La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en molts sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social.

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar un Decret llei amb mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 específiques per les persones emprenedores i autònomes.

Es tracta d’un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica d’un pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Qui pot ser beneficiari/ària?

  • Persones treballadores autònomes que exerceixin una activitat econòmica individual o que tinguin fins a 5 persones contractades.
  • Persones treballadores autònomes que formin part d’una societat, limitada o cooperativa, de fins a 3 socis i que en total siguin un màxim de fins a 6 persones (socis + treballadors).

Quins requisits específics has de complir?

  1. Ser persona treballadora autònoma.
  2. Estar donat d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de forma ininterrompuda abans de l’1 de juny de 2020 i com a mínim fins al 31 de desembre de 2020.
  3. La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  4. Que el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any 2020 no hagi superat l’import de 13.125 euros d’acord amb el que han declarat en el Model 130 o 131 de l’IRPF pels tres primers trimestres de l’any 2020 o document probatori equivalent per aquelles persones treballadores autònomes no obligades a fer declaracions trimestrals de l’IRPF.
  5. No haver estat beneficiari/ària de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.
  6. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  7. Les persones físiques empresàries han d’estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en els supòsits que sigui obligatori.

Com i quan presentar la sol·licitud

El termini s’inicia a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

Altres informacions d’interès:

Amb la sol·licitud no caldrà presentar cap document, l’administració ja el requerirà si ho considera convenient. Per poder demanar l’ajut serà necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil.

Per a més informació, podeu consultar el Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre on s’ha publicat tota la informació.