La nostra entitat té molts anys de vida, però això no vol dir que visqui adormida en la seva història, ni molt menys. L’atur, en les dimensions que estem coneixent, està afectant moltes famílies i sovint les aboca a la pobresa.

No hem de dubtar que el treball d’Acció Solidària Contra l’Atur ha estat sempre, i avui també, un granet de sorra dins de la immensa feina que s’ha de fer per lluitar contra l’atur. Els reptes que sempre ens hem plantejat han de ser molt més ambiciosos i exigents.

Les mostres de vitalitat de l’entitat són ben evidents en aquest començament d’any. En la primera reunió del Patronat es van produir algunes incorporacions. S’ha de destacar el fet que el nostre estimat Joan Comas, president des de fa sis anys i directiu de l’entitat des de molt més temps, va lliurar el seu càrrec de president a l’Oriol Romances, un dels més veterans voluntaris d’Acció Solidària Contra l’Atur. Un reconeixement a la generositat de l’amic Joan Comas.

La primera iniciativa que ha tingut el nou president ha estat la de convocar una reunió extraordinària dels membres del Patronat i de la resta de voluntaris de l’entitat per reflexionar sobre el nostre futur. El passat 8 de juny es va fer aquesta reunió, de la qual podem dir:

– Que hi van participar vint-i-tres voluntaris, entre els quals setze patrons.

– Que la reflexió es va centrar en tres grans temes o eixos:

– com podem donar a conèixer millor la nostra entitat per tal d’aconseguir més col·laboració econòmica i més projectes viables per finançar.

– quines han de ser les entitats amb les quals hem de relacionar-nos per reforçar les nostres actuacions.

– de quina manera podem aconseguir atraure noves generacions que vulguin col·laborar amb l’entitat.

– Que la participació va ser molt activa per part de la gairebé totalitat dels assistents gràcies a l’organització i l’actuació del moderador.

– Que durant la reunió es van anar consensuant de forma clara i visible les aportacions i conclusions (verba volant, scripta manent).

– Que el clima de la reunió va ser molt positiu, amb la percepció de sentir-nos tots ASCA.

El Consell Executiu ha posat ja fil a l’agulla per convertir les conclusions en actuacions a partir de les prioritats i les possibilitats. És molt convenient que la reflexió sigui útil i es pugui materialitzar en fets. Tothom va coincidir que aquest tipus d’experiència s’ha d’anar repetint, alternant amb les reunions més formals que es fan habitualment. És un nou futur?

Miquel Verdaguer

Nuestra entidad tiene muchos años de vida, pero eso no quiere decir que viva dormida en su historia, ni mucho menos. El paro, en las dimensiones que estamos conociendo, está afectando a muchas familias ya menudo las aboca a la pobreza.

No debemos dudar de que el trabajo de Acció Solidària Contra l’Atur ha sido siempre, y hoy también, un granito de arena dentro de la inmensa tarea que hay que hacer para luchar contra el paro. Los retos que siempre nos hemos planteado deben ser mucho más ambiciosos y exigentes.

Las muestras de vitalidad de la entidad son bien evidentes en este comienzo de año. En la primera reunión del Patronato se produjeron algunas incorporaciones. Se debe destacar el hecho de que nuestro querido Joan Comas, presidente desde hace seis años y directivo de la entidad desde mucho más tiempo, entregó su cargo presidente a Oriol Romances, uno de los más veteranos voluntarios de Acció Solidària Contra l’Atur. Un reconocimiento a la generosidad del amigo Joan Comas.

La primera iniciativa que ha tenido el nuevo presidente ha sido la de convocar una reunión extraordinaria de los miembros del Patronato y del resto de voluntarios de la entidad para reflexionar sobre nuestro futuro. El pasado 8 de junio se realizó la reunión, de la que podemos decir:

– Que participaron veintitrés tres voluntarios, entre los que dieciséis patrones.

– Que la reflexión se centró en tres grandes temas o ejes:

– Como podemos dar a conocer mejor nuestra entidad para conseguir más colaboración económica y más proyectos viables para financiar.

– Cuáles deben ser las entidades con las que tenemos que relacionarnos para reforzar nuestras actuaciones.

– De qué manera podemos conseguir atraer nuevas generaciones que quieran colaborar con la entidad.

– Que la participación fue muy activa por parte de la casi totalidad de los asistentes gracias a la organización y la actuación del moderador.

– Que durante la reunión se fueron consensuando de forma clara y visible las aportaciones y conclusiones (verba volant, scripta manent).

– Que el clima de la reunión fue muy positivo, con la percepción de sentirnos todos ASCA.

El Consejo Ejecutivo ha puesto ya manos a la obra para convertir las conclusiones en actuaciones a partir de las prioridades y las posibilidades. Es muy conveniente que la reflexión sea útil y se pueda materializar en hechos. Todo el mundo coincidió en que este tipo de experiencia hay que ir repitiendo, alternando con las reuniones más formales que se hacen habitualmente. ¿Es un nuevo futuro?

Miquel Verdaguer