[:CA]Fa unes setmanes vaig fer una conferència a Madrid, a l’Escola de formació d’un dels principals sindicats espanyols. Els feia unes reflexions que resumeixo i reprodueixo.

El resultat del funcionament de les economies europees després de la guerra es pot simplificar separant-lo en tres etapes: “els 30 gloriosos”, “la onada neoliberal”, i “la gran crisi”. Cada una d’elles té unes característiques pròpies: creixement econòmic amb reducció de les desigualtats (1950-85), creixement econòmic amb augment de les desigualtats (1985-2008), i estancament econòmic amb major creixement de les desigualtats (2008-…).

El resultat ha estat unes societats molt més productives i riques, amb grans augments del PIB per càpita, però amb un gran increment de la desigualtat. En la primera etapa es va crear una gran classe mitja, però a partir dels 90 es va “polaritzar” la renda i la riquesa, inflant els extrems superior i inferior. Ara estem patint això en forma de crisis, de precarietat, de indignació, i de manca de perspectives.

Partint del principi que ens interessa conservar un mercat lliure (no a la planificació estatal), i la iniciativa privada (no a la propietat pública dels mitjans de producció), cal veure què és el que ha produït aquests resultats, dolents tant per raons socials com econòmiques. Recordem les dues fases de la formació de les rendes: la predistribució i la redistribució. La primera determina com es reparteixen, entre el capital i el treball, les rendes generades en l’economia (beneficis i salaris); i la segona intenta reduir el desequilibri a través de la fiscalitat (impostos) i del finançament públic dels serveis bàsics.

Es clar que ens estan fallant totes dues. Les darreres reformes fiscals han anat totes en un sentit regressiu (doble escala treball/capital, augments d’IVA, supressió de patrimoni i successions, fraus i amnisties fiscals, i retallades en serveis públics), i no només no han corregit, si no que a voltes han empitjorat la distribució.

Però encara és més greu el que ha passat en la primera fase, com a conseqüència de la desregulació dels mercats, tant del mercat de productes com del mercat laboral. Em fixo sobre tot en aquesta darrera, ja que l’augment de poder de monopolis o d’oligopolis, la pèrdua de pes de la negociació col·lectiva, i bastants errors en les actuacions sindicals, han desequilibrat el poder relatiu de capital i treball a l’hora d’establir salaris i condicions de treball.

Cal veure la necessitat de noves reformes fiscals progressives, i noves regulacions dels mercats que permetin defensar els interessos de les persones, tant en la seva dimensió de consumidors com de treballadors. També cal revisar i actualitzar l’activitat dels sindicats, per que puguin tornar a tenir un paper més positiu en la predistribució.

L’existència d’un “mercat lliure” és bona si permet que funcioni la competència, i el “mercat laboral” és bo si permet que hi hagi una negociació entre iguals. L’Estat ha de regular adequadament un i altre per assegurar que això sigui així.

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]Hace unas semanas hice una conferencia en Madrid, en la Escuela de formación de uno de los principales sindicatos españoles. Los hacía unas reflexiones que resumo y reproduzco.

El resultado del funcionamiento de las economías europeas tras la guerra se puede simplificar separándolo en tres etapas: “los 30 gloriosos”, “la ola neoliberal”, y “la gran crisis”. Cada una de ellas tiene unas características propias: crecimiento económico con reducción de las desigualdades (1950-85), crecimiento económico con aumento de las desigualdades (1985-2008), y estancamiento económico con mayor crecimiento de las desigualdades (2008- .. .).

El resultado ha sido unas sociedades mucho más productivas y ricas, con grandes aumentos del PIB per cápita, pero con un gran incremento de la desigualdad. En la primera etapa se creó una gran clase media, pero a partir de los 90 se “polarizar” la renta y la riqueza, inflando los extremos superior e inferior. Ahora estamos sufriendo esto en forma de crisis, de precariedad, de indignación, y de falta de perspectivas.

Partiendo del principio que nos interesa conservar un mercado libre (no en la planificación estatal), y la iniciativa privada (no a la propiedad pública de los medios de producción), hay que ver qué es lo que ha producido estos resultados, malos tanto por razones sociales como económicas. Recordemos las dos fases de la formación de las rentas: la predistribución y la redistribución. La primera determina cómo se reparten, entre el capital y el trabajo, las rentas generadas en la economía (beneficios y salarios); y la segunda intenta reducir el desequilibrio a través de la fiscalidad (impuestos) y de la financiación pública de los servicios básicos.

Claro que nos están fallando ambas. Las últimas reformas fiscales han ido todas en un sentido regresivo (doble escala trabajo / capital, aumentos de IVA, supresión de patrimonio y sucesiones, fraudes y amnistías fiscales, y recortes en servicios públicos), y no sólo no han corregido, si no que a veces han empeorado la distribución.

Pero aún es más grave lo que ha pasado en la primera fase, como consecuencia de la desregulación de los mercados, tanto del mercado de productos como del mercado laboral. Me fijo sobre todo en esta última, ya que el aumento de poder de monopolios u oligopolios, la pérdida de peso de la negociación colectiva, y bastantes errores en las actuaciones sindicales, han desequilibrado el poder relativo de capital y trabajo a la hora de establecer salarios y condiciones de trabajo.

Hay que ver la necesidad de nuevas reformas fiscales progresivas, y nuevas regulaciones de los mercados que permitan defender los intereses de las personas, tanto en su dimensión de consumidores como de trabajadores. También hay que revisar y actualizar la actividad de los sindicatos, para que puedan volver a tener un papel más positivo en la predistribución.

La existencia de un “mercado libre” es buena si permite que funcione la competencia, y el “mercado laboral” es bueno si permite que haya una negociación entre iguales. El Estado debe regular adecuadamente uno y otro para asegurar que esto sea así.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro[:]