Pot el dòlar fer fallida?

Pot el dòlar fer fallida?

[:CA]L’any 1944, a finals de la segona guerra mundial, es va definir un nou sistema monetari internacional, que és basava en el dòlar com a patró, el qual era convertible en or.

En els anys  1960’s, Estats Units, EUA, van tenir elevats dèficits per finançar la guerra del Vietnam, dèficits que cobria emetent dòlars, però no tenia prou or per garantir la seva convertibilitat, el que va obligar a que l’any 1970 Richard Nixon, devalues el dòlar i suspengués la convertibilitat en or. El dòlar va esdevenir una moneda fiduciària.

En les darreres dècades el món ha canviat profundament. D’un sistema polític i econòmic dominat per Estats Units, s’ha entrat en un sistema multilateral en el que hi ha diversos actors importants.

A partir dels anys 1980, el liberalisme econòmic va impulsar un elevat creixement econòmic, però també especulació i crisis. Una política monetària i fiscal molt laxa, i el cost del diner proper a zero, va derivar en la gran crisi econòmica i financera de l’any 2007. Els bancs centrals es van veure obligats a abocar astronòmiques xifres de liquides al mercat i a cobrir els importants dèficits de molts governs, els quals es van quedar molt endeutats.

Des de fa dècades, i tret d’algun any excepcional, EUA té dèficits pressupostaris que han augmentat el deute públic fins a situar-lo a 21,9 bilions de dòlars, (desembre 2018);  el 105,4% del PIB. En els dos anys del mandat de Donald Trump ha augmentat 2 bilions de dòlars. Les previsions indiquen que tan el dèficit com el deute seguiran augmentant.

EUA al tenir una economia molt potent i el dòlar com a moneda de reserva internacional , no ha tingut cap problema per finançar els dèficits. Però, fins on pot Estats Units augmentar el seu deute, sense perdre la confiança del mercat?  No hi ha cap doctrina que fixi quin és el topall de deute públic d’un país. Cada país és diferent, i les circumstancies també. Tot depèn del grau de confiança que es tingui en la seva moneda.  A la UE els seus països membres, teòricament l’endeutament no pot superar el 60% del PIB.

Els experts anuncien una nova recessió econòmica. De produir-se, com afectaria als Estats Units i al dòlar? Degut a l’elevat endeutament actual, fora possible que tingués dificultat en finançar-se? Podria arribar a fer fallida? Tècnicament no pot fer fallida. Políticament és impensable. Sempre pot emetre més dòlars per pagar els deutes, però això no evitaria la pèrdua de confiança dels creditors i entrar en una situació d’espiral de dèficit, emissió de dòlars, més deute. Suposaria un xoc psicològic immens tan per la població americana com a escala mundial, i la fuita d’inversors.

Els bancs centrals estan lluny d’haver recuperat la situació de normalitat prèvia a la crisi de 2007. En una nova crisi, no podran repetir crear liquides i la baixada del tipus d’interès en la dimensió que ho van fer.

En un món que ha esdevingut multipolar l’escenari més probable és que el dòlar progressivament deixarà de tenir l’hegemonia com a  moneda de reserva i de transaccions comercials. D’altra banda seguirà perdent valor. Per tenir el mateix poder de compra de 100 dòlars de l’any 1913, avui és necessitarien 2.000 dòlars. La causa principal que ha erosionat el seu valor és la inflació i la continuada emissió de dòlars.

Els EUA es troba en una situació complexa al no poder continuar indefinidament amb un elevat dèficit pressupostari i alt endeutament. La inflació sempre ha sigut una fórmula útil per reduir el deute real, però no és pot aplicar a gran escala si no és vol que la moneda es devaluï.  Esperar un elevat creixement continuat del PIB en el futur, és una quimera. Aquesta situació crea un dilema al govern i al Congrés americà: optar per seguir emetent dòlars per cobrir el dèficit, la qual cosa a mig termini és una solució insostenible, o fer una revisió a fons de les polítiques i del pressupost per reduir-l’ho.

La decisió de disminuir el dèficit no la prendrà el Congrés americà voluntàriament. Políticament no és possible.  Si es produeix una nova crisi econòmica seriosa, serà aquesta la que obligarà a prendre decisions que poden ser dràstiques.

En un marc d’ajustos pressupostaris i diner escàs i car es pot entrar en una situació de deflació i de baix creixement econòmic que es traslladaria a tot el món. S’entraria en un període d’estagflació.

EUA segueix essent el país més important del món, però ha de ser conscient que aquest s’està transformant a un ritme accelerat, que tan el país com el dòlar han perdut l’hegemonia mundial, i que tot i essent dolorós, hauran  d’adaptar-se a la nova realitat.

Francesc Raventós

En un món global l’economia i les finances són globals. Serà imprescindible la col·laboració i coordinació internacional, especialment si s’entra en un període de crisi. Caldrà  un nou Bretton Woods Segle XXI i un FMI més representatiu que assumeixi un major protagonisme.

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a Social Europe – Could the dollar be in default? el 07/03/2019.[:es]En 1944, a finales de la segunda guerra mundial, se definió un nuevo sistema monetario internacional, que es basaba en el dólar como patrón, el cual era convertible en oro.

