Tal com ja havia anunciat el seu nou President, la Comissió Europea està preparant un pla d’inversions públiques com a mesura per estimular el creixement i la creació d’ocupació. D’entrada és una molt bona notícia. Suposa el reconeixement dels errors comesos en les polítiques de gestió de la crisi, centrades solament en la reducció dràstica del dèficit públic i el retorn dels deutes dels països perifèrics. Sempre he defensat que l’austeritat en l’actuació d’alguns països europeus per reduir l’endeutament i refer alguns equilibris fiscals, podia ser una mesura necessària; però he insistit en que ella sola no ens trauria de la crisis i provocaria una disminució de la inversió, una forta retracció del consum i uns grans augments de la desigualtat, les tres coses amb efectes plenament contradictoris amb l’objectiu de la recuperació. Algunes d’aquestes mesures podien ser convenients, però elles soles, que han tingut resultat acceptables en l’estabilitat financera, han estat desastroses per el creixement, ja que han paralitzat l’economia europea i ens han tornat a la recessió.

10-gener-junkerS’anuncien ara polítiques expansives i de reactivació, entre les que destaca l’anomenat Pla Junker amb inversions de més de 300.000 milions d’euros. S’ha tardat massa, però a la fi s’ha fet un petit gir… Ara bé, com més es van coneixent les característiques detallades del Pla, més son els dubtes sobre la seva eficàcia. Explicaré aquests dubtes, que tots deriven de quatre raons polítiques: la voluntat de mantenir moltes competències en els estats nacionals en comptes de traspassar-les a  la UE; la negativa a augmentar el pressupost de la Comissió i establir algun impost de caràcter europeu; la negativa a dotar de més competències al BCE; i la tossuderia a confiar més en els mercats financers que en els governs. ¡I així ens va!

  1. Diners públics o diners privats. Ara ja se sap que la idea central és “mobilitzar” capitals privats, ja que la part de diner públic europeu no serà gaire més que el 10% dels fons a invertir, diners que hauran de servir per a “estimular” i per a “assegurar” uns certs nivells de rendibilitat de les inversions. Això genera importants dubtes. Si, a més, s’hi han d’afegir algun tipus de garanties per cobrir els possibles riscos de la inversió, tornem a estar allò tant conegut de “beneficis privats i pèrdues públiques” que recentment hem viscut a la costa davant del delta de l’Ebre…
  1. Projectes públics o projectes privats. Aquest plantejament comporta una conseqüència inevitable en la elecció de les inversions. ¿Què comptarà més, la seva rendibilitat financera o la seva rendibilitat social? Sé molt bé, i ho he defensat sovint, que les inversions públiques també han d’estar lligades a un concepte de rendibilitat (no cal construir trens sense passatgers, ni aeroports sense avions…), però la elecció en base a un criteri de pura rendibilitat financera, segurament no portarà a escollir aquelles que siguin més necessàries per a la nostra societat amb una visió de futur (augment de la eficiència energètica, transformació cap a una economia menys depenent dels combustibles fòssils, instal·lacions per a la recerca i el desenvolupament, millora de la formació…).
  1. Decisions europees o decisions estatals. Si la finalitat del Pla és impulsar el creixement i reduir l’atur, seria d’esperar que des de la UE s’orientessin les inversions cap a aquells territoris que tenen problemes més greus en aquesta àrea, amb una lògica similar a la dels fons europeus de cohesió. Si el mecanisme que funciona és el que s’ha anunciat, és a dir que aquells estats que estiguin disposats a completar els fons comunitaris amb diners propis podrien veure finançats més projectes, és possible que aquest Pla encara agreugi les desigualtats territorials ja que l’objectiu privat de la rendibilitat és més fàcil d’aconseguir-se en els mercats més desenvolupats, dels estats menys endeutats. 
  1. Mesures complementàries. Torno al principi: La debilitat d’aquest Pla ve de l’urgent necessitat d’augment del pressupost de la UE (ara menys del 1% del seu PIB), i de l’ampliació de les competències del BCE, que li permetessin fer polítiques en favor de la recuperació (com fa la Reserva Federal Americana). Mentre estigui centralitzada la política monetària i descentralitzada la fiscal, la Comissió i el BCE es queden sense les eines necessàries per fer el que es predica. Massa fum, i poc foc…

 

