[:CA]Exageracions electorals al marge, és cert que l’economia espanyola ja ha sortit de la recessió, i que el PIB porta temps creixent. Una altra cosa diferent és si aquest creixement és fràgil, o serà sostingut. La devaluació progressiva de l’euro i la reducció del preu del cru, han ajudat molt a aquesta millora, i per tant no sabem el que durarà. En tot cas, no es podrà parlar seriosament de recuperació, o de sortida de la crisi, fins que no es redueixi l’atur a uns nivells que no arribin les dues xifres; és a dir, fins que no es creï ocupació que suposi dos milions de llocs de treball a temps complet.

La pregunta pertinent és en quins sectors es poden crear i quines característiques han de tenir. Cal evitar la repetició de la dinàmica de fa 10 anys en què es va crear molta feina (massa) en la construcció i en els serveis turístics de poca qualitat, és a dir, treball de poc valor afegit i de molt poca formació. Això va fer disminuir la productivitat global de la nostra economia i reduir la nostra competitivitat exterior. Seria important que una part de la nova ocupació que busquem provingués del sector industrial, ja que dóna més capacitat exportadora, i que són treballs de més valor afegit, de més contingut tecnològic i de coneixement, i per tant amb salaris més alts.

art-treball-nov15Davant d’aquesta necessitat, hi ha una convicció general que els canvis tecnològics que es produiran en el sector industrial (automatització, robotització …) més aviat porten a una disminució de les necessitats de mà d’obra, i que cal buscar tots els nous treballs en el sector de serveis. ¿Fins a quin punt això és cert, o només parcialment cert? ¿Es tracta només d’una disminució o més aviat es tracta d’un canvi, i per tant d’una nova oportunitat a aprofitar?

Començo dient que és imprescindible recuperar producció industrial. En l’època de la industrialització, hi va haver un gran transvasament de mà d’obra de l’agricultura a la indústria, però aquesta disminució de l’ocupació agrícola no va suposar una disminució de la producció agrícola. En realitat va ser al contrari. Va augmentar, ja que les tecnologies industrials aplicades al sector primari van augmentar la seva productivitat i van permetre grans augments de quantitat i de qualitat, amb moltes menys persones. En canvi, en els últims anys hem vist no només una disminució de l’ocupació industrial, sinó també del PIB industrial. Això és el primer que cal corregir.

Seria miop negar que els sistemes de producció actuals requereixen moltes menys persones a la planta de fabricació que els de fa uns anys. Això continuarà, i creixerà, amb la introducció de tecnologies relacionades amb la impressió 3D per fabricar peces, la robòtica per acoblar productes, el manteniment predictiu, els vehicles sense conductor per a la logística interna, o els nous sistemes de control de qualitat basats en l’anomenada “Big Data” …

Però, malgrat aquesta perspectiva, no estem anticipant, avaluant, ni preparant, la gran quantitat de persones que, a la mateixa planta, a la cambra de control, o al centre de desenvolupament, seran necessàries per dissenyar, programar, instal·lar , i sobretot gestionar, totes aquestes “màquines”. Alguns estudis que he conegut d’altres països europeus, arriben a preveure, crec que exageradament, que el nombre de nous llocs de treball creats fora de la planta pot arribar gairebé a compensar (no en nombre, però sí en massa salarial) els desapareguts, sobretot si es té en consideració els augments de productivitat, i per tant de producció, que pot significar el canvi.

A més, en aquesta nova indústria, el cost de la mà d’obra de “fabricació” passa a ser una part molt petita del preu total del producte, i per tant la competència de països amb baixos salaris per a treballs de poca qualificació és molt menor, el que està provocant ja el retorn a la UE de plantes que s’havien deslocalitzat.

Part de les actuacions que necessitem per sortir realment de la crisi passen per reindustrialitzar. Però no tornar enrere, sinó modernitzar el nostre sistema industrial, redirigir inversions privades cap a activitats productives, impulsar el nostre sistema d’R + D + I, i reformar el nostre sistema educatiu d’acord amb aquestes necessitats.

