[:CA]2017_01_04_limitsNo hi ha cap dubte que un dels motius de preocupació personal més importants, que explica la desorientació, la indignació, i la revolta, de les nostres societats europees, és la incertesa sobre el futur del treball, i les seves conseqüències sobre salaris i pensions. En un sentit més global i menys conscient, també preocupen, i penso que haurien de preocupar més, les conseqüències del canvi climàtic.

Crec que les perspectives de reducció del treball, i les d’increment de les emissions de CO2, marquen els límits del nostre model industrial, i ens obliguen a adaptar-lo a una societat de 3 o 4 mil milions de consumidors. No és estrany que surtin tants llibres, i s’organitzin tants congressos (molts a Barcelona, per cert) sobre la “quarta revolució industrial”, la “economia digital”, la “economia verda”, o la “economia circular”. Unes reflexions al respecte.

 1. La societat industrial. L’augment durant tres segles del benestar per a una part de la humanitat ha estat impressionant degut a la revolució industrial. El secret rau en la capacitat de transformar recursos naturals, sobre tot minerals, a base d’afegir treball humà i energia extreta de recursos fòssils, convertint-los en productes cada cop més sofisticats. La utilització d’aquests productes ha estat la base del benestar. El nostre sistema industrial ha topat amb dos límits: tots els recursos naturals (tant minerals com energètics) son limitats, i la capacitat de l’atmosfera de reciclar les emissions també ha arribat al seu límit. S’ha trobat, al mateix temps, amb la necessitat d’adaptar-se a dues realitats: la quantitat de treball necessari per a la fabricació és cada vegada menor; i  ja son més de 3 mil milions de persones les que volen treballar i volen poder consumir. Seguirem veient llibres i molts congressos. Voldria avançar telegràficament quatre línies d’actuació.
 1. Economia verda i eficient. Hem d’utilitzar molta menys energia, tant per el consum final com en el procés industrial, cosa possible perquè ara la malbaratem de forma escandalosa (aprofitaments inferiors al 20%). Això suposa redissenyar productes (motors, màquines, edificis…) a base de tecnologies que ho permeten. I per descomptat hem d’utilitzar energies d’origen renovable. 
 1. Economia circular. Hem de ser molt més eficients en la utilització dels recursos minerals. Això vol dir moltes coses:

a) Aconseguir el benestar amb menys utilització de productes materials, i més accés a serveis.

b) En el cas del productes industrials, que seguirem necessitant i utilitzant, hem d’aplicar les bases de l’economia circular: disseny enfocat a prolongar la vida dels productes, compartir el seu ús, mantenir, reparar, reutilitzar, reciclar, i només en darrer terme rebutjar.

c) Substituir l’ús de minerals per materials sintètics derivats del petroli. Matarem dos ocells d’un tret: aprofitarem les reserves, i no el cremarem.

 1. Treball i economia digital. Encara que la robotització, la informatització, i altres tecnologies, fan i faran desaparèixer molts llocs de treball actuals, queda clar que, si repassem el que signifiquen els dos punts anteriors, ens ve a sobre, durant bastants anys, una feinada impressionat: disseny i construcció de noves infrastructures, rehabilitació d’antics espais, organització de nous serveis personals o en xarxa… Significarà l’aparició de molts llocs de treball. És una paradoxa; resoldre els problemes que ens creen els límits de la societat industrial, ens suposa una font important de nova ocupació. Això sí, les qualificacions, i les habilitats transversals exigides no seran les mateixes. És un repte gran per a la educació. Per això també es fan molts llibres i congressos sobre “noves habilitats”, “nova escola”, o “ciutats educadores”
 1. Treball, renda, consum. Aquesta paradoxa ens ha de donar temps per dissenyar una societat en la que el lligam “treball productiu”/”renda disponible”/”consum en el mercat”, no tingui la gran importància actual. Pot no ser necessari que tothom treballi, o que treballi tant com ara. Pot no caldre que tota la renda es derivi de la retribució al treball. I pot ser molt probable que les bases del benestar tinguin un component molt més gran de gratuïtat, de col·laboració, de serveis immaterials compartits. Cal per tant anar avançant seriosament en iniciatives com “repartiment del treball”, “reducció de jornades”, “renda garantida”, “serveis gratuïts”, “economia col.laborativa”, “economia social”

Sense abandonar-la pas del tot, hem d’anar modificant esquemes de la societat industrial, que tan bé ens han anat, però que ara no ens serveixen del tot.

