Aclarim-nos sobre el futur de la UE

[:CA]Fa uns dies, els francesos ens van permetre deixar de banda algunes angúnies sobre el futur. Macron sembla partidari de continuar la construcció de la UE. L’angúnia s’ha transformat en esperança. Però seria un error que es transformés en tranquil·litat: els dubtes i les divergències sobre quina UE volem són importants, tant en l’àmbit de països, com de governs, o de ciutadans. Cal que ens posem a treballar, però cal que primer ens aclarim, per no tornar a tenir ensurts i a anar a remolc dels fets. Amb aquesta intenció, exposo 4 reflexions.

 1. Tres objectius: Pau, Benestar, Presència. L’objectiu inicial dels fundadors va ser assegurar que, després de dues guerres esgarrifoses, a Europa hi hagués pau. Els 70 anys de pau han estat el resultat, no només de controls sobre carbó, acer, urani, armes i exercits,sinósobretot del continuat augment del benestar a tota la UE. L’augment ha estat possible pel creixement econòmic, la creació de riquesa real, l’increment del comerç, i la reducció de les desigualtats. La pau no és solament absència de guerra; és l’augment del benestar i l’oportunitat per a tots d’accedir-hi. El benestar va ser un objectiu en si mateix, i també una base per a la pau. Mentre aquests dos objectius s’assolien, va caldre afegir un tercer. El nou panorama global, amb l’emergència de grans espais econòmics i de grans poders polítics, va fer evident que cap estat europeu podia, ell sol, intervenir amb eficàcia en aquest nou món. Però el conjunt d’Europa té pes i força per seguir defensant els interessos dels seus ciutadans, i ser alhora un referent, un model, i una gran font de cooperació i d’ajuts, per a la resta de les societats del planeta. Cal revisar les bases de la Unió, però de cap manera fer passos enrere tornant a estructures polítiques obsoletes de fa 100 anys. Posaríem en perill el que s’ha aconseguit i no obtindríem res del que busquem. Això val per a tots tres objectius.
 2. Dues velocitats o dues fites. Les successives ampliacions de membres a la Unió, i molt especialment la més nombrosa de finals de segle, feta amb poca preparació, van anar fent més complicada la construcció d’aquest nou ens polític que ha de combinar la necessària unitat d’actuació en temes geopolítics i macroeconòmics, amb el respecte de la diversitat i la pluralitat internes. No es va aprovar el model federal, i es va voler salvar aquestes dificultats amb els invents de les “cooperacions reforçades” i de les “dues velocitats”. Error…A poc a poc, això s’ha anat convertint en una mena de barra lliure en la qual cada estat pot triar el que vol, el que no vol, i quan ho vol… L’experiència de l’ampliació amb l’entrada del Regne Unit ja va ser un antecedent, i ja hem vist com ha acabat. És evident que l’Europa de dues velocitats” és una imatge equivocada, ja que no és clar que tots vulguem arribar al mateix grau d’unitat, uns més ràpidament que altres. La realitat és que, legítimament, no tots volem arribar al mateix punt. Hem, per tant, de construir un model que tingui en compte dues possibles fites, tot evitant les actuals diferències i confusions en política internacional, en defensa, en sistemes monetaris, i en sistemes fiscals. Confusions que ens comporten una extrema debilitat negociadora.
 3. El Nucli i la Perifèria. La Unió Europea ha de ser una “entitat política” similar als Estats Federals, encara que segurament amb més respecte per les seves particularitats històriques i culturals, però amb unificació o harmonització de polítiques exteriors, de seguretat, de defensa, de relacions econòmiques, de moneda i de fiscalitat. Ha de tenir uns mecanismes de solidaritat interna i unes transferències interterritorials. I ha de dotar-se d’unes institucions polítiques que responguin a un mandat democràtic dels ciutadans i no a un “tractat inter-governamental”. Al seu costat, o al seu voltant, hi ha d’haver una entitat de caràcter fonamentalment econòmic que aplegui tots aquells estats que, conservant una part més gran de sobirania política, vulguin contribuir a enfortir i aprofitar els avantatges d’una zona comercial unificada, també amb institucions pròpies però de caràcter més econòmic, i menys estrictes.
 4. Benestar i Sobiranies. He dit que observo molts dubtes. Respecte el que cadaupensa, però estic convençut que quan un ciutadà català, espanyol, austríac, o francès, cedeix part de la seva sobirania a la UE no l’està perdent, sinó que està evitant perdre-la tota davant del poder dels mercats financers globalitzats i liberalitzats, o de les empreses multinacionals. Només els poders polítics grans poden fer front a aquests poders i defensar els seus ciutadans. Evidentment, cal que vulguin i sàpiguen defensar-los, cosa que no sempre passa!

