Carnet de conduir C per accedir a un treball digne

Carnet de conduir C per accedir a un treball digne

Des d’Olesa de Montserrat ens arriba la sol·licitud d’un home de quaranta anys, casat i amb sis fills menors d’edat al seu càrrec. La seva parella no té feina. Actualment rep la renda garantida de ciutadania d’un import de poc més de 1.000 € mensuals. Ha treballat en l’àmbit de la construcció fins a l’any 2010. Des d’aleshores és molt complicat trobar una feina en aquest sector. Durant aquests deu anys ha fet treballs puntuals de peó i de jardiner sense contractes laborals.

En el món laboral al qual té accés hi ha moltes ofertes per ser camioner, però ara mateix no pot accedir-hi per no tenir el carnet de conduir. Entre elles que convoca el mateix ajuntament d’Olesa de Montserrat per a la recollida de la brossa. Per aquest motiu es vol treure el carnet de conduir C i a part s’inscriurà el un curs del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) per obtenir el CAP de mercaderies (transport per carretera).

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a un procés d’inserció laboral de 900 € per treure’s el carnet de conduir C. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà, pugui trobar una feina i accedir a un treball digne i una vida digna.

 

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

Carnet de conduir per poder treballar d’educadora social

Carnet de conduir per poder treballar d’educadora social

[:CA]Des de Barcelona ens arriba la sol·licitud d’una dona de trenta-nou anys, separada i al càrrec de 3 fills. No rep cap mena de pensió alimentària per part de la seva exparella, i des del setembre de l’any passat no té ingressos de l’atur.

Actualment a l’atur, i sense cap mena d’ingrés, viu en una situació molt precària. Rep el suport d’una germana, de serveis socials i d’una parròquia per menjar i cobrir algunes despeses, però té retards en el pagament del lloguer i dels subministres bàsics.

És educadora social i ha treballat en centres de menors. Està a la recerca activa de feina, però li cal disposar del carnet de conduir perquè li donin un lloc de feina.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral de 398 € per treure’s el carnet de conduir. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà, pugui sortir de la precarietat en què es troba amb l’accés a un treball digne.

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Desde Barcelona nos llega la solicitud de una mujer de treinta y nueve años, separada y al cargo de 3 hijos. No recibe ningún tipo de pensión alimenticia por parte de su expareja, y desde septiembre del año pasado no tiene ingresos del paro.

Actualmente al paro, y sin ningún tipo de ingreso, vive en una situación muy precaria. Recibe el apoyo de una hermana, de servicios sociales y de una parroquia por comida y cubrir algunos gastos, pero tiene retrasos en el pago del alquiler y de los suministras básicos.

Es educadora social y ha trabajado en centros de menores. Está en la búsqueda activa de trabajo, pero le es preciso disponer del carné de conducir porque le den un puesto de trabajo.

Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 398 € para sacarse el carné de conducir. Esperamos que con este microcrédito sin intereses, que nos devolverá, pueda salir de la precariedad en que se encuentra con el acceso a un trabajo digno.

Si tu también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]