[:CA]Fa pocs dies, en una sobretaula d’amics, em preguntaven quina era la causa de les dificultats per sortir de veritat de la crisi, i acabar amb la desorientació dels ciutadans d’arreu d’Europa. Sense pretensió de fer una anàlisi correcte, i  molt menys complet, jo els deia que la causa era la perillosa barreja de quatre fenòmens: l’economia financera, la globalització asimètrica, la decadència demogràfica, i la regressió fiscal.  Cada un d’ells mereixeria un llibre, però intento resumir-ho en un telegrama.

  1. L’economia financera. Les darreres dècades hem anat disminuint l’activitat productiva i augmentant l’activitat financera que ha passat, de tenir un paper d’auxiliar de la primera, a ser una finalitat en sí mateixa i a prendre majoritàriament una dimensió especulativa. Com que l’especulació (sigui en productes financers, en bens immobiliaris o en productes energètics…) no crea valor, però crea plusvàlues i augments aparents de riquesa, provoca uns creixements ficticis del PIB que tard o d’hora s’evaporen, com va passar el 2007 i el 8. No n’hi ha prou d’haver salvat els bancs, substituint els seus actius ficticis amb diners dels contribuents. Cal retornar a una economia productiva (industrial i de serveis) i tornar a situar l’activitat financera en el seu lloc, cosa que està per fer.
  1. La globalització asimètrica. La progressiva desaparició de fronteres per a persones, productes, diners, i informació, ha suposat una gran llibertat de moviments, sobre tot per als dos darrers, que es mouen en forma de bits sense cap dificultat. La globalització del mercat de capitals els ha donat l’absoluta llibertat, ja que les regulacions del mercat segueixen tenint àmbit estatal. Els capitals poden, per tant, eludir tot tipus de normes canviant d’un lloc a un altre. Això ha suposat en la pràctica la plena desregulació, en front de la que els estats nacionals han quedat impotents. Abans, els estats posaven normes i impostos als capitals; ara son els poders financers els imposen les seves condicions als governs d’aquests estats. Aquesta asimetria entre diners i política, s’ha agreujat més per les reticències dels governs europeus a perdre competències i cedir-les a la UE, i també, en part, per la fragmentació que ha suposat la aparició a Europa d’una dotzena de nous estats cada cop més petits i més fràgils. Mentre no acabem de construir una unitat política de tipus federal que tingui les dimensions i el poder per fer front al pes del món financer, seguirem estant en les seves mans.
  1. La demografia. Europa està envellint d’una forma impressionant degut a la baixa tassa de natalitat i a l’augment de l’esperança de vida. Les previsions son encara pitjors. Això ja crea i crearà problemes de finançament en el sistema de pensions i en els costos de la sanitat pública. Cal fer reformes. Però és un error pensar que es tracta només de reformar  aquests dos sistemes. El problema de fons és adaptar-se a un nou context mundial que exigeix millorar la productivitat de la economia i de les rendes que genera. Això demana canvis en el model productiu, noves polítiques familiars, polítiques actives d’immigració, i adaptació del sistema educatiu a les noves necessitats de formació, sobre tot en nivells intermitjos de la població laboral.
  1. Els sistemes fiscals. Una de les causes de la baixa productivitat global és el gran augment de les desigualtats en els darrers vint anys, que ha suposat, en grans parts d’Europa, la disminució de la cohesió, la marginació de capes importants de la població, i la reducció de la qualitat del capital humà. Un país més cohesionat és un país més productiu. L’origen d’això son en bona part les noves polítiques fiscals, que han suposat una reducció d’ingressos públics i la consolidació de sistemes fiscals molt poc redistributius, tant a l’interior dels estats, com entre estats. Cal que la part de despesa pública torni a créixer en el PIB de molts països, especialment del sud d’Europa, i cal que hi hagi un “pressupost federal” més important a nivell de la UE, o al menys de la eurozona. Lo primer estimularia una recuperació de la demanda per augment del consum de les classes mitges- baixes, i el segon permetria inversions reequilibradores i generadores d’augments de productivitat i de sous.

