrado en la etapa universitaria (un 30% de becarios) y no en la secundaria (un 7%), lo que tiene un efecto reproductor de la desigualdad, ya que representa una ayuda mucho más positivo para a las familias de rentas altas que para las de rentas bajas.
  1. Lectura personal. La lectura, casi simultánea, de los tres informes me ha permitido mezclar sus contenidos y me ha servido para afianzar algunas convicciones que siempre he defendido.

En primer lugar, que el incremento de las desigualdades no es sólo un drama social contra el que hay que luchar por motivos de equidad o de solidaridad, sino que representa también un gran problema económico porque disminuye claramente las potencialidades de progreso de un país. La desigualdad de hoy es la debilidad económica de mañana.

En segundo lugar, que el crecimiento de las economías modernas está muy ligado a la calidad de la formación de su capital humano, tanto o más que a la inversión en capital físico. En una economía desarrollada, lo importante no es lo que las máquinas hacen, si no el que las personas son capaces de hacer con las máquinas.

Y en tercer lugar, que la inversión en educación, y en concreto en becas, no tiene nada que ver con “la ayuda al pobres”, sino que es la manera de hacer salir y potenciar toda la capacidad creativa de nuestra población . Habría que ver qué pasaría si se redujera un poco la desgravación fiscal en según qué inversiones empresariales, y se utilizara el incremento de recaudación para aumentar la inversión en el área educativa …

Ahora que parece que soplan bienvenidos aires de cambio, sería necesario que desde posiciones viejas o nuevas pero serias y evitando estridencias, se hicieran reflexiones y propuestas políticas en direcciones como las que marcan estos tres informes. Esperamos hacerlo.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.