Ajuda per reubicar una botiga de llaminadures

Ajuda per reubicar una botiga de llaminadures

Des de l’Ajuntament de Barcelona ens arriba la sol·licitud d’una dona de 45 amb una filla menor d’edat. Al mes de juny de l’any 2019 la van desnonar i té concedit un pis d’emergències públic, però com hi ha llista d’espera no hi pot accedir i s’ha instal·lat temporalment a casa els seus pares. Es calcula que hi podrà accedir aproximadament en un any.

Des dels setze anys ha treballat sempre però en feines temporals i poc qualificades. La seva il·lusió sempre ha estat tenir una botiga de llaminadures, i l’any 2018 capitalitzar l’atur i la va muntar per tenir el seu propi negoci i aconseguir una estabilitat econòmica. Els ingressos de la botiga han anat augmentant però les despeses són elevades i no obté pràcticament beneficis. Ara ha decidit canviar de local a on té la botiga, per un de molt proper, i redueix l’import del lloguer a quasi la meitat.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a un procés d’inserció laboral de 500 € per pagar la fiança del local. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà, pugui obtenir beneficis i tenir una vida digna.

 

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

Carnet de conduir C per accedir a un treball digne

Carnet de conduir C per accedir a un treball digne

Des d’Olesa de Montserrat ens arriba la sol·licitud d’un home de quaranta anys, casat i amb sis fills menors d’edat al seu càrrec. La seva parella no té feina. Actualment rep la renda garantida de ciutadania d’un import de poc més de 1.000 € mensuals. Ha treballat en l’àmbit de la construcció fins a l’any 2010. Des d’aleshores és molt complicat trobar una feina en aquest sector. Durant aquests deu anys ha fet treballs puntuals de peó i de jardiner sense contractes laborals.

En el món laboral al qual té accés hi ha moltes ofertes per ser camioner, però ara mateix no pot accedir-hi per no tenir el carnet de conduir. Entre elles que convoca el mateix ajuntament d’Olesa de Montserrat per a la recollida de la brossa. Per aquest motiu es vol treure el carnet de conduir C i a part s’inscriurà el un curs del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) per obtenir el CAP de mercaderies (transport per carretera).

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a un procés d’inserció laboral de 900 € per treure’s el carnet de conduir C. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà, pugui trobar una feina i accedir a un treball digne i una vida digna.

 

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

Suport per adquirir eines de treball per establir-se pel seu compte

Suport per adquirir eines de treball per establir-se pel seu compte

[:CA]Des de Badalona ens arriba la sol·licitud d’un home de quaranta-tres anys, casat i amb dos fills. Ambdós estan a l’atur. Ell és paleta i s’ha dedicat a fer petits treballs de construcció. Ara per reincoporar-se al món laboral es vol establir pel seu compte.

L’empresa Home Serve que dóna feines a persones autònomes per realitzar diferents reparacions que reben per part de companyies d’assegurances li ha assegurat que li passarien diferents tasques.

Ha capitalitzat l’atur, concretament 4.747,68€ per establir-se pel seu compte, però li cal més ajuda per començar com autònom: adquirir una furgoneta i també diferents eines de treball. Es crea un lloc de feina.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral de 1.200 € per adquirir el que li falta per establir-se pel seu compte. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà durant divuit mesos, pugui sortir de la precarietat en què es troba amb l’accés a un treball digne.

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Desde Badalona nos llega la solicitud de un hombre de cuarenta y tres años, casado y con dos hijos. Ambos están al paro. Él es paleta y se ha dedicado a hacer pequeños trabajos de construcción. Ahora para reincoporarse en el mundo laboral se quiere establecer por su cuenta.

La empresa Home Serve que da trabajos a personas autónomas para realizar diferentes reparaciones que reciben por parte de compañías de seguros le ha asegurado que le pasarían diferentes tareas.

Ha capitalizado el paro, concretamente 4.747,68€ para establecerse por su cuenta, pero le hace falta más ayuda para empezar como autónomo: adquirir una furgoneta y también diferentes herramientas de trabajo. Se crea un puesto de trabajo.

Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 1.200 € para adquirir lo que le falta para establecerse por su cuenta. Esperamos que con este microcrédito sin intereses, que nos devolverá durante dieciocho meses, pueda salir de la precariedad en que se encuentra con el acceso a un trabajo digno.

Si tú también quieres hacer realidad proyectas de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]
Carnet de conduir per poder treballar d’educadora social

Carnet de conduir per poder treballar d’educadora social

[:CA]Des de Barcelona ens arriba la sol·licitud d’una dona de trenta-nou anys, separada i al càrrec de 3 fills. No rep cap mena de pensió alimentària per part de la seva exparella, i des del setembre de l’any passat no té ingressos de l’atur.

Actualment a l’atur, i sense cap mena d’ingrés, viu en una situació molt precària. Rep el suport d’una germana, de serveis socials i d’una parròquia per menjar i cobrir algunes despeses, però té retards en el pagament del lloguer i dels subministres bàsics.

És educadora social i ha treballat en centres de menors. Està a la recerca activa de feina, però li cal disposar del carnet de conduir perquè li donin un lloc de feina.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral de 398 € per treure’s el carnet de conduir. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà, pugui sortir de la precarietat en què es troba amb l’accés a un treball digne.

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Desde Barcelona nos llega la solicitud de una mujer de treinta y nueve años, separada y al cargo de 3 hijos. No recibe ningún tipo de pensión alimenticia por parte de su expareja, y desde septiembre del año pasado no tiene ingresos del paro.

Actualmente al paro, y sin ningún tipo de ingreso, vive en una situación muy precaria. Recibe el apoyo de una hermana, de servicios sociales y de una parroquia por comida y cubrir algunos gastos, pero tiene retrasos en el pago del alquiler y de los suministras básicos.

Es educadora social y ha trabajado en centros de menores. Está en la búsqueda activa de trabajo, pero le es preciso disponer del carné de conducir porque le den un puesto de trabajo.

Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 398 € para sacarse el carné de conducir. Esperamos que con este microcrédito sin intereses, que nos devolverá, pueda salir de la precariedad en que se encuentra con el acceso a un trabajo digno.

Si tu también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]
Curs de control d’accessos per optar a un treball estable

Curs de control d’accessos per optar a un treball estable

[:CA]Des de Barcelona ens arriba la sol·licitud d’un home de 45 anys, casat i amb quatre fills. Ell va començar a treballar l’any 2002 a la construcció fins a l’any 2008. Des d’aquell any totes les feines que ha tingut són esporàdiques i molt precàries.

La seva dona va perdre la residència l’any 2012 per la crisi i va haver de marxar a Azrou (Marroc), perquè se’ls havia acabat el permís de residència. Intenta tenir feines i estalviar per enviar diners a la seva dona.

Aquest estiu ha treballat fent substitucions de vacances en una empresa de control d’accessos i creu que pot tenir futur en aquest camp i optar a un lloc de treball, però li cal tenir una acreditació per poder-hi treballar.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral de 200 € per fer el curs de control d’accessos. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà, pugui sortir de la precarietat en què es troba.

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Desde Barcelona nos llega la solicitud de un hombre de 45 años, casado y con cuatro hijos. Él empezó a trabajar en 2002 en la construcción hasta el año 2008. Desde aquel año todos los trabajos que ha tenido son esporádicos y muy precarios.

Su mujer perdió la residencia en 2012 por la crisis y tuvo que marchar a Azrou (Marruecos), porque se los había acabado el permiso de residencia y no lo pudo renovar. Intenta tener trabajos y ahorrar para enviar dinero a su mujer.

Este verano ha trabajado haciendo sustituciones de vacaciones en una empresa de control de accesos y cree que puede tener futuro en este campo y optar a un puesto de trabajo, pero le es preciso tener una acreditación para poder trabajar.

Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a proceso de inserción laboral de 200 € para hacer el curso de control de accesos. Esperamos que con este microcrédito sin intereses, que nos devolverá, pueda salir de la precariedad en que se encuentra.

Si tu también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]