2015_05_13_TEORIES_Joan_Majó_traduitSempre m’ha preocupat com poder fer que en la vida política,  les decisions dels qui ens governen, estiguin el més possible orientades cap als interessos de la gent; és a dir, encaminades a resoldre els  problemes col·lectius. No cal dir que una condició necessària es tenir un sistema que permeti que les persones que prenen les decisions hagin estat elegides democràticament. Però la democràcia sola no és cap garantia, com tantes vegades s’ha demostrat. La dificultat és que en la política es barregen conflictes d’interessos reals i legítims, amb lluites personals, i també amb la utilització de eines basades en lleis econòmiques. Vull explicar la meva visió sobre aquest darrer punt, és a dir, del paper que juguen en la política les relacions entre les teories econòmiques, les ideologies, i els interessos.

Una part molt important dels problemes de les persones tenen a veure amb el funcionament de l’economia: sobre tot, amb la creació de riquesa i el seu repartiment. L’economia ha estat objecte d’estudis, de teories, de models, fins al punt de convertir-se en una ciència que ha creat escoles de pensament molt divergents. No és estrany ja que, tot hi que es digui “ciència” i es parli de “lleis”, aquestes estan obertes a la llibertat de les persones, als seus comportaments imprevisibles, i també a les percepcions subjectives dels que les formulen.

Els coneixements econòmics no son en general una de les característiques exigides als dirigents polítics. No tenen perquè ser-ho. Normalment tenen els seus assessors o els seus col·laboradors experts en economia. En tot cas, les teories econòmiques marquen gaire bé sempre la orientació de les grans decisions polítiques, i expliquen tant els seus èxits com els seus fracassos. Al llarg dels darrers cent anys, hem vist com les teories econòmiques han estat considerades les culpables de grans fracassos polítics, o la base d’alguns èxits. Pensem en els “clàssics” i la gran depressió dels anys 30; en el “keynessianisme” i els anys de creixement sostingut; en els “neoclàssics” i  la crisi financera recent; o en els defensors de “l’austeritat pressupostària” i els actuals problemes a gran part d’Europa… En gaire bé tot els casos de fracàs, algú del món de la teoria ha acabat dient “ens hem equivocat; no era així”, com darrerament va fer Alan Greenspan, ex President de la Reserva Federal. Aquests reconeixements d’errors son d’agrair intel·lectualment. Suposen una acceptació de culpabilitat. Però s’han de buscar més  culpabilitats que s’haurien de trobar en altres parts, i sobre tot en el món de la política.

Crec que s’han comès dues grans equivocacions en el judici de tot el que ha passat, concentrant les responsabilitats en els errors de les teories econòmiques. Hi son, però només poden tenir part de la culpa. El primer error és considerar l’economia com una ciència exacta que, en base als coneixements i experiències del passat, pot assegurar què passarà en el futur si es pren una determinada mesura. L’experiència ha demostrat que en la vida social el grau de indeterminació és immensament superior al de les ciències naturals. El segon error és pensar que, davant d’un problema, els polítics actuen sempre en una direcció concreta perquè estan convençuts que és la millor per a tothom o, fins i tot, pensant que només hi ha un sol camí, com sovint han defensat els partidaris del “pensament únic”.

Sempre han existit escoles econòmiques divergents, que han proposat solucions diferents, i fins i tot antagòniques, per els problemes. El polític té la possibilitat, i la obligació, de prendre opcions. La primera d’elles és la d’escollir els seus assessors o ministres econòmics, que és la primera  manera d’escollir una escola de pensament. Al decantar-se per un o altre corrent, està responent a una inclinació personal (diguem-ne ideologia) o a uns interessos concrets (legítims, o no tant). Els interessos i la ideologia son previs a la teoria.

A part d’altres efectes, és clar que la política “desreguladora” del govern americà ha beneficiat molt a  la capa més rica de la població. Igualment la política “d’austeritat” alemanya, ha servit també per reduir l’enorme endeutament dels seus bancs. Les teories econòmiques, amb encerts i  errors, son molt sovint eines al servei de ideologies o d’interessos. I serveixen també, si cal, com a justificació per no assumir responsabilitats polítiques.

