Els préstecs de les entitats financeres ètiques van arribar als 1.267 milions d’euros el 2017

El 16 d’octubre de 2018 va tenir lloc la presentació pública del Baròmetre Estatal de les Finances Ètiques i Solidàries 2017, elaborat per FETS-Finançament Ètic i Solidari, i del que forma part la nostra Fundació. Aquest Baròmetre mostra l’evolució del sector a l’estat espanyol durant l’últim any.

Per part de l’Observatori de les Finances Ètiques, Sergi Salavert, ha destacat l’informe que “l’evolució de les finances ètiques a Espanya continua sent molt positiva”. Cal destacar que l’estalvi recollit “representa un increment del 9,24% sobre l’any anterior”.

També, segons dades de l’informe, els préstecs concedits per les entitats de finances ètiques a Espanya, entre les quals es troba Acció Solidària Contra l’Atur, han passat dels 1.022 milions d’euros als 1.267 milions l’any 2017 incrementant-se un 23, 96%.

Aquest increment del volum de préstecs de les entitats financeres ètiques, ha explicat Sergi Salavert, “contrasta amb les xifres d’evolució dels préstecs concedits per les entitats convencionals de l’Estat espanyol“. Segons les dades de l’informe, la taxa de morositat de les entitats de finances ètiques va ser del 2,20% el 2017, en contraposició al de la banca tradicional, que s’ha situat en el 7,79%.

El nombre de persones usuàries s’ha reduït un 1,83% després de duplicar-se en els últims 5 anys. Paral·lelament, el capital social de les finances ètiques continua creixent i se situa pròxim als 180 milions d’euros, incrementant-se en un 5,25% respecte a l’any anterior. En aquest sentit, Salavert ha apuntat que la banca èticaestà molt lluny de les activitats especulatives, apostant decididament per l’economia real”.

Aquest any el Baròmetre també ha incorporat la distribució territorial del crèdit atorgat així com la distribució dels sectors invertits. Les entitats de finances ètiques que operen a l’estat, han finançat projectes d’àmbit estatal i internacional. En l’estat, el sector més finançat amb un 40,50% és el mediambiental, seguit pel sector social (24,72%) i el cultural (15,36%). Només un 11,78% del finançament és a particulars. A nivell internacional, el 77,70% del finançament es fa a través de microcrèdits.

Territorialment, la Comunitat de Madrid (31,79%) lidera les concessions de préstecs seguida de Catalunya (13,83%) i Andalusia (12,95%). Les 3 comunitats agrupen pràcticament el 60% dels préstecs atorgats. L’altre 40% queda repartit equitativament entre la resta de l’estat.

També, a partir d’aquesta edició, s’ha donat més visibilitat al sector assegurador en el món de les finances ètiques. Per a això, s’han utilitzat com a referència aquelles entitats registrades amb el Segell Europeu EthSI d’assegurances ètiques. En aquest apartat, s’ha mostrat com les asseguradores ètiques gestionen un volum de primes de 648.457.159 euros, que suposa un 1,01% del volum total de primes del sector assegurador espanyol. Les inversions gestionades per les entitats registrades superen els 1.664.000 d’euros. En relació al volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel segell EthSI s’han gestionat més de 1,8 milions de pòlisses durant l’any 2017.

En l’àmbit de la mediació d’assegurances, les corredories ètiques tenen un volum de primes intermediades de pràcticament 12 milions d’euros amb més de 255.000 persones cobertes per les més de 15.000 pòlisses gestionades.

Les entitats del Baròmetre del 2017 són les entitats que fan una aposta clara i única per a la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu, el respecte i compliment de tots o la majoria dels principis que defineixen les finances ètiques i que, al mateix temps, estan integrades en les diferents xarxes locals, estatals o internacionals de finances ètiques.