[:CA]Fa temps que s’estan fent diagnòstics sobre perquè costa tant que les economies europees (i especialment les de la eurozona) puguin superar la crisi, generada al 2007 arran del desballestament del sistema financer. Hi ha opinions diverses, però hi ha un consens molt ampli en identificar errors de disseny de la nova zona monetària, agreujats  per el fet que, després de 15 anys, encara no s’hagi completat aquell disseny inicial, ni s’hagin reconsiderat alguns dels seus principis.

Les conseqüències d’aquests errors i retards, com també de les polítiques que la UE ha imposat a alguns països del Euro,  han estat molt  dures socialment i poc efectives en aconseguir els objectius buscats, ja que el període de funcionament de la nova moneda, en comptes d’impulsar la volguda convergència entre les economies dels països de l’euro, ha tingut efectes contraris respecte de la seva competitivitat relativa, ha provocat un excés d’endeutament en alguns d’ells, i ha acumulat desequilibris comercials i financers entre països.

És cert que, a corre-cuita, s’han posat en marxa instruments per resoldre problemes del sector financer com el MEDEM, i s’han creat algunes de las bases d’una futura Unió Bancària, però resta encara molt per fer en l’àrea de construir una sòlida Unió Fiscal que hauria de suposar, entre altres coses, un augment del pressupost comú de l’Eurozona, una harmonització de les polítiques fiscals, un Tresor comú, i l’emissió de deute mancomunat.

Som ja molts els que hem arribat a la convicció que una Unió Monetària, formada per economies amb nivells inicials molt diferents de desenvolupament, de productivitat, i de competitivitat externa, només pot ser estable i beneficiosa per a tots els seus membres, si es millora la mobilitat laboral, i si s’estableixen mecanismes, tant per reduir les diferències i per harmonitzar la fiscalitat, com per compensar els desequilibris interns que generen aquestes divergències. Això és el que pretén l’actual proposta de creació d’una Unió Fiscal. Voldria donar algunes  opinions, no pas des de la perspectiva d’un expert, si no des de un cert sentit comú,  una vegada constatat que les posicions inicials dels governs estatals son bastant divergents en com fer-ho, i això no ajuda pas a avançar.

