[:CA]Trobar feina és difícil. Han passat vuit anys des que va començar la crisi econòmica i, malgrat que l’economia espanyola creix a un ritme del 3% del PIB, l’atur continua afectant més del 20% de la població activa. Això demostra que Espanya no té un model productiu capaç de crear prou ocupació per als ciutadans. Què passa? Doncs que l’obsolet model espanyol no s’ha adaptat als canvis que estan transformant la societat. Visions a curt termini, inèrcies del passat, vicis estructurals i interessos sectorials ho impedeixen.

Podem confiar que a mitjà termini es resoldrà el problema de la falta d’ocupació? Tot al contrari, el temps no hi juga a favor. Raymond Torres, director d’investigació de l’Organització Mundial del Treball, estima que d’aquí una dècada quatre de cada deu professions canviaran o simplement desapareixeran. La digitalització, la robotització i la intel·ligència artificial contribueixen a la creació de riquesa i benestar i generen noves demandes, però al mateix temps estan canviant profundament el sistema productiu i estan destruint ocupació. Ja no és només la indústria la que automatitza els processos, la digitalització redueix i reduirà ocupació en sectors com ara el financer, logístic, l’administració pública o els serveis en general. Molts dels canvis no són percebuts pels ciutadans, però sí que es veuen cada dia al supermercat, les benzineres i els caixers automàtics, i aviat a les carreteres es veuran automòbils sense conductor i drons que faran de missatgers.

Les noves tecnologies fan meravelles i augmenten la productivitat. Segons Jerry Kaplan, professor d’intel·ligència artificial a la Universitat de Stanford, als Estats Units, ens endinsem en un canvi tan revolucionari com el que va suposar la revolució industrial. Suposarà un terratrèmol pel mercat de treball. Pràcticament totes les professions es veuran afectades, però només algunes desapareixeran. A les indústries els robots substituiran les feines rutinàries, i en l’ampli món del sector de serveis la digitalització s’imposarà en les tasques administratives. Però no tot és automatitzable, en especial les feines més intel·lectuals com la creativitat i la direcció o certs treballs manuals del sector de serveis. Sempre necessitarem professors, directius, investigadors, advocats, bombers, personal de neteja i artistes, entre d’altres. Les feines que requereixin coneixement i experiència estaran ben retribuïdes; en canvi, les feines poc qualificades, per les quals hi haurà molta més demanda que oferta, les remuneracions tendiran a reduir-se.

La capacitat de negociació del treball s’ha anat afeblint, cosa que porta a una polarització de les remuneracions. Un estudi d’Eurofound afirma que el 14% dels llocs de treball a Europa estan ben pagats, el 37% són remuneracions acceptables, el 29% estan mal pagats i el 20% reben una remuneració tan baixa que no permet viure dignament. El que ha de preocupar és que la distància entre els sous més alts i els més baixos s’està engrandint.

Situant-nos a Espanya, la qüestió de fons no és només com es pot donar feina als milions d’aturats que hi ha, sinó que la creixent competència nacional i internacional obliga a reduir costos i a substituir treball per noves tecnologies. La situació entre els que tenen feina i els que no en tenen i, en el primer grup, entre el personal qualificat i el no qualificat, portarà a un augment de la desigualtat considerable i a una situació social difícil de gestionar. Obligarà a repensar el sistema econòmic actual i com es distribueix el benefici del creixement econòmic.

S’ha de replantejar a fons el sistema productiu espanyol, que a partir de la nova realitat tingui com a objectiu el progrés econòmic i social en un marc competitiu, sostenible i creador d’ocupació que respongui a les necessitats i demandes de la societat. El nou model no pot basar la millora de la competitivitat en la degradació de les condicions laborals. Són moltes les noves oportunitats que ofereix l’àmbit dels intangibles, la societat del coneixement, la cultura, els serveis personals i les energies verdes, per exemple, totes amb un gran potencial de creació de riquesa i ocupació. La política d’estímuls econòmics dissenyada pel president del BCE, Mario Draghi, el pla d’inversions de Jean-Claude Junker, president de la Comissió Europea, i l’acord de París per estimular la lluita contra el canvi climàtic són factors que poden contribuir a impulsar el nou model productiu.

A Espanya i a Catalunya són molts els dossiers que reclamaran l’atenció dels nous governs espanyol i català. La posada al dia del model productiu i la creació d’ocupació són reptes estructurals vitals pel país. El perill és que les urgències més immediates, que seran moltes, posterguin qüestions claus que posen en risc el futur. Són dos reptes cabdals pels quals els ciutadans han d’exigir solucions.

