En som conscients? Ens sembla que hi ha Justícia Social?

[:CA]Som conscients que en aquest món hi ha suficients recursos per a tota la humanitat, i la realitat és que hi ha grans quantitats de persones al món que passen gana i nens que es moren desnodrits?

Som conscients de com està repartida la riquesa i de com es reparteix la que es va produint?

Som conscients que no tothom pot treballar? Potser no hi ha feina per tothom i hi ha dues categories de persones, les que treballen i les que encara que vulguin no poden treballar.

Som conscients que en el món del treball, uns són els que manen i decideixen, i els altres que en depenen? Que el contracte de treball és entre la part forta i la part feble i necessitada?

Som conscients que quan s’aconsegueix treballar, molts han de fer feines que no els agrada o per les que no se senten motivats?

Som conscients que estudiar i preparar-se, no assegura poder aconseguir un treball?

Som conscients que en moltes situacions, el treballador acaba sent considerat com un element del cost de producció que cal reduir el màxim i sovint es procura prescindir-ne a favor de les millores tecnològiques?

Som conscients que en la lògica econòmica, els salaris quant més baixos millor? Que tenir treball i treballar, amb el que guanyes potser no et permet arribar a final de mes?

Som conscients que si pot ser dur treballar en una empresa, acostuma a ser més dur ser autònom? I que ser autònom és una bona fórmula per a les empreses per poder-los encomanar feines i assumir menys risc i menys cost?

Som conscients que des de les empreses les dones són de segona classe?

Som conscients que l’accés dels joves al treball és molt dur i en qualsevol cas, si l’aconsegueixen, és tot sovint per poder amortitzar llocs de treball massa ben pagats?

Miquel Verdaguer

Som conscients que els sindicats no han pogut ser capaços de revertir situacions de treball precari?

Som conscients que l’economia no té en compte el satisfer les necessitats sinó als inversors? Per això necessitem moltes ONG’s?

Ens sembla que hi ha Justícia Social?

Miquel Verdaguer[:es]¿Somos conscientes de que en este mundo hay suficientes recursos para toda la humanidad, y la realidad es que hay grandes cantidades de personas en el mundo que pasan hambre y niños que se mueren desnutridos?

¿Somos conscientes de cómo está repartida la riqueza y de cómo se reparte la que se va produciendo?

¿Somos conscientes de que no todo el mundo puede trabajar? Quizá no hay trabajo para todos y hay dos categorías de personas, las que trabajan y las que, aunque quieran no pueden trabajar.

¿Somos conscientes de que, en el mundo del trabajo, unos son los que mandan y deciden, y los otros que dependen? ¿Que el contrato de trabajo es entre la parte fuerte y la parte débil y necesitada?

¿Somos conscientes de que cuando se consigue trabajar, muchos tienen que hacer trabajos que no les gusta o por las que no se sienten motivados?

¿Somos conscientes de que estudiar y prepararse, no asegura poder conseguir un trabajo?

¿Somos conscientes de que, en muchas situaciones, el trabajador termina siendo considerado como un elemento del coste de producción que hay que reducir el máximo ya menudo se procura prescindir de ellos a favor de las mejoras tecnológicas?

¿Somos conscientes de que, en la lógica económica, los salarios cuanto más bajos mejor? ¿Que tener trabajo y trabajar, con lo que ganas quizás no te permite llegar a fin de mes?

¿Somos conscientes de que, si puede ser duro trabajar en una empresa, suele ser más duro ser autónomo? Y que ser autónomo ¿es una buena fórmula para las empresas para poder encomendar trabajos y asumir menos riesgo y menos coste?

¿Somos conscientes de que desde las empresas las mujeres son de segunda clase?

¿Somos conscientes de que el acceso de los jóvenes al trabajo es muy duro? y en cualquier caso, si la consiguen, ¿es a menudo para poder amortizar puestos de trabajo demasiado bien pagados?

Miquel Verdaguer

¿Somos conscientes de que los sindicatos no han podido ser capaces de revertir situaciones de trabajo precario?

¿Somos conscientes de que la economía no tiene en cuenta el satisfacer las necesidades sino a los inversores? ¿Por eso necesitamos muchas ONG?

¿Nos parece que hay Justicia Social?

Miquel Verdaguer[:]