[:CA]L’entitat barcelonina “Fundació Catalunya Europa” (FCE) va realitzar, fa uns mesos, un interessant estudi sobre la situació del progrés social a Catalunya, del que se’n poden  treure algunes conclusions molt útils. Ho  va fer a partir de l’anàlisi de l’anomenat “EU Regional Social Progres Index” (EU-SPI). La participació en aquest treball m’ha permès algunes reflexions que m’agradaria compartir. Anem per parts.

  1. Que és l’SPI? És un índex que pretén valorar l’estat de benestar o de progrés social d’un territori (estat, nació, regió…) a partir d’una sèrie de xifres estadístiques i de percepcions de la gent, que reflecteixen el nivell real de la convivència, el benestar, la salut, formació, llibertats, oportunitats, etc… És molt interessant perquè no utilitza dades econòmiques (PIB, renda disponible, despesa social, sanitària o educativa…), ja que no es fixa tant en els recursos utilitzats com en els resultats aconseguits. No es tracta de comparar si un país dedica més o menys percentatge del PIB a educació o a sanitat, si no de veure si la població està més ben formada o està més sana. L’origen del SPI és nord-americà, però la UE l’ha adaptat a les nostres característiques i el publica referit als 28 estats membres. Recentment, també l’ha elaborat per a les 272 “regions”. És clar que el nivell econòmic condiciona molt el progrés social (més riquesa vol dir normalment major benestar), però també és clar que no hi ha una correlació directa, i que els augments de la riquesa, sobre tot a partir d’un cert nivell de “saturació”, no signifiquen sempre augments de benestar social. El benestar depenen d’altres factors, així com d’un bon repartiment i de una bona utilització dels recursos.  És per això que resulta molt instructiu comparar una cosa i l’altra.
  2. PIB i SPI. El que ha volgut fer precisament la FCE és valorar la situació relativa de Catalunya dins d’Europa comparant simultàniament aquests dos índexs: recursos (PIB) i resultats (SPI). Crec que no és exagerat dir que la comparació porta a una sorpresa important i preocupant. Catalunya ocupa la posició 68 en termes de PIB entre les 272 regions europees; però en l’Índex de Progrés Social és la 163. Aquesta diferència de gaire bé 100 llocs és molt preocupant; cal esbrinar les causes. És clar que poden ser de dos tipus: que es perdin recursos per algun lloc, o que estiguin utilitzats amb poca eficiència.
  3. Els recursos públics. El nivell de benestar social depèn del PIB, del seu repartiment, i de la part del PIB que s’utilitza en actuacions per millorar la igualtat i la equitat entre les persones. Per tan, dos índexs econòmics que retraten els recursos reals son la recaptació fiscal (part del PIB que l’Estat recapta en forma d’impostos), i la renda disponible (els diners que tenen les persones després d’haver pagat impostos i cotitzacions). És conegut que a Espanya i a Catalunya tenim una recaptació fiscal entre 6 i 8 punts inferior a la dels països de l’Euro. Mentre no s’augmenti, a Catalunya i a Espanya, la pressió fiscal, i no es redueixi molt el frau fiscal, no podem pretendre tenir un sistema de benestar com a altres estats europeus. A més, Catalunya té un dèficit fiscal entre 5 i 8 punt respecte a l’Estat. Mentre no es redueixi a un percentatge raonable, és un element que agreuja el problema. No s’ha pas d’eliminar el dèficit, ja que la solidaritat entre regions està a la base dels valors europeus, però en molts països es considera que passar del 5% és exagerat i fins i tot contraproduent.
  4. Utilització dels recursos. Però també queda clar que aquesta manca de recursos per poca pressió fiscal, massa frau, i massa dèficit, justifica només en part aquest important retard social. Examinant detalladament els subíndexs utilitzats, es veu clarament que tenim algunes àrees amb una important ineficiència entre la utilització de recursos i els resultats obtinguts. Sense poder entrar a fons en un article, tenen un clar “color vermell” temes com: cost i confort de l’habitatge, tractament de residus, fracàs escolar, educació al llarg de la vida, accés a Internet de banda ampla, pol·lució…
  5. Elements de caràcter polític. També s’aprecien clarament mancances en temes de tipus no estrictament econòmic: confiança en el sistema polític, confiança en la justícia, transparència, corrupció, perspectives per als joves, oportunitats de treball, llibertat per escollir el futur… Casualment, una vegada escrit l’article, veig que la UE acaba de publicar l’índex de “Competitivitat Regional 2016” i Catalunya es situa en el lloc 153, havent baixat 11 llocs respecte del que tenia el 2013.

Per totes aquestes raons, és molt important que les administracions públiques  de casa nostra  aprofundeixin en aquestes comparacions amb altres regions europees, per trobar les mancances i les ineficiències que són causa dels retards. I que, a partir d’això, reivindiquin on calgui el que s’ha de reivindicar, i es alhora es posin a millorar el que elles han de millorar.

L’estudi de la FCE dona bases per a la reclamació i raons per a l’autocrítica. Una cosa no treu l’altre; però massa sovint s’oblida una de les dues.

Joan majó, enginyer i ex ministre.

