Gestió municipal o gestió privada

[:CA]Seguint la tradició de ja fa uns anys, la Fundació Ernest Lluch, amb la  col·laboració de la Diputació de Barcelona, va organitzar a l’Ateneu Barcelonès, la “Jornada sobre Municipis 2017”. Enguany estava dedicada a comparar la gestió pública o privada dels serveis municipals. M’agradaria reproduir algunes idees expressades per els ponents que hi van intervenir, confirmant algunes que jo defenso recordant la meva època municipal, i fent que en descobrís altres de noves. Em centro en quatre, sense gaires justificacions, per raó d’espai…

  1. La societat de serveis. El tema és important, ja que els reptes del futur immediat (globalització, canvi climàtic, societat de la informació…) ens estan portant cada cop més a deixar de resoldre les nostres necessitats habituals mitjançant el consum de productes, i a fer-ho accedint a serveis. (No tenim un cotxe, però utilitzem un servei de transport; no tenim un llibre, però naveguem per Internet…). Les administracions públiques no han estat mai preparades per fabricar productes, però sí per gestionar serveis; per tant, cada cop hi haurà més casos en que la frontera entre el públic i el privat serà menys clara o més discutible. L’Ajuntament no fabricarà mai bicicletes, però el “biccing” pot ser públic o privat…
  2. Municipalització i Privatització. És molt corrent que s’utilitzin aquests dos mots d’una forma tal que genera confusió, ja que es contraposen l’un a l’altre, cosa que no és certa. Un servei públic municipal pot ser prestat per el propi municipi, o pot ser subcontractat a una empresa privada. Però sempre segueix sent un servei públic, en tant en quant és considerat un servei bàsic d’accés universal. El que es privatitza és solament la gestió; però la titularitat del servei, la responsabilitat de la seva prestació, la tutela, i el control de la seva qualitat, segueixen sent de l’Ajuntament. “Privatitzar la gestió” d’un servei de recollida d’escombreries, no és privatitzar el servei, que segueix sent municipal. Una cosa molt diferent seria “liberalitzar” un servei públic, com es va fer fa uns anys amb les telecomunicacions o la televisió, que van canviar de ser monopolis públics o semipúblics, a permetre que empreses privades poguessin prestar-lo en règim de mercat i de competència. En el cas dels serveis públics, l’Administració corresponent té la obligació de garantir l’accés universal i la qualitat del servei, tant si el presta directament com si el contracta a l’exterior. En el cas d’una liberalització, la responsabilitat pública és només la de regular el mercat per assegurar que la competència sigui real i funcioni, evitant monopolis, oligopolis, o altres abusos. “Remunicipalitzar” un servei d’aigua, o de recollida de escombraries, és utilitzar un mot enganyós, ja que la gestió privada no havia significat que el servei deixés de ser municipal. Seria millor parlar de servei municipal amb  “gestió directa” o amb “gestió indirecta”.
  3. Qualitat, eficiència, i tarifa. Al triar la gestió, cal no aferrar-se massa a concepcions ideològiques (pública contra privada) i buscar sempre el millor sistema d’eficiència i de control, que no te perquè ser sempre el mateix. L’objectiu d’un municipi ha de ser assegurar a tots els seus ciutadans l’accés a uns serveis amb una qualitat suficient i amb una tarifa assequible.  L’eficiència és la relació entre la qualitat i el cost de producció. La decisió de la forma de gestió ha d’estar sobre tot basada en millorar aquesta relació, reduint cost i augmentant qualitat. S’ha de triar tenint en compte que hi poden haver moltes variants (gestió municipal, empresa pública, empresa mixta, consorci de municipis,  concessió a una empresa privada, o a varies…). Com que “accés universal” no significa necessàriament “accés gratuït”, el finançament pot combinar una aportació municipal i una tarifa per part del usuari, de manera que quedi assegurat l’accés a la qualitat mínima garantida a un preu assequible (potser, fins i tot nul), i una tarifa progressiva en funció de més qualitat o més volum de consum.
  4. La transparència en el sector municipal. També cal també tenir en compta altres aspectes menys racionals. S’ha d’intentar reduir les possibilitats d’un mal ús del poder polític a través de la contractació. Hem vist una gran quantitat d’operacions sospitoses de corrupció o d’amiguisme tant en la contractació d’obra pública, com en la de serveis. No seria raonable que, per evitar-ho, els municipis muntin la seva pròpia empresa constructora. Però en el cas de la prestació de serveis públics, l’alternativa de gestió directa és possible, i cal tenir-la en compta. És evident que aquesta gestió tampoc elimina el perill de corrupció. La transparència i la rendició de comptes han de ser el millor remei.

