[:CA]La història de la humanitat és una barreja de fets sublims i baixes passions. D’ambicions i lluites cruels i expressions de solidaritat. Un món ple d’injustícies i egoisme i al mateix temps de grans mostres de generositat. La humanitat al llarg del temps ha mostrat la seva capacitat d’aconseguir avenços científics extraordinaris, però al mateix temps ha mostrat la roïna que pot ser.

Què entenem per justícia social? És un concepte molt ampli, ja que cobreix els múltiples aspectes que afecten la dignitat humana. Un aspecte essencial és aconseguir una justa distribució dels recursos disponibles, ja que mentre uns neden en l’abundància, molts d’altres viuen en la pobresa. El Banc d’Espanya acaba de publicar un informe en el qual afirma que en el període de la crisi econòmica, dels anys 2008 -2014, a Espanya, el 10% de les persones més riques han incrementat la seva riquesa el 15%, mentre que la resta de ciutadans n’han perdut entre el 30 i el 50%.

2017_02_20_Justicia_social_Francesc_RaventósPerò la justícia social va molt més enllà que l’economia. A banda d’un millor repartiment de la riquesa, i eliminar la pobresa,  s’ha d’exigir el dret al treball amb una remuneració digne, la igualtat de drets sense tenir en compte el gènere, edat, raça, religió o manera de pensar. Dret a una justícia independent,  justa i gratuïta. I molts altres aspectes com són la protecció de la natura i del medi ambient o l’ajut a l’immigrant que fuig de la fam o de la guerra. Quin bon exemple de generositat tots aquells que estan col·laborant en ajudar i acollir als immigrants que cerquen refugi i protecció.

I quin mal exemple més dramàtic, aquells que per interessos innobles propicien guerres o es beneficien del comerç d’armes bèl·liques. És un “negoci”, en el que també participa Espanya en un lloc destacat. Les guerres són una de les causes destacades que generen els majors desastres humans.

Tots són aspectes relacionats amb la dignitat humana; dignitat necessària si es vol assegurar prosperar en pau i la continuïtat de la espècia en el planeta Terra. La justícia social ens enriqueix com a persones, com a pobles, i com a espècie humana. Cada u de nosaltres hi hem d’aportar el nostre esforç per aconseguir viure en un  món més digne.

Francesc Raventós[:es]La historia de la humanidad es una mezcla de hechos sublimes y bajas pasiones. De ambiciones y luchas crueles y expresiones de solidaridad. Un mundo lleno de injusticias y egoísmo y al mismo tiempo de grandes muestras de generosidad. La humanidad a lo largo del tiempo ha mostrado su capacidad de conseguir adelantos científicos extraordinarios, pero al mismo tiempo ha mostrado la mala que puede ser.

¿Qué entendemos por justicia social? Es un concepto muy amplio, puesto que cubre los múltiples aspectos que afectan la dignidad humana. Un aspecto esencial es conseguir una justa distribución de los recursos disponibles, puesto que mientras unos nadan en la abundancia, muchos otros viven en la pobreza. El Banco de España acaba de publicar un informe en el cual afirma que en el periodo de la crisis económica, de los años 2008 -2014, en España, el 10% de las personas más ricas han incrementado su riqueza el 15%, mientras que el resto de ciudadanos han perdido entre el 30 y el 50%.

2017_02_20_Justicia_social_Francesc_RaventósPero la justicia social va mucho más allá que la economía. Además de un mejor reparto de la riqueza, y eliminar la pobreza, se tiene que exigir el derecho al trabajo con una remuneración digne, la igualdad de derechos sin tener en cuenta el género, edad, raza, religión o manera de pensar. Derecho a una justicia independiente, justa y gratuita. Y otros muchos aspectos como son la protección de la natura y del medio ambiente o la ayuda al inmigrante que huye de la hambre o de la guerra. Qué buen ejemplo de generosidad todos aquellos que están colaborando al ayudar y acoger a los inmigrantes que buscan refugio y protección.

Y qué mal ejemplo más dramático, aquellos que por intereses innobles propician guerras o se benefician del comercio de armas bélicas. Es un “negocio”, en el que también participa España en un lugar destacado. Las guerras son una de las causas destacadas que generan los mayores desastres humanos.

Todos son aspectos relacionados con la dignidad humana; dignidad necesaria si se quiere asegurar prosperar en paz y la continuidad de la especia en el planeta Tierra. La justicia social nos enriquece como personas, como pueblos, y como especie humana. Cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro esfuerzo para conseguir vivir en un mundo más digno.

Francesc Raventós

 [:]