El Dimecres 6 de maig de 2015 a les 16.00, Miquel Gibert,  Enginyer Industrial i membre del Consell Directiu de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur va impartir la xerrada “Ajudant a sortir de l’atur” a l’ Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona organitzada per  COEIC  (a  través  de  la  seva  Comissió  d’Acció  Social),  l’ETSEIB  i  Ciència  en  Acció  dins del cicle de conferències i taules rodones “Cares Socials de lEnginyeria (La tecnologia al servei de les persones).

Les enquestes del CIS dels dos últims anys demostren que al voltant del 80% dels ciutadans enquestats consideren l’atur com  la primera preocupació. Analitzant l’evolució de l’atur dels darrers 40 anys s’observa un cert comportament cíclic amb uns valors punta els anys 1984, 1994 i 2012, aquest últim amb el valor més alt de la sèrie tot i que no molt lluny dels altres dos.

Continuaren  amb  unes  reflexions  sobre  quines  son  les  condicions  que  haurien de  reunir els nous llocs de treball i algunes consideracions de com si podria arribar.

Finalment presentaren la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur que es va constituir al 1.981 i que en els més de trenta anys d’existència ha donat resposta, modesta però concreta, al problema de l’atur com es podrà veure en alguns dels projecte que ha ajudat a fer realitat.

 CIMG0010CIMG0003
El Miércoles 6 de mayo de 2015 a las 16:00, Miquel Gibert, Ingeniero Industrial y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Acció Solidària Contra l’Atur impartió la charla “Ayudando a salir del paro” en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona organizada por COEIC (a través de su Comisión de Acción Social), la ETSEIB y Ciencia en Acción dentro del ciclo de conferencias y mesas redondas “Caras Sociales de la Ingeniería (La tecnología al servicio de las personas) “.

Las encuestas del CIS de los dos últimos años demuestran que alrededor del 80% de los iutadans encuestados consideran el paro como la primera preocupación. Se analizó la evolución del paro en los últimos 40 años observamos un cierto comportamiento cíclico con unos valores punta los años 1984, 1994 y 2012, este último con el valor más alto de la serie aunque no muy lejos de los otros dos.

Se continuó con unas reflexiones sobre cuáles son las condiciones que deberían reunir los nuevos puestos de trabajo y algunas consideraciones de cómo si podría llegar.

Finalmente se presentó Fundación Acción Solidaria Contra el Paro que se constituyó en 1.981 y que en los más de treinta años de existencia ha dado respuesta, modesta pero concreta, el problema del paro como se podrá ver en algunos de los proyecto que ha ayudado a hacer realidad.

 

 CIMG0010CIMG0003