En les dues últimes setmanes hem assistit a l’inici d’un segon acte en dues de les obres que s’estan representant en els teatres europeus. A l’escenari de Frankfurt, el BCE ha convertit en realitat, tot i les reticències “nòrdiques”, la promesa de Mario Draghi que faria tot el que fos necessari en defensa de l’estabilitat de l’euro, promesa que va contribuir el 2011 a calmar la tempesta, i que va significar l’anunci d’un canvi important en la política del Banc. I a l’escenari d’Atenes, el triomf de Syriza, suposa l’inici del segon acte de les últimes eleccions europees, que vaticinaven ja esdeveniments d’aquest tipus. Esperem al final de l’acte per jutjar … Què és previsible que passi en aquesta nova etapa? Encara que amb bastants probabilitats de no encertar, bestreta alguns escenaris.

  1. La UE i l’euro. Els esdeveniments polítics recents, posen de manifest que, tot i anteriors manifestacions i amenaces, tot i pròxims enfrontaments i negociacions, ningú té la intenció d’abandonar voluntàriament aquesta Unió ni aquesta moneda; ni tampoc ningú té desig de provocar abandonaments forçats. A la UE i amb l’euro, malgrat tot, s’està molt millor que fora … Un abandonament seria molt dolent per al que se’n vagi, però també per als que es queden. Però s’ha fet més visible la necessitat de revisar alguns dels mecanismes de funcionament, i de corregir urgentment alguns dels errors que s’han estat cometent en els últims anys. Un cop separats alguns elements de radicalitat i de populisme, la victòria de Syriza serveix per deixar clar que hi ha un límit a la capacitat d’acceptació popular de certs nivells d’austeritat, i que encara que Grècia, per diversos motius pot ser un cas extrem, no és ni de bon tros un cas aïllat.
  2. article-europa Dos errors de disseny. Són molt clars i estan a la base de les dificultats. El primer és de tipus econòmic: l’intent de funcionar amb un mercat únic i una moneda única, però sense unificar la fiscalitat ni construir un tresor, sense mutualitzar en bona part del deute públic, i sense disposar d’un important pressupost europeu que permeti transferències territorials, ha fracassat. Va funcionar mentre hi havia un creixement important, encara que en realitat es basava més en increments del preu dels actius, que en augments de productivitat. Però no va resistir el primer envit. Suposo que partia d’un model econòmic que s’ha demostrat equivocat. Polítics i economistes han d’acceptar aquesta realitat i tornar a dissenyar alguns elements. El segon té naturalesa democràtica. Hi ha un desajust clar entre els organismes europeus on resideix el poder real i la capacitat dels ciutadans per influir en les seves decisions. Això fa molt més difícil l’acceptació popular de polítiques incòmodes, en no entendre exactament el seu origen, en escoltar la seva justificació a través de persones interposades, i al no poder veure els resultats promesos, però sí patir directament les conseqüències. Cal acceptar que aquests redissenys, ens conduiran a una creixent unitat política, segurament de tipus federal. O això, o fracassarà la Unió.
  1. Dos errors en les polítiques. També són dos, i també van lligats. El primer va consistir en intentar sortir de la crisi contra Keynes, donant prioritat a l’equilibri fiscal per davant del creixement. Calia resoldre un dilema difícil: reduir l’endeutament i alhora recuperar el dinamisme econòmic. Es va sacrificar durant diversos anys aquest segon per aconseguir el primer. I es va deprimir tant el consum que ara costarà molt temps crear demanda sostenible i llocs de treball de qualitat. I durant aquest temps, encara que hi hagi un petit creixement, seguirem instal·lats en la crisi, és a dir, salaris baixos i atur. Però a més es va cometre un altre error: anteposar l’expiació de responsabilitats a la solidaritat entre socis. Calia solidaritat en les responsabilitats, acceptant que uns van gastar més del compte però que també altres finançar imprudentment aquesta despesa, per beneficiar-se del mateix. El resultat d’aquestes polítiques no ha estat una gran reducció del deute, sinó sobretot un canvi de mans de la mateixa des del sector privat als governs, el que ha millorat molt la salut dels bancs, però ha agreujat la dels Estats, especialment d’aquells que han estat obligats a mesures d’austeritat, que en provocar reducció de la demanda s’ha reduït molt els seus ingressos fiscals. L’anàlisi del que ha passat a Grècia ho deixa molt clar i, encara que no sigui igual, és semblant al d’altres països. Les seves conseqüències s’han manifestat perillosament aquests últims dies.
  1. El teatre de Brussel·les. L’acte ocorregut a Frankfurt mereix un aplaudiment per Draghi (en part s’ha fet gràcies a la independència del BCE). L’acte ocorregut a Atenes ha de suscitar preocupació, però barrejada amb esperança. Apostem per a què en els pròxims dies tinguem també canvi d’escenari a la UE, ja que aquests errades i errors que he esmentat només es poden esmenar des del Consell Europeu i el Parlament. He dit abans que ningú té ganes de marxar, però tampoc s’ha de permetre que es quedin aquells que pensin posar, des de dins, obstacles a aquests canvis. I no miro al Sud …

 

Joan Majó, enginyer i exministre

 

