El director del fons d’inversions americà Pimco, Paul McCulley, va batejar amb el nom de banca a l’ombra (shadow banking) els quantiosos actius financers gestionats al marge del sistema bancari regulat. El creixement d’aquest sector ha estat espectacular. L’any 2002 gestionava 27 bilions de dòlars, i l’any 2013 el volum arribava als 75 bilions, equivalent al 120% del PIB Mundial. Són productes financers d’alt risc que en bona part no estan supervisats i que no tenen més garantia que la que dóna el propi títol. L’elevat risc sistèmic que suposa no sembla que, per ara, causi moltes alarmes.

A principis dels anys 2000 s’inicia artificialment una forta expansió econòmica facilitada per l’abundància de diner a baix cost. Els grans bancs d’inversió: Goldman Sachs, JP. Morgan, Merryl Lynch, Lehman Brothers, etcètera, van dissenyar complicats productes financers que els bancs comercialitzaven sense haver-los de fer constar en el balanç, ni tampoc haver-ne de garantir el risc i en canvi n’obtenien sucoses comissions. Eren paquets d’hipoteques, fons d’alt risc (hedge funds), derivats que no cotitzen, futurs, projectes immobiliaris…

Un del riscos d’aquest sector és que en no estar controlat apareixen mals gestors, aprofitats i estafadors que entabanen els inversors amb l’esquer d’una alta rendibilitat. La confusió entre productes regulats i altres que no ho estan ha portat a grans fracassos. Recordem la fallida de Lehman Brothers, que amb un passiu de 613.000 milions de dòlars va ser la fallida més important de la història, o l’estafa de 50.000 milions de dòlars de Bernard Madoff. Són exemples del risc de la banca a l’ombra.

article-reventosAquest sector té a Espanya una dimensió reduïda però està creixent fortament. Recordem els pagarés de Nueva Rumasa que prometien un 8% i 10% d’interès; operacions immobiliàries fantasma i captació d’inversions de xiringuitos financers.

El pànic generat per la crisi financera del 2007 va obligar els països més desenvolupats del món, els que pertanyen al G-20, a crear el Consell d’Estabilitat Financera (FSB en anglès), amb l’objectiu de promoure reformes per evitar noves crisis. Es fan estudis i informes, es prenen acords i es fan grans declaracions, però cada país fa la interpretació que més li convé.

Darrerament, algunes autoritats monetàries s’han mostrat preocupades per aquestes inversions, especialment en alguns països emergents com la Xina, el Brasil o l’Índia, on creixen exponencialment i la supervisió és mínima. Fins i tot el fons de pensions del Govern del Japó, que gestiona 1,25 bilions de dòlars, inverteix en bons escombraria. A la Xina, el Govern s’adona que s’estan creant bombolles en el camp financer i immobiliari, però no es veu amb cor d’actuar per por a les repercussions que pot tenir.

L’informe del Fons Monetari InternacionalGlobal financialstability report d’octubre del 2014 diu que els riscos d’inestabilitat més importants s’estan acumulant en la banca a l’ombra. Si hi ha plena consciència que la banca a l’ombra suposa un risc sistèmic, per què els governs no aturen o regulen aquestes activitats? En bona mesura és per la capacitat d’influència del sector financer regulat, que en paral·lel controla importants estructures de banca a l’ombra. Els bancs i els inversors pensen que en cas de noves crisis, els bancs centrals sortirien al seu rescat. Des de la fallida de Lehman Brothers, a cap altre entitat financera important se l’ha deixat caure, des de l’asseguradora nord-americana AIG, la belga Dexia, l’alemanya HypoReal Estate, el Credit Inmobilier a França o aEspanya Bankia.

El sistema financer és vital per al funcionament de la societat i per tant se l’ha de protegir davant pràctiques altament especulatives. La banca a l’ombra ha de ser regulada, supervisada i el seu volum d’activitat limitat. El sistema actual permet que les entitats financeres creïn importants quantitats de diner gràcies a l’efecte multiplicador dels dipòsits que capten i per la comercialització de productes de la banca a l’ombra. La creació de diner només ha de correspondre als bancs centrals, en funció de la taxa de creixement, la demanda monetària i la inflació. Ha de ser una de les eines per impulsar el creixement econòmic i evitar riscos innecessaris.

No s’hauria de regular l’activitat de la banca a l’ombra abans de que s’escapi totalment del control de les autoritats monetàries? El governs, no haurien de prendre mesures contundents per evitar noves crisis financeres, que com sabem tenen uns costos econòmics i socials inmensos?

