Llegim en un informe del projecte GEM 2013 (Global Entrepeunership Monitor), editat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, com l’oportunitat o opció de convertir-se en emprenedor és un dels camins per superar la tràgica situació de l’atur.

No obstant, l’informe remarca que les condicions de l’entorn per emprendre continuen sent poc favorables, amb valors, això sí, lleugerament millors que els de l’any anterior. Consideren que es disposa d’una infraestructura física i de serveis, d’un consumidor exigent que valora la innovació i d’uns programes governamentals que malgrat la crisi, estimulen i faciliten el procés emprenedor. Amb tot, els aspectes que caldria millorar són el finançament, la burocràcia, els impostos i els costos de la Seguretat Social, així com l’educació emprenedora, sobretot en l’etapa escolar.

Baixa Atur_miquel VerdaguerSubratllem, doncs, tres aspectes fonamentals: el finançament, la innovació i l’educació o formació emprenedora.   

Podríem afegir que el camí d’emprendre la pròpia empresa pot cobrir un dels espais d’aconseguir nous llocs de treball, però només una part. Subsisteix la necessitat que l’economia impulsi les empreses que puguin crear nous llocs de treball. Emprendre una iniciativa empresarial requereix d’una capacitat personal i de l’encert del projecte.

Pels que optin per ser emprenedors, els hi podríem transcriure una frase que l’eclesiàstic Aleix de Boixadors i Llull  (s.XVII), va dir: Quan et decideixes a fer alguna cosa, fes-la amb entusiasme. D’aquesta manera podràs fer més fàcilment qualsevol cosa que et proposis. 

Miquel Verdaguer

Leemos en un informe del proyecto GEM 2013 (Global Entrepeunership Monitor), editado por el Colegio de Economistas de Catalunya, como la oportunidad u opción de convertirse en emprendedor es uno de los caminos para superar la trágica situación del paro .

No obstante, el informe señala que las condiciones del entorno para emprender siguen siendo poco favorables, con valores, eso sí, ligeramente mejores que los del año anterior. Consideran que se dispone de una infraestructura física y de servicios, de un consumidor exigente que valora la innovación y de unos programas gubernamentales que a pesar de la crisis, estimulan y facilitan el proceso emprendedor. Con todo, los aspectos que habría que mejorar son la financiación, la burocracia, los impuestos y los costes de la Seguridad Social, así como la educación emprendedora, sobre todo en la etapa escolar.

Baixa Atur_miquel Verdaguer

Subrayamos, pues, tres aspectos fundamentales: la financiación, la innovación y la educación o formación emprendedora.

Podríamos añadir que el camino de emprender la propia empresa puede cubrir uno de los espacios de conseguir nuevos puestos de trabajo, pero sólo una parte. Subsiste la necesidad de que la economía impulse las empresas que puedan crear nuevos puestos de trabajo. Emprender una iniciativa empresarial requiere de una capacidad personal y del acierto del proyecto.

Para los que opten por ser emprendedores, les podríamos transcribir una frase que el eclesiástico Aleix de Boixadors y Llull (s.XVII), dijo: Cuando te decides a hacer algo, hazlo con entusiasmo. De esta forma podrás hacer más fácilmente cualquier cosa que te propongas.

Miquel Verdaguer