La Petjada, Manresa

La Petjada, Manresa

[:CA]Judith Mira de Manresa, és biòloga i des de l’any 2004 te l’empresa la Petjada, serveis ambientals. Ofereix diverses rutes de natura i sortides educatives adreçades al mercat de senderistes i famílies que volen contactar amb la natura per diferents punts de la geografia pirinenca, especialment al voltant de la Vall de Boi. Vol estendre la seva activitat a escolars del Pla de Lleida i també de la resta de Catalunya. En principi ho fa tot ella sola, i en cas de necessitat disposa d’un parell de col·laboradors.

Donat la limitació d’activitat i l’estacionalitat de la demanda té petits problemes de tresoreria, i com vol créixer demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir un ordinador i fer una pàgina WEB, i ASCA li concedeix un microcrèdit sense interès de 2.500 € a retornar en 36 pagaments.

Sort i força amb el projecte!

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Judith Mira de Manresa, es bióloga y desde el año 2004 tien la empresa la Petjada, servicios ambientales. Ofrece varias rutas de natura y salidas educativas dirigidas al mercado de senderistas y familias que quieren contactar con la natura por diferentes puntos de la geografía pirenaica, especialmente alrededor del Valle de Boi. Quiere extender su actividad a escolares del Pla de Lleida y también del resto de Cataluña. En principio lo hace todo ella sola, y en caso de necesidad dispone de un par de colaboradores.

Dado la limitación de actividad y la estacionalidad de la demanda tiene pequeños problemas de tesorería, y cómo quiere crecer pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adquirir un ordenador y hacer una página WEB, y ASCA le concede un microcrédito sin interés de 2.500 € a devolver en 36 pagos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

Si tú también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]

Mitges i mitjons, Calella

[:CA]M.José Guillen ha estat durant 14 anys dependenta del la botiga Mitges i Mitjons del C/ Sant Joan 69 de Calella. Des del 2010 es propietària del mateix negoci. Des de fa 3 anys ho combina amb altres tasques professionals.

El local és petit però està en un bon lloc comercial, i ven llenceria, mitges, mitjons, pijames, roba interior bàsica, roba de bany, etc.

Durant uns anys les vendes van baixar molt, i tot i que ara remunten, li cal una ajuda per assegurar l’estoc per l’estiu.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per poder adquirir roba de bany per vendre, amb aquesta podria assegurar la continuïtat del negoci. ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 8.662,5€ a retornar en 36 pagaments.

Sort i força amb el projecte![:es]M. José Guillen ha estado durante 14 años dependienta de la tienda Mitges i Mitjons del C/ San Joan 69 de Calella. Desde el 2010 es propietaria del mismo negocio. Desde hace 3 años lo combina con otras tareas profesionales.

El local es pequeño pero está en un buen lugar comercial, y vende lencería, medias, calcetines, pijamas, ropa interior básica, ropa de baño, etc.

Durante unos años las ventas bajaron mucho, y a pesar de que ahora remontan, le hace falta una ayuda para asegurar el stock por el verano.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para poder adquirir ropa de baño para vender, con esta podría asegurar la continuidad del negocio. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 8.662,5 € a devolver en 36 pagos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

26 projectes presentats, Conveni de col·laboració amb Badalona

[:CA]S’han presentat un total de 26 projectes arran del conveni de col·laboració que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per posar en marxa una actuació integrada de promoció activa de l’ocupació a aquesta ciutat i que compta amb una dotació de 270.000 €.

El període de sol·licitud per demanar un microcrèdit per la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini va ser del 6 d’abril al 6 de juliol de 2017.

Ara s’inicia el procés d’estudi i valoració dels projectes que es durà a terme durant aquest estiu. L’import sol·licitat és en global de més de 400.000 €

Ens alegrem que hi hagi hagut una resposta tant positiva a aquesta convocatòria.[:es]Se han presentado un total de 26 proyectos a raíz del convenio de colaboración que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para poner en marcha una actuación integrada de promoción activa de la ocupación en esta ciudad y que cuenta con una dotación de 270.000 €.

El periodo de solicitud para pedir un microcrédito por la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo fue del 6 de abril al 6 de julio de 2017.
Ahora se inicia el proceso de estudio y valoración de los proyectos que se llevará a cabo durante este verano. El importe solicitado es en global de más de 400.000 €.

