[:CA]Si els humans fóssim capaços de governar la globalització, les noves tecnologies i el canvi climàtic en benefici de tots, viuríem en un món ideal. Seria un món més just i pacífic. Però malauradament l’ordre polític i econòmic mundial no sorgeix d’un consens pacífic, sinó del resultat d’una dura lluita, sovint brutal i bèl·lica, per part dels països i elits dominants, per aconseguir l’hegemonia del poder, enriquir-se i assegurar el seu futur.

Un exemple del desgavell mundial el vivim a Síria. Ha esdevingut un camp de batalla per la confrontació d’interessos politics i econòmics de les grans potències, revestits també com a conflictes religiosos o de lluita contra el terrorisme. Per a desgràcia dels sirians, els interessos en joc no estan a Síria sinó en un àmbit regional més ampli, la redefinició de la influència que es tindrà a l’Orient Mitjà després de les guerres a la zona. ​Les incomptables víctimes de la tragèdia, morts, ferits o refugiats, són considerats hipòcritament com a  “danys col·laterals”.

Mentrestant, el poder econòmic i la riquesa mundial i local segueix concentrant-se en un reduït número de persones, que formen part de l’“elit dominant”. Són persones  perfectament identificables amb noms i cognoms, que exerceixen una gran influència sobre el poder polític, degut al control que tenen sobre els mercats financers, els potents lobbies i think-tanks dels que disposen i a les influents relacions que faciliten les “portes giratòries”.

articleUna de les tendències més preocupants que en deriven, és l’augment de la desigualtat. Seriosos  informes ho confirmen. Oxfam Internacional, per exemple, denuncia que 62 persones tenen la mateixa riquesa que la meitat de la població mundial, o que a Espanya 20 persones tenen un patrimoni equivalent al de 15.000.000 d’espanyols.

Les causes de l’acumulació en mans d’uns pocs són múltiples, però una de les més evidents és la mala distribució de la riquesa que es crea i la transmissió del patrimoni que s’hereta. Aquesta situació és possible per la feblesa dels Estats, que al estar tan interrelacionats amb els interessos econòmics, són incapaços d’imposar un mínim de justícia social.

A Occident, com a conseqüència de la doctrina liberal aplicada, el sistema polític, econòmic i social està en plena crisi. Tot evidencia que estem al final d’una època, però encara és difícil albirar cap on decantarà el futur. Al inici de la crisi actual, a l’any 2008, i dels efectes devastadors que va tenir, molts vàrem pensar que els Estats es veurien obligats a recuperar la funció de regulació i control de l’economia per impulsar el benestar general. La resposta va ser la contraria. Més dosis de liberalisme: austeritat, retallades, atur, degradació de les condicions laborals, marginació i desigualtat, que ens ha portat a una situació socialment insostenible.

Tot i que l’economia creix moderadament, la desigualtat i el descontent augmenta. La desafecció ciutadana és gran. Les protestes sorgeixen arreu. Els partits xenòfobs d’extrema dreta i els anti-europeistes s’enforteixen. Els moviments ciutadans surten al carrer i comencen a governar ajuntaments i governs. En el cor del capitalisme sorgeixen destacades veus que denuncien la injustícia. Jeremy Corbyn, va guanyar les eleccions primàries com a líder del Partit Laborista a Gran Bretanya.  Bernie Sanders, candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units denuncia als poderosos. Quelcom s’està movent, com també a Grècia amb Syriza, Espanya amb Podemos, la CUP a Catalunya, o a Portugal amb un govern d’esquerres.

Podem caure novament en l’error de pensar que finalment la democràcia triomfarà sobre els interessos dels capital. Segurament oblidem que, fins ara, la democràcia és tolerada mentre pugui ser dirigida i controlada per l’elit dominant. Si els moviments ciutadans que pregonen el canvi tenen prou força per posar límits als poderosos i situar l’economia al servei dels ciutadans, no està garantit que sigui tolerat.

Els poders econòmics tenen suficient capacitat per imposar els seus interessos. Culparan als Estats del nou fracàs per haver sigut tímids en la desregulació, les privatitzacions i les reformes. Ens voldran entabanar dient que la solució ha de venir de “governs forts” que apliquin noves polítiques basades en la liberalització radical de l’economia i dels mercats per recuperar la competitivitat i el creixement.

Si aquesta proposta reeixís, seria el triomf d’una perversa ideologia que ho sacrificaria tot en benefici d’uns pocs. Suposaria l’exaltació d’un individualisme ferotge, en un món en el que el treball i la protecció social escassegen i en el que la supervivència dependria de cada un, en un marc de lluita de tots contra tots. Fóra el fi de la democràcia i convertiria els ciutadans en súbdits. Es un escenari possible, que els ciutadans podem i hem d’impedir.

Francesc Raventós

Article publicat a VALORS. Diari digital d’ètica i reflexió el 18/02/2016.