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]Hace unos días, los franceses nos permitieron dejar de banda algunos repeluses sobre el futuro. Macron parece partidario de continuar la construcción de la UE. El repelús se ha transformado en esperanza. Pero sería un error que se transformara en tranquilidad: las dudas y las divergencias sobre qué UE queremos son importantes, tanto en el ámbito de países, como de gobiernos, o de ciudadanos. Hace falta que nos ponemos a trabajar, pero hace falta que primero nos aclaramos, para no volver a tener sustos y a ir a remolque de los hechos. Con esta intención, expongo 4 reflexiones.

 1. Tres objetivos: Paz, Bienestar, Presencia. El objetivo inicial de los fundadores fue asegurar que, después de dos guerras escalofriantes, en Europa hubiera paz. Los 70 años de paz han sido el resultado, no sólo de controles sobre carbón, acero, uranio, armas y ejercidos, sino sobre todo del continuado aumento del bienestar a toda la UE. El aumento ha sido posible por el crecimiento económico, la creación de riqueza real, el incremento del comercio, y la reducción de las desigualdades. La paz no es solamente ausencia de guerra; es el aumento del bienestar y la oportunidad para todos de acceder. El bienestar fue un objetivo en sí mismo, y también una base para la paz. Mientras estos dos objetivos se lograban, cabe añadir un tercero. El nuevo panorama global, con la emergencia de grandes espacios económicos y de grandes poderes políticos, hizo evidente que ningún estado europeo podía, él solo, intervenir con eficacia en este nuevo mundo. Pero el conjunto de Europa tiene pes y fuerza para seguir defendiendo los intereses de sus ciudadanos, y ser a la vez un referente, un modelo, y una gran fuente de cooperación y de ayudas, para el resto de las sociedades del planeta. Hay que revisar las bases de la Unión, pero de ninguna forma hacer pasos atrás volviendo a estructuras políticas obsoletas de hace 100 años. Pondríamos en peligro el que se ha conseguido y no obtendríamos nada del que buscamos. Esto vale para los tres objetivos.
 2. Dos velocidades o dos hitos. Las sucesivas ampliaciones de miembros a la Unión, y muy especialmente la más numerosa de finales de siglo, hecho con poca preparación, fueron tirando más complicada la construcción de este nuevo ente político que tiene que combinar la necesaria unidad de actuación en temas geopolíticos y macroeconómicos, con el respecto de la diversidad y la pluralidad internas. No se aprobó el modelo federal, y se quiso salvar estas dificultades con los inventos de las “cooperaciones reforzadas” y de las “dos velocidades”. Error…Despacio, esto se ha ido convirtiendo en un tipo de barra libre en la cual cada sido puede elegir el que quiere, el que no quiere, y cuando lo vol… La experiencia de la ampliación con la entrada del Reino Unido ya fue un antecedente, y ya hemos visto cómo ha acabado. Es evidente que la Europa de dos velocidades” es una imagen equivocada”, puesto que no está claro que todos queramos llegar al mismo grado de unidad, unos más rápidamente que otras. La realidad es que, legítimamente, no todos queremos llegar al mismo punto. Hemos, por lo tanto, de construir un modelo que tenga en cuenta dos posibles hitos, evitando las actuales diferencias y confusiones en política internacional, en defensa, en sistemas monetarios, y en sistemas fiscales. Confusiones que nos comportan una extrema debilidad negociadora.
 3. El Núcleo y la Periferia. La Unión Europea tiene que ser una “entidad política” similar en los Estados Federales, aunque seguramente con más respeto por sus particularidades históricas y culturales, pero con unificación o armonización de políticas exteriores, de seguridad, de defensa, de relaciones económicas, de moneda y de fiscalidad. Tiene que tener unos mecanismos de solidaridad interna y unas transferencias interterritoriales. Y tiene que dotarse de unas instituciones políticas que respondan a un mandato democrático de los ciudadanos y no a un “tratado inter-gubernamental”. A su lado, o al suyo cercando, hay de haber una entidad de carácter fundamentalmente económico que reúna todos aquellos estados que, conservando una parte más grande de soberanía política, quieran contribuir a fortalecer y aprovechar las ventajas de una zona comercial unificada, también con instituciones propias pero de carácter más económico, y menos estrictos.
 4. Bienestar y Soberanías. He dicho que observo muchas dudas. Respeto el que cada uno piensa, pero estoy convencido que cuando un ciudadano catalán, español, austríaco, o francés, cede parte de su soberanía a la UE no lo está perdiendo, sino que está evitando perderla toda ante el poder de los mercados financieros globalizados y liberalizados, o de las empresas multinacionales. Sólo los poderes políticos grandes pueden hacer frente a estos poderes y defender sus ciudadanos Evidentemente, hace falta que quieran y sepan defenderlos, cosa que no siempre pasa!

