[:CA]marcozouvek-photos-30El premi a la innovació Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol 2016 ha estat concedit a la cooperativa  Central Parc: projecte Verdures solidàries i sostenibles “made in” Sant Boi. L’objectiu del projecte és facilitar la inserció social i laboral a través de la formació i ocupació de persones en situació de vulnerabilitat en la cooperativa. Es dediquen a la recuperació de parcel·les abandonades o en desús del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva posada en valor a través de la producció i comercialització de verdures i hortalisses ecològiques.

La cooperativa neix de la mà de l’ONG DESOS Opció Solidària (sòcia cofundadora de la cooperativa), amb l’objectiu d’abordar diverses problemàtiques de Sant Boi de Llobregat d’una manera econòmicament sostenible. DESOS, que en els seus 16 anys d’història s’ha dedicat a la promoció de l’economia social en països del Sud (Nicaragua i Perú), gestionant entre altres projectes un Fons de Crèdit de 130.000 dòlars des del 2007 en Sant Miguelito (Nicaragua) i fomentant la creació de 2 cooperatives agràries (Sant Miguelito i Bluefields). A Catalunya, DESOS ha desenvolupat i gestionat projectes d’educació per al desenvolupament, promovent a les escoles el debat i la reflexió sobre l’economia social, la sobirania alimentària o la cohesió social. El 2013, arran del gran increment de les situacions de pobresa i desigualtat sorgides des de la crisi, decideix actuar també en l’àmbit local, focalitzant la seva actuació al municipi de Sant Boi de Llobregat, però amb incidència en tota l’àrea metropolitana (incloent-hi la ciutat de Barcelona) i amb una perspectiva global. Després de dos anys de gestació, el 2015 es constitueix la cooperativa Central Parc del Baix Llobregat SCCL, formada per 3 socis treballadors i DESOS com a soci col·laborador.

central_parc-4

Foto Central Parc

Central Parc aborda principalment 2 problemàtiques del municipi: l’augment de persones en situació de vulnerabilitat, en risc o situació d’exclusió social i l’abandó de terrenys agrícoles.

Central Parc converteix les problemàtiques en oportunitats per generar riquesa, posant en valor els terrenys abandonats, recuperant-los per produir i comercialitzar verdures i hortalisses ecològiques, i generant alhora ocupació per a persones en situació de vulnerabilitat del municipi. Es vol redistribuir la riquesa, i és per aquest motiu que es constitueix amb la forma jurídica de cooperativa de treball associat i iniciativa social (sense ànim de lucre). Aquesta fórmula fomenta la cohesió social, a través de la participació activa dels treballadors en la presa de decisions, impulsant així el seu apoderament. Els beneficis generats per la cooperativa es reinverteixen en el mateix projecte, per seguir els programes formatius i d’inserció sociolaboral, crear nous llocs de treball i recuperar més terrens per ampliar la incidència del projecte.

Foto: Central Parc

Foto Central Parc

Activitat de la cooperativa:

 • Recuperar espais abandonats o en desús, qualificats de rústics i per tant d’ús agrari, situats al Parc Agrari del Baix Llobregat per fer valdre a través de l’agricultura ecològica. Fins al moment s’han recuperat 3 parcel·les i un total de 5,5 hectàrees a Sant Boi de Llobregat. L’objectiu principal a llarg termini és la recuperació
  del Pla d’en Mas: una parcel·la de 29 ha que divideix en dues el parc al municipi, degradada i abandonada des de fa més de 30 anys.
 • Produir i comercialitzar verdures i hortalisses ecològiques i de proximitat a través de diversos canals de comercialització. Utilitzen la major part de les parcel·les per dur a terme la producció a gran volum d’aquestes verdures i aquesta és la principal font d’ingressos, i amb la qual volen ser autosostenibles.
 • Promoure la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social a través de projectes formatius, ocupacionals i cooperatius. S’utilitza una parcel·la de mitja hectàrea que destinen a aquests projectes i és on es formen als joves i adults en agricultura ecològica i es realitzen pràctiques professionals. S parteix de la base del treball en equip, la necessitat d’adquisició d’uns hàbits i d’uns aprenentatges.

  Foto Central Parc

  Foto Central Parc

El target del projecte “Verdures solidàries i sostenibles made in St Boi” està dirigit a:

 • Joves de 16 a 21 anys sense estudis mínims del Programa de Formació i Inserció en la modalitat agropecuària de l’Ajuntament de Sant Boi. 
 • Aturats de llarga durada majors de 45 anys.
 • Refugiats o demandants d’asil.

A tots se’ls ofereix formació agrícola amb l’objectiu, d’una banda, d’adquirir les capacitats necessàries per treballar l’agricultura i per un altre fomentar la integració, la socialització i l’autonomia personal a través de l’agricultura.