 1. Fora de l’Euro. Un grup de països, entre ells el Regne Unit, rebutgen tot tipus d’Unió Fiscal, de la mateixa manera que ja no varen voler entrar a la Unió Monetària. És una posició congruent  que va portar a allò que fins ara s’ha anomenat “una Europa de dues velocitats”. Dic “fins ara” perquè tal denominació pretenia indicar que hi havia un objectiu final comú, però una divergència en la velocitat d’arribar-hi. La situació actual, tal com s’ha posat de manifest amb els preparatius del referèndum sobre la continuïtat o la sortida del R.U., és que hi ha alguns països que volen avançar cap a alguna forma de Unió política supra-estatal, però d’altres que només es volen quedar en una unió comercial. Per tant més que “dues velocitats”, sembla estem parlant de “dos projectes”. Un és la Unió Política, la UE; i l’altre el d’un grup d’Estats que constituirien amb ella una Unió Comercial reforçada, basada en un Tractat interestatal. Seria molt bo que hi hagués un  procés ràpid que aclarís aquesta situació d’uns i altres, i poder aconseguir que l’actual Eurozona es doti de les institucions democràtiques necessàries (Parlament, Govern, pressupost, tresor…) per acabar amb l’actual paradoxa de que l’Eurogrup, que és qui pren una gran part de les decisions polítiques i econòmiques més importants, segueixi sent un òrgan sense cap legitimitat democràtica, ni formalitat institucional. Caldria també deixar molt clar que el fet de  pertànyer a la Eurozona suposa l’acceptació i el compromís de seguir endavant en aquest camí vers una major cohesió política, que ha d’implicar unes progressives cessions de competències des dels Estats cap a les autoritats de la Unió. Compromís que, evidentment, caldrà també exigir als qui sol·licitin, o tinguin ja sol·licitada, l’entrada a la Eurozona.
 2. La Unió Fiscal. Entre els països disposats a avançar cap a un major nivell de cohesió, existeixen lògiques diferències sobre la naturalesa d’aquesta Unió, i sobre el disseny del seu contingut. Val a dir que hi ha una clara divergència d’opinió entre els països del centre i nord d’Europa, encapçalats per Alemanya, i els de la perifèria, especialment els mediterranis. En benefici de la brevetat, em centro només en dos aspectes, per altra banda molt lligats: l’existència o no de transferències fiscals internes; i el volum del pressupost “federal” de l’Eurozona, o la futura UE.
  1. Les transferències fiscals.  En tota unió monetària en que conviuen territoris amb característiques molt diferents, de recursos naturals, de clima, de desenvolupament econòmic, o de nivells de renda, cal  establir uns mecanismes que permetin anar reduint aquestes diferències i alhora millorar la productivitat i la competitivitat de tots ells. És tant una exigència de solidaritat i de redistribució, com un objectiu de millora del creixement econòmic de cada territori, i per tant,  del conjunt. La majoria dels Estats actuals (Espanya és un exemple) han seguit aquest model basat en un pressupost important de l’Estat i un sistema fiscal que redistribueix les rendes, tant des de un punt de vista personal, com territorial. La discussió, tant aquí com a Europa, és quin és el nivell adequat d’aquestes transferències, per evitar que un excés de redistribució, o una inadequada utilització dels recursos part dels receptors, augmenti la seva demanda de consum però sense cap estímul a augmentar la productivitat. Això convertiria en permanents les diferències de competitivitat i perpetuaria els desequilibris, sense impulsar la convergència buscada. Aquest temor, raonable degut a algunes experiències amb els actuals fons de cohesió, ha portat a alguns països a defensar una  “Unió fiscal sense transferències”. Crec que és una exageració i per tant un error, ja que no es pot oblidar el doble objectiu de solidaritat i de convergència, ambdós molt difícils d’aconseguir sense elles. El que cal és dissenyar uns mecanismes “federals” de transferències que, per una banda limitin el seu volum per tal de no castigar la capacitat de creixement de les zones més dinàmiques, i per l’altra assegurin que el destí dels fons està adequadament predeterminat, i monitoritzat des de la UE,  per assolir simultàniament objectius de solidaritat i de inversió productiva.
  2. El pressupost federal. Per tal que es produeixin els resultats volguts, és imprescindible augmentar de forma significativa l’actual volum del pressupost de la UE, que com és sabut, no arriba al 1% del PIB de la Unió. Per entendre la seva ridiculesa, cal recordar que el pressupost federal dels EE.UU. representa proporcionalment unes 20 vegades més…i això explica algunes de les evidents incapacitats europees per fer front a la crisi.  Una de les possibles mesures per corregir aquesta situació, seria suprimir  a tots els Estats l’actual Impost de Societats, i crear un Impost de Societats a nivell europeu. Això, a més d’incrementar notablement els recursos de la Unió, tindria l’efecte de ser una primera mesura “harmonitzadora” que acabaria automàticament amb el greu problema de les diferències de nivells d’imposició, que originen un “dumping fiscal”, provoquen deslocalitzacions d’empreses per aquesta causa, permeten a les empreses multinacionals burlar les normes estatals, i acaben produint una enorme reducció de la recaptació global.Ja he dit que no em considero un expert en temes fiscals i per tant estic convençut que hi poden haver altres mesures més adients o més fàcils de consensuar (impostos “verds”, impostos sobre transaccions financeres…) . No hi aprofundeixo, però insisteixo en que els països membres de la Eurozona hem de plantejar-nos amb urgència reprendre el camí de construcció de la Unió Fiscal, ja que en cas de no fer passos endavant, potser en trobarem en la necessitat inevitable de fer-los enrere.
 3. Una mirada a prop.  Un petit apunt final. Encara que totes aquestes reflexions s’han fet pensant en el futur de la UE, algunes es poden perfectament traslladar a possibles modificacions dels sistema de finançament dins de l’Estat Espanyol, tant si aquest conserva un model autonòmic, com si esdevé federal. Resumeixo alguns trets, de forma telegràfica.

Transferències sí o no?  Son necessàries, però no poden ser permanents ni poden crear addicció en els receptors.

Amb quina finalitat? Sempre, per augmentar la competitivitat i, en moments de crisi, per mantenir la demanda.

De quin tipus? Sobre tot per estimular la inversió productiva i crear ocupació, més que no pas per ajuts directes al consum.

Amb quins límits? Mantenint el principi d’ordinalitat, i sense castigar ni posar en perill la competitivitat dels territoris més dinàmics.

Amb quin mecanismes? Amb decisió dels projectes conjunta entre Estat i els territoris; amb execució per part dels territoris;  i amb control d’execució per part de l’Estat.