Joan Majó, ingeniero y ex ministro[:]

Dosis d’optimisme

[:CA]L’optimisme és un sentiment personal. Alguns economistes confonen el nivell de satisfacció dels ciutadans amb la marxa de l’economia. Aquesta correlació no necessàriament existeix. Hi han altres aspectes de la vida que són tan o més importants.

Si intentem ser objectius, cal fer una valoració de conjunt de l’entorn en el que vivim. La conclusió és que els europeus, malgrat les coses que no van prou bé, som uns privilegiats. Uns molt, altres no tan, però som uns privilegiats. La majoria disposem d’una certa capacitat adquisitiva, un bon sistema de salut,  nivell cultural,  estat de benestar i infraestructures, en conjunt, molt superiors a altres països. Però se’ns ha inculcat la cultura de “voler sempre més”, i això ens porta frustracions. Si no, no s’entén aquest ambient de pessimisme dominant a la Unió Europea

Veiem el cas d’Espanya o de Catalunya.  L’economia té problemes: elevat atur, fort endeutament, seguretat social deficitaris, o precarietat laboral, però també té els seus punts forts: taxa de creixement superior a la mitjana europea, reducció de l’atur, capacitat exportadora o elevat turisme. La situació no és ideal però tampoc desastrosa.

Més enllà de l’economia hi ha molts aspectes que les persones valoren. En salut som afortunats. Malgrat les retallades tenim un bon sistema sanitari públic que atén a 47.000.000 milions de persones. Els índex de mortalitat infantil o de trasplantaments són excel·lents. El sistema de salut i el plaer de la dieta mediterrània,  contribueixen a tenir una expectativa de vida de les més altes del  món: 83,2 anys.

Si mirem una mica enrere, el nivell cultural ha millorat. En educació els resultats PISA mostren que no estem on voldríem, però l’educació obligatòria que ja es planteja sigui fins els 18 anys i un ampli sistema universitari, recerca i Erasmus inclosos, són esperançadors.

El sistema polític, d’una qualitat democràtica qüestionable, ofereix als ciutadans elegir els seus governs. Ser membre de la Unió Europea, malgrat la seva manca de líders, no deixa de ser una gran sort. I encara que no és per mèrits propis, tenim una natura esplèndida i un clima envejable, comptem amb la família, les amistat, la comunitat  i sabem fruir dels petits grans plaers de la vida.

Resumint, problemes mil, però oportunitats també. Cal encarar els temps confusos actuals amb realisme i optimisme. Cal adaptar-nos a la nova realitat, ser exigents i decidir-nos per governs valents que sàpiguen resoldre problemes i aprofitar les oportunitats que els nous temps ofereixen. Amb optimisme realista i exigència, tot serà més fàcil.

Francesc Raventós – Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a La Vanguardia el 23 d’abril de 2017[:es]El optimismo es un sentimiento personal. Algunos economistas confunden el nivel de satisfacción de los ciudadanos con la marcha de la economía. Esta correlación no necesariamente existe. Hay otros aspectos de la vida que son tan o más importantes.

