[:CA]La lluita entre el poder polític i el poder econòmic per influir i beneficiar-se de la governança de la societat ha estat una constant en la història de la humanitat. En les darreres dècades la globalització i les noves tecnologies han portat que el món de l’economia i les finances sigui global, mentre que les polítiques emanades dels parlaments, governs i institucions són nacionals. Actualment el desequilibri entre el poder econòmic i el poder polític és immens.

Les grans corporacions financeres, els consorcis empresarials globals i les grans fortunes conformen aquest poderós món de l’economia i les finances. Els seus gestors han adquirit una enorme capacitat per influir en la política. Tot plegat està portant a la concentració en poques mans de la riquesa i del poder i a un enorme augment de la desigualtat.

Per posar un exemple: Volkswagen, un grup que està d’actualitat, és el productor europeu d’automòbils més important. L’any 2014 donava feina a 592.000 persones iva facturar 200.000 milions d’euros, equivalent al PIB anual de Catalunya. Podeu imaginar com ha d’atendre la Generalitat de Catalunya, o el Govern espanyol, qualsevol petició de Volkswagen?

Són moltes les veus que denuncien l’augment de la desigualtat. El premi Nobel Joseph Stiglitz ha publicat el llibre La gran brecha,que explica la desigualtat creixent entre l’1% de la població i la resta. L’economista Thomas Piketty es pregunta: és sostenible un model econòmic que permet que des de la crisi del 2007 fins al 2014, el 95% de l’augment del PIB dels Estats Units hagi anat a parar al’1% dels americans més rics?

La mala distribució dels beneficis del creixement econòmic no és tan sols un problema moral i de justícia social, esdevé també un problema econòmic. La reducció del poder adquisitiu de les classes mitjanes i populars limita la demanda agregada de productes i serveis, manté una elevada taxa d’atur i augmenta les tensions socials. És el que està passant a l’economia europea, que està estancada per manca de demanda.

En ple segle XXI, en una societat moderna i democràtica, no s’havia pensat mai que un nombre tan reduït de ciutadans tindrien tant de poder per augmentar la seva riquesa i privilegis, i que el sistema financer estaria tan allunyat de l’economia real.

Per activar l’economia, s’està imposant un nou debat centrat en la necessitat de corregir la creixent desigualtat i a posar forts límits a l’actual sistema financer. En el debat, en el qual s’han afegit personalitats públiques rellevants, sorgeixen propostes sorprenents. Martin Wolf, cap dels economistes del diari conservador Financial Times, afirma que es creia que les recessions eren el resultat de xocs externs i ara es veu que les crisis les genera el mateix sistema. Diu que el problema no és tant de l’economia, sinó de la capacitat del poder econòmic i financer per imposar els seus privilegis. Wolf fa algunes propostes xocants, venint d’un economista liberal. Opina que s’haurien de limitar les transaccions financeres internacionals; desintegrar els grans grups financers per evitar que fossin too big to fail, o redistribuir la renda posant un fort impost sobre les rendes altes i sobre la riquesa.

Ja es veu clar que cal un nou model de capitalisme sensible a les necessitats de tota la societat. El model econòmic liberal actual que impulsa el creixement del consum basat en un major endeutament, l’especulació i una distribució injusta dels beneficis del treball de tots no pot continuar com a model.

Ateses les dificultats per introduir canvis a escala global, cal centrar les propostes a escala de la Unió Europea. En aquest sentit apuntaria algunes línies d’actuació: necessitem una Unió Europea forta i unida i un model econòmic modern, competitiu, basat en la societat del coneixement. Els beneficis del creixement econòmic s’han de distribuir més justament. Per garantir un serveis públics de qualitat i infraestructures productives es necessiten més recursos públics. S’han de posar límits al capital financer especulatiu. I cal formalitzar un contracte social a escala europea.

El repte dels ciutadans consisteix a aconseguir que es recuperi l’harmonia entre la política i l’economia i per harmonia hem d’entendre que la preeminència correspon a la política, però aquesta ha de tenir en compte la realitat socioeconòmica.

De voler mantenir l’statu quo actual i fer que tot segueixi igual, es pot entrar en una espiral d’inestabilitat que obre la porta a conseqüències imprevisibles.

Són moments de canvi que exigeixen serenitat, generositat i elevades dosis d’intel∙ligència, de manera que el poder polític i la democràcia situïn l’economia al servei de tots els seus ciutadans.

