[:CA]Estic segur que moltes vegades al llarg de la vida us heu fet, com jo, una pregunta: ¿si els vostres fills estiguessin passant fam, robaríeu menjar per poder alimentar-los? Sortosament la gran majoria de nosaltres no ens hem trobat en aquesta situació, i per tant la pregunta resulta un xic retòrica; però molta gent la ha viscut i la viu en situacions reals. La meva resposta ha estat sempre que jo, després de recorre sense resultat altres camins, robaria aliments per poder donar-los menjar, però que només seria capaç de fer-ho d’allà on veiés que n’hi ha molt, no de qui en te escàs. Jo comprenc, per tant, i acceptaria, que si algú es trobés en aquesta situació, fes el mateix.

He actualitzat aquesta reflexió aquests darrers dies, arran de la polèmica entre els governs espanyol i català en relació al recurs contra la llei catalana sobre desnonaments i pobresa energètica. La polèmica, sovint plena de demagògia, reflecteix l’evident conflicte que a vegades apareix entre llei i justícia o, si voleu dir-ho d’una altra manera, entre la necessitat que té tota societat d’assegurar que els comportaments dels ciutadans s’ajustin a les lleis, i l’exigència moral i social que ningú es vegi privat de l’accés a uns mínims vitals d’acord amb la dignitat de tota persona humana. En una societat pobra, pot haver-hi escassetat per a molta gent; però una societat amb un nivell acceptable de benestar no ha de permetre que hi hagi persones excloses d’accés a alguns recursos bàsics.

L’existència de la llei, l’exigència del seu compliment, i la sanció de la seva transgressió, son imprescindibles per el funcionament d’una col·lectivitat civilitzada. Sense llei no hi ha convivència, perquè s’imposaria la llei de la selva, és a dir, la llei de la força. La llei és, entre altres coses, una garantia de protecció per a els més febles, en front dels atacs dels més forts. Per tant sóc absolutament partidari de l’imperi de la llei. El conflicte apareix quan la llei es converteix en un instrument que, aplicat a situacions concretes, provoca injustícies evidents i per tant contradiu la seva pròpia raó de ser. En aquest cas s’ha d’acceptar que la llei no és un absolut, i s’ha de buscar sense por quins poden ser els límits d’aplicació de la llei. Una actuació violenta i aparentment delictiva en cas de defensa pròpia, n’és un bon exemple.

Deixo de banda les anomenades “lleis injustes”, és a dir d’aquelles proclamades per autoritats no legitimades democràticament, o fent  abús de poder. Parlo de  lleis acceptades democràticament, i concreto, en els casos d’actualitat, sobre els conflictes entre dret de propietat i necessitat d’ús, i entre necessitat d’accés a subministraments essencials i obligació de pagar per el seu consum. És absolutament necessari trobar un equilibri entre la persecució d’actuacions il·legals, la sol.lució de situacions d’injustícia, i la eliminació dels possibles abusos.

Això passa per tres camins diferents:

  1. Unes modificacions legals que eliminin la contundència d’algunes lleis i introdueixin flexibilitat interpretativa, tant en relació a la rotunditat del dret de propietat, com en el rigor de les clàusules de contractes mercantils entre parts evidentment desiguals. La propietat té també una funció social.
  2. Una ampliació de la capacitat dels serveis socials municipals per poder valorar amb més coneixement de causa els nivells de necessitat, i les actituds dels qui formulen peticions d’excepcionalitat. La proximitat i la diligència d’actuació de la Adm. Municipal, té moltes avantatges sobre un lent procés judicial.
  3. Una reforma fiscal que faci que la distribució de les rendes disponibles de la població faciliti que, tothom que tingui voluntat de complir amb les normes, pugui fer-ho. Això suposaria resoldre el problema abans que aparegui; s’estan discutint actualment diferents models per garantir un nivell mínim de renda; però una reforma progressiva del model actual ja seria un bon pas endavant.