Si intentamos ser objetivos, hay que hacer una valoración de conjunto del entorno en el que vivimos. La conclusión es que los europeos, a pesar de las cosas que no van del todo bien, somos unos privilegiados. Unos mucho, otros no tanto, pero somos unos privilegiados. La mayoría disponemos de una cierta capacidad adquisitiva, un buen sistema de salud, nivel cultural, estado de bienestar e infraestructuras, en conjunto, muy superiores a otros países. Pero se nos ha inculcado la cultura de “querer siempre más”, y esto nos lleva frustraciones. Si no, no se entiende este ambiente de pesimismo dominante en la Unión Europea

Vemos el caso de España o de Cataluña. La economía tiene problemas: elevado desempleo, fuerte endeudamiento, seguridad social deficitarios, o precariedad laboral, pero también tiene sus puntos fuertes: tasa de crecimiento superior a la media europea, reducción del paro, capacidad exportadora o elevado turismo. La situación no es ideal pero tampoco desastrosa.

Más allá de la economía hay muchos aspectos que las personas valoran. En salud somos afortunados. Pese a los recortes tenemos un buen sistema sanitario público que atiende a 47.000.000 millones de personas. Los índices de mortalidad infantil o de trasplantes son excelentes. El sistema de salud y el placer de la dieta mediterránea, contribuyen a tener una expectativa de vida de las más altas del mundo: 83,2 años.

Si miramos un poco atrás, el nivel cultural ha mejorado. En educación los resultados PISA muestran que no estamos donde quisiéramos, pero la educación obligatoria que ya se plantea sea hasta los 18 años y un amplio sistema universitario, investigación y Erasmus incluidos, son esperanzadores.

El sistema político, de una calidad democrática cuestionable, ofrece a los ciudadanos elegir a sus gobiernos. Ser miembro de la Unión Europea, a pesar de su falta de líderes, no deja de ser una gran suerte. Y aunque no es por méritos propios, tenemos una naturaleza espléndida y un clima envidiable, contamos con la familia, las amistad, la comunidad y sabemos disfrutar de los pequeños grandes placeres de la vida.

Resumiendo, problemas mil, pero oportunidades también. Hay que encarar los tiempos confusos actuales con realismo y optimismo. Hay que adaptarse a la nueva realidad, ser exigentes y decidirnos por gobiernos valientes que sepan resolver problemas y aprovechar las oportunidades que los nuevos tiempos ofrecen. Con optimismo realista y exigencia, todo será más fácil.

Francesc Raventós – Ex decano del Colegio de Economistas de Cataluña

Artículo publicado en La Vanguardia el 23 de abril de 2017[:]

Tres trampes actuals per al futur de la UE

[:CA]Fa uns dies s’ha celebrat a Roma, amb una cimera de caps d’Estat, els 60 anys del Tractat que va fer néixer l’actual UE. Suposo que escoltarem discursos, que crec justificats, plens de satisfacció per el camí recorregut; però també plens de preocupacions per la situació actual, i de neguits sobre les perspectives de futur. La participació en alguns debats recents, presencials i on-line, m’han obligat a prendre una posició positivament crítica i propositiva, i m’han afermat en una sèrie de conviccions que resumeixo aquí. El Brexit i la crisi del refugiats, ens han posat davant de tres paranys en els que no hem de caure: mantenir la confusió a llarg termini,  especular amb el possible retrocés, o retardar la democratització.

