Va ser interessant escoltar en directe, les  explicacions de l’ex ministre grec, explicacions que van confirmar el que ja havíem llegit durant l’estiu en els mitjans internacionals. Crec que es tracta d’un economista rigorós i d’un activista molt intel·ligent, però no necessàriament d’un gran polític. Comento dos aspectes en els que coincideixo, i un tercer en el que dissenteixo.

  1. Polítiques anti-crisi. Té una bona part de raó quan s’uneix a la critica de les polítiques d’austeritat imposades a Grècia i a altres països endeutats de la zona euro; polítiques que, si bé han permès rescatar el sistema financer dels països creditors transformant una bona part el deute privat en deute públic, han obligat a unes mesures que han generat depressió, destrucció de llocs de treball, desmantallament dels serveis públics, empobriment de les classes mitges, i que estan fent molt difícil el retorn a un creixement estable de les economies afectades.  Grècia és un cas extrem, però som uns quants països els que hem patit aquestes mesures. La crítica que fa és molt correcte, encara que oblida acceptar que la situació de l’economia grega, i l’actuació dels anteriors governs grecs, feien obligada una dosi d’austeritat, de rigor, i de reformes, sense les que es feia impossible la continuïtat dins de la moneda única. Per altra banda, era molt perjudicial sortir-ne. La política de la “troica” ha estat equivocada, o més aviat esbiaixada pels interessos d’un quants estats, però els països del Sud no poden pretendre que no tinguin molta responsabilitat en el que els ha passat.
  1. La democràcia a la UE. Participo plenament de la queixa de manca de democràcia en el funcionament de les institucions europees, ja que el contingut dels tractats, i les resistències a convertir la UE en una unitat política, fa que les decisions es prenguin en unes reunions allunyades del coneixement del poble, i que els qui les prenen no hagin de retre comptes d’elles als ciutadans, ja que no han estat escollits democràticament. Això és particularment cert en el cas de la Comissió, del BCE, i de l’Eurogrup. En les negociacions amb Grècia, encara ho empitjorat més la presencia del FMI. Fa molt temps que molts diem que pot funcionar bé una unió comercial entre estats independents, però que no pot haver-hi una unió monetària sense una unió fiscal, i finalment sense algun tipus de unió política. Unió que ha de respectar la diversitat dels pobles que s’uneixen, però que ha d’harmonitzar, coordinar, i finalment unificar, les polítiques de tipus econòmic, social i de representació exterior. És per això que soc partidari de l’Europa federal…  
  1. Varufakis i el referèndum. Crec que la política respecte a la UE de Tsipras i de Varoufakis ha estat equivocada i finalment ha perjudicat molt als grecs. Encara que després del referèndum es van enfrontar y separar, fins a la convocatòria van anar junts i crec que va ser Varufakis l’inspirador del que van fer. Van cometre dos grans errors d’estratègia: pensar que pots aconseguir un pla de rescat de la UE pel teu sector financer i la teva economia, proclamant al mateix temps que és la UE la culpable de totes les teves dificultats. I pensar que pots formar part d’una unió monetària (de la que no vols sortir) i alhora exigir que aquesta unió hagi d’acceptar les decisions que prengui el poble grec. El primer és un gran error polític: triar la via de l’enfrontament i no la de la negociació, quant ets tu qui més necessita a l’altre. I el segon és un error de perspectiva: no entendre que formar part de la UE, i encara més de la Eurozona, suposa una molt important reducció de la teva sobirania en molts àmbits, i molt especialment en l’àmbit econòmic. Davant de la duresa que suposava la proposta feta per la UE, aquests  errors els van portar a convocar el referèndum, defensant el “no” a la proposta. Varufakis diu que Tsipras volia perdre’l  per tenir la possibilitat d’acceptar-la. Però va guanyar el “no” i, després d’uns forts enfrontaments amb Brussel·les, van acabar havent d’acceptar un pla que es va endurir encara més com a reacció al pols plantejat per el govern grec.

Tot plegat, unes actituds excessivament intransigents per part de la UE, i uns errors polítics importants per part de Varufakis i Tsipras. El poble grec necessita una nova oportunitat.

 

Joan Majó, enginyer i ex ministre.

