BDN Lab, Badalona

BDN Lab, Badalona

[:CA]Alejandro i Israel Aliaga de Badalona, tenen l’empresa BDN Lab. Fonamenta les seves actuacions sobre tres pilars essencials:

  • Fab Lab – impulsa la iniciativa ‘maker’ de particulars, autònoms, startups i petites empreses, oferint-los l’oportunitat de crear i treballar amb diferents materials a baix cost. Emprenedors, inventors, creatius, artistes, dissenyadors i empresaris de nombrosos sectors tenen a la seva disposició els més nous dispositius i tecnologies de fabricació digital, a més d’espais privats i oberts i variada infraestructura per dur a terme els seus projectes. Poden utilitzar tecnologia variada: impressores 3D, escàners 3D, plòters de tall de vinil, màquines de gravat i talli làser, fresadores cnc, impressores digitals, impressores 3D de resina per a projectes d’alta resolució, etc.
  • Edu Lab – sustenta la plataforma educativa, que dóna cabuda a projectes didàctics propis i de tercers (docents i estudiants), a més dels cursos de disseny i fabricació digital avançada. La xarxa de centres Fab Lab va ser concebuda originalment com una plataforma global d’emprenedors, inventors i artistes amb la tecnologia com a denominador comú. Producte de la necessitat d’aprenentatge que es respirava en els entorns de treball col·laboratiu, va començar a adoptar-se la filosofia d’aquests en entorns educatius, usant-los com a plataformes d’aprenentatge basat en projectes, vinculats a les àrees STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). D’aquesta manera, l’educació formal establerta pel currículum educatiu es veu impulsada i incrementada pel fenomen «maker & do it together», en el qual els estudiants i professors se submergeixen en un cicle d’imaginació, inventiva, disseny i creació de prototips, alhora que es relacionen amb altres grups en la cerca de solucions davant el repte de dur a terme els seus projectes
  • Coworking – oferirà l’entorn adequat per al desenvolupament d’iniciatives professionals de joves, autònoms, emprenedors i empreses. Oferirà serveis com wifi, fibra òptica simètrica, telèfon IP, skype booths, taquilles, armaris propis, despatxos equipats per a reunions presencials i virtuals, despatxos en lloguer, vestuari i dutxa, cuina-office, etc.

Tant el Fab Lab com l’Edu Lab ja estan en funcionament, amb el que s’ha dut a terme, segons el previst, la primera fase del projecte BDN Lab, i es troben situats a la planta inferior de 300 m2.  Inclou despatxos i el propi taller. Ara està prevista la segona fase, és a dir, la reforma i adequació de la planta superior de la nau, de 300 m2 per instal·lar el Coworking i que incorporarà totes les instal·lacions i serveis habituals en aquest tipus d’equipaments i superfícies.

La col·laboració natural que s’establirà entre els diferents membres de la comunitat BDN Lab que utilitzen els seus serveis (assessorament legal, fiscal, laboral, comptable, màrqueting i d’emprenedoria) es potenciarà gràcies a l’afinitat i a la relació existent entre cadascuna de les àrees d’actuació: el Fab lab, el Edu Lab i el Coworking, ja que les tres àrees proposen activitats i actuacions en un mateix context.

Actualment l’empresa compte amb 2 treballadors i contracta personal per projectes, d’acord amb les seves aptituds: pedagogia, comunicació i educació infantil.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Alejandro e Israel Aliaga de Badalona, tienen la empresa BDNLab. Fundamenta sus actuaciones sobre tres pilares esenciales:

  • FabLab – impulsa la iniciativa ‘maker’ de particulares, autónomos, startups y pequeñas empresas, ofreciéndolos la oportunidad de crear y trabajar con diferentes materiales abajo coste. Emprendedores, inventores, creativos, artistas, diseñadores y empresarios de numerosos sectores tienen a su disposición los más nuevos dispositivos y tecnologías de fabricación digital, además de espacios privados y abiertos y variada infraestructura para llevar a cabo sus proyectos. Pueden utilizar tecnología variada: impresoras 3D, escáners 3D, plóters de corte de vinilo, máquinas de grabado y corte láser, fresadoras cnc, impresoras digitales, impresoras 3D de resina para proyectos de alta resolución, etc.
  • EduLab – sustenta la plataforma educativa, que da cabida a proyectos didácticos propios y de terceros (docentes y estudiantes), además de los cursos de diseño y fabricación digital avance. La red de centros Fab Lab fue concebida originalmente como una plataforma global de emprendedores, inventores y artistas con la tecnología como denominador común. Producto de la necesidad de aprendizaje que se respiraba en los entornos de trabajo colaborativo, empezó a adoptarse la filosofía de estos en entornos educativos, usándolos como plataformas de aprendizaje basado en proyectos, vinculados en las áreas STEAM (Science, Technology, Engineering, Artes andMathematics). De este modo, la educación formal establecida por el currículum educativo se ve impulsada e incrementada por el fenómeno «maker & don it together», en el cual los estudiantes y profesores se sumergen en un ciclo de imaginación, inventiva, diseño y creación de prototipos, a la vez que se relacionan con otros grupos en la busca de soluciones ante el reto de llevar a cabo sus proyectos
  • Coworking– ofrecerá el entorno adecuado para el desarrollo de iniciativas profesionales de jóvenes, autónomos, emprendedores y empresas. Ofrecerá servicios como wifi, fibra óptica simétrica, teléfono IP, skype booths, taquillas, armarios propios, despachos equipados para reuniones presenciales y virtuales, despachos en alquiler, vestuario y ducha, cocina-office, etc.

Tanto el Fab Lab como el Edu Lab ya están en funcionamiento, con el que se ha llevado a cabo, según el previsto, la primera fase del proyecto BDN Lab, y se encuentran situados a la planta inferior de 300 m2. Incluye despachos y el propio taller. Ahora está prevista la segunda fase, es decir, la reforma y adecuación de la planta superior de la nave, de 300 m2 para instalar el Coworking y que incorporará todas las instalaciones y servicios habituales en este tipo de equipamientos y superficies.

La colaboración natural que se establecerá entre los diferentes miembros de la comunidad BDN Lab que utilizan sus servicios (asesoramiento legal, fiscal, laboral, contable, marketing y de emprendeduría) se potenciará gracias a la afinidad y a la relación existente entre cada una de las áreas de actuación: el Fab lab, el Edu Lab y el Coworking, puesto que las tres áreas proponen actividades y actuaciones en un mismo contexto.

Actualmente la empresa cuento con 2 trabajadores y contrata personal por proyectos, de acuerdo con sus aptitudes: pedagogía, comunicación y educación infantil.
Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

 [:]