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]Siguiendo la tradición de hace unos años, la Fundación Ernest Lluch, con la colaboración de la Diputación de Barcelona, ​​organizó en el Ateneu Barcelonès, la “Jornada sobre Municipios 2017“. Este año estaba dedicada a comparar la gestión pública o privada de los servicios municipales. Me gustaría reproducir algunas ideas expresadas por los ponentes que intervinieron, confirmando algunas que yo defiendo recordando mi época municipal, y haciendo que en descubriera otras nuevas. Me centro en cuatro, sin muchas justificaciones, por razón de espacio …

  1. La sociedad de servicios. El tema es importante, ya que los retos del futuro inmediato (globalización, cambio climático, sociedad de la información …) nos están llevando cada vez más a dejar de resolver nuestras necesidades habituales mediante el consumo de productos, y a hacerlo accediendo a servicios. (No tenemos un coche, pero utilizamos un servicio de transporte; no tenemos un libro, pero navegamos por Internet …). Las administraciones públicas no han sido nunca preparadas para fabricar productos, pero sí para gestionar servicios; por tanto, cada vez habrá más casos en que la frontera entre lo público y lo privado será menos clara o más discutible. El Ayuntamiento no fabricará más bicicletas, pero el “biccing” puede ser público o privado …
  2. Municipalización y Privatización. Es muy corriente que se utilicen estas dos palabras de una forma tal que genera confusión, ya que se contraponen la una a la otra, lo que no es cierta. Un servicio público municipal puede ser prestado por el propio municipio, o puede ser subcontratado a una empresa privada. Pero siempre sigue siendo un servicio público, en tanto en cuanto es considerado un servicio básico de acceso universal. Lo que se privatiza es solamente la gestión; pero la titularidad del servicio, la responsabilidad de su prestación, la tutela, y el control de su calidad, siguen siendo del Ayuntamiento. “Privatizar la gestión” de un servicio de recogida de basura, no es privatizar el servicio, que sigue siendo municipal. Algo muy diferente sería “liberalizar” un servicio público, como se hizo hace unos años con las telecomunicaciones o la televisión, que cambiaron de ser monopolios públicos o semipúblicos, permitir que empresas privadas pudieran prestarlo en régimen de mercado y de competencia. En el caso de los servicios públicos, la Administración correspondiente tiene la obligación de garantizar el acceso universal y la calidad del servicio, tanto si lo presta directamente como si lo contrata en el exterior. En el caso de una liberalización, la responsabilidad pública es sólo la de regular el mercado para asegurar que la competencia sea real y funcione, evitando monopolios, oligopolios, u otros abusos. “Remunicipalizar” un servicio de agua, o de recogida de basura, es utilizar una palabra engañoso, ya que la gestión privada no había significado que el servicio dejara de ser municipal. Sería mejor hablar de servicio municipal con “gestión directa” o con “gestión indirecta”.
  3. Calidad, eficiencia, y tarifa. Al elegir la gestión, no hay que aferrarse demasiado a concepciones ideológicas (pública contra privada) y buscar siempre el mejor sistema de eficiencia y de control, que no tiene porque ser siempre el mismo. El objetivo de un municipio debe ser asegurar a todos sus ciudadanos el acceso a unos servicios con una calidad suficiente y con una tarifa asequible. La eficiencia es la relación entre la calidad y el coste de producción. La decisión de la forma de gestión debe estar sobre todo basada en mejorar esta relación, reduciendo coste y aumentando calidad. Se debe elegir teniendo en cuenta que puede haber muchas variantes (gestión municipal, empresa pública, empresa mixta, consorcio de municipios, concesión a una empresa privada, o en varias …). Como “acceso universal” no significa necesariamente “acceso gratuito”, la financiación puede combinar una aportación municipal y una tarifa por parte del usuario, de modo que quede asegurado el acceso a la calidad mínima garantizada a un precio asequible (tal vez, hasta y todo nulo), y una tarifa progresiva en función de más calidad o más volumen de consumo.
  4. La transparencia en el sector municipal. También hay que tener en cuenta otros aspectos menos racionales. Hay que intentar reducir las posibilidades de un mal uso del poder político a través de la contratación. Hemos visto una gran cantidad de operaciones sospechosas de corrupción o de amiguismo tanto en la contratación de obra pública, como en la de servicios. No sería razonable que, para evitarlo, los municipios monten su propia empresa constructora. Pero en el caso de la prestación de servicios públicos, la alternativa de gestión directa es posible, y hay que tenerla en cuenta. Es evidente que esta gestión tampoco elimina el peligro de corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser el mejor remedio.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro[:]