Joan Majó, enginyer industrial.[:es]Hace tiempo que se están haciendo diagnósticos sobre porque cuesta tanto que las economías europeas (y especialmente las de la eurozona) puedan superar la crisis, generada al 2007 a raíz del desguace del sistema financiero. Hay opiniones diversas, pero hay un consenso muy amplio al identificar errores de diseño de la nueva zona monetaria, agravados por el hecho que, después de 15 años, todavía no se haya completado aquel diseño inicial, ni se hayan reconsiderado algunos de sus principios.

Las consecuencias de estos errores y retrasos, como también de las políticas que la UE ha impuesto en algunos países del Euro, han sido muy duras socialmente y poco efectivas al conseguir los objetivos buscados, puesto que el periodo de funcionamiento de la nueva moneda, en vez de impulsar la querida convergencia entre las economías de los países del euro, ha tenido efectos contrarios respecto de su competitividad relativa, ha provocado un exceso de endeudamiento en algunos de ellos, y ha acumulado desequilibrios comerciales y financieros entre países.

Es cierto que, deprisa y corriendo, se han puesto en marcha instrumentos para resolver problemas del sector financiero como MEDEM, y se han creado algunas de las bases de una futura Unión Bancaria, pero resta todavía mucho para hacer en el área de construir una sólida Unión Fiscal que tendría que suponer, entre otras cosas, un aumento del presupuesto común de la Eurozona, una armonización de las políticas fiscales, un Tesoro común, y la emisión de deuda mancomunada. 

Somos ya muchos los que hemos llegado a la convicción que una Unión Monetaria, formada por economías con niveles iniciales muy diferentes de desarrollo, de productividad, y de competitividad externa, sólo puede ser estable y beneficiosa para todos sus miembros, si se mejora la movilidad laboral, y si se establecen mecanismos, tanto para reducir las diferencias y para armonizar la fiscalidad, como para compensar los desequilibrios internos que generan estas divergencias. Esto es el que pretende la actual propuesta de creación de una Unión Fiscal. Querría dar algunas opiniones, no desde la perspectiva de un experto, si no desde un cierto sentido común, una vez constatado que las posiciones iniciales de los gobiernos estatales sueño bastante divergentes en cómo hacerlo, y esto no ayuda a avanzar.