Francesc Raventós

Article publicat a La Vanguardia, el 22/02/2015

En política se tiene la sensación de que ante problemas evidentes se prefiere actuar cuándo el incendio está en su plenitud que tomar medidas previas para evitarlo.

El director del fondo de inversiones americano Pimco, Paul McCulley, bautizó con el nombre de banca en la sombra (shadow banking) los cuantiosos activos financieros gestionados al margen del sistema bancario regulado. El crecimiento de este sector ha sido espectacular. En el año 2002 gestionaba 27 billones de dólares, y en el año 2013 el volumen llega a los 75 billones, equivalente al 120% del PIB Mundial. Son productos financieros de alto riesgo que en buena parte no están supervisados y que no tienen más garantía que la que mujer el propio título. El elevado riesgo sistémico que supone no parece que, por ahora, cause muchas alarmas.

A principios de los años 2000 se inicia artificialmente una fuerte expansión económica facilitada por la abundancia de dinero a coste bajo. Los grandes bancos de inversión: Goldman Sachs, JP. Morgan, Merryl Lynch, Lehman Brothers, etcétera diseñaron complicados productos financieros que los bancos comercializaban sin hacerles constar en su balance, ni tampoco garantizar el riesgo pero obtenían jugosas comisiones. Eran paquetes de hipotecas, fondo de alto riesgo (hedge funds), derivados que no cotizan, futuros, proyectos inmobiliarios…

Uno del riesgos de este sector es que al no estar controlado aparecen malos gestores, aprovechados y estafadores que engatusan a los inversores con el cebo de una alta rentabilidad. La confusión entre productos regulados y otros que no lo están ha llevado a grandes fracasos. Recordamos la quiebra de Lehman Brothers, que con un pasivo de 613.000 millones de dólares fue la mayor bancarrota de la historia, o la estafa de 50.000 millones de Bernard Madoff. Son ejemplos del riesgo de la banca en la sombra.

article-reventosEste sector tiene en España una dimensión reducida pero que está creciendo fuertemente. Recordemos los pagarés de Nueva Rumasa que prometían un 8% y 10% de interés; operaciones inmobiliarias fantasma y captación de inversiones de chiringuitos financieros.

El pánico generado por la crisis financiera del 2007 obligó a los países más desarrollados del mundo, los que pertenecen al G-20, a crear el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en inglés), con el objetivo de promover reformas para evitar nuevas crisis. Se hacen estudios e informes, se toman acuerdos y se hacen grandes declaraciones, pero cada país hace la interpretación que más le conviene.

Últimamente, algunas autoridades monetarias se han mostrado preocupadas por estas inversiones, especialmente en algunos países emergentes como la China, Brasil o India, donde crecen exponencialmente y la supervisión es mínima. Incluso el Fondo de Pensiones del Gobierno de Japón, que gestiona 1,25 billones de dólares, invierte en bonos basura. En China, el gobierno se da cuenta de que se están creando burbujas en el campo financiero e inmobiliario, pero no se atreve a actuar por miedo a las repercusiones que puede tener.

El informe del Fondo Monetario Internacional Global Financial Stability Report de octubre del 2014 dice que los mayores riesgos de inestabilidad se están acumulando en la banca en la sombra. ¿Si hay plena conciencia de que la banca en la sombra supone un riesgo sistémico, porque los gobiernos no detienen o regulan estas actividades? En buena medida es debido a la capacidad de influencia del sector financiero regulado, que en paralelo controla importantes estructuras de banca la en la sombra. Los bancos y los inversores piensan que en caso de nuevas crisis, los bancos centrales saldrían en su rescate. Desde la quiebra de Lehman Brothers, en ningún otro entidad financiera importante se la ha dejado caer, desde la aseguradora norteamericana AIG, a la belga Dexia, la alemana Hypo Real Estate, elCredit Inmobilier en Francia o en España Bankia.

El sistema financiero es vital para el funcionamiento de la sociedad y por lo tanto se lo tiene que proteger ante prácticas altamente especulativas. La creación de dinero sólo tiene que corresponder a los bancos centrales, en función de la tasa de crecimiento, la demanda monetaria y la inflación. Tiene que ser una de las herramientas para impulsar el crecimiento económico y evitar riesgos innecesarios.

¿No se tendría que regular la actividad de la banca en la sombra antes de que se escape totalmente del control de las autoridades monetarias? ¿No habrían los gobiernos de tomar medidas contundentes para evitar nuevas crisis financieras, que como sabemos tienen unos costes económicos y sociales inmesos?

Francesc Raventós

Artículo publicado en La Vanguardia el 22/02/2015