 

Joan Majó, enginyer i ex ministre

 2015_05_13_TEORIES_Joan_Majó_traduitSiempre me ha preocupado cómo poder hacer que en la vida política, las decisiones de quienes nos gobiernan, estén lo más posible orientadas hacia los intereses de la gente; es decir, encaminadas a resolver los problemas colectivos. Huelga decir que una condición necesaria es tener un sistema que permita que las personas que toman las decisiones hayan sido elegidas democráticamente. Pero la democracia sola no es ninguna garantía, como tantas veces se ha demostrado. La dificultad es que en la política se mezclan conflictos de intereses reales y legítimos, con luchas personales, y también con la utilización de herramientas basadas en leyes económicas. Quiero contar mi visión sobre este último punto, es decir, del papel que juegan en la política las relaciones entre las teorías económicas, las ideologías, y los intereses.

Una parte muy importante de los problemas de las personas tienen que ver con el funcionamiento de la economía: sobre todo, con la creación de riqueza y su reparto. La economía ha sido objeto de estudios, de teorías, de modelos, hasta el punto de convertirse en una ciencia que ha creado escuelas de pensamiento muy divergentes. No es extraño pues, aunque hay que se diga “ciencia” y se hable de “leyes”, estas están abiertas a la libertad de las personas, a sus comportamientos imprevisibles, y también en las percepciones subjetivas de los que las formulan.

Los conocimientos económicos no son por lo general una de las características exigidas a los dirigentes políticos. No tienen porque serlo. Normalmente tienen sus asesores o sus colaboradores expertos en economía. En todo caso, las teorías económicas marcan casi siempre la orientación de las grandes decisiones políticas, y explican tanto sus éxitos como sus fracasos. A lo largo de los últimos cien años, hemos visto como las teorías económicas han sido consideradas las culpables de grandes fracasos políticos, o la base de algunos éxitos. Pensamos en los “clásicos” y la gran depresión de los años 30; en el “keynessianisme” y los años de crecimiento sostenido; en los “neoclásicos” y la crisis financiera reciente; o en los defensores de “la austeridad presupuestaria” y los actuales problemas en gran parte de Europa … En casi todos los casos de fracaso, alguien del mundo de la teoría ha acabado diciendo “nos hemos equivocado; no era así “, como últimamente hizo Alan Greenspan, ex Presidente de la Reserva Federal. Estos reconocimientos de errores son de agradecer intelectualmente. Suponen una aceptación de culpabilidad. Pero hay que buscar más culpabilidades que se deberían encontrar en otras partes, y sobre todo en el mundo de la política.

Creo que se han cometido dos grandes equivocaciones en el juicio de todo lo que ha pasado, concentrando las responsabilidades en los errores de las teorías económicas. Están, pero sólo pueden tener parte de la culpa. El primer error es considerar la economía como una ciencia exacta que, en base a los conocimientos y experiencias del pasado, puede asegurar qué pasará en el futuro si se toma una determinada medida. La experiencia ha demostrado que en la vida social el grado de indeterminación es inmensamente superior al de las ciencias naturales. El segundo error es pensar que, ante un problema, los políticos actúan siempre en una dirección concreta porque están convencidos de que es la mejor para todos o, incluso, pensando que sólo hay un único camino, como a menudo han defendido los partidarios del “pensamiento único”.

Siempre han existido escuelas económicas divergentes, que han propuesto soluciones diferentes, e incluso antagónicas, por los problemas. El político tiene la posibilidad, y la obligación, de tomar opciones. La primera de ellas es la de elegir sus asesores o ministros económicos, que es la primera forma de elegir una escuela de pensamiento. Al decantarse por uno u otro corriente, está respondiendo a una inclinación personal (digamos ideología) oa unos intereses concretos (legítimos, o no tanto). Los intereses y la ideología son previos a la teoría.

Aparte de otros efectos, está claro que la política “desreguladora” del gobierno estadounidense ha beneficiado mucho a la capa más rica de la población. Igualmente la política “de austeridad” alemana, ha servido también para reducir el enorme endeudamiento de sus bancos. Las teorías económicas, con aciertos y errores, son muy a menudo herramientas al servicio de ideologías o de intereses. Y sirven también, si es necesario, como justificación para no asumir responsabilidades políticas.

 

Joan Majó, ingeniero y ex ministro