[:CA]Des que va començar l’actual crisi, alguns li diuen post-crisi, es van anar perdent molts llocs de treball. Una de les preocupacions que s’expressaven era que amb menys treballadors, menys consum i amb menys consum, menys negocis i amb menys negocis, menys beneficis, menys empreses, etc.

Ah! I els treballadors a l’atur. I quan s’acabi el subsidi, mala sort.

Per tant, si l’activitat econòmica no dona per a treballar tothom potser cal reactivar l’activitat econòmica, que crearà una altra vegada llocs de treball. Ben senzill.

Però “algú sap el què s’ha de fer”?

No podem oblidar que estem en un sistema on es confia que tot s’acaba autoregulant. És per això que quan es diu que cal crear nous llocs de treball, a qui es diu? A l’administració? A les empreses? Amb quins mecanismes?

Sabem que l’educació, la recerca, la creativitat, les polítiques fiscals, les subvencions i també el control econòmic, poden ajudar a crear llocs de treball. Però no sembla que aquestes siguin prioritats dels governs. I les empreses més aviat estan dedicades a reduir costos, sobretot de personal, pagant menys o eliminant llocs de treball. Les noves tecnologies sembla que ajuden més a destruir llocs de treball que a crear-ne.

I els mecanismes d’autoregulació de la macroeconomia, no sembla que vagin en la direcció de que tothom pugui treballar i cobrar un salari.

Algú sap doncs, com en la situació actual es poden crear llocs de treball i que siguin dignes? Podem estar tranquils que s’avança? Segur que no.

Miquel Verdaguer

Octubre 2016[:es]Desde que empezó la actual crisis, algunos le dicen post-crisis, se fueron perdiendo muchos puestos de trabajo. Una de las preocupaciones que se expresaban era que con menos trabajadores, menos consumo y con menos consumo, menos negocios y con menos negocios, menos beneficios, menos empresas, etc.

Ah! Y los trabajadores al paro. Y cuando se acabe el subsidio, mala suerte.

Por lo tanto, si la actividad económica no da para trabajar todo el mundo quizás hay que reactivar la actividad económica, que creará otra vez puestos de trabajo. Bien sencillo.

Pero, ¿“alguien sabe lo que se tiene que hacer”?

No podemos olvidar que estamos en un sistema donde se confía que todo se acaba autorregulando. Es por eso que cuando se dice que hay que crear nuevos puestos de trabajo, ¿A quién se dice? ¿A la administración? ¿A las empresas? Con qué mecanismes?

Sabemos que la educación, la investigación, la creatividad, las políticas fiscales, las subvenciones y también el control económico, pueden ayudar a crear puestos de trabajo. Pero no parece que estas sean prioridades de los gobiernos. Y las empresas más bien están dedicadas a reducir costos, sobre todo de personal, pagando menos o eliminando puestos de trabajo. Las nuevas tecnologías parece que ayudan más a destruir puestos de trabajo que a crear.

Y los mecanismos de autorregulación de la macroeconomía, no parece que vayan en la dirección de que todos puedan trabajar y cobrar un salario.

Alguien sabe pues, ¿cómo en la situación actual se pueden crear puestos de trabajo y que sean dignos? ¿Podemos estar tranquilos que se avanza? Seguro que no.

Miquel Verdaguer

Octubre 2016

 [:]