dia-treball15Quan veus que hi ha dos col·lectius, els que treballen i els que estan aturats, és això decent?

I que no hi hagi plantejaments de solidaritat, és a dir, que tothom pugui treballar, encara que sigui amb menys hores, és això decent?

I que els sindicats es preocupin molt més per defensar als que treballen, però molt poc pels aturats, és això decent?

Quan veus que un aturat aconsegueix feina,- gairebé un miracle-, però el contracte acostuma a ser temporal o d’horari parcial i el salari molt baix, és això decent?

Quan veus que les empreses necessiten reduir al màxim les despeses de personal, pagant poc, acomiadant treballadors, evitant contractes definitius per evitar indemnitzacions per acomiadament, és això decent?

Quan la irrupció creixent de noves tecnologies a les empreses, no serveix per millorar les condicions de treball, sinó per aconseguir millor marge de beneficis, és això decent?

Quan la crisi ha estat per algunes empreses i persones, una oportunitat per guanyar més diners, és això decent?

Quan hi ha tanta bossa de frau fiscal i corrupció, és això decent?

Quan cada vegada hi ha més pobresa i els rics acumulen més, és això decent?

 

Miquel Verdaguer

 

dia-treball15Cuando ves que hay dos colectivos, los que trabajan y los que están parados, ¿es esto decente?

Y que no haya planteamientos de solidaridad, es decir, que todos puedan trabajar, aunque sea con menos horas, ¿es esto decente?

Y que los sindicatos se preocupen mucho más para defender a los que trabajan, pero muy poco por los parados, ¿es esto decente?

Cuando ves que un parado consigue trabajo, – casi un milagro-, pero el contrato suele ser temporal o de horario parcial y el salario muy bajo, ¿es esto decente?

Cuando ves que las empresas necesitan reducir al máximo los gastos de personal, pagando poco, despidiendo trabajadores, evitando contratos definitivos para evitar indemnizaciones por despido, ¿es esto decente?

Cuando la irrupción creciente de nuevas tecnologías en las empresas, no sirve para mejorar las condiciones de trabajo, sino para conseguir mejor margen de beneficios, ¿es esto decente?

Cuando la crisis ha sido por algunas empresas y personas, una oportunidad para ganar más dinero, ¿es esto decente?

Cuando hay tanta bolsa de fraude fiscal y corrupción, ¿es esto decente?

Cuando cada vez hay más pobreza y los ricos acumulan más, ¿es esto decente?

 

Miquel Verdaguer