Joan Majó, enginyer i exministre

Desembre 2015

 

 

 

 

 [:es]Exageraciones electorales al margen, es cierto que la economía española ya ha salido de la recesión, y que el PIB lleva tiempo creciendo. Otra cosa distinta es si este crecimiento es frágil, o será sostenido. La devaluación progresiva del euro y la reducción del precio del crudo, han ayudado mucho a esta mejora, y por tanto no sabemos lo que durará. En todo caso, no se podrá hablar seriamente de recuperación, o de salida de la crisis, hasta que no se reduzca el paro a unos niveles que no alcancen las dos cifras; es decir, hasta que no se cree ocupación que suponga otros dos millones de puestos de trabajo a tiempo completo.

La pregunta pertinente es en qué sectores se pueden crear y qué características deben tener. Hay que evitar la repetición de la dinámica de hace 10 años en los que se creó mucho trabajo (demasiado) en la construcción y en los servicios turísticos de poca calidad, es decir, trabajo de poco valor añadido y de muy poca formación. Esto hizo disminuir la productividad global de nuestra economía y redujo nuestra competitividad exterior. Seria importante que una parte de la nueva ocupación que buscamos proviniera del sector industrial, ya que da mayor capacidad exportadora, y que son trabajos de más valor añadido, de más contenido tecnológico y de conocimiento, y por tanto con salarios más altos.

art-treball-nov15Frente a esta necesidad, existe una convicción general de que los cambios tecnológicos que se producirán en el sector industrial (automatización, robotización…) más bien llevan a una disminución de las necesidades de mano de obra, y que hay que buscar todos los nuevos trabajos en el sector de servicios. ¿Hasta qué punto esto es cierto, o sólo parcialmente cierto? ¿Se trata sólo de una disminución o más bien se trata de un cambio, y por tanto de una nueva oportunidad a aprovechar?

Empiezo diciendo que es imprescindible recuperar producción industrial. En la época de la industrialización, hubo un gran trasvase de mano de obra de la agricultura a la industria, pero esta disminución de la ocupación agrícola no supuso una disminución de la producción agrícola. En realidad fue al contrario. Aumentó, ya que las tecnologías industriales aplicadas al sector primario aumentaron su productividad y permitieron grandes aumentos de cantidad y de calidad, con muchas menos personas. En cambio, en los últimos años hemos visto no sólo una disminución de la ocupación industrial, sino también del PIB industrial. Esto es lo primero que hay que corregir.

Seria miope negar que los sistemas de producción actuales requieren muchas menos personas en la planta de fabricación que los de hace unos años. Esto continuará, y crecerá, con la introducción de tecnologías relacionadas con  la impresión 3D para fabricar piezas, la robótica para ensamblar productos, el mantenimiento predictivo, los vehículos sin conductor para la logística interna, o los nuevos sistemas de control de calidad basados en la llamada “Big Data”…

Pero, a pesar de esta perspectiva, no estamos anticipando, evaluando, ni preparando, la gran cantidad de personas que, en la misma planta, en el cuarto de control, o en el centro de desarrollo, serán necesarias para diseñar, programar, instalar, y sobre todo gestionar, todas estas “máquinas”. Algunos estudios que he conocido de otros países europeos, llegan a prever, creo que exageradamente, que el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera de la planta puede llegar casi a compensar (no en número, pero sí en masa salarial) los desaparecidos, sobre todo si se tiene en consideración los aumentos de productividad, y por tanto de producción, que puede significar el cambio.

Además, en esta nueva industria, el coste de la mano de obra de “fabricación” pasa a ser una parte muy pequeña del precio total del producto, y por tanto la competencia de países con bajos salarios para trabajos de poca calificación es mucho menor, lo que está provocando ya el retorno a la UE de plantas que se habían deslocalizado.

Parte de las actuaciones que necesitamos para salir realmente de la crisis pasan por reindustrializar. Pero no volver atrás, sino modernizar nuestro sistema industrial, redirigir inversiones privadas hacia actividades productivas, impulsar nuestro sistema de I+D+I, y reformar nuestro sistema educativo de acuerdo con estas necesidades.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.

Diciembre 2015[:]