Març 2017[:es]La entidad barcelonesa “Fundación Catalunya Europa (FCE) realizó, hace unos meses, un interesante estudio sobre la situación del progreso social en Cataluña, del que se pueden sacar algunas conclusiones muy útiles. Lo hizo a partir del análisis del llamado “EU Regional Social Progres Index” (EU-SPI). La participación en este trabajo me ha permitido algunas reflexiones que me gustaría compartir. Vamos por partes.

  1. Que es el SPI? Es un índice que pretende valorar el estado de bienestar o de progreso social de un territorio (estado, nación, región …) a partir de una serie de cifras estadísticas y de percepciones de la gente, que reflejan el nivel real de la convivencia, el bienestar, la salud, formación, libertades, oportunidades, etc … Es muy interesante porque no utiliza datos económicos (PIB, renta disponible, gasto social, sanitaria o educativa …), ya que no se fija tanto en los recursos utilizados como en los resultados conseguidos. No se trata de comparar si un país dedica más o menos porcentaje del PIB en educación o en sanidad, sino de ver si la población está mejor formada o está más sana. El origen del SPI es norteamericano, pero la UE lo ha adaptado a nuestras características y lo publica referido a los 28 estados miembros. Recientemente, también la ha elaborado para las 272 “regiones”. Está claro que el nivel económico condiciona mucho el progreso social (más riqueza significa normalmente mayor bienestar), pero también es claro que no hay una correlación directa, y que los aumentos de la riqueza, sobre todo a partir de un cierto nivel de “saturación”, no significan siempre aumentos de bienestar social. El bienestar dependen de otros factores, así como de un buen reparto y de una buena utilización de los recursos. Es por ello que resulta muy instructivo comparar una cosa y otra.
  2. PIB y SPI. Lo que ha querido hacer precisamente la FCE es valorar la situación relativa de Cataluña dentro de Europa comparando simultáneamente estos dos índices: recursos (PIB) y resultados (SPI). Creo que no es exagerado decir que la comparación lleva a una sorpresa importante y preocupante. Cataluña ocupa la posición 68 en términos de PIB entre las 272 regiones europeas; pero en el Índice de Progreso Social es la 163. Esta diferencia de casi 100 lugares es muy preocupante; hay que averiguar las causas. Claro que pueden ser de dos tipos: de que se pierdan recursos por algún sitio, o que estén utilizados con poca eficiencia.
  3. Los recursos públicos. El nivel de bienestar social depende del PIB, de su reparto, y de la parte del PIB que se utiliza en actuaciones para mejorar la igualdad y la equidad entre las personas. Por tanto, dos índices económicos que retratan los recursos reales son la recaudación fiscal (parte del PIB que el Estado recauda en forma de impuestos), y la renta disponible (el dinero que tienen las personas después de haber pagado impuestos y cotizaciones ). Es conocido que en España y en Cataluña tenemos una recaudación fiscal entre 6 y 8 puntos inferior a la de los países del Euro. Mientras no se aumente, en Cataluña y en España, la presión fiscal, y no se reduzca mucho el fraude fiscal, no podemos pretender tener un sistema de bienestar como otros estados europeos. Además, Cataluña tiene un déficit fiscal entre 5 y 8 punto respecto al Estado. Mientras no se reduzca a un porcentaje razonable, es un elemento que agrava el problema. No se paso de eliminar el déficit, ya que la solidaridad entre regiones está en la base de los valores europeos, pero en muchos países se considera que pasar del 5% es exagerado e incluso contraproducente.
  4. Utilización de los recursos. Pero también queda claro que esta falta de recursos por poca presión fiscal, demasiado fraude, y demasiado déficit, justifica sólo en parte este importante retraso social. Examinando detalladamente los subíndices utilizados, se ve claramente que tenemos algunas áreas con una importante ineficiencia entre la utilización de recursos y los resultados obtenidos. Sin poder entrar a fondo en un artículo, tienen un claro “color rojo” temas como: coste y confort de la vivienda, tratamiento de residuos, fracaso escolar, educación a lo largo de la vida, acceso a Internet de banda ancha, polo · lución …
  5. Elementos de carácter político. También se aprecian claramente carencias en temas de tipo no estrictamente económico: confianza en el sistema político, confianza en la justicia, transparencia, corrupción, perspectivas para los jóvenes, oportunidades de trabajo, libertad para escoger el futuro … Casualmente, una vez escrito el artículo, veo que la UE acaba de publicar el índice de “Competitividad Regional 2016” y Cataluña se sitúa en el puesto 153, habiendo bajado 11 puestos respecto del que tenía en 2013.

Por todas estas razones, es muy importante que las administraciones públicas de nuestro profundicen en estas comparaciones con otras regiones europeas, para encontrar las carencias y las ineficiencias que son causa de los retrasos. Y que, a partir de esto, reivindiquen donde sea necesario lo que hay que reivindicar, y se la vez se pongan a mejorar lo que ellas deben mejorar.

El estudio de la FCE mujer bases para la reclamación y razones para la autocrítica. Una cosa no quita la otra; pero demasiado a menudo se olvida una de las dos.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.

Marzo 2017[:]