L’extrema dreta que asfíxia a la UE

[:CA]Només un gir copernicà que allunyi les polítiques neoliberals permetrà a Europa tenir un paper més actiu en l’economia i en la societat. Les polítiques liberals seguides per sortir de la crisi de 2007 han suposat un fort augment de l‘antieuropeisme. La pèrdua de poder adquisitiu, la precarietat laboral, l’augment de la desigualtat social, la corrupció, la por al futur i la dissolució de la pròpia identitat han creat un entorn propici per a exaltar emocions.

Una globalització descontrolada, la crisi econòmica mal resolta i canvis tecnològics amenaçadores per a molts estan tenint greus conseqüències per a les classes mitjanes i populars. Els partits tradicionals no han sabut donar resposta a les noves inquietuds. Mentre els ciutadans senten que ningú els representa, floreixen partits que prometen solucions fàcils i recuperar un “passat gloriós”.

Són partits d’extrema dreta amb notables diferències entre ells, encara que solen compartir el rebuig a la globalització, a la integració europea i la immigració. L’extrema dreta, com una metàstasi, està penetrant amb força a Europa. Els resultats de les últimes eleccions a Holanda, França, Àustria, Alemanya i la República Txeca ho confirmen.

Abans de la crisi, la classe obrera tenia la sensació que la seva situació havia millorat, però era un sentiment enganyós, ja que l’aparent augment de la capacitat adquisitiva era resultat dels crèdits barats i del fàcil accés a productes de països emergents molt més assequibles. Amb la crisi de 2007 va desaparèixer el miratge. L’atur i la precarietat laboral s’han imposat; els desnonaments han florit; gent que es considerava de classe mitjana s’ha convertit en classe obrera; molts temen quedar-se sense feina pel canvi tecnològic; la immigració es veu com una amenaça; la marginació social creix. Tots ells se senten humiliats, veuen que ningú els representa i que ningú es preocupa per ells.

Avui la classe obrera ja no creu tenir un paper capdavanter com el va tenir en el passat, ni creu en la revolució anticapitalista. La cultura de resistència al capitalisme ha canviat cap a una cultura de resistència a la globalització, a la immigració i als drets humans, el que explica l’augment de l’extrema dreta.

Com es pot reorientar aquest procés que està destruint la democràcia i pot arribar a desintegrar la UE? En primer lloc, acceptant que les polítiques seguides per sortir de la crisi han suposat un fracàs social, i després, donant respostes tangibles a les necessitats reals dels ciutadans.

El president francès, Emmanuel Macron, ha presentat un pla per “tornar Europa als seus ciutadans.” El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, també ha proposat, un cop més, rescatar el pilar europeu de drets socials. En definitiva, declaracions, conferències, trobades, propostes i més propostes, però realitats ben poques.

Només un gir copernicà que allunyi les polítiques neoliberals, podrà redreçar la situació. En paral·lel, s’hauria d’avançar cap a la unitat política, econòmica i social, per poder fer front als reptes de la globalització, el que exigirà que els Estats membres cedeixin sobirania i mostrin major solidaritat.

Si reconeixem que molts dels problemes que es denuncien són reals, no hem de limitar a condemnar la demagògia de l’extrema dreta. La UE ha de tenir un paper més actiu en impulsar l’economia, en distribuir els seus beneficis, corregir les desigualtats, crear llocs de treball, controlar els serveis públics essencials, millorar les condicions laborals i de l’Estat de benestar, defensar els drets civils, la igualtat l’home i la dona, l’ecologisme i la solidaritat.

Les polítiques per sortir de la crisi han suposat un fracàs socialLos Estats han de cedir sobirania i ser més solidaris. L’extrema dreta té un relat molt proper als sentiments i necessitats immediates dels ciutadans, com defensar els llocs de treball, impedir la immigració o assegurar les pensions, i per a això promet recuperar el control de la política i de l’economia, el que aixeca entusiasme i passió.

Un nou progressisme hauria també aixecar passions, no contra el pobre immigrant, sinó contra les elits polítiques i econòmiques que s’apropien del creixement econòmic i destrueixen la cohesió de la societat.

Si es vol sortir de la crisi social i moral actual, caldrà comptar amb l’adhesió dels ciutadans, i per a això presentar un projecte que suposi millores immediates en el marc d’un ambiciós projecte de crear una moderna societat de benestar per a tothom.

