El treball decent i les eleccions generals

El treball decent i les eleccions generals

[:CA]

La Plataforma pel Treball Decent, de la que Acció Solidària Contra l’Atur és una de les entitats promotores, en vista de las eleccions generals del 28 de abril de 2019, recuerda la seva reiterada i insistent reivindicació d’un treball digne i decent per a tothom, i que gaudeixi de protecció social. De manera especial per a les persones que estan a l’atur, les que tenen condicions laborals precàries i les que fan les feines més senzilles, menys valorades i amb menys possibilitats de cara al futur. Enguany, quan l’Organització Internacional del Treball (OIT) -que integra sindicats, empresaris i Administracions públiques- compleix 100 anys, escau urgir la revitalització del contracte social en un marc de renovada i necessària solidaritat.

Per tot això proposa:

 • Impulsar la vivienda social público, fijando unas condiciones asumibles por las familias vulnerables por el paro o la precariedad laboral.
 • Promoure una economia productiva a escala humana, que redueixi les desigualtats i eviti els grans egoismes de l’economia especulativa.
 • Refermar la negociació col·lectiva per poder repartir la prosperitat, superant les limitacions de la greu crisi començada el 2008 i la de la Reforma Laboral.
 • Fer aflorar l’economia informal i el treball irregular. Cal que les Administracions publiques treballin perquè tothom tingui una feina regularitzada.
 • Deixar de vincular les autoritzacions de residència de les persones estrangeres amb l’obligació de tenir un contracte laboral o una oferta de feina, perquè sovint esdevé un requisit impossible d’aconseguir per persones en situació irregular, i quan aquesta és sobrevinguda, s’allarga la situació de vulnerabilitat i de pobresa.
 • Dignificar el paper de les persones que es dediquen a la cura de la llar. Cal realitzar canvis perquè les persones ocupades en aquest sector assoleixin la plena equiparació de drets i tinguin garantida una protecció social completa.
 • Impulsar l’habitatge social públic, fixant unes condicions assumibles per les famílies vulnerables per l’atur o la precarietat laboral.

La Plataforma pel Treball Decent demana:

 • A tots els partits polítics que concorren a aquestes eleccions el seu compromís de treballar responsablement a les noves Corts per tal de fer realitat les sis propostes de l’apartat anterior.
 • Als electors i electores que a l’hora de decidir el seu vot actuïn amb responsabilitat tenint en compte els punts anteriors com a criteris de decisió, parant atenció a les propostes dels diferents partits en l’àmbit laboral, econòmic i social, atesa la seva repercussió per facilitar una vida digna a tothom

Barcelona, a 15 d’abril de 2019

[:es]

La Plataforma pel Treball Decent, de la que Acció Solidària Contra l’Atur es una de las entidades promotoras, en vista de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, recuerda su reiterada e insistente reivindicación de un trabajo digno y decente para todos, y que goce de protección social. De manera especial para las personas que están en paro, las que tienen condiciones laborales precarias y las que hacen los trabajos más sencillos, menos valoradas y con menos posibilidades de cara al futuro. Este año, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que integra sindicatos, empresarios y Administraciones públicas- cumple 100 años, procede urgir la revitalización del contrato social en un marco de renovada y necesaria solidaridad.

 

Por todo esto propone:

 

 • Promover una economía productiva a escala humana, que reduzca las desigualdades y evite los grandes egoísmos de la economía especulativa.
 • Afianzar la negociación colectiva para poder repartir prosperidad, superando las limitaciones de la grave crisis comenzada en 2008 y la de la Reforma Laboral.
 • Hacer aflorar la economía informal y el trabajo irregular. Es necesario que las Administraciones publicas trabajen para que todos tengan un trabajo regularizada.
 • Dejar de vincular las autorizaciones de residencia de las personas extranjeras con la obligación de tener un contrato laboral o una oferta de trabajo, porque a menudo es un requisito imposible de conseguir por personas en situación irregular, y cuando ésta es sobrevenida, se alarga la situación de vulnerabilidad y de pobreza.
 • Dignificar el papel de las personas que se dedican al cuidado del hogar. Hay que realizar cambios para que las personas ocupadas en este sector alcancen la plena equiparación de derechos y tengan garantizada una protección social completa.
 • Impulsar la vivienda social público, fijando unas condiciones asumibles por las familias vulnerables por el paro o la precariedad laboral.

 

La Plataforma pel Treball Decent pide:

 

 • A los partidos políticos que concurren a estas elecciones su compromiso de trabajar responsablemente a las nuevas Cortes para hacer realidad las seis propuestas del apartado anterior.
 • A los electores que a la hora de decidir su voto actúen con responsabilidad teniendo en cuenta los puntos anteriores como criterios de decisión, prestando atención a las propuestas de los diferentes partidos en el ámbito laboral, económico y social, dada su repercusión para facilitar una vida digna a todos.

 

Barcelona, a 15 de abril de 2019

 

[:]