 1. El Brexit com a símptoma. Per molta gesticulació que veiem, no està clar si el Regne Unit deixarà finalment de pertànyer a la UE. Crec que si ho fa  crearà bastants problemes, però seran molt pitjors per als britànics que per a la resta.  La UE ha de negociar amb intel·ligència el Brexit, comprenent la situació, però establint clarament els límits. Però molt més important que això, és entendre que, tant el Brexit com la crisi dels refugiats, son símptomes d’una malaltia més profunda que demana una urgent i valenta reorientació del nostre procés de construcció. Durant els darrers 15 anys s’ha perdut la bona direcció, provocada, entre altres coses, per la interrompuda construcció de la unió monetària, la precipitada i poc pensada ampliació a 28 membres, l’allunyament respecte dels ciutadans per la manca de democràcia en les institucions polítiques comunitàries, i la confusió d’unió amb uniformització. Cal rectificar algunes orientacions.
 2.  Les dues velocitats. La desorientació i confusió actuals ve en bona part, i  s’ha anat tapant, amb la fórmula de la “EU a dues velocitats” que ve a dir que som 28 membres que volem arribar al mateix lloc però no tots a la mateixa velocitat. Això, que mai no ha estat cert, ha permès excepcions, lentituds, incompliments, referèndums, i marxes enrera. Ha suposat fragilitat interna, i una evident pèrdua de pes de cara a fora. Cal abandonar les dues velocitats i reconèixer la necessitat d’una “UE amb dos objectius: un centre i una perifèria” però amb uns valors intocables, uns drets universals, i unes regles clares per l’un i per l’altra. El centre ha de ser una “Unió Política multinacional”, amb menys cohesió que un Estat clàssic i més respectuosa amb la seva pluralitat  interna (federal?); i al seu voltant  una “Unió Comercial reforçada”, molt més cohesionada que un simple acord de lliure comerç. L’actual Eurozona és l’embrió de la primera, i tots els que no acceptin el compromís polític que suposa, podran gaudir de totes les avantatges i obligacions de la segona. Estem dissenyant un ens polític nou, i per tant és lògic que hi hagi dubtes i revisions.
 3. Més o menys Europa? Cal canviar el simple lema de “Més Europa”. No pas per substituir-lo per “Menys”, que seria un gran error, si no per quelcom més llarg: “Cal més Europa en moltes àrees, però també menys Europa en altres”. Els futurs reptes de la seguretat, de l’estabilitat monetària, de la defensa, de les migracions, del canvi climàtic, i tants altres, demanen un poder polític que cap dels Estats europeus té ni tindrà, en comparació amb els grans poders actuals i futurs (estats molt més grans i grans poders financers).  Cal per tant la Unió política, però dissenyada de manera que respecti, i que utilitzi en profit de tots, la rica varietat de les nostres societats. La Unió no té perquè entrar a regular i uniformitzar la naturalesa dels seus membres, excepte quan això afecti el comportament macroeconòmic i les relacions geopolítiques. Amb aquest criteri es podria reduir el sentiment d’intromissió que actualment existeix i que és rebutjat.
 4. Democràcia i proximitat. Aquest sentiment gaire bé es perdria si es corregís la ridícula dimensió democràtica de les Institucions Europees, que provoca una barrera psicològica d’allunyament entre ciutadans i la UE. El sistema d’elecció i les migrades competències del Parlament Europeu, la no existència d’un òrgan similar de control de l’Eurogrup (que té molt poder no regulat), el sistema de nomenament dels membres de la Comissió i del seu President, i la manca de transparència de moltes reunions, aboquen a aquesta situació de rebuig. En un sentit complementari, s’han de crear mecanismes i institucions que demostrin als ciutadans que les actuacions de la Unió son profitoses per a la seva vida diària, tal com ha passat recentment amb el Tribunal de Justícia. Un fons europeu de garantia de dipòsits bancaris;  l’establiment d’alguns impostos de caràcter europeu (Imp. de Societats?), un increment del pressupost de la UE par a inversions equilibradores i per ajuts, l’emissió d’Eurobonus per part del BCE, un subsidi parcial d’atur europeu, o un fons complementari de pensions, son idees en aquesta direcció.

Esperem que la crisi del Brexit ens serveixi per aclarir-nos i avançar, però amb més valentia i promptitud que altres vegades.

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]Hace unos días se ha celebrado en Roma, con una cumbre de jefes de Estado, los 60 años del Tratado que dio nacimiento a la actual UE. Supongo que escucharemos discursos, que creo justificados, llenos de satisfacción por el camino recorrido; pero también llenos de preocupaciones por la situación actual, y de inquietudes sobre las perspectivas de futuro. La participación en algunos debates recientes, presenciales y on-line, me han obligado a tomar una posición positivamente crítica y propositiva, y me han afianzado en una serie de convicciones que resumo aquí. El Brexit y la crisis del refugiados, nos han puesto delante de tres trampas en los que no debemos caer: mantener la confusión a largo plazo, especular con el posible retroceso, o retrasar la democratización.

