El dilema d’Europa

[:CA]La UE es troba paralitzada i en un moment de gran confusió. La dispersió de visions sobre el projecte europeu, l’estancament de l’economia, la creixent desigualtat social, l’augment del nacionalisme i de l’extrema dreta o els efectes negatius de la globalització, han fet que el projecte europeu hagi perdut atractiu, i que molts ciutadans se n’hagin distanciat. El Brexit n’és un bon exemple.

Malgrat els esforços del Banc Central Europeu  inundat els mercats de diner fàcil i barat, no s’ha aconseguit sortir plenament de la crisi econòmica.  Ara les perspectives pels pròxims temps no són bones si pensem en la guerra comercial iniciada pels Estats Units, l’alentiment de l’economia xinesa, l’excessiu endeutament públic i privat o la progressiva pèrdua d’influència en el món de la UE.

En paral·lel assistim a imponents canvis disruptius: escalfament del planeta, transició energètica, digitalització, migracions, terrorisme o l’augment del proteccionisme. Per complicar-ho més, moltes institucions i experts anuncien una pròxima recessió econòmica.

El moment és delicat. Els ciutadans i els polítics europeus han d’acceptar que ates els canvis geopolítics i la dimensió política i econòmica dels Estats Units i de la Xina, la UE ha esdevingut un actor menor en el teatre mundial.  La UE ha de reconèixer aquesta realitat i tenir present que també ofereix grans oportunitats que hem de saber aprofitar.

Si volem millorar el benestar dels ciutadans, el dilema és simple: cal consensuar un projecte europeu amb objectius clars, ambiciosos i d’ampli suport que creï riquesa i ocupació per tots o estem abocats a la decadència.

No es pot consentir que països com Hongria o Polònia, entre d’altres, es desmarquin dels principis fundadors de la UE. No es poden acceptar posicions tan dispars en temes com el concepte d’unitat, sobirania, llibertat d’expressió, separació dels poders executiu i judicial o immigració. Els països que no s’identifiquin amb els valors comuns, és millor que segueixin l’exemple del Regne Unit i surtin de la UE.

Francesc Raventós

Francesc Raventós

En un moment de gran complexitat com l’actual, necessitem una UE forta i unida, que defensi el model i els valors europeus i s’expressi amb una sola veu. Una UE que aprofiti les moltes oportunitats que el nou entorn ofereix, que impulsi el creixement econòmic, però que al mateix temps redueixi les grans desigualtats amb una distribució més justa del creixement.

Expliquem als ciutadans clarament quina és la realitat actual. Introduïm les reformes necessàries, prenguem la iniciativa, busquem oportunitats, creem riquesa i ocupació i recuperem la il·lusió en els valors europeus. Es l’única sortida al dilema actual.

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a La Vanguardia el 31/03/2019.[:es]La UE se encuentra paralizada y en un momento de gran confusión. La dispersión de visiones sobre el proyecto europeo, el estancamiento de la economía, la creciente desigualdad social, el aumento del nacionalismo y de la extrema derecha o los efectos negativos de la globalización, han hecho que el proyecto europeo haya perdido atractivo, y que muchos ciudadanos se hayan distanciado. El Brexit es un buen ejemplo.

A pesar de los esfuerzos del Banco Central Europeo inundado los mercados de dinero fácil y barato, no se ha conseguido salir plenamente de la crisis económica. Ahora las perspectivas para los próximos tiempos no son buenas si pensamos en la guerra comercial iniciada por los Estados Unidos, la ralentización de la economía china, el excesivo endeudamiento público y privado o la progresiva pérdida de influencia en el mundo de la UE.

En paralelo asistimos a imponentes cambios disruptivos: calentamiento del planeta, transición energética, digitalización, migraciones, terrorismo o el aumento del proteccionismo. Para complicarlo más, muchas instituciones y expertos anuncian una próxima recesión económica.

El momento es delicado. Los ciudadanos y los políticos europeos deben aceptar que dado los cambios geopolíticos y la dimensión política y económica de los Estados Unidos y de China, la UE se ha convertido en un actor menor en el teatro mundial. La UE debe reconocer esta realidad y tener presente que también ofrece grandes oportunidades que debemos saber aprovechar.

Si queremos mejorar el bienestar de los ciudadanos, el dilema es simple: hay que consensuar un proyecto europeo con objetivos claros, ambiciosos y de amplio apoyo que cree riqueza y empleo para todos o estamos abocados a la decadencia.

No se puede consentir que países como Hungría o Polonia, entre otros, se desmarquen de los principios fundadores de la UE. No se pueden aceptar posiciones tan dispares en temas como el concepto de unidad, soberanía, libertad de expresión, separación de los poderes ejecutivo y judicial o inmigración. Los países que no se identifiquen con los valores comunes, es mejor que sigan el ejemplo del Reino Unido y salgan de la UE.

Francesc Raventós

Francesc Raventós

En un momento de gran complejidad como el actual, necesitamos una UE fuerte y unida, que defienda el modelo y los valores europeos y se exprese con una sola voz. Una UE que aproveche las muchas oportunidades que el nuevo entorno ofrece, que impulse el crecimiento económico, pero que al mismo tiempo reduzca las grandes desigualdades con una distribución más justa del crecimiento.

Explicamos a los ciudadanos claramente cuál es la realidad actual. Introducimos las reformas necesarias, tomemos la iniciativa, buscamos oportunidades, creamos riqueza y empleo y recuperamos la ilusión en los valores europeos. Es la única salida al dilema actual.

Francesc Raventós
Ex decano del Colegio de Economistas de Catalunya

Artículo publicado en La Vanguardia el 31/03/2019.[:]