 [:es]Si los humanos fuéramos capaces de gobernar la globalización, las nuevas tecnologías y el cambio climático en beneficio de todos, viviríamos en un mundo ideal. Sería un mundo más justo y pacífico. Pero desgraciadamente el orden político y económico mundial no surge de un consenso pacífico, sino del resultado de una dura lucha, a menudo brutal y bélica, por parte de los países y élites dominantes, para conseguir la hegemonía del poder, enriquecerse y asegurar su futuro.

Un ejemplo del desbarajuste mundial lo vivimos en Siria. Ha acontecido un campo de batalla por la confrontación de intereses políticos y económicos de las grandes potencias, revestidos también como conflictos religiosos o de lucha contra el terrorismo. Para desgracia de los sirios, los intereses en juego no están en Siria sino en un ámbito regional más amplio, la redefinición de la influencia que se tendrá en el Oriente Medio después de las guerras a la zona. Las incontables víctimas de la tragedia, muertos, heridos o refugiados, son considerados hipócritamente como “daños colaterales”.

Mientras tanto, el poder económico y la riqueza mundial y local sigue concentrándose en un reducido número de personas, que forman parte de la “élite dominante”. Son personas perfectamente identificables con nombres y apellidos, que ejercen una gran influencia sobre el poder político, debido de al control que tienen sobre los mercados financieros, los potentes lobbies y think-tanks de los que disponen y a las influyentes relaciones que facilitan las “puertas giratorias”.

articleUna de las tendencias más preocupante que derivan, es el aumento de la desigualdad. Serios informes lo confirman. Oxfam Internacional, por ejemplo, denuncia que 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial, o que en España 20 personas tienen un patrimonio equivalente al de 15.000.000 de españoles.

Las causas de la acumulación en manso de unos pocos son múltiples, pero una de las más evidentes es la mala distribución de la riqueza que se crea y la transmisión del patrimonio que se hereda. Esta situación es posible por la debilidad de los Estados, que al estar tan interrelacionados con los intereses económicos, son incapaces de imponer un mínimo de justicia social.

En Occidente, como consecuencia de la doctrina liberal aplicada, el sistema político, económico y social está en plena crisis. Todo evidencia que estamos al final de una época, pero todavía es difícil divisar donde decantará el futuro. Al inicio de la crisis actual, en 2008, y después de los efectos devastadores que tuvo, muchos pensamos que los Estados se verían obligados a recuperar la función de regulación y control de la economía para impulsar el bienestar general. La respuesta fue la contraria. Más dosis de liberalismo: austeridad, recortes, paro, degradación de las condiciones laborales, marginación y desigualdad, que nos ha traído a una situación socialmente insostenible.

A pesar de que la economía crece moderadamente, la desigualdad y el descontento aumenta. La desafección ciudadana es grande. Las protestas surgen por todas partes. Los partidos xenófobos de extrema derecha y los anti-europeístas se fortalecen. Los movimientos ciudadanos salen a la calle y empiezan a gobernar ayuntamientos y gobiernos. En el corazón del capitalismo surgen destacadas voces que denuncian la injusticia. Jeremy Corbyn, ganó las elecciones primarias como líder del Partido Laborista en Gran Bretaña. Bernie Sanders, candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos denuncia a los poderosos. Algo se está moviendo, como también en Grecia con Syriza, España con Podemos, la CUP en Cataluña, o en Portugal con un gobierno de izquierdas.

Podemos caer nuevamente en el error de pensar que finalmente la democracia triunfará sobre los intereses de los capitales. Seguramente olvidamos que, hasta ahora, la democracia es tolerada mientras pueda ser dirigida y controlada por la élite dominante. Si los movimientos ciudadanos que pregonan el cambio tienen suficiente fuerza para poner límites a los poderosos y situar la economía al servicio de los ciudadanos, no está garantizado que sea tolerado.

Los poderes económicos tienen suficiente capacidad para imponer sus intereses. Culparán en los Estados del nuevo fracaso por haber sido tímidos en la desregulación, las privatizaciones y las reformas. Nos querrán engatusar diciendo que la solución tiene que venir de “gobiernos fuertes” que apliquen nuevas políticas basadas en la liberalización radical de la economía y de los mercados para recuperar la competitividad y el crecimiento.

Si esta propuesta tiene éxito, sería el triunfo de una perversa ideología que lo sacrificaría todo en beneficio de unos pocos. Supondría la exaltación de un individualismo feroz, en un mundo en el que el trabajo y la protección social escasean y en el que la supervivencia dependería de cada uno, en un marco de lucha de todos contra todos. Fuera el fin de la democracia y convertiría los ciudadanos en súbditos. Es un escenario posible, que los ciudadanos podemos y tenemos que impedir.

Francesc Raventós

Artículo publicado en VALORS. Diari digital d’ètica i reflexió el 18/02/2016.[:]