Comissió de seguiment de projectes

Comissió de seguiment de projectes

[:CA]Des de fa uns mesos, aquest 2017, a Acció Solidària Contra l’Atur hem posat en marxa una comissió de seguiment de projectes.

Es tracta de conèixer com avancen alguns dels projectes finançats per la Fundació, de poder donar-los suport quan sigui necessari i d’altra banda, estudiar els conjunts de projectes considerats, per extreure, en funció de l’agrupació per tipologia dels projectes, coneixement que ens ajudi a millorar els processos de decisió en l’adjudicació dels mateixos.

ASCA es dedica, fonamentalment, a finançar projectes viables, amb préstecs / microcrèdits sense interessos a retornar, a promotors que creïn i /o consolidin llocs de treball i que tinguin dificultats, per diferents raons d’obtenir-la de les entitats financeres.

Unes de les visites realitzades fa unes setmanes va ser a una escola de robòtica: Daidalos Education, creada per una parella (ella sense feina, ell psicòleg amb feina precària) amb tres fills.

L’escola s’inscriu en el capítol d’activitats complementàries per a infants a partir de sis anys. Els alumnes van després de la finalització de la jornada escolar i també en caps de setmana. En el primer any de funcionament, han captat de l’ordre de 50 alumnes, xifra en concordança amb la prevista en el Pla d’Empresa.

Quan els hi vàrem preguntar, a la parella, com anaven les coses i quin resultat tenia l’activitat, ens van respondre: “l’escola ens permet pagar el lloguer de casa nostre”.

Aquesta, pensem, és la millor resposta que podríem escoltar, que justifica i gratifica la nostra actuació, dirigida a què tothom tingui l’oportunitat de començar de nou, de sentir-se persona, de tornar a “ser”, de tenir una vida digna.

Miquel Vila[:es]Desde hace unos meses, este 2017, en Acció Solidària Contra l’Atur hemos puesto en marcha una comisión de seguimiento de proyectos.

Se trata de conocer cómo avanzan algunos de los proyectos financiados por la Fundación, de poder apoyarlos cuando sea necesario y por otro lado, estudiar los conjuntos de proyectos considerados, para extraer, en función de la agrupación por tipología de los proyectos, conocimiento que nos ayude a mejorar los procesos de decisión en la adjudicación de los mismos.

ASCA
se dedica, fundamentalmente, a financiar proyectos viables, con préstamos / microcréditos sin intereses a devolver, a promotores que creen y /o consoliden puestos de trabajo y que tengan dificultades, por diferentes razones de obtenerla de las entidades financieras.

Unas de las visitas realizadas hace unas semanas estuvo en una escuela de robótica: Daidalos Education, creada por una pareja (ella sin trabajo, él psicólogo con trabajo precario) con tres hijos.

La escuela se inscribe en el capítulo de actividades complementarias para niños a partir de seis años. Los alumnos van después de la finalización de la jornada escolar y también en fines de semana. En el primer año de funcionamiento, han captado de la orden de 50 alumnos, cifra en concordancia con la prevista en el Plan de empresa.

Cuando se los preguntamos, a la pareja, como iban las cosas y qué resultado tenía la actividad, nos respondieron: “la escuela nos permite pagar el alquiler de nuestra casa”.

Esta, pensamos, es la mejor respuesta que podríamos escuchar, que justifica y gratifica nuestra actuación, dirigida a qué todo el mundo tenga la oportunidad de empezar de nuevo, de sentirse persona, de volver a “ser”, de tener una vida digna.

Miquel Vila

 [:]

Comissió de seguiment de projectes

Escola de robòtica Daidalos, Hospitalet de Llobregat – Inici i seguiment

[:CA]Jessy Giovanna Apaza de l’Hospitalet de Llobregat vol obrir una escola de robòtica a l’Hospitalet de Llobregat, concretament al C/ Carbó 39: Daidalos. Abans d’iniciar el projecte ha fet durant l’anterior curs acadèmic una prova pilot a l’Escola Paco Candel a on es van inscriure 48 alumnes.

L’objectiu de l’escola de Robòtica és despertar l’interès dels alumnes per estudiar d’acord amb exercicis de robòtica, per exemple programar un robot perquè es desplaci per un tauler ple de lletres i les seleccioni configurant una paraula determinada. Vol ser una ajuda per a la tasca educativa de les escoles.

Per poder dur a terme l’Escola comptarà amb l’ajuda del seu marit Miquel Parera. Es creen dos llocs de feina. Demana una ajuda a ASCA per comprar el material pedagògic i Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un microcrèdit sense interessos de 10.000 € a retornar en 39 mensualitats.