 1. Fuera del Euro. Un grupo de países, entre ellos el Reino Unido, rechazan todo tipo de Unión Fiscal, del mismo modo que ya no quisieron entrar a la Unión Monetaria. Es una posición congruente que trajo a aquello que hasta ahora se ha denominado “una Europa de dos velocidades”. Digo “hasta ahora” porque tal denominación pretendía indicar que había un objetivo final común, pero una divergencia en la velocidad de llegar. La situación actual, tal como se ha puesto de manifiesto con los preparativos del referéndum sobre la continuidad o la salida del R.U., es que hay algunos países que quieren avanzar hacia alguna forma de Unión política supra-estatal, pero otros que sólo se quieren quedar en una unión comercial. Por lo tanto más que “dos velocidades”, parece estamos hablando de “dos proyectos”. Uno es la Unión Política, la UE; y el otro lo de un grupo de Estados que constituirían con ella una Unión Comercial reforzada, basada en un Tratado interestatal. Seria muy bueno que hubiera un proceso rápido que aclarara esta situación de unos y otras, y poder conseguir que la actual Eurozona se dote de las instituciones democráticas necesarias (Parlament, Gobierno, presupuesto, tesoro…) para acabar con la actual paradoja de que la Eurogrupo, que es quien toma una gran parte de las decisiones políticas y económicas más importantes, siga siendo un órgano sin ninguna legitimidad democrática, ni formalidad institucional. Haría falta también dejar muy claro que el hecho de pertenecer a la Eurozona supone la aceptación y el compromiso de seguir adelante en este camino verso una mayor cohesión política, que tiene que implicar unas progresivas cesiones de competencias desde los Estados hacia las autoridades de la Unión. Compromiso que, evidentemente, hará falta también exigir a quienes soliciten, o tengan ya solicitada, la entrada a la Eurozona.
 2. La Unión Fiscal. Entre los países dispuestos a avanzar hacia un mayor nivel de cohesión, existen lógicas diferencias sobre la naturaleza de esta Unión, y sobre el diseño de su contenido. Justo es decir que hay una clara divergencia de opinión entre los países del centro y norte de Europa, encabezados por Alemania, y los de la periferia, especialmente los mediterráneos. En beneficio de la brevedad, me centro sólo en dos aspectos, por otro lado muy ligados: la existencia o no de transferencias fiscales internas; y el volumen del presupuesto “federal” de la Eurozona, o la futura UE.
  1. Las transferencias fiscales. En toda unión monetaria en que conviven territorios con características muy diferentes, de recursos naturales, de clima, de desarrollo económico, o de niveles de renta, hay que establecer unos mecanismos que permitan ir reduciendo estas diferencias y a la vez mejorar la productividad y la competitividad de todos ellos. Es tanto una exigencia de solidaridad y de redistribución, como un objetivo de mejora del crecimiento económico de cada territorio, y por lo tanto, del conjunto. La mayoría de los Estados actuales (España es un ejemplo) han seguido este modelo basado en un presupuesto importante del Estado y un sistema fiscal que redistribuye las rentas, tanto desde un punto de vista personal, como territorial. La discusión, tanto aquí como Europa, es qué es el nivel adecuado de estas transferencias, para evitar que un exceso de redistribución, o una inadecuada utilización de los recursos parte de los receptores, aumente su demanda de consumo pero sin ningún estímulo a aumentar la productividad. Esto convertiría en permanentes las diferencias de competitividad y perpetuaría los desequilibrios, sin impulsar la convergencia buscada. Este temor, razonable debido a algunas experiencias con los actuales fondos de cohesión, ha traído a algunos países a defender una “Unión fiscal sin transferencias”. Creo que es una exageración y por lo tanto un error, puesto que no se puede olvidar el doble objetivo de solidaridad y de convergencia, ambos muy difíciles de conseguir sin ellas. El que hace falta es diseñar unos mecanismos “federales” de transferencias que, por un lado limiten su volumen para no castigar la capacidad de crecimiento de las zonas más dinámicas, y por la otra aseguren que el destino de los fondos está adecuadamente predeterminado, y *monitoritzat desde la UE, para lograr simultáneamente objetivos de solidaridad y de inversión productiva.
  2. El presupuesto federal. Para que se produzcan los resultados queridos, es imprescindible aumentar de forma significativa el actual volumen del presupuesto de la UE, que cómo es sabido, no llega al 1% del PIB de la Unión. Para entender su ridiculez, hay que recordar que el presupuesto federal de los EE.UU. representa proporcionalmente unas 20 veces más…y esto explica algunas de las evidentes incapacidades europeas para hacer frente a la crisis.
   Una de las posibles medidas para corregir esta situación, sería suprimir a todos los Estados el actual Impuesto sobre sociedades, y crear un Impuesto sobre sociedades a nivel europeo. Esto, además de incrementar notablemente los recursos de la Unión, tendría el efecto de ser una primera medida “harmonizadora” que acabaría automáticamente con el grave problema de las diferencias de niveles de imposición, que originan un “dumping fiscal”, provocan deslocalizaciones de empresas por esta causa, permiten a las empresas multinacionales burlar las normas estatales, y acaban produciendo una enorme reducción de la recaudación global. Ya he dicho que no me considero un experto en temas fiscales y por lo tanto estoy convencido que pueden haber otras medidas más adecuadas o más fáciles de consensuar (impuestos “verdes”, impuestos sobre transacciones financieras…) . No profundizo, pero insisto en que los países miembros de la Eurozona tenemos que plantearnos con urgencia retomar el camino de construcción de la Unión Fiscal, puesto que en caso de no hacer pasos adelante, quizás encontraremos en la necesidad inevitable de hacerlos atrás.
 3. Una mirada cerca. Un pequeño apunte final. Aunque todas estas reflexiones se han hecho pensando en el futuro de la UE, algunas se pueden perfectamente trasladar a posibles modificaciones de los sistema de financiación dentro del Estado Español, tanto si este conserva un modelo autonómico, como si acontece federal. Resumo algunos disparos, de forma telegráfica.

¿Transferencias sí o no? Son necesarias, pero no pueden ser permanentes ni pueden crear adicción en los receptores.

¿Con qué finalidad? Siempre, para aumentar la competitividad y, en momentos de crisis, para mantener la demanda.

¿De qué tipo? Sobre todo para estimular la inversión productiva y crear ocupación, más que no por ayudas directas al consumo.

¿Con qué límites? Manteniendo el principio de ordinalidad, y sin castigar ni poner en peligro la competitividad de los territorios más dinámicos.

¿Con qué mecanismos? Con decisión de los proyectos conjunta entre Estado y los territorios; con ejecución por parte de los territorios; y con control de ejecución por parte del Estado.

Joan Majó, ingeniero industrial[:]