 1. El Brexit como síntoma. Por mucha gesticulación que vemos, no está claro si el Reino Unido dejará finalmente de pertenecer a la UE. Creo que si lo hace creará bastantes problemas, pero serán mucho peores para los británicos que para el resto. La UE debe negociar con inteligencia el Brexit, comprendiendo la situación, pero estableciendo claramente los límites. Pero mucho más importante que eso, es entender que, tanto el Brexit como la crisis de los refugiados, son síntomas de una enfermedad más profunda que pide una urgente y valiente reorientación de nuestro proceso de construcción. Durante los últimos 15 años se ha perdido la buena dirección, provocada, entre otras cosas, por la interrumpida construcción de la unión monetaria, la precipitada y poco pensada ampliación a 28 miembros, el alejamiento respecto de los ciudadanos por la falta de democracia en las instituciones políticas comunitarias, y la confusión de unión con uniformización. Hay que rectificar algunas orientaciones.
 2. Las dos velocidades. La desorientación y confusión actuales vienen en buena parte, y se han ido tapando, con la fórmula de la “EU a dos velocidades” que viene a decir que somos 28 miembros que queremos llegar al mismo sitio pero no todos a la misma velocidad. Esto, que nunca ha sido cierto, ha permitido excepciones, lentitudes, incumplimientos, referéndums, y marchas atrás. Ha supuesto fragilidad interna, y una evidente pérdida de peso de cara a fuera. Hay que abandonar las dos velocidades y reconocer la necesidad de una “UE con dos objetivos: un centro y una periferia” pero con unos valores intocables, unos derechos universales, y unas reglas claras para uno y para el otro. El centro debe ser una “Unión Política multinacional”, con menos cohesión que un Estado clásico y más respetuosa con su pluralidad interna (federal); ya su alrededor una “Unión Comercial reforzada”, mucho más cohesionada que un simple acuerdo de libre comercio. El actual Eurozona es el embrión de la primera, y todos los que no acepten el compromiso político que supone, podrán disfrutar de todas las ventajas y obligaciones de la segunda. Estamos diseñando un ente político nuevo, y por lo tanto es lógico que haya dudas y revisiones.
 3.  Más o menos Europa? Hay que cambiar el simple lema de “Más Europa”. No por sustituirlo por “Menos”, que sería un gran error, si no por algo más largo: “Hay más Europa en muchas áreas, pero también menos Europa en otros”. Los futuros retos de la seguridad, de la estabilidad monetaria, de la defensa, de las migraciones, del cambio climático, y tantos otros, piden un poder político que ninguno de los Estados europeos tiene ni tendrá, en comparación con los grandes poderes actuales y futuros (estados mucho más grandes y grandes poderes financieros). Hay por lo tanto la Unión política, pero diseñada de manera que respete, y que utilice en provecho de todos, la rica variedad de nuestras sociedades. La Unión no tiene porque entrar a regular y uniformizar la naturaleza de sus miembros, excepto cuando ello afecte el comportamiento macroeconómico y las relaciones geopolíticas. Con este criterio se podría reducir el sentimiento de intromisión que actualmente existe y que es rechazado.
 4. Democracia y proximidad. Este sentimiento muy bien se perdería si se corrigiera la ridícula dimensión democrática de las Instituciones Europeas, que provoca una barrera psicológica de alejamiento entre ciudadanos y la UE. El sistema de elección y las migradas competencias del Parlamento Europeo, la no existencia de un órgano similar de control del Eurogrupo (que tiene mucho poder no regulado), el sistema de nombramiento de los miembros de la Comisión y de su Presidente, y la falta de transparencia de muchas reuniones, abocan a esta situación de rechazo. En un sentido complementario, se deben crear mecanismos e instituciones que demuestren a los ciudadanos que las actuaciones de la Unión son provechosas para su vida diaria, tal como ha ocurrido recientemente con el Tribunal de Justicia. Un fondo europeo de garantía de depósitos bancarios; el establecimiento de algunos impuestos de carácter europeo (Imp. de Sociedades?), un incremento del presupuesto de la UE para inversiones equilibradoras y para ayudas, la emisión de Eurobonos por parte del BCE, un subsidio parcial de paro europeo, o un fondo complementario de pensiones, son ideas en esta dirección.

Esperemos que la crisis del Brexit nos sirva para aclarar y avanzar, pero con más valentía y prontitud que otras veces.

Joan Majó, ingeniero y exministro[:]