L’impacte social mesurable del projecte i de l’activitat general de la cooperativa el curs passat, tenint en compte la sostenibilitat en una triple dimensió: econòmica, mediambiental i social, ha estat:

 • Millora de la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat, a través de la seva participació en un projecte formatiu, integrador i que proporciona alimentació bàsica de qualitat: 37 persones.
 • Millora de l’economia local, amb la creació d’activitat econòmica al municipi, la creació de nous llocs de treball i la disminució de l’atur: 6 llocs de treball en Central Parc, 16 insercions socioeducatives i 11 insercions laborals.
 • Revaloració dels terrenys agrícoles abandonats o en desús. Reparació, moviment de terres i instal·lació de sistema de regueró gota a gota. Alhora s’ha disminuït la petjada ecològica a través del cultiu ecològic, la reutilització de materials i de pràctiques respectuoses amb el mitjà. S’ha obtingut el segell ecològic del CCPAE per a les parcel·les actuals.
 • Augment del consum de proximitat, fomentant així l’adquisició d’hàbits de consum més sostenibles, responsables i saludables. S’ha promogut la constitució d’un grup de consum a Sant Boi, Bòicoli!, en el qual de moment una quinzena de famílies s’organitzen per consumir productes ecològics i de proximitat. Formen part de la xarxa de productors ecològics del municipi, de la Xarxa Agrosocial, i d’un nou moviment a la ciutat creat pels establiments comercials amb l’objectiu de fomentar l’alimentació saludable i de proximitat.
 • Augment de la cohesió social. En el camp desapareixen les “etiquetes”: persones amb diversitat d’origens, situacions personals i edats treballen en equip i d’igual a igual.
 • Dignificació de l’ofici de pagès. Professionalització de l’agricultura i modernització empresarial amb una estructura innovadora que incorpora professionals de diversos sectors (enginyeria agrònoma, educació, finances, màrqueting, comunicació, tercer sector) per connectar el camp amb la ciutat, sensibilitzar la societat i fugir d’un model que històricament ha ocultat molta economia submergida.
Foto Central Parc

Foto Central Parc

Els factors que Central Parc consideren innovadors són:

 • Trencar amb el model tradicional del camp o de la gran explotació agrària o empresa agroalimentària i apostar per un model cooperatiu de professionals de diferents sectors que connecta la passió pel treball agrícola amb la vocació pel treball social.
 • Aprofitar les oportunitats locals per abordar problemàtiques de l’àmbit local però amb perspectiva global.
 • Treballar en xarxa amb els pagesos i entitats que caminen en la mateixa adreça, amb una cultura col·laborativa i d’intercanvi per augmentar la incidència, incrementant les possibilitats d’inserció laboral de les persones usuàries.
 • Sensibilitzar a la societat i generar una transformació en els hàbits alimentaris i de consum en benefici de tota la societat.

[:es]marcozouvek-photos-30El premio a la innovación de los Premios para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol  2016 ha sido concedido a la cooperativa Central Parc: projecte Verdures solidàries i sostenibles “made in” Sant Boi. El objetivo del proyecto es facilitar la inserción social y laboral a través de la formación y ocupación de personas en situación de vulnerabilidad en la cooperativa. Se dedican a la recuperación de parcelas abandonadas o en desuso del Parque Agrario del Baix Llobregat y su puesta en valor a través de la producción y comercialización de verduras y hortalizas ecológicas.

La cooperativa nace de la mano de la ONG DESOS Opció Solidaria (socia cofundadora de la cooperativa), con el objetivo de abordar varias problemáticas de Sant Boi de Llobregat de una manera económicamente sostenible. DESOS, que en sus 16 años de historia se ha dedicado a la promoción de la economía social en países del Sur (Nicaragua y Perú), gestionando entre otros proyectos un Fondo de Crédito de 130.000 dólares desde el 2007 en San Miguelito (Nicaragua) y fomentando la creación de 2 cooperativas agrarias (San Miguelito y Bluefields). En Cataluña, DESOS ha desarrollado y gestionado proyectos de educación para el desarrollo, promoviendo en las escuelas el debate y la reflexión sobre la economía social, la soberanía alimentaria o la cohesión social. El 2013, a raíz del gran incremento de las situaciones de pobreza y desigualdad surgidas desde la crisis, decide actuar también en el ámbito local, focalizando su actuación al municipio de Sant Boi de Llobregat, pero con incidencia en toda el área metropolitana (incluyendo la ciudad de Barcelona) y con una perspectiva global. Después de dos años de gestación, el 2015 se constituye la cooperativa Central Parc del Baix Llobregat SCCL, formada por 3 socios trabajadores y DESOS como socio colaborador.

central_parc-4

Foto Central Parc

Central Parc aborda principalmente 2 problemáticas del municipio: el aumento de personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo o situación de exclusión social y el abandono de terrenos agrícolas.

Central Parc convierte las problemáticas en oportunidades para generar riqueza, poniendo en valor los terrenos abandonados, recuperándolos para producir y comercializar verduras y hortalizas ecológicas, y generando a la vez ocupación para personas en situación de vulnerabilidad del municipio. Se quiere redistribuir la riqueza, y es por este motivo que se constituye con la forma jurídica de cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social (sin ánimo de lucro). Esta fórmula fomenta la cohesión social, a través de la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones, impulsando así su apoderamiento. Los beneficios generados por la cooperativa se reinvierten en el mismo proyecto, para seguir los programas formativos y de inserción sociolaboral, crear nuevos puestos de trabajo y recuperar más terrenos para ampliar la incidencia del proyecto.

