Dones: igualtat, diversitat i tecnologia

Dones: igualtat, diversitat i tecnologia

[:CA]Se m’ha suggerit que aprofiti l’article perfer algun comentari al voltant del tema. Ho accepto amb gust i ho faig amb una certa precaució: es parla tant aquesta setmana de feminisme que tinc consciència que és difícil dir quelcom nou i original sobre el tema; em limito per tant a mirar-lo des del punt de vista que em resulta més proper: l’activitat tecnològica. Començo amb una reflexió prèvia.

  1. Igualtat i diversitat. Comparteixo plenament la reivindicació d’igualtat de gènere, i d’eliminació de qualsevol barrera que discrimini per aquesta raó o per qualsevol altra, tant si aquesta discriminació és ideològica i per tant manifesta, com si és de fet i per tant dissimulada. Denunciar aquest segon cas és molt important, ja que és freqüent que en el tema de gènere es justifiqui la discriminació adduint altres motius aparentment raonables. Per poder defensar amb plena raó aquesta postura crec que cal que el feminisme eviti caure en dos errors: confondre igualtat amb uniformitat i pretendre buscar l’equiparació posant l’home com a referent. Dit d’una altra manera: la igualtat total de drets i de oportunitats entre homes i dones, que per a mi son les dues dimensions fonamentals de la igualtat, no han de fer desaparèixer les diferencies naturals, positives i complementaries entre els uns i les altres, que existeixen, que han de ser reconegudes, i que han de ser aprofitades per el bé col·lectiu. No es tracta de que les dones, per poder tenir els mateixos drets i oportunitats s’hagin d’assemblar més als homes, si no de que els tinguin conservant totes les seves característiques de gènere que enriqueixen molt al conjunt de la societat.
  2. Dones i tecnologia. Les raons per a la discriminació tenen arrels molt antigues de tipus evolutiu, ideològic, religiós i sobre tot de poder. Però, en els darrers segles crec que s’hi ha afegit un altre relacionat amb les transformacions socioeconòmiques derivades del progrés de la tecnologia. Sabem que fa 250 anys vam viure la revolució industrial i que ara estem en plena revolució de la informació. Una i altra han tingut efectes sobre la igualtat. La primera revolució va ser possible gràcies a les enormes quantitats d’energia que vam tenir a la nostra disposició al accedir i poder utilitzar les grans reserves de combustibles fòssils que es van descobrir en el subsòl, i que ens van permetre transformar en objectes útils les reserves de minerals metàl·lics que també vam explotar. Aquesta característica de manipulació de molta energia i de molts materials, va fer que es pogués assimilar el treball industrial més a les característiques físiques dels homes que de les dones, i això segur que va contribuir a confirmar i a justificar la desigualtat d’oportunitats en favor dels primers i relegar les segones a altres “labores”. L’actual revolució té unes característiques totalment diferents. Disminueix la necessitat de treball basat en eines “materials”, augmenta la necessitat de treball “intel·lectual” basat en eines “digitals” per a la gestió de informació en el seu sentit més ampli, i fa créixer la prestació de serveis tant personals o professionals, tant en el àmbits del mercat com en les comunitats socials o familiars. A l’hora de considerar les característiques de les persones per aquests treballs, ha desaparegut tota diferència natural entre homes i dones, i per tant estan, i continuaran, desapareixent raons que justifiquin cap discriminació. Puc afegir un altre element important. El treball industrial exigeix la presencia física i conjunta dels treballadors a la “fàbrica”, amb els inconvenients que això pot comportar. La naturalesa de les noves activitats redueix la necessitat de treball presencial i obre noves possibilitats de teletreball per a uns i altres, des de centres ad-hoc o del propi domicili, cosa que també afebleix algunes justificacions, raonables en alguns casos, a l’hora d’oferir oportunitats.
  3. Inèrcies. És clar que tot el que he dit pot fer molt per reduir les desigualtats de gènere relacionades amb el treball, fet que pot ajudar a revisar també les d’origen ideològic o religiós.

Joan Majó

Ara bé, existeixen dues inèrcies, totes dues culturals, que dificulten la transició. La primera per part dels que prenen decisions de contractació laboral, o de nomenament de persones per a càrrecs, ja que els costa veure dones en llocs de feina en els que sempre s’han vist homes. I la segona, la més important, la reticència encara massa gran de moltes dones a adquirir aquests tipus de competències relacionades amb ciència, tecnologia, i gestió, i molt especialment amb les anomenades TIC. Crec i espero que la renovació generacional anirà accelerant tots aquests canvis , que son molt ràpids.