 Fue interesante escuchar en directo, las explicaciones del ex ministro griego, explicaciones que confirmaron lo que ya habíamos leído durante el verano en los medios internacionales. Creo que se trata de un economista riguroso y de un activista muy inteligente, pero no necesariamente de un gran político. Comento dos aspectos en los que coincido, y un tercero en el que disiento.

  1. Políticas anti-crisis. Tiene una buena parte de razón cuando se une a la crítica de las políticas de austeridad impuestas a Grecia y otros países endeudados de la zona euro; políticas que, si bien han permitido rescatar el sistema financiero de los países acreedores transformando una buena parte la deuda privada en deuda pública, han obligado a unas medidas que han generado depresión, destrucción de puestos de trabajo, desmantalamiento de los servicios públicos, empobrecimiento de las clases medias, y que están haciendo muy difícil el retorno a un crecimiento estable de las economías afectadas. Grecia es un caso extremo, pero somos unos cuantos países los que hemos sufrido estas medidas. La crítica que hace es muy correcto, aunque olvida aceptar que la situación de la economía griega, y la actuación de los anteriores gobiernos griegos, hacían obligada una dosis de austeridad, de rigor, y de reformas, sin las que se hacía imposible la continuidad dentro de la moneda única. Por otra parte, era muy perjudicial salir. La política de la “troika” ha sido equivocada, o más bien sesgada por los intereses de unos cuantos estados, pero los países del Sur no pueden pretender que no tengan mucha responsabilidad en lo que les ha pasado.
  1. La democracia en la UE. Participo plenamente de la queja de falta de democracia en el funcionamiento de las instituciones europeas, ya que el contenido de los tratados, y las resistencias a convertir la UE en una unidad política, hace que las decisiones se tomen en unas reuniones alejadas del conocimiento del pueblo , y que quienes las toman no tengan que rendir cuentas de ellas a los ciudadanos, ya que no han sido elegidos democráticamente. Esto es particularmente cierto en el caso de la Comisión, del BCE, y del Eurogrupo. En las negociaciones con Grecia, aunque lo empeorado más la presencia del FMI. Hace mucho tiempo que muchos decimos que puede funcionar bien una unión comercial entre estados independientes, pero que no puede haber una unión monetaria sin una unión fiscal, y finalmente sin algún tipo de unión política. Unión que debe respetar la diversidad de los pueblos que se unen, pero que tiene que armonizar, coordinar, y finalmente unificar, las políticas de tipo económico, social y de representación exterior. Es por eso que soy partidario de la Europa federal …
  1. Varufakis y el referéndum. Creo que la política respecto a la UE de Tsipras y de Varoufakis ha sido equivocada y finalmente ha perjudicado mucho a los griegos. Aunque después del referéndum se enfrentaron y separaron, hasta la convocatoria fueron juntos y creo que fue Varufakis el inspirador de lo que hicieron. Cometieron dos grandes errores de estrategia: pensar que puedes conseguir un plan de rescate de la UE para tu sector financiero y tu economía, proclamando al mismo tiempo que es la UE la culpable de todas tus dificultades. Y pensar que puedes formar parte de una unión monetaria (de la que no quieres salir) y al mismo tiempo exigir que esta unión tenga que aceptar las decisiones que tome el pueblo griego. El primero es un gran error político: elegir la vía del enfrentamiento y no la de la negociación, en cuanto eres tú quien más necesita al otro. Y el segundo es un error de perspectiva: no entender que formar parte de la UE, y aún más de la Eurozona, supone una importante reducción de tu soberanía en muchos ámbitos, y muy especialmente en el ámbito económico. Ante la dureza que suponía la propuesta hecha por la UE, estos errores les llevaron a convocar el referéndum, defendiendo el “no” a la propuesta. Varufakis dice que Tsipras quería perderlo para tener la posibilidad de aceptarla. Pero ganó el “no” y, tras unos fuertes enfrentamientos con Bruselas, acabaron teniendo que aceptar un plan que se endureció aún más como reacción al polvo planteado por el gobierno griego.

En conjunto, unas actitudes excesivamente intransigentes por parte de la UE, y unos errores políticos importantes por parte de Varufakis y Tsipras. El pueblo griego necesita una nueva oportunidad.

 

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.