Nos alegramos que haya habido una respuesta tan positiva a esta convocatoria.[:]

Vida-Serveis, Cambrils

[:CA]Teresa Fernández-Valera de Cambrils, és autònoma. Vol iniciar un projecte d’un servei de suport a domicili de persones en situació de dependència. S’adreça a persones i famílies que es troben per motius físics, psíquics o socials en situació de manca de autonomia i requereixen un suport puntual o permanent per desenvolupar les activitats de la vida diària. Els objectius són:

  • Complementar l’existent servei públic d’atenció a domicili, ja que no sempre per barems econòmics tothom pot accedir al servei públic o es necessita més temps d’atenció domiciliària del qual es pot rebre del SAD.
  • Ser un referent de servei social privat que pugui treballar en xarxa amb el servei públic social per poder cobrir les necessitats de les persones.
  • Convertir-se en un servei de referència que dignifiqui la gran tasca d’atenció a domicili en l’àmbit privat i doti de garanties legals i de qualitat humana a l’atenció domiciliària.
  • Oferir a la població un recurs per mantenir als seus éssers estimats en el llar, en un entorn conegut i segur el màxim temps possible.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir un cotxe i un ordinador.  ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 1.307,95€ a retornar en 24 terminis.

Sort i força amb el projecte![:es]Teresa Fernández-Valera de Cambrils, es autónoma. Quiere iniciar un proyecto de un servicio de apoyo a domicilio de personas en situación de dependencia. Se dirige a personas y familias que se encuentran por motivos físicos, psíquicos o sociales en situación de carencia de autonomía y requieren un apoyo puntual o permanente para desarrollar las actividades de la vida diaria. Los objetivos son:

  • Complementar el existente servicio público de atención a domicilio, puesto que no siempre por baremos económicos todo el mundo puede acceder al servicio público o se necesita más tiempo de atención domiciliaria del cual se puede recibir del SAD.
  • Ser un referente de servicio social privado que pueda trabajar en red con el servicio público social para poder cubrir las necesidades de las personas.
  • Convertirse en un servicio de referencia que dignifique la gran tarea de atención a domicilio en el ámbito privado y dote de garantías legales y de calidad humana a la atención domiciliaria.
  • Ofrecer a la población un recurso para mantener a sus seres queridos en el hogar, en un entorno conocido y seguro el máximo tiempo posible.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adquirir un coche y un ordenador. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 1.307,95€ a devolver en 24 plazos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Fundació Apado, Sant Boi de Llobregat

[:CA]Fundació APADO, és una Entitat nascuda l’any 1992 dedicada a l’atenció i acompanyament domiciliari de persones amb discapacitats físiques/psíquiques o malalties mentals i que té per objectiu millorar la seva qualitat i expectatives de vida a Sant Boi de Llobregat.

La Fundació dona servei domiciliari però també manté convenis de col·laboració permanent amb centres d’assistència mèdica i de salut mental. La Fundació ha aconseguit un gran reconeixement social, credibilitat i ser un referent en el sector de l’ajuda social. Actualment a la Fundació hi treballen 65 persones (4 de gestió i 61 cuidadors).

La Fundació està fent servir un local de 30 m2 en un edifici propietat de la Generalitat pel que paga un lloguer, en el qual conviuen diverses entitats culturals i socials del poble. L’espai és molt petit per a 4 persones que hi treballen i incòmode per atendre a les famílies, ja que hi ha una incompatibilitat d’horaris de l’edifici que altera el funcionament de l’entitat que és de 24 h. al dia. S’ha arribat a un acord amb el rector de la parròquia de Sant Boi de Llobregat per la cessió d’un local de 60 m2, és un espai antic en desús des de fa molts anys. Només s’hauran de pagar les despeses d’aigua i llum, i no estarà subjecte a cap horari.

La Fundació APADO demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per poder fer les obres per adaptar el nou local, el pressupost total de l’obra és de 56.000 €. ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 15.000 € a retornar en 36 pagaments.

Forces per seguir amb el projecte![:es]Fundació APADO, es una Entidad nacida en 1992 dedicada a la atención y acompañamiento domiciliario de personas con discapacidades físicas/psíquicas o enfermedades mentales y que tiene por objetivo mejorar su calidad y expectativas de vida en Sant Boi de Llobregat.

La Fundación ofrece servicio domiciliario pero también mantiene convenios de colaboración permanente con centros de asistencia médica y de salud mental. La Fundación ha conseguido un gran reconocimiento social, credibilidad y ser un referente en el sector de la ayuda social. Actualmente a la Fundación trabajan 65 personas (4 de gestión y 61 cuidadores).

La Fundación está usando un local de 30 m2 en un edificio propiedad de la Generalitat por el que paga un alquiler, en el cual conviven varias entidades culturales y sociales del pueblo. El espacio es muy pequeño para 4 personas que trabajan e incómodo para atender en las familias, puesto que hay una incompatibilidad de horarios del edificio que altera el funcionamiento de la entidad que es de 24 h. al día. Se ha llegado a un acuerdo con el rector de la parroquia de Sant Boi de Llobregat por la cesión de un local de 60 m2, es un espacio antiguo en desuso desde hace muchos años. Sólo se tendrán que pagar los gastos de agua y luz, y no estará sujeto a ningún horario.

La Fundación APADO pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para poder hacer las obras para adaptar el nuevo local, el presupuesto total de la obra es de 56.000 €. ASCA le concede un préstamo sin intereses de 15.000 € a devolver en 36 pagos.

Ánimos para seguir con el proyecto![:]