Mentrestant, crec inacceptable que sota la intel·ligent excusa de discutibles preceptes legals o constitucionals, en els dos casos que estem parlant, s’afavoreixin els interessos d’una sola part. I em molesta veure que les Administracions, quina obligació seria la col·laboració mútua al servei dels ciutadans, es dediquin prioritàriament a barallar-se sobre  invasions de competències d’uns i altres. Després parlem de desafecció…

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]Estoy seguro que muchas veces a lo largo de la vida os habéis hecho, como yo, una pregunta: ¿si vuestros hijos estuvieran pasando hambre, robaríais comer para poder alimentarlos? Afortunadament la gran mayoría de nosotros no nos hemos encontrado en esta situación, y por lo tanto la pregunta resulta un poco retórica; pero mucha gente la ha vivido y la vive en situaciones reales. Mi respuesta ha sido siempre que yo, después de recorrer sin resultado otros caminos, robaría alimentos para poder darles de comer, pero que sólo sería capaz de hacerlo de allá donde viera que hay mucho, no de quien tiene poco. Yo comprendo, por lo tanto, y aceptaría, que si alguien se encontrara en esta situación, hiciera lo mismo.

He actualizado esta reflexión estos últimos días, a raíz de la polémica entre los gobiernos español y catalán en relación al recurso contra la ley catalana sobre desahucios y pobreza energética. La polémica, a menudo llena de demagogia, refleja el evidente conflicto que a veces aparece entre ley y justicia o, si queréis decirlo de otro modo, entre la necesidad que tiene toda sociedad de asegurar que los comportamientos de los ciudadanos se ajusten a las leyes, y la exigencia moral y social que nadie se vea privado del acceso a unos mínimos vitales de acuerdo con la dignidad de toda persona humana. En una sociedad pobre, puede haber escasez para mucha gente; pero una sociedad con un nivel aceptable de bienestar no tiene que permitir que haya personas excluidas de acceso a algunos recursos básicos.

La existencia de la ley, la exigencia de su cumplimiento, y la sanción de su transgresión, sueño imprescindibles para el funcionamiento de una colectividad civilizada. Sin ley no hay convivencia, porque se impondría la ley de la selva, es decir, la ley de la fuerza. La ley es, entre otras cosas, una garantía de protección para los más débiles, en frente de los ataques de los más fuertes. Por lo tanto soy absolutamente partidario del imperio de la ley. El conflicto aparece cuando la ley se convierte en un instrumento que, aplicado a situaciones concretas, provoca injusticias evidentes y por lo tanto contradice su propia razón de ser. En este caso se tiene que aceptar que la ley no es un absoluto, y se tiene que buscar sin miedo qué pueden ser los límites de aplicación de la ley. Una actuación violenta y aparentemente delictiva en caso de defensa propia, es un buen ejemplo.

Dejo de banda las llamadas “leyes injustas”, es decir de aquellas proclamadas por autoridades no legitimadas democráticamente, o haciendo abuso de poder. Hablo de leyes aceptadas democráticamente, y concreto, en los casos de actualidad, sobre los conflictos entre derecho de propiedad y necesidad de uso, y entre necesidad de acceso a suministros esenciales y obligación de pagar por su consumo. Es absolutamente necesario encontrar un equilibrio entre la persecución de actuaciones ilegales, la solución de situaciones de injusticia, y la eliminación de los posibles abusos.
Esto pasa por tres caminos diferentes:

  1. Unas modificaciones legales que eliminen la contundencia de algunas leyes e introduzcan flexibilidad interpretativa, tanto en relación a la rotundidad del derecho de propiedad, como en el rigor de las cláusulas de contratos mercantiles entre partes evidentemente desiguales. La propiedad tiene también una función social.
  2. Una ampliación de la capacidad de los servicios sociales municipales para poder valorar con más conocimiento de causa los niveles de necesidad, y las actitudes de quienes formulan peticiones de excepcionalidad. La proximidad y la diligencia de actuación de la Admón. Municipal, tiene muchas ventajas sobre un lento proceso judicial.
  3. Una reforma fiscal que haga que la distribución de las rentas disponibles de la población facilite que, todo el mundo que tenga voluntad de cumplir con las normas, pueda hacerlo. Esto supondría resolver el problema antes de que aparezca; se están discutiendo actualmente diferentes modelos para garantizar un nivel mínimo de renta; pero una reforma progresiva del modelo actual ya sería un buen paso adelante.

Mientras tanto, creo inaceptable que bajo la inteligente excusa de discutibles preceptos legales o constitucionales, en los dos casos que estamos hablando, se favorezcan los intereses de una sola parte. Y me molesta ver que a las Administraciones, que obligación sería la colaboración mutua al servicio de los ciudadanos, se dediquen prioritariamente a pelearse sobre invasiones de competencias de unos y otras. Después hablamos de desafección…

Joan Majó, ingeniero y ex ministro[:]