[:CA]Ha estat impressionant el nombre de cròniques, comentaris, i articles que hem pogut escoltar o llegir els darrers dies, desprès de la “inesperada” elecció de D. Trump com a President dels EE.UU. És una mostra del previsible gran impacte que sobre el futur de tots plegats, i no només dels ciutadans nord-americans, pot tenir aquesta elecció. Uns busquen explicacions o raons del que ha passat, altres comenten aspectes personals de Trump, i altres fan lògiques especulacions sobre propers esdeveniments. No vull pas afegir més comentaris, ni per discutir, ni per assentir. Trio només tres temes que poden derivar cap a una direcció perillosa. Penso que, a Europa, hem d’estar previnguts, ja que la sorpresa ens ha impedit fer-ho abans.

  1. Energia. La necessitat d’un canvi de model energètic a nivell mundial és imprescindible per evitar les conseqüències de l’escalfament global. Més que això: és urgent accelerar-lo, ja que anem endarrerits. Els recents acords de París i de Marrakesh no garanteixen pas que s’evitin moltes de les previsibles catàstrofes. Si ara, la política americana fa marxa enrera i, fent cas dels interessos de les grans petroleres i dels grups del fraking, es retira o incompleix els acords, l’exemple americà faria impossible evitar que l’Aràbia Saudí, l’Iran, l’Iraq, Rússia, la Xina o  Polònia, intentin aprofitar al màxim les seves respectives reserves de petroli, gas i carbó.  Tornaríem a un escenari d’estancament en la transició de fòssils a renovables. Trump és un home que ha guanyat sense necessitat de grans recolzaments, però per governar  necessitarà ajuts, i segurament aquest és un dels que tindrà, i que haurà de complaure. ¿Quina serà l’actitud, i quina la capacitat política de la UE en aquest cas? ¿Com evolucionarà l’escenari energètic mundial els propers anys?  La perspectiva no és gens tranquil·litzadora…
  1. NATO. Trump anuncia que vol acabar amb una situació que era evident però que no s’abordava: La seguretat europea està en bona part, des de meitat del segle passat, en mans del americans a través de la NATO, tant en forces com en finançament. No sé si serà més profunda, però com a mínim es reclamarà una reforma financera. ¿Fins a quin punt això obligaria a un replantejament de les polítiques de seguretat dins de la UE, i a parlar d’un exercit europeu?  ¿Seria aquesta la nova gran reforma a la UE, que passaria per davant de la inacabada Unió Monetària? I quina seria l’actitud de Rússia en aquest cas? Sense haver guanyat Trump, la reunió de Bratislava després del Brexit, ja ho anunciava…
  1. Mal retorn de Keynes?. La voluntat de Trump d’aconseguir el vot de la classe mitja “industrial”, l’ha portat a ressuscitar Keynes i prometre un gran programa d’inversions en infrastructures, de fabricació d’armes, recuperació d’indústries deslocalitzades, aranzels, i una paral·lela reducció d’impostos i desregulació dels mercats, per revifar l’economia. Per fer-ho contaria amb el suport segur de les constructores, els fabricants d’armes i els mercats financers, i suposaria un gran increment del dèficit, i unes fortes emissions de deute públic. ¿Hem analitzat quines repercussions tindria sobre la Xina (gran exportador als EE.UU. i gran finançador dels seus dèficits), i per als països de la UE (molts també amb fortes exportacions cap al EE.UU., i altres amb gran deute públic que segurament s’encariria molt)? ¿Qui hauria de comprar les armes que es fabriquessin, si a l’Aràbia Saudí ja no li caben als magatzems? ¿O és que hi ha l’esperança que s’hagin de fer servir? ¿Els aranzels i les relocalitzacions podrien augmentar molt el preu actual dels productes i exigir augments de sou només per mantenir la capacitat adquisitiva?  ¿Sabem què passa si es manté la globalització del capital, però es retalla la llibertat de moviments dels productes i de la mà d’obra? ¿Voldria dir això un major sotmetiment dels estats i les democràcies al poder del capital financer?

Trump ha guanyat les eleccions per que els americans, com fa uns mesos els anglesos, estaven molt descontents, i tenien necessitat de veure un canvi. Ell els ho ha promès; però sembla clar que darrera els “slogans” electorals no hi ha un programa pensat. Ara veurem qui ho concreta i ho aprofita; i que significa per a tots nosaltres.