En las dos últimas semanas hemos asistido al inicio de un segundo acto en dos de las obras que se están representando en los teatros europeos. En el escenario de Frankfurt, el BCE ha convertido en realidad, a pesar de las reticencias “nórdicas”, la promesa de Mario Draghi de que haría todo lo que fuera necesario en defensa de la estabilidad del euro, promesa que contribuyó en 2011 a calmar la tormenta, y que significó el anuncio de un cambio importante en la política del Banco. Y en el escenario de Atenas, el triunfo de Syriza, supone el inicio del segundo acto de las últimas elecciones europeas, que vaticinaban ya acontecimientos de este tipo. Esperemos al final del acto para juzgar… ¿Qué es previsible que ocurra en esta nueva etapa? Aunque con bastantes probabilidades de no acertar, anticipo algunos escenarios.

  1. La UE y el Euro. Los acontecimientos políticos recientes, ponen de manifiesto que, a pesar de anteriores manifestaciones y amenazas, a pesar de próximos enfrentamientos y negociaciones, nadie tiene la intención de abandonar voluntariamente esta Unión ni esta moneda; ni tampoco nadie tiene deseo de provocar abandonos forzados. En la UE y en el euro, a pesar de todo, se está mucho mejor que fuera…Un abandono sería muy malo para el que se vaya, pero también para los que se quedan. Pero se ha hecho más visible la necesidad de revisar algunos de los mecanismos de funcionamiento, y de corregir urgentemente algunos de los errores que se han estado cometiendo en los últimos años. Una vez separados algunos elementos de radicalidad y de populismo, la victoria de Syriza sirve para dejar claro que existe un límite a la capacidad de aceptación popular de ciertos niveles de austeridad, y que aunque Grecia, por diversos motivos puede ser un caso extremo, no es ni mucho menos un caso aislado.
  1. article-europaDos fallos de diseño. Son muy claros y están en la base de las dificultades. El primero es de tipo económico: el intento de funcionar con un mercado único y una moneda única, pero sin unificar la fiscalidad ni construir un tesoro, sin mutualizar en buena parte la deuda pública, y sin disponer de un importante presupuesto europeo que permita transferencias territoriales, ha fracasado. Fue funcionando mientras había un crecimiento importante, aunque en realidad se basaba más en incrementos del precio de los activos, que en aumentos de productividad. Pero no resistió el primer envite. Supongo que partía de un modelo económico que se ha demostrado equivocado. Políticos y economistas han de aceptar esta realidad y volver a diseñar algunos elementos. El segundo tiene naturaleza democrática. Hay un desajuste claro entre los organismos europeos donde reside el poder real y la capacidad de los ciudadanos para influir en sus decisiones. Ello hace mucho más difícil la aceptación popular de políticas incómodas, al no entender exactamente su origen, al escuchar su justificación a través de personas interpuestas, y al no poder ver los resultados prometidos, pero sí sufrir directamente las consecuencias. Hay que aceptar que estos rediseños, nos conducirán a una creciente unidad política, seguramente de tipo federal. O esto, o fracasará la Unión. 
  1. Dos errores en las políticas. También son dos, y también van ligados. El primero consistió en intentar salir de la crisis contra Keynes, dando prioridad al equilibrio fiscal por delante del crecimiento. Había que resolver un dilema difícil: reducir el endeudamiento y a la vez recuperar el dinamismo económico. Se sacrificó durante varios años este segundo para conseguir el primero. Y se deprimió tanto el consumo que ahora va a costar mucho tiempo crear demanda sostenible y puestos de trabajo de calidad. Y durante este tiempo, aunque haya un pequeño crecimiento, seguiremos instalados en la crisis, es decir, salarios bajos y desempleo. Pero además se cometió otro error: anteponer la expiación de responsabilidades a la solidaridad entre socios. Hacia falta solidaridad en las responsabilidades, aceptando que unos gastaron más de la cuenta pero que también otros financiaron imprudentemente este gasto, para beneficiarse del mismo. El resultado de estas políticas no ha sido una gran reducción de la deuda, sino sobre todo un cambio de manos de la misma desde el sector privado a los gobiernos, lo que ha mejorado mucho la salud de los bancos, pero ha agravado la de los Estados, especialmente de aquellos que han sido obligados a medidas de austeridad, que al provocar reducción de la demanda ha reducido mucho sus ingresos fiscales.  El análisis de lo que ha ocurrido en Grecia lo deja muy claro y, aunque no sea igual, es parecido a lo de otros países. Sus consecuencias se han manifestado peligrosamente estos últimos días.
  1. El teatro de Bruselas. El acto ocurrido en Frankfurt merece un aplauso para Draghi (en parte se ha hecho gracias a la independencia del BCE). El acto ocurrido en Atenas debe suscitar preocupación, pero mezclada con esperanza. Apostemos para que en los próximos días tengamos también cambio de escenario en la UE, ya que estos fallos y errores que he mencionado sólo se pueden subsanar desde el Consejo Europeo y el Parlamento. He dicho antes que nadie tiene ganas de marchar, pero tampoco hay que permitir que se queden aquellos que piensen poner, desde dentro, obstáculos a estos cambios. Y no miro al Sur…

 

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.