Francesc Raventós – gener 2018
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Article publicat a Alternatives econòmiques, 54

 [:es]Solo un giro copernicano que aleje las políticas neoliberales permitirá a Europa tener un papel más activo en la economía y en la sociedad​. Las políticas liberales seguidas para salir de la crisis de 2007 han supuesto un fuerte aumento del antieuropeísmo. La pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral, el aumento de la desigualdad social, la corrupción, el miedo al futuro y la disolución de la propia identidad han creado un entorno propicio para exaltar emociones.

Una globalización descontrolada, la crisis económica mal resuelta y cambios tecnológicos amenazantes para muchos están teniendo graves consecuencias para las clases medias y populares. Los partidos tradicionales no han sabido dar respuesta a las nuevas inquietudes. Mientras los ciudadanos sienten que nadie les representa, florecen partidos que prometen soluciones fáciles y recuperar un “pasado glorioso”.

Son partidos de extrema derecha con notables diferencias entre ellos, aunque suelen compartir el rechazo a la globalización, a la integración europea y a la inmigración. La extrema derecha, como una metástasis, está penetrando con fuerza en Europa. Los resultados de la últimas elecciones en Holanda, Francia, Austria, Alemania y República Checa lo confirman.

Antes de la crisis, la clase obrera tenía la sensación de que su situación había mejorado, pero era un sentimiento engañoso, ya que el aparente aumento de la capacidad adquisitiva era resultado de los créditos baratos y del fácil acceso a productos de países emergentes mucho más asequibles. Con la crisis de 2007 desapareció el espejismo. El paro y la precariedad laboral se han impuesto; los desahucios han florecido; gente que se consideraba de clase media se ha convertido en clase obrera; muchos temen quedarse sin trabajo por el cambio tecnológico; la inmigración se ve como una amenaza; la marginación social crece. Todos ellos se sienten humillados, ven que nadie les representa y que nadie se preocupa por ellos.

Hoy la clase obrera ya no cree tener un papel de vanguardia como lo tuvo en el pasado, ni cree en la revolución anticapitalista. La cultura de resistencia al capitalismo ha cambiado hacia una cultura de resistencia a la globalización, a la inmigración y a los derechos humanos, lo que explica el aumento de la extrema derecha.

¿Cómo se puede reorientar este proceso que está destruyendo la democracia y puede llegar a desintegrar la UE? En primer lugar, aceptando que las políticas seguidas para salir de la crisis han supuesto un fracaso social, y luego, dando respuestas tangibles a las necesidades reales de los ciudadanos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha presentado un plan para “devolver Europa a sus ciudadanos.” El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también ha propuesto, una vez más, rescatar el pilar europeo de derechos sociales. En definitiva, declaraciones, conferencias, encuentros, propuestas y más propuestas, pero realidades bien pocas.

Sólo un giro copernicano que aleje las políticas neoliberales, podrá enderezar la situación. En paralelo, se debería avanzar hacia la unidad política, económica y social, para poder hacer frente a los retos de la globalización, lo que exigirá que los Estados miembros cedan soberanía y muestren mayor solidaridad.

Si reconocemos que muchos de los problemas que se denuncian son reales, no debemos limitarnos a condenar la demagogia de la extrema derecha. La UE debe tener un papel más activo en impulsar la economía, en distribuir sus beneficios, corregir las desigualdades, crear puestos de trabajo, controlar los servicios públicos esenciales, mejorar las condiciones laborales y del Estado de bienestar, defender los derechos civiles, la igualdad del hombre y la mujer, el ecologismo y la solidaridad.

Las políticas para salir de la crisis han supuesto un fracaso socialLos Estados deben ceder soberanía y ser más solidarios. La extrema derecha tiene un relato muy próximo a los sentimientos y necesidades inmediatas de los ciudadanos, como defender los puestos de trabajo, impedir la inmigración o asegurar las pensiones, y para ello promete recuperar el control de la política y de la economía, lo que levanta entusiasmo y pasión.

Un nuevo progresismo debería también levantar pasiones, no contra el pobre inmigrante, sino contra las élites políticas y económicas que se apropian del crecimiento económico y destruyen la cohesión de la sociedad.

Si se quiere salir de la crisis social y moral actual, habrá que contar con la adhesión de los ciudadanos, y para ello presentar un proyecto que suponga mejoras inmediatas en el marco de un ambicioso proyecto de crear una moderna sociedad de bienestar para todos.

Francesc Raventós – Enero 2018
Ex decano del Colegio de Economistas de Catalunya
Artículo publicado en Alternativas económicas, 54[:]