Ja veieu; em  faig moltes preguntes, i demano que, gent més capaç que jo prepari respostes, acabi amb l’actual paràlisi europea, i disseny futurs…

 

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]Ha sido impresionante el número de crónicas, comentarios, y artículos que hemos podido escuchar o leer los últimos días, desprendidos de la “inesperada” elección de D. Trump como Presidente de los EE.UU. Es una muestra del previsible gran impacto que sobre el futuro de todos, y no sólo de los ciudadanos norteamericanos, puede tener esta elección. Unos buscan explicaciones o razones del que ha pasado, otros comentan aspectos personales de Trump, y otros hacen lógicas especulaciones sobre próximos acontecimientos. No quiero añadir más comentarios, ni para discutir, ni para asentir. Elijo sólo tres temas que pueden derivar hacia una dirección peligrosa. Pienso que, en Europa, tenemos que estar precavidos, puesto que la sorpresa nos ha impedido hacerlo antes.

  1. Energía. La necesidad de un cambio de modelo energético a nivel mundial es imprescindible para evitar las consecuencias del calentamiento global. Más que esto: es urgente acelerarlo, puesto que vamos atrasados. Los recientes acuerdos de París y de Marrakesh no garantizan que se eviten muchas de las previsibles catástrofes. Si ahora, la política americana hace marcha atrás y, haciendo caso de los intereses de las grandes petroleres y de los grupos del fraking, se retira o incumple los acuerdos, el ejemplo americano haría imposible evitar que el Arabia Saudí, el Irán, Irak, Rusia, la China o Polonia, intenten aprovechar al máximo sus respectivas reservas de petróleo, gas y carbón. Volveríamos a un escenario de estancamiento en la transición de fósiles a renovables. Trump es un hombre que ha ganado sin necesidad de grandes espaldarazos, pero para gobernar necesitará ayudas, y seguramente este es uno de los que tendrá, y que tendrá que complacer. ¿Qué será la actitud, y qué la capacidad política de la UE en este caso? ¿Cómo evolucionará el escenario energético mundial los próximos años? La perspectiva no es nada tranquilizadora…
  1. NATO. Trump anuncia que quiere acabar con una situación que era evidente pero que no se abordaba: La seguridad europea está en buena parte, desde mitad del siglo pasado, en manos de los americanos a través de la NATO, tanto en fuerzas como en financiación. No sé si será más profunda, pero como mínimo se reclamará una reforma financiera. ¿Hasta qué punto esto obligaría a un replanteamiento de las políticas de seguridad dentro de la UE, y a hablar de un ejercido europeo? ¿Seria esta la nueva gran reforma a la UE, que pasaría por ante la inacabada Unión Monetaria? ¿Y cual seria la actitud de Rusia en este caso? Sin haber ganado Trump, la reunión de Bratislava después del Brexit, ya lo anunciaba.
  1. Mal regreso de Keynes? La voluntad de Trump de conseguir el voto de la clase media “industrial”, lo ha traído a resucitar Keynes y prometer un gran programa de inversiones en infrastructuras, de fabricación de armas, recuperación de industrias deslocalizadas, aranceles, y una paralela reducción de impuestos y desregulación de los mercados, para reavivar la economía. Para hacerlo contaría con el apoyo seguro de las constructoras, los fabricantes de armas y los mercados financieros, y supondría un gran incremento del déficit, y unas fuertes emisiones de deuda pública. ¿Hemos analizado qué repercusiones tendría sobre la China (gran exportador en los EE.UU. y grande financiador de sus déficits), y para los países de la UE (muchos también con fuertes exportaciones hacia el EE.UU., y otros con gran deuda pública que seguramente se encarecería mucho)? ¿Quién tendría que comprar las armas que se fabricaran, si en la Arabia Saudí ya no les caben los almacenes? ¿O es que hay la esperanza que se tengan que usar? ¿Los aranceles y las relocalitzacions podrían aumentar mucho el precio actual de los productos y exigir aumentos de sueldo sólo para mantener la capacidad adquisitiva? ¿Sabemos qué pasa si se mantiene la globalización del capital, pero se recorta la libertad de movimientos de los productos y de la mano de obra? ¿Querría decir esto un mayor sometimiento de los estados y las democracias al poder del capital financiero?

Trump ha ganado las elecciones por que los americanos, como hace unos meses los ingleses, estaban muy descontentos, y tenían necesidad de ver un cambio. Él se lo ha prometido; pero parece claro que detrás los “slogans” electorales no hay un programa pensado. Ahora veremos quién lo concreta y lo aprovecha; y que significa para todos nosotros.

Ya veis; me hago muchas preguntas, y pido que, gente más capaz que yo prepare respuestas, acabe con la actual parálisis europea, y diseño futuros…
Joan Majó, ingeniero y ex ministro.[:]