Dia Mundial de la desigualtat salarial, com ho podem corregir?

Dia Mundial de la desigualtat salarial, com ho podem corregir?

[:CA]Corregir les desigualtats modernitza la societat, enforteix l’economia i dona resposta a una obligació moral.  Malauradament a la UE, a Espanya i a Catalunya, la desigualtat salarial i laboral entre homes i dones és elevada.

A Espanya la diferència de sou per hora treballada  en tasques idèntiques és del 14,2%;  la major part dels llocs de treball de baixa qualitat,  estan ocupats per dones; moltes de les tasques no remunerades, com ara les feines domestiques o tenir cura dels fills, són a càrrec de la dona, i per tant, treballa menys hores remunerades; també els homes acostumen a ocupar els llocs de més responsabilitat. Aquets factors porten a que la diferencia entre els ingressos mitjans anuals de les dones i els homes a Espanya sigui d’un 35,7%.

Es cert que les dones lentament van assumint majors responsabilitats politiques, empresarials i professionals, però persisteix una gran desigualtat. Sortosament aquest no és el cas en el camp de la formació universitària a Catalunya on en el curs 2016 – 2017 el 54% dels estudiants eren dones, encara que després a la gran majoria els costa molt escalar a llocs de responsabilitat.

Si  les dones a igualtat de feina cobren menys, treballen menys hores remunerades i ocupen lloc de menor responsabilitat, quin és el resultat? Simplement,  que els seus ingressos anuals  són força inferiors als del home, el que comporta una important desigualtat, una dependència moral, econòmica i social, i que quan es jubilin les seves pensions siguin baixes.

A Catalunya el salari mitjà anual masculí a febrer de 2017 era de 27.477 euros mentre que el femení era de 20.324 euros, un 26% menys. Quan s’analitzen les franges salarials més baixes el percentatge puja fins al 42,6%.

Quines foren algunes propostes per corregir l’elevada desigualtat?  El problema de fons no és només la manca de legislació que protegeixi a la dona de la discriminació, sinó que es compleixin les lleis ja existents.

Francesc Raventós

A Espanya ara s’ha apujat el salari mínim a 900 euros mensuals. Atès que bona part dels treballs per sota aquest nivell l’ocupen les dones, pot ser un pas per corregir la bretxa salarial.

Que les dones assumeixin majors responsabilitats en la societat l’enriqueix. Que es corregeixin les diferencies salarials, millorin les pensions, la conciliació familiar i la igualtat d’oportunitats, augmenta la cohesió social, potencia la força de treball d’un país, tot ajudant a finançar els ingressos a la seguretat social. Avançar en aquestes línies no serà fàcil. Canviar els models culturals és una tasca que requereix temps, pressió social i voluntat de canvi.

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a La Vanguardia el 10/02/2019.[:es]Corregir las desigualdades moderniza la sociedad, fortalece la economía y da respuesta a una obligación moral. Desgraciadamente en la UE, en España y en Cataluña, la desigualdad salarial y laboral entre hombres y mujeres es elevada.

En España la diferencia de sueldo por hora trabajada en tareas idénticas es del 14,2%; la mayor parte de los puestos de trabajo de baja calidad, están ocupados por mujeres; muchas de las tareas no remuneradas, como las tareas domésticas o cuidar de los hijos, son a cargo de la mujer, y por tanto, trabaja menos horas remuneradas; también los hombres suelen ocupar los puestos de más responsabilidad. Estos factores llevan a que la diferencia entre los ingresos medios anuales de las mujeres y los hombres en España sea de un 35,7%.

Es cierto que las mujeres lentamente van asumiendo mayores responsabilidades políticas, empresariales y profesionales, pero persiste una gran desigualdad. Afortunadamente este no es el caso en el campo de la formación universitaria en Cataluña donde en el curso 2016 – 2017 el 54% de los estudiantes eran mujeres, aunque luego en la gran mayoría les cuesta mucho escalar a puestos de responsabilidad.

Si las mujeres en igualdad de trabajo cobran menos, trabajan menos horas remuneradas y ocupan lugar de menor responsabilidad, ¿cuál es el resultado? Simplemente, que sus ingresos anuales son bastante inferiores a los del hombre, lo que conlleva una importante desigualdad, una dependencia moral, económica y social, y que cuando se jubilen sus pensiones sean bajas.

En Cataluña el salario medio anual masculino a febrero de 2017 era de 27.477 euros mientras que el femenino era de 20.324 euros, un 26% menos. Cuando se analizan las franjas salariales más bajas el porcentaje sube hasta el 42,6%.

¿Cuáles fueron algunas propuestas para corregir la elevada desigualdad? El problema de fondo no es sólo la falta de legislación que proteja a la mujer de la discriminación, sino que se cumplan las leyes ya existentes.

Francesc Raventós

En España ahora se ha subido el salario mínimo a 900 euros mensuales. Dado que buena parte de los trabajos por debajo este nivel lo ocupan las mujeres, puede ser un paso para corregir la brecha salarial.

Que las mujeres asuman mayores responsabilidades en la sociedad la enriquece. Que se corrijan las diferencias salariales, mejoren las pensiones, la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades, aumenta la cohesión social, potencia la fuerza laboral de un país, ayudando a financiar los ingresos a la seguridad social. Avanzar en estas líneas no será fácil. Cambiar los modelos culturales es una tarea que requiere tiempo, presión social y voluntad de cambio.

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Artículo publicado en La Vanguardia el 10/02/2019.[:]