Joan Majó,  enginyer i ex ministre

Tal y como ya había anunciado su nuevo Presidente, la Comisión Europea está preparando un plan de inversiones públicas como medida para estimular el crecimiento y la creación de empleo. De entrada es una muy buena noticia. Supone el reconocimiento de los errores cometidos en las políticas de gestión de la crisis, centradas solamente en la reducción drástica del déficit público y el retorno de las deudas de los países periféricos. Siempre he defendido que la austeridad en la actuación de algunos países europeos para reducir el endeudamiento y rehacer algunos equilibrios fiscales, podía ser una medida necesaria; pero he insistido en que ella sola no nos sacaría de la crisis y provocaría una disminución de la inversión, una fuerte retracción del consumo y unos grandes aumentos de la desigualdad, las tres cosas con efectos plenamente contradictorios con el objetivo de la recuperación. Algunas de estas medidas podían ser convenientes, pero ellas solas, que han tenido resultado aceptables en la estabilidad financiera, han sido desastrosas para el crecimiento, ya que han paralizado la economía europea y nos han vuelto a la recesión.

10-gener-junkerSe anuncian ahora políticas expansivas y de reactivación, entre las que destaca el llamado Plan Junker con inversiones de más de 300.000 millones de euros. Se ha tardado demasiado, pero al fin se ha hecho un pequeño giro … Ahora bien, cuanto más se van conociendo las características detalladas del Plan, más son las dudas sobre su eficacia. Explicaré estas dudas, que todos derivan de cuatro razones políticas: la voluntad de mantener muchas competencias en los estados nacionales en lugar de traspasarlas a la UE; la negativa a aumentar el presupuesto de la Comisión y establecer algún impuesto de carácter europeo; la negativa a dotar de más competencias al BCE; y la tozudez en confiar más en los mercados financieros que en los gobiernos.¡ Y así nos va!

  1. Dinero público o dinero privado. Ahora ya se sabe que la idea central es “movilizar” capitales privados, ya que la parte de dinero público europeo no será mucho más que el 10% de los fondos a invertir, dinero que deberá servir para “estimular” y para “asegurar “unos ciertos niveles de rentabilidad de las inversiones. Esto genera importantes dudas. Si, además, hay que añadir algún tipo de garantías para cubrir los posibles riesgos de la inversión, volvemos a estar lo tanto conocido de “beneficios privados y pérdidas públicas” que recientemente hemos vivido en la costa frente al delta el Ebro …
  1. Proyectos públicos o proyectos privados. Este planteamiento conlleva una consecuencia inevitable en la elección de las inversiones. ¿Qué contará más, su rentabilidad financiera o su rentabilidad social? Sé muy bien, y lo he defendido a menudo, que las inversiones públicas también deben estar ligadas a un concepto de rentabilidad (no es necesario construir trenes sin pasajeros, ni aeropuertos sin aviones …), pero la elección en base a un criterio de pura rentabilidad financiera, seguramente no llevará a escoger aquellas que sean más necesarias para nuestra sociedad con una visión de futuro (aumento de la eficiencia energética, transformación hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles, instalaciones para la investigación y el desarrollo, mejora de la formación …).
  1. Decisiones europeas o decisiones estatales. Si la finalidad del Plan es impulsar el crecimiento y reducir el paro, sería de esperar que desde la UE se orientaran las inversiones hacia aquellos territorios que tienen problemas más graves en esta área, con una lógica similar a la de los fondos europeos de cohesión. Si el mecanismo que funciona es el que se ha anunciado, es decir que aquellos estados que estén dispuestos a completar los fondos comunitarios con dinero propio podrían ver financiados más proyectos, es posible que este Plan agrave más las desigualdades territoriales ya que el objetivo privado de la rentabilidad es más fácil de conseguir en los mercados más desarrollados, los estados menos endeudados.
  1. Medidas complementarias. Vuelvo al principio: La debilidad de este Plan viene del urgente necesidad de aumento del presupuesto de la UE (ahora menos del 1% de su PIB), y de la ampliación de las competencias del BCE, que le permitieran hacer políticas en favor de la recuperación (como hace la Reserva Federal Americana). Mientras esté centralizada la política monetaria y descentralizada la fiscal, la Comisión y el BCE se quedan sin las herramientas necesarias para hacer lo que se predica. Demasiado humo, y poco fuego …

 

Joan Majó, ingeniero y ex ministro