Foto: Central Parc

Foto Central Parc

Actividad de la cooperativa:

 • Recuperar espacios abandonados o en desuso, calificados como rústicos y por lo tanto de uso agrario, ubicados en el Parque Agrario del Baix Llobregat para ponerlos en valor a través de la agricultura ecológica. Hasta el momento se han recuperado 3 parcelas y un total de 5,5 hectáreas en Sant Boi de Llobregat. El objetivo principal a largo plazo es la recuperación
  del Plan de en Mas: una parcela de 29 ha que divide en dos el parque al municipio, degradada y abandonada desde hace más de 30 años.
 • Producir y comercializar verduras y hortalizas ecológicas y de proximidad a través de varios canales de comercialización. Utilizan la mayor parte de las parcelas para llevar a cabo la producción a gran volumen de estas verduras y esta es la principal fuente de ingresos, y con la que quieren ser autosostenibles.
 • Promover la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social a través de proyectos formativos, ocupacionales y cooperativos. Se utiliza una parcela de media hectárea que destinan a estos proyectos y es dónde se forman a los jóvenes y adultos en agricultura ecológica y se realizan prácticas profesionales. S parte de la base del trabajo en equipo, la necesidad de adquisición de unos hábitos y de unos aprendizajes.
Foto Central Parc

Foto Central Parc

El target del proyecto “Verduras solidarias y sostenibles made in St Boi” está dirigido a:

 • Jóvenes de 16 a 21 años sin estudios mínimos del Programa de Formación e Inserción en la modalidad agropecuaria del Ayuntamiento de Sant Boi.
 • Parados de larga duración mayores de 45 años.
 • Refugiados o demandantes de asilo.

A todos se les ofrece formación agrícola con el objetivo, por un lado, de adquirir las capacidades necesarias para trabajar la agricultura y por otro fomentar la integración, la socialización y la autonomía personal a través de la agricultura.

El impacto social medible del proyecto y de la actividad general de la cooperativa el curso pasado,  teniendo en cuenta la sostenibilidad en una triple dimensión: económica, medioambiental y social, ha sido:

 • Mejora de la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, a través de su participación en un proyecto formativo, integrador y que proporciona alimentación básica de calidad: 37 personas.
 • Mejora de la economía local, con la creación de actividad económica al municipio, la creación de nuevos puestos de trabajo y la disminución del paro: 6 puestos de trabajo en Central Parc, 16 inserciones socioeducativas y 11 inserciones laborales.
 • Revalorización de los terrenos agrícolas abandonados o en desuso. Reparación, movimiento de tierras e instalación de sistema de reguera gota a gota. A la vez se ha disminuido la huella ecológica a través del cultivo ecológico, la reutilización de materiales y de prácticas respetuosas con el medio.  Se ha obtenido el sello ecológico del CCPAE para las  parcelas actuales.
 • Aumento del consumo de proximidad, fomentando así la adquisición de hábitos de consumo más sostenibles, responsables y saludables. Se ha promovido la constitución de un grupo de consumo a Sant Boi, Bòicoli!, en el que de momento una quincena de familias se autoorganizan para consumir productos ecológicos y de proximidad. Forman parte de la red de productores ecológicos del municipio, de la Red Agrosocial, y de un nuevo movimiento a la ciudad creado por los establecimientos comerciales con el objetivo de fomentar la alimentación saludable y de proximidad.
 • Aumento de la cohesión social. En el campo desaparecen las “etiquetas”: personas con diversidad de orígenes, situaciones personales y edades trabajan en equipo y de igual a igual.
 • Dignificación del oficio de labrador. Profesionalización de la agricultura y modernización empresarial con una estructura innovadora que incorpora profesionales de varios sectores (ingeniería agrónoma, educación, finanzas, marketing, comunicación, tercer sector) para conectar el campo con la ciudad, sensibilizar la sociedad y huir de un modelo que históricamente ha ocultado mucha economía sumergida.
central_parc-2

Foto Central Parc

Los factores que Central Parc consideran innovadores son:

 • Romper con el modelo tradicional del campo o de la gran explotación agraria o empresa agroalimentaria y  apostar por un modelo cooperativo de profesionales de diferentes sectores que conecta la pasión por el trabajo agrícola con la vocación por el trabajo social.
 • Aprovechar  las oportunidades locales para abordar problemáticas del ámbito local pero con perspectiva global.
 • Trabajar en red con los labradores y entidades que caminan en la misma dirección, con una cultura colaborativa y de intercambio para aumentar la incidencia, incrementando las posibilidades de inserción laboral de las personas usuarias.
 • Sensibilizar a la sociedad y generar una transformación en los hábitos alimentarios y de consumo en beneficio de toda la sociedad.

[:]