Joan Majó, enginyer i ex ministre

Novembre 2015

 [:es]Hace pocos días, en una sobremesa de amigos, me preguntaban cuál era la causa de las dificultades para salir de verdad de la crisis, y acabar con la desorientación de los ciudadanos de toda Europa. Sin pretensión de hacer un análisis correcto, y mucho menos completo, yo les decía que la causa era la peligrosa mezcla de cuatro fenómenos: la economía financiera, la globalización asimétrica, la decadencia demográfica, y la regresión fiscal. Cada uno de ellos merecería un libro, pero intento resumirlo en un telegrama.

  1. La economía financiera. Las últimas décadas hemos ido disminuyendo la actividad productiva y aumentando la actividad financiera que ha pasado, de tener un papel de auxiliar de la primera, a ser un fin en sí misma ya tomar mayoritariamente una dimensión especulativa. Como la especulación (sea en productos financieros, en bienes inmobiliarios o en productos energéticos …) no crea valor, pero crea plusvalías y aumentos aparentes de riqueza, provoca unos crecimientos ficticios del PIB que tarde o temprano se evaporan , como ocurrió en 2007 y 8. No basta haber salvado los bancos, sustituyendo sus activos ficticios con dinero de los contribuyentes. Hay que volver a una economía productiva (industrial y de servicios) y volver a situar la actividad financiera en su lugar, lo que está por hacer.
  1. La globalización asimétrica. La progresiva desaparición de fronteras para personas, productos, dinero, e información, ha supuesto una gran libertad de movimientos, sobre todo para los dos últimos, que se mueven en forma de bits sin ninguna dificultad. La globalización del mercado de capitales les ha dado la absoluta libertad, ya que las regulaciones del mercado siguen teniendo ámbito estatal. Los capitales pueden, por tanto, eludir todo tipo de normas cambiando de un lugar a otro. Esto ha supuesto en la práctica la plena desregulación, frente a la que los estados nacionales han quedado impotentes. Antes, los estados ponían normas e impuestos a los capitales; ahora son los poderes financieros les imponen sus condiciones a los gobiernos de estos estados. Esta asimetría entre dinero y política, se ha agravado además por las reticencias de los gobiernos europeos a perder competencias y cederlas a la UE, y también, en parte, por la fragmentación que ha supuesto la aparición en Europa de una docena de nuevos estados cada vez más pequeños y más frágiles. Mientras no acabamos de construir una unidad política de tipo federal que tenga las dimensiones y el poder para hacer frente al peso del mundo financiero, seguiremos estando en sus manos.
  1. La demografía. Europa está envejeciendo de una forma impresionante debido a la baja tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida. Las previsiones son aún peores. Esto ya crea y creará problemas de financiación en el sistema de pensiones y en los costes de la sanidad pública. Hay que hacer reformas. Pero es un error pensar que se trata sólo de reformar estos dos sistemas. El problema de fondo es adaptarse a un nuevo contexto mundial que exige mejorar la productividad de la economía y de las rentas que genera. Esto pide cambios en el modelo productivo, nuevas políticas familiares, políticas activas de inmigración, y adaptación del sistema educativo a las nuevas necesidades de formación, sobre todo en niveles intermedios de la población laboral.
  1. Los sistemas fiscales. Una de las causas de la baja productividad global es el gran aumento de las desigualdades en los últimos veinte años, que ha supuesto, en grandes partes de Europa, la disminución de la cohesión, la marginación de capas importantes de la población, y la reducción de la calidad del capital humano. Un país más cohesionado es un país más productivo. El origen de ello son en buena parte las nuevas políticas fiscales, que han supuesto una reducción de ingresos públicos y la consolidación de sistemas fiscales muy poco redistributivos, tanto en el interior de los estados, como entre estados. Es necesario que la parte de gasto público vuelva a crecer en el PIB de muchos países, especialmente del sur de Europa, y es necesario que haya un “presupuesto federal” más importante a nivel de la UE, o al menos de la eurozona. El primer estimularía una recuperación de la demanda por aumento del consumo de las clases medias- bajas, y el segundo permitiría inversiones reequilibradoras y generadoras de aumentos de productividad y de sueldos.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.

Noviembre 2015[:]