Francesc Raventós

*Article publicat a La Vanguardia el 07/02/2016.[:es]Encontrar trabajo es difícil. Han pasado ocho años desde que empezó la crisis económica y, a pesar de que la economía española crece a un ritmo del 3% del PIB, el paro continúa afectando más del 20% de la población activa. Esto demuestra que España no tiene un modelo productivo capaz de crear suficiente ocupación para los ciudadanos. ¿Qué pasa? Pues que el obsoleto modelo español no se ha adaptado a los cambios que están transformando la sociedad. Visiones a corto plazo, inercias del pasado, vicios estructurales e intereses sectoriales lo impiden.

¿Podemos confiar que a medio plazo se resolverá el problema de la falta de ocupación? Todo al contrario, el tiempo no juega a favor. Raymond Torres, director de investigación de la Organización Mundial del Trabajo, estima que de aquí una década cuatro de cada diez profesiones cambiarán o simplemente desaparecerán. La digitalización, la robotización y la inteligencia artificial contribuyen a la creación de riqueza y bienestar y generan nuevas demandas, pero al mismo tiempo están cambiando profundamente el sistema productivo y están destruyendo ocupación. Ya no es sólo la industria la que automatiza los procesos, la digitalización reduce y reducirá ocupación en sectores como por ejemplo el financiero, logístico, la administración pública o los servicios en general. Muchos de los cambios no son percibidos por los ciudadanos, pero sí que se ven cada día en el supermercado, las gasolineras y los cajeros automáticos, y pronto en las carreteras se verán automóviles sin conductor y drons que harán de mensajeros.

Las nuevas tecnologías hacen maravillas y aumentan la productividad. Según Jerry Kaplan, profesor de inteligencia artificial a la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos, nos adentramos en un cambio tan revolucionario como el que supuso la revolución industrial. Supondrá un terremoto por el mercado de trabajo. Prácticamente todas las profesiones se verán afectadas, pero sólo algunas desaparecerán. En las industrias los robots sustituirán los trabajos rutinarios, y en el amplio mundo del sector de servicios la digitalización se impondrá en las tareas administrativas. Pero no todo es automatizable, en especial los trabajos más intelectuales como la creatividad y la dirección o ciertos trabajos manuales del sector de servicios. Siempre necesitaremos profesores, directivos, investigadores, abogados, bomberos, personal de limpieza y artistas, entre otros. Los trabajos que requieran conocimiento y experiencia estarán muy retribuidas; en cambio, los trabajos poco cualificados, por las cuales habrá mucha más demanda que oferta, las remuneraciones tenderán a reducirse.

La capacidad de negociación del trabajo se ha ido debilitando, cosa que trae a una polarización de las remuneraciones. Un estudio de Eurofound afirma que el 14% de los puestos de trabajo en Europa están muy pagados, el 37% son remuneraciones aceptables, el 29% están mal pagados y el 20% reciben una remuneración tan baja que no permite vivir dignamente. El que tiene que preocupar es que la distancia entre los sueldos más altos y los más bajos se está agrandando.

Situándonos en España, la cuestión de fondo no es sólo como se puede dar trabajo a los millones de parados que hay, sino que la creciente competencia nacional e internacional obliga a reducir costes y a sustituir trabajo por nuevas tecnologías. La situación entre los que tienen trabajo y los que no tienen y, en el primer grupo, entre el personal cualificado y el no calificado, traerá a un aumento de la desigualdad considerable y a una situación social difícil de gestionar. Obligará a repensar el sistema económico actual y cómo se distribuye el beneficio del crecimiento económico.

Se tiene que replantear a fondo el sistema productivo español, que a partir de la nueva realidad tenga como objetivo el progreso económico y social en un marco competitivo, sostenible y creador de ocupación que responda a las necesidades y demandas de la sociedad. El nuevo modelo no puede basar la mejora de la competitividad en la degradación de las condiciones laborales. Son muchas las nuevas oportunidades que ofrece el ámbito de los intangibles, la sociedad del conocimiento, la cultura, los servicios personales y las energías verdes, por ejemplo, todas con un gran potencial de creación de riqueza y ocupación. La política de estímulos económicos diseñada por el presidente del BCE, Mario Draghi, el plan de inversiones de Jean-Claude Junker, presidente de la Comisión Europea, y el acuerdo de París para estimular la lucha contra el cambio climático son factores que pueden contribuir a impulsar el nuevo modelo productivo.

En España y en Cataluña son muchos los dossieres que reclamarán la atención de los nuevos gobiernos español y catalán. La puesta al día del modelo productivo y la creación de ocupación son retos estructurales vitales por el país. El peligro es que las urgencias más inmediatas, que serán muchas, posterguen cuestiones claves que ponen en riesgo el futuro. Son dos retos capitales por los cuales los ciudadanos tienen que exigir soluciones.

Francesc Raventós

*Artículo publicado en La Vanguardia el 07/02/2016.[:]