“Emprendre no és senzill, requereix molt d’esforç”, perruqueria Doley

“Emprendre no és senzill, requereix molt d’esforç”, perruqueria Doley

[:CA]L’emprenedora Raquel Bermúdez de l’Hospitalet de Llobregat, ha obert una perruqueria, ella mateixa ens ho explica:

Com vas començar amb aquest projecte?
Fa 19 anys que em dedico a la perruqueria i fa 5 que tenia perruqueria pròpia, però he hagut de tancar, ja que no m’han renovat el contracte de lloguer. No m’he volgut donar per vençuda i he volgut tornar a començar.

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
Un cop decidida, vaig anar a Gornal Activa a Hospitalet de Llobregat, des d’allà em van ajudar molt, vam fer el pla d’empresa conjuntament i em van donar el certificat de viabilitat del meu projecte per part de la Unitat de Suport a l’Empresa. Em van dir que pel meu perfil em dirigís a vosaltres, que em podríeu ajudar.

En què t’ha ajudat ASCA?
Per mi rebre el finançament, a part de l’ajuda econòmica, m’heu donat seguretat, ja havia agafat el local, però quan un grup de persones, com ASCA, que no són amics ni família, t’ajuden econòmicament, valores que ho estàs fent bé, que has escollit bé la zona, i la idea. M’heu donat molt suport, m’heu tractat amb molta confiança, proximitat, i sempre m’heu dit les coses clares, tant les bones com les dolentes o millorables

Què ha estat el més difícil d’emprendre?
El més complicat per a mi ha estat tot el tema de la capitalització de l’atur, tot i que els diners són del que he cotitzat, jo he estat sense treballar 3 mesos, i com he capitalitzat l’atur no he pogut disposar d’una part de l’import per destinar-lo a la vida diària i a les despeses habituals com el lloguer de l’habitatge. Sort he tingut de la família que m’ha ajudat en aquest àmbit. Quan capitalitzes l’atur els diners han de ser només per a la creació de l’empresa.

Que recomanaries a futurs emprenedors?
Jo els recomanaria sobretot que estiguin segurs del que volen, no és senzill emprendre, requereix molt d’esforç, hi ha moltes complicacions i s’ha de lluitar i tenir ben clar el què i com es vol.

Com veus el negoci d’aquí a 5 anys?
Totalment en funcionament, en el mateix local, amb alguna persona contractada, i probablement hauré pogut adquirir un cotxe.

Fer realitat aquest projecte m’ha suposat poder-me establir pel meu compte de nou, i ser un altre cop responsable que el que cobro cada mes és per què jo he treballat.

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 5.000 € a retornar en 36 mesos, per fer l’adequació del local i adquisició del mobiliari. Amb aquest projecte es crea 1 lloc de feina.

Aquest projecte ha rebut el suport de ZerosetBCN.

Per tant, si voleu anar a una perruqueria per Barcelona, podeu anar a:

DOLEY
Assessoria d’imatge personal
C/ PADILLA, 382
08025 – BARCELONA

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]

La emprendedora Raquel Bermúdez de Hospitalet de Llobregat, ha abierto la peluquería Doley, ella misma nos lo cuenta:

¿Cómo empezaste con este proyecto?
Hace 19 años que me dedico a la peluquería y hace 5 que tenía peluquería propia, pero he tenido que cerrar, ya que no me han renovado el contrato de alquiler. No me he querido dar por vencida y he querido volver a empezar.

¿Cómo conociste Acció Solidària Contra l’Atur?
Una vez decidida, fui a Gornal Activa en Hospitalet de Llobregat, desde allí me ayudaron mucho, hicimos el plan de empresa conjunta y me dieron el certificado de viabilidad de mi proyecto por parte de la Unidad de Apoyo a la Empresa. Me dijeron que por mi perfil me dirigiese a vosotros, que me podríais ayudar.

¿En qué te ha ayudado ASCA?
Para mí recibir la financiación, aparte de la parte de l’ayuda económica, me ha dado seguridad, ya había cogido el local, pero cuando un grupo de personas, como ASCA, que no son amigos ni familia, te ayudan económicamente, valoras que lo estás haciendo bien, que has escogido bien la zona, y la idea. Me he dado mucho apoyo, me habéis tratado con mucha confianza, proximidad, y siempre me habéis dicho las cosas claras, tanto las buenas como las malas o mejorables

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?
Lo más complicado para mí ha sido todo el tema de la capitalización del paro, a pesar de que el dinero es lo que he cotizado, yo he estado sin trabajar 3 meses, y como he capitalizado el paro no he podido disponer de una parte del importe por destinarlo a la vida diaria y a los gastos habituales como el alquiler de la vivienda. Suerte he tenido de la familia que me ha ayudado en este ámbito. Cuando capitalizas el paro, el dinero debe ser sólo para la creación de la empresa.

¿Qué recomendarías a futuros emprendedores?
Yo les recomendaría sobre todo que estén seguros de lo que quieren, no es sencillo emprender, requiere mucho esfuerzo, hay muchas complicaciones y hay que luchar y tener bien claro el qué y cómo se quiere.

¿Cómo ves el negocio dentro de 5 años?
Totalmente en funcionamiento, en el mismo local, con alguna persona contratada, y probablemente habré podido adquirir un coche.

Hacer realidad este proyecto me ha supuesto poderme establecer por mi cuenta de nuevo, y fue de nuevo responsable que lo que cobro cada mes es por qué yo he trabajado.

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses de 5.000 € a devolver en 36 meses, para hacer la adecuación del local y adquisición del mobiliario. Con este proyecto se crea 1 puesto de trabajo.

Este proyecto ha recibido el soporte de ZerosetBCN.

Por lo tanto, si desea ir a una peluquería por Barcelona, ​​puede ir a:

DOLEY
Asesoría de imagen personal
C / PADILLA, 382
08025 – BARCELONA

Si tu tambien quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como estes…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]