 

Francesc Raventós

Exdegà del Col·legi d’economistes de Catalunya

Article publicat a La Vanguardia el 25/11/2015[:es]La lucha entre el poder político y el poder económico para influir y beneficiarse de la gobernanza de la sociedad ha sido una constante en la historia de la humanidad. En las últimas décadas la globalización y las nuevas tecnologías han llevado a que el mundo de la economía y las finanzas sea global, mientras que las políticas emanadas de los parlamentos, gobiernos e instituciones son nacionales. Actualmente el desequilibrio entre el poder económico y el poder político es inmenso.

Las grandes corporaciones financieras, los consorcios empresariales globales y las grandes fortunas conforman este poderoso mundo de la economía y las finanzas. Sus gestores han adquirido una enorme capacidad para influir en la política. Todo ello está llevando a la concentración en pocas manos de la riqueza y del poder ya un enorme aumento de la desigualdad.

Por poner un ejemplo: Volkswagen, un grupo que está de actualidad, es el productor europeo de automóviles más importante. En el año 2014 empleaba a 592.000 personas iva facturar 200.000 millones de euros, equivalente al PIB anual de Cataluña. Puede imaginar cómo debe atender la Generalidad de Cataluña, o el Gobierno, cualquier petición de Volkswagen?

Son muchas las voces que denuncian el aumento de la desigualdad. El premio Nobel Joseph Stiglitz ha publicado el libro La gran brecha, que cuenta la desigualdad creciente entre el 1% de la población y el resto. El economista Thomas Piketty se pregunta: ¿es sostenible un modelo económico que permite que desde la crisis del 2007 hasta el 2014, el 95% del aumento del PIB de Estados Unidos haya ido a parar al 1% de los americanos más ricos ?

La mala distribución de los beneficios del crecimiento económico no es sólo un problema moral y de justicia social, se convierte también en un problema económico. La reducción del poder adquisitivo de las clases medias y populares limita la demanda agregada de productos y servicios, mantiene una elevada tasa de desempleo y aumenta las tensiones sociales. Es lo que está pasando en la economía europea, que está estancada por falta de demanda.

En pleno siglo XXI, en una sociedad moderna y democrática, no se había pensado que un número tan reducido de ciudadanos tendrían tanto poder para aumentar su riqueza y privilegios, y que el sistema financiero estaría tan alejado de la economía real .

Para activar la economía, se está imponiendo un nuevo debate centrado en la necesidad de corregir la creciente desigualdad ya poner fuertes límites al actual sistema financiero. En el debate, en el que se han añadido personalidades públicas relevantes, surgen propuestas sorprendentes. Martin Wolf, jefe de los economistas del diario conservador Financial Times, afirma que se creía que las recesiones eran el resultado de choques externos y ahora se ve que las crisis las genera el mismo sistema. Dice que el problema no es tanto de la economía, sino de la capacidad del poder económico y financiero para imponer sus privilegios. Wolf hace algunas propuestas chocantes, viniendo de un economista liberal. Opina que se deberían limitar las transacciones financieras internacionales; desintegrar los grandes grupos financieros para evitar que fueran too big to fail, o redistribuir la renta poniendo un fuerte impuesto sobre las rentas altas y sobre la riqueza.

Ya se ve claro que es necesario un nuevo modelo de capitalismo sensible a las necesidades de toda la sociedad. El modelo económico liberal actual que impulsa el crecimiento del consumo basado en un mayor endeudamiento, la especulación y una distribución injusta de los beneficios del trabajo de todos no puede continuar como modelo.

Dadas las dificultades para introducir cambios a escala global, hay que centrar las propuestas a escala de la Unión Europea. En este sentido apuntaría algunas líneas de actuación: necesitamos una Unión Europea fuerte y unida y un modelo económico moderno, competitivo, basado en la sociedad del conocimiento. Los beneficios del crecimiento económico se deben distribuir más justamente. Para garantizar un servicios públicos de calidad e infraestructuras productivas se necesitan más recursos públicos. Se deben poner límites al capital financiero especulativo. Y hay que formalizar un contrato social a escala europea.

El reto de los ciudadanos consiste en lograr que se recupere la armonía entre la política y la economía y por armonía debemos entender que la preeminencia corresponde a la política, pero ésta debe tener en cuenta la realidad socioeconómica.

De querer mantener el statu quo actual y hacer que todo siga igual, se puede entrar en una espiral de inestabilidad que abre la puerta a consecuencias imprevisibles.

Son momentos de cambio que exigen serenidad, generosidad y elevadas dosis de inteligencia ∙ inteligencia, por lo que el poder político y la democracia sitúen la economía al servicio de todos sus ciudadanos.

Francesc Raventós

Ex decano del Colegio de economistas de Cataluña

Artículo publicado en La Vanguardia el 11/25/2015[:]