Joan Majó, enginyer i ex ministre.[:es]Se me ha sugerido que aproveche el artículo perfeccionar algún comentario sobre el tema. Lo acepto con gusto y lo hago con cierta precaución: se habla tanto esta semana de feminismo que tengo conciencia de que es difícil decir algo nuevo y original sobre el tema; me limito por tanto a mirarlo desde el punto de vista que me resulta más cercano: la actividad tecnológica. Empiezo con una reflexión previa.

  1. Igualdad y diversidad. Comparto plenamente la reivindicación de igualdad de género, y de eliminación de cualquier barrera que discrimine por esta razón o por cualquier otra, tanto si esta discriminación es ideológica y por tanto manifiesta, como si es de hecho y por tanto disimulada. Denunciar este segundo caso es muy importante, ya que es frecuente que en el tema de género se justifique la discriminación aduciendo otros motivos aparentemente razonables. Para poder defender con plena razón esta postura creo que es necesario que el feminismo evite caer en dos errores: confundir igualdad con uniformidad y pretender buscar la equiparación poniendo al hombre como referente. Dicho de otro modo: la igualdad total de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, que para mí son las dos dimensiones fundamentales de la igualdad, no tienen que hacer desaparecer las diferencias naturales, positivas y complementarias entre unos y las otros, que existen, que deben ser reconocidas, y que deben ser aprovechadas por el bien colectivo. No se trata de que las mujeres, para poder tener los mismos derechos y oportunidades deban parecerse más a los hombres, si no de que los tengan conservando todas sus características de género que enriquecen mucho al conjunto de la sociedad.
  2. Mujeres y tecnología. Las razones para la discriminación tienen raíces muy antiguas de tipo evolutivo, ideológico, religioso y sobre todo de poder. Pero, en los últimos siglos creo que se ha añadido otro relacionado con las transformaciones socioeconómicas derivadas del progreso de la tecnología. Sabemos qué hace 250 años vivimos la revolución industrial y que ahora estamos en plena revolución de la información. Una y otra han tenido efectos sobre la igualdad. La primera revolución fue posible gracias a las enormes cantidades de energía que tuvimos a nuestra disposición al acceder y poder utilizar las grandes reservas de combustibles fósiles que se descubrieron en el subsuelo, y que nos permitieron transformar en objetos útiles las reservas de minerales metálicos que también hicimos explotar. Esta característica de manipulación de mucha energía y de muchos materiales, hizo que se pudiera asimilar el trabajo industrial más a las características físicas de los hombres que de las mujeres, y eso seguro que contribuyó a confirmar ya justificar la desigualdad de oportunidades en favor los primeros y relegar las segundas a otros “labores”. La actual revolución tiene unas características totalmente diferentes. Disminuye la necesidad de trabajo basado en herramientas “materiales”, aumenta la necesidad de trabajo “intelectual” basado en herramientas “digitales” para la gestión de información en su sentido más amplio, y hace crecer la prestación de servicios tanto personales o profesionales, tanto en los ámbitos del mercado como en las comunidades sociales o familiares. A la hora de considerar las características de las personas por estos trabajos, ha desaparecido toda diferencia natural entre hombres y mujeres, y por lo tanto están, y continuarán, desapareciendo razones que justifiquen discriminación. Puedo añadir otro elemento importante. El trabajo industrial exige la presencia física y conjunta de los trabajadores a la “fábrica”, con los inconvenientes que esto puede conllevar. La naturaleza de las nuevas actividades reduce la necesidad de trabajo presencial y abre nuevas posibilidades de teletrabajo para unos y otros, desde centros ad-hoc o del propio domicilio, lo que también debilita algunas justificaciones, razonables en algunos casos, a la hora de ofrecer oportunidades.
  3. Inercias. Está claro que todo lo que he dicho puede hacer mucho para reducir las desigualdades de género relacionadas con el trabajo, lo que puede ayudar a revisar también las de origen ideológico o religioso.

Joan Majó

Ahora bien, existen dos inercias, ambas culturales, que dificultan la transición. La primera por parte de los que toman decisiones de contratación laboral, o de nombramiento personas para cargos, ya que les cuesta ver a mujeres en puestos de trabajo en los que siempre se han visto hombres. Y la segunda, la más importante, la reticencia aún demasiado grande de muchas mujeres a adquirir este tipo de competencias relacionadas con ciencia, tecnología, y gestión, y muy especialmente con las llamadas TIC. Creo y espero que la renovación generacional irá acelerando todos estos cambios, que son muy rápidos.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.[:]