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]2017_01_04_limitsNo hay ninguna duda que uno de los motivos de preocupación personal más importantes, que explica la desorientación, la indignación, y la revuelta, de nuestras sociedades europeas, es la incertidumbre sobre el futuro del trabajo, y sus consecuencias sobre salarios y pensiones. En un sentido más global y menos consciente, también preocupan, y pienso que tendrían que preocupar más, las consecuencias del cambio climático.

Creo que las perspectivas de reducción del trabajo, y las de incremento de las emisiones de CO2, marcan los límites de nuestro modelo industrial, y nos obligan a adaptarlo a una sociedad de 3 o 4 mil millones de consumidores. No es extraño que salgan tantos libros, y se organicen tantos congresos (muchos en Barcelona, por cierto) sobre la “cuarta revolución industrial”, la “economía digital”, la “economía verde”, o la “economía circular”. Unas reflexiones al respeto.

 1. La sociedad industrial. El aumento durante tres siglos del bienestar para una parte de la humanidad ha sido impresionante debido a la revolución industrial. El secreto rae en la capacidad de transformar recursos naturales, sobre todo minerales, en base de añadir trabajo humano y energía extraída de recursos fósiles, convirtiéndolos en productos cada vez más sofisticados. La utilización de estos productos ha sido la base del bienestar.
  Nuestro sistema industrial ha topado con dos límites: todos los recursos naturales (tanto minerales como energéticos) son limitados, y la capacidad de la atmósfera para reciclar las emisiones también ha llegado a su límite. Se ha encontrado, en el mismo tiempo, con la necesidad de adaptarse a dos realidades: la cantidad de trabajo necesario para la fabricación es cada vez menor; y ya son más de 3 mil millones de personas las que quieren trabajar y quieren poder consumir.Seguiremos viendo libros y muchos congresos. Querría avanzar telegráficamente cuatro líneas de actuación.
 1. Economía verde y eficiente. Tenemos que utilizar mucha menos energía, tanto por el consumo final como en el proceso industrial, cosa posible porque ahora la derrochamos de forma escandalosa (aprovechamientos inferiores al 20%). Esto supone rediseñar productos (motores, máquinas, edificios…) en base de tecnologías que lo permiten. Y por supuesto tenemos que utilizar energías de origen renovable.
 1. Economía circular. Tenemos que ser mucho más eficientes en la utilización de los recursos minerales. Esto quiere decir muchas cosas:

a) Conseguir el bienestar con menos utilización de productos materiales, y más acceso a servicios.

b) En el caso de los productos industriales, que seguiremos necesitando y utilizando, tenemos que aplicar las bases de la economía circular: diseño enfocado a prolongar la vida de los productos, compartir su uso, mantener, reparar, reutilizar, reciclar, y sólo en último término rechazar.

c) Sustituir el uso de minerales por materiales sintéticos derivados del petróleo. Mataremos dos pájaros de un tiro: aprovecharemos las reservas, y no lo quemaremos.

 1. Trabajo y economía digital.  Aunque la robotización, la informatización, y otras tecnologías, hacen y harán desaparecer muchos puestos de trabajo actuales, queda claro que, si repasamos el que significan los dos puntos anteriores, nos viene encima, durante bastantes años, un trabajo impresionante: diseño y construcción de nuevas infrastructuras, rehabilitación de antiguos espacios, organización de nuevos servicios personales o en red… Significará la aparición de muchos puestos de trabajo. Es una paradoja; resolver los problemas que nos crean los límites de la sociedad industrial, nos supone una fuente importante de nueva ocupación. Eso sí, las calificaciones, y las habilidades transversales exigidas no serán las mismas. Es un reto grande para la educación. Por eso también se hacen muchos libros y congresos sobre “nuevas habilidades”, “nueva escuela”, o “ciudades educadoras”
 1. Trabajo, renta, consumo. Esta paradoja nos tiene que dar tiempo para diseñar una sociedad en la que el nexo “trabajo productivo”/”renta disponible”/”consumo en el mercado”, no tenga la gran importancia actual. Puede no ser necesario que todo el mundo trabaje, o que trabaje tanto como por ejemplo. Puede no ser necesario que toda la renta se derive de la retribución al trabajo. Y puede ser muy probable que las bases del bienestar tengan un componente mucho más grande de gratuidad, de colaboración, de servicios inmateriales compartidos. Hace falta por lo tanto ir avanzando seriamente en iniciativas como “reparto del trabajo”, “reducción de jornadas”, “renta garantizada”, “servicios gratuitos”, “economía colaborativa”, “economía social”

Sin abandonarla del todo, tenemos que ir modificando esquemas de la sociedad industrial, que tan bien nos han ido, pero que ahora no nos sirven del todo.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro[:]