El 23 de març de 2017 fem una visita de seguiment al projecte que va començar al setembre de 2016.

El préstec d’Asca de 10000€ es va destinar bàsicament a la compra de material didàctic per l’escola (robots, accessoris, equips informàtics…), petit mobiliari i despeses de constitució.

En aquests primers mesos d’activitat han aconseguit la inscripció de 60 alumnes que era l’objectiu que fixava el pla de negoci. Les edats dels alumnes oscil·len entre 4 i 17 anys amb un màxim de 6 nens per sessió. Amb l’experiència d’aquests mesos han decidit que l’edat en què s’iniciaran els cursos serà de 5 anys.

Els primers mesos han estat difícils però els ha permès donar-se a conèixer al barri, a les escoles del voltant i anar-se consolidant com a centre educador extraescolar.

L’objectiu pedagògic es manté en la idea de facilitar i apropar la tecnologia als nens i nenes mitjançant una activitat d’aprenentatge lúdica i innovadora. La gran majoria de nens inscrits tenen molta motivació i per tant, els pares i familiars mostren un alt grau de satisfacció respecte a l’activitat.

Els alumnes de 15/17 anys que ho desitgen poden participar en el concurs internacional LEGO League. Concurs en el qual els pares tenen una forta implicació i  la participació és a escala internacional.  L’últim, el va organitzar la UPC i l’escola va participar obtenint una 4a. posició després de superar diverses proves tan tècniques (projecte) com teòriques orientades a fomentar valors de participació i treball en grup.

El seu objectiu es augmentar el nombre d’alumnes i mantenir les quotes. Estan començant a pensar en els nous continguts per fidelitzar als alumnes.

Sort i força amb el projecte![:es]Jessy Giovanna Apaza de l’Hospitalet de Llobregat quiere abrir una escuela de robótica en l’Hospitalet de Llobregat, concretamente en la C/ Carbón 39: Daidalos. Antes de iniciar el proyecto ha hecho durante el anterior curso académico una prueba piloto en la Escuela Paco Candel donde se inscribieron 48 alumnos.

Daidalos, Hospitalet de Llobregat

El objetivo de la escuela de Robótica es despertar el interés de los alumnos para estudiar de acuerdo con ejercicios de robótica, por ejemplo programar un robot porque se desplace por un tablero lleno de letras y las seleccione configurando una palabra determinada. Quiere ser una ayuda para la tarea educativa de las escuelas.

Daidalos, Hospitalet de Llobregat

Para poder llevar a cabo la Escuela contará con la ayuda de su marido Miquel Parera. Se crean dos lugares de trabajo. Pide una ayuda a ASCA para comprar el material pedagógico y Acció Solidària Contra l’Atur le concede un microcrédito sin intereses de 10.000 € a devolver en 39 mensualidades.

El 23 de marzo de 2017 realizamos una visita de seguimiento al proyecto que comenzó en septiembre de 2016.

El préstamo de ASCA de 10000 € se destinó básicamente a la compra de material didáctico para la escuela (robots, accesorios, equipos informáticos …), pequeño mobiliario y gastos de constitución.

En estos primeros meses de actividad han logrado la inscripción de 60 alumnos que era el objetivo que fijaba el plan de negocio. Las edades de los alumnos oscilan entre 4 y 17 años con un máximo de 6 niños por sesión. Con la experiencia de estos meses han decidido que la edad en que se iniciarán los cursos será de 5 años.

Los primeros meses han sido difíciles pero les ha permitido darse a conocer en el barrio, en las escuelas de alrededor e irse consolidando como centro educador extraescolar.

El objetivo pedagógico se mantiene en la idea de facilitar y acercar la tecnología a los niños y niñas mediante una actividad de aprendizaje lúdica e innovadora. La gran mayoría de niños inscritos tienen mucha motivación y por lo tanto, los padres y familiares muestran un alto grado de satisfacción respecto a la actividad.

Los alumnos de 15/17 años que lo deseen pueden participar en el concurso internacional LEGO League. Concurso en el que los padres tienen una fuerte implicación y la participación es a escala internacional. El último, el organizó la UPC y la escuela participó obteniendo una 4a. posición tras superar varias pruebas tan técnicas (proyecto) como teóricas orientadas a fomentar valores de participación y trabajo en grupo.

Su objetivo es aumentar el número de alumnos y mantener las cuotas. Están empezando a pensar en los nuevos contenidos para fidelizar a los alumnos

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]