[:CA]El resultat de les eleccions presidencials franceses han donat un respir temporal a l’amenaça que suposa una creixent extrema dreta a França i en la Unió Europea. S’ha guanyat un temps preciós per intentar donar respostes als molts problemes que preocupen als ciutadans. No serà fàcil, però només un decidit canvi de rumb pot permetre canalitzar la complexa situació. En cas contrari el futur de França i de la Unió Europea serà molt obscur.

El desequilibri entre el poder econòmic i el poder polític és enorme, la qual cosa facilita la concentració de riquesa i de poder en poques mans, l’empobriment de la resta i posa en perill a la democràcia. Cal oferir una alternativa viable al model neoliberal actual, no basada a aplicar mesures antisistema, sinó a promoure una “revolució reformista” que permeti retornar el sentit comú a la societat i a l’economia.

Es proposen cinc grans línies d’actuació.

  • La primera és aconseguir un model de societat, en el qual l’economia estigui sotmesa a la política. El creixement econòmic evidentment és bàsic, però per a l’ésser humà també són importants la llibertat, la democràcia, la justícia, els sentiments, la família, el treball o la cultura.
  • La segona línia suposa que els ciutadans hem d’acceptar la realitat del nou entorn de canvi permanent i aprofitar les oportunitats que ofereix. Europa ja no és el centre del món i ha iniciat el seu declivi. Poden venir temps difícils, amb elevat atur estructural i pèrdua de poder adquisitiu. Però també hi ha moltes oportunitats que hem de saber aprofitar. 
  • La tercera línia és aconseguir una economia productiva de progrés basada al mercat. No es pretén canviar radicalment el sistema econòmic actual, que té aspectes positius, com per exemple, la capacitat d’iniciativa o un benefici raonable, es tractaria de transformar-ho, posant límits quan s’atempti a l’interès general. El nou model econòmic ha de promoure el creixement econòmic i la productivitat, però també reduir les grans desigualtats amb una distribució més justa del benefici del creixement. El sistema financer ha d’estar al servei de les empreses i les famílies i han de posar-se límits al capital financer especulatiu.
  • Quarta línia: L’Estat ha de tenir un paper actiu com a agent econòmic-social i ha de garantir el bon funcionament de la societat, l’economia, l’estat de benestar, la creació d’ocupació, la dignificació del treball, impulsar la cultura i la sostenibilitat. La col·laboració públic privada resulta imprescindible. Es precisa un nou sistema fiscal eficaç, just i progressiu, que lluiti contra l’evasió fiscal, sigui corrector dels grans desigualtats i que progressivament se situï en el nivell d’ingressos de la mitjana de la Unió Europea. No poden pretendre’s serveis de qualitat com als països nòrdics, però pagar impostos com a Bulgària o Grècia. A Espanya, els ingressos públics, estan 9 punts del PIB per sota de la mitjana de l’Eurozona. Suposaria ingressar 100.000 milions d’euros més anualment.
  • Ll’última línia d’acció és aconseguir una Unió Europea, forta, democràtica, unida i que s’expressi amb una sola veu. Últimament la Unió Europea ha estat una màquina de desregular mercats i no ha protegit als ciutadans d’un capitalisme salvatge. Ara hauria de convertir-se en la primera línia de defensa dels ciutadans, de les amenaces del replegament i proteccionisme dels països, i de tot tipus d’extremismes.

Mentre la població de la Unió Europea envelleix, el seu pes econòmic es redueix, i la seva influència política disminueix, estem encara debatent que fem amb la Unió Europea, oblidant que l’entorn mundial ha canviat i que on es negocien i es negociessin les polítiques mundials, és i serà en el Mar de la Xina i en el Pacific.

Si volem evitar el declivi, caldrà avançar ràpidament cap a la unitat de la Unió Europea, recuperar la supremacia de la política sobre l’economia i abandonar les polítiques neoliberals radicals. Per tant es precisa una renovació a fons d’idees, polítiques, persones i recuperar la il·lusió pel projecte comú.

El temps guanyat ens ofereix l’oportunitat d’aplicar novament el sentit comú en el funcionament de l’economia. Sabrem aprofitar-la?

Francesc Raventós
Exdecano del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Publicat en Alternatives econòmiques, Julio-Agost 2017[:es]El resultado de las elecciones presidenciales francesas han dado un respiro temporal a la amenaza que supone una creciente extrema derecha en Francia y en la Unión Europea. Se ha ganado un tiempo precioso para intentar dar respuestas a los muchos problemas que preocupan a los ciudadanos. No será fácil, pero sólo un decidido cambio de rumbo puede permitir encauzar la compleja situación. De lo contrario el futuro de Francia y de la Unión Europea será muy obscuro.

El desequilibrio entre el poder económico y el poder político es enorme, lo que facilita la concentración de riqueza y de poder en pocas manos, el empobrecimiento del resto y pone en peligro a la democracia. Hay que ofrecer una alternativa viable al modelo neoliberal actual, no basada en aplicar medidas antisistema, sino en promover una “revolución reformista” que permita devolver el sentido común a la sociedad y a la economía.

Se proponen cinco grandes líneas de actuación.

  • La primera es conseguir un modelo de sociedad, en el cual la economía esté sometida a la política. El crecimiento económico evidentemente es básico, pero para el ser humano también son importantes la libertad, la democracia, la justicia, los sentimientos, la familia, el trabajo o la cultura.
  • La segunda línea supone que los ciudadanos debemos aceptar la realidad del nuevo entorno de cambio permanente y aprovechar las oportunidades que ofrece. Europa ya no es el centro del mundo y ha iniciado su declive. Pueden venir tiempos difíciles, con elevado paro estructural y pérdida de poder adquisitivo. Pero también hay muchas oportunidades que debemos saber aprovechar.
  • La tercera línea es conseguir una economía productiva de progreso basada en el mercado. No se pretende cambiar radicalmente el sistema económico actual, que tiene aspectos positivos, como por ejemplo, la capacidad de iniciativa o un beneficio razonable, se trataría de transformarlo, poniendo límites cuando se atente al interés general. El nuevo modelo económico ha de promover el crecimiento económico y la productividad, pero también reducir las grandes desigualdades con una distribución  más justa del beneficio del crecimiento. El sistema financiero ha de estar al servicio de las empresas y las familias y deben ponerse límites al capital financiero especulativo
  • Cuarta línea: El Estado ha de tener un papel activo como agente económico-social y ha de garantizar el buen funcionamiento de la sociedad, la economía, el estado de bienestar, la creación de empleo, la dignificación del trabajo, impulsar la cultura y la sostenibilidad. La colaboración público privada resulta imprescindible. Se precisa un nuevo sistema fiscal eficaz, justo y progresivo, que luche contra la evasión fiscal, sea corrector de les grandes desigualdades y que progresivamente se sitúe en el nivel de ingresos de la media de la Unión Europea. No pueden pretenderse servicios de calidad como en los países nórdicos, pero pagar impuestos como en Bulgaria o Grecia. En España, los ingresos públicos, están 9 puntos del PIB por debajo de la media de la Eurozona. Supondría ingresar 100.000 millones de euros más anualmente.
  • Lla última línea de acción es conseguir una Unión Europea, fuerte, democrática, unida y que se exprese con una sola voz. Últimamente la Unión Europea ha sido una máquina de desregular mercados y no ha protegido a los ciudadanos de un capitalismo salva Ahora debería convertirse en la primera línea de defensa de los ciudadanos, de las amenazas del repliegue y proteccionismo de los países,  y de todo tipo de extremismos.

Mientras la población de la Unión Europea envejece, su peso económico se reduce, y su influencia política disminuye, estamos todavía debatiendo que hacemos con la Unión Europea, olvidando que el entorno mundial ha cambiado y que donde se negocian y se negociaran las políticas mundiales, es y será en el Mar de la China y en el Pacifico.

Si queremos evitar el declive, habrá que avanzar rápidamente hacia la unidad de la Unión Europea, recuperar  la supremacía de la política sobre la economía y abandonar las políticas neoliberales radicales. Por tano se precisa una renovación a fondo de ideas, políticas, personas y recuperar la ilusión por el proyecto común.

El tiempo ganado nos ofrece la oportunidad de aplicar nuevamente el sentido común en el funcionamiento de la economía. Sabremos aprovecharla?

Francesc Raventós
Exdecano del Colegio de Economistas de Cataluña

Publicado en Alternativas económicas,  Julio-Agosto 2017   [:]