En los años 1960 ‘s, Estados Unidos, EE.UU., tuvieron elevados déficits para financiar la guerra de Vietnam, déficits que cubría emitiendo dólares, pero no tenían suficiente oro para garantizar su convertibilidad, lo que obligó a que en 1970 Richard Nixon, devaluara el dólar y suspendiera la convertibilidad en oro. El dólar se convirtió en una moneda fiduciaria.

En las últimas décadas el mundo ha cambiado profundamente. De un sistema político y económico dominado por Estados Unidos, se ha entrado en un sistema multilateral en el que hay varios actores importantes.

A partir de los años 1980, el liberalismo económico impulsó un elevado crecimiento económico, pero también especulación y crisis. Una política monetaria y fiscal muy laxa, y el coste del dinero cercano a cero, derivó en la gran crisis económica y financiera del año 2007. Los bancos centrales se vieron obligados a verter astronómicas cifras de liquidez en el mercado y cubrir los importantes déficits de muchos gobiernos, los que se quedaron muy endeudados.

Desde hace décadas, y salvo algún año excepcional, EE.UU. tiene déficits presupuestarios que han aumentado la deuda pública hasta situarla en 21,9 billones de dólares, (diciembre 2018); el 105,4% del PIB. En los dos años del mandato de Donald Trump ha aumentado 2 billones de dólares. Las previsiones indican que tanto el déficit como la deuda seguirán aumentando.

EEUU al tener una economía muy potente y el dólar como moneda de reserva internacional, no ha tenido ningún problema para financiar los déficits. Pero, ¿hasta donde puede Estados Unidos aumentar su deuda, sin perder la confianza del mercado? No hay ninguna doctrina que fije cuál es el tope de la deuda pública de un país. Cada país es diferente, y las circunstancias también. Todo depende del grado de confianza que se tenga en su moneda. En la UE, sus países miembros, teóricamente el endeudamiento no puede superar el 60% del PIB.

Los expertos anuncian una nueva recesión económica. De producirse, ¿cómo afectaría a Estados Unidos y al dólar? Debido al elevado endeudamiento actual, ¿sería posible que tuviera dificultad en financiarse? ¿Podría llegar a quebrar? Técnicamente no puede quebrar. Políticamente es impensable. Siempre puede emitir más dólares para pagar las deudas, pero esto no evitaría la pérdida de confianza de los acreedores y entrar en una situación de espiral de déficit, emisión de dólares, más deuda. Supondría un choque psicológico inmenso tan por la población americana como a escala mundial, y la fuga de inversores.

Los bancos centrales están lejos de haber recuperado la situación de normalidad previa a la crisis de 2007. En una nueva crisis, no podrán repetir crear liquidas y la bajada del tipo de interés en la dimensión que lo hicieron.

En un mundo que se ha convertido multipolar el escenario más probable es que el dólar progresivamente dejará de tener la hegemonía como moneda de reserva y de transacciones comerciales. Por otra parte seguirá perdiendo valor. Para tener el mismo poder de compra de 100 dólares de 1913, hoy es necesitarían 2.000 dólares. La causa principal que ha erosionado su valor es la inflación y la continua emisión de dólares.

EEUU se encuentra en una situación compleja al no poder continuar indefinidamente con un elevado déficit presupuestario y alto endeudamiento. La inflación siempre ha sido una fórmula útil para reducir la deuda real, pero no se puede aplicar a gran escala si no se quiere que la moneda se devalúe. Esperar un elevado crecimiento continuado del PIB en el futuro, es una quimera. Esta situación crea un dilema al gobierno y al Congreso estadounidense: optar por seguir emitiendo dólares para cubrir el déficit, lo que a medio plazo es una solución insostenible, o hacer una revisión a fondo de las políticas y del presupuesto para reducirlo.

La decisión de disminuir el déficit no la tomará el Congreso estadounidense voluntariamente. Políticamente no es posible. Si se produce una nueva crisis económica seria, será ésta la que obligará a tomar decisiones que pueden ser drásticas.

En un marco de ajustes presupuestarios y dinero escaso y caro se puede entrar en una situación de deflación y de bajo crecimiento económico que se trasladaría a todo el mundo. Entraría en un período de “estanflación”.

EEUU sigue siendo el país más importante del mundo, pero debe ser consciente de que este se está transformando a un ritmo acelerado, que tanto el país como el dólar han perdido la hegemonía mundial, y que a pesar de ser doloroso, deberán adaptarse a la nueva realidad.

Francesc Raventós

En un mundo global la economía y las finanzas son globales. Será imprescindible la colaboración y coordinación internacional, especialmente si se entra en un período de crisis. Habrá un nuevo Bretton Woods Siglo XXI y un FMI más representativo que asuma un mayor protagonismo.

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Artículo publicado en Social Europe – Could the dollar be in default? el 07/03/2019.[:]

Canvis en el Banc Central Europeu

[:CA]Com ens van recordar fa uns dies un grup d’economistes europeus, encapçalats per Tomas Pikkety, s’estan fent a Brussel·les un seguit de negociacions de cara a una important renovació de Consellers del BCE (4 dels 6, incloent el President Draghi). Ja sé que pot semblar que és quelcom que ens queda un xic lluny. És ben cert; però també és molt cert que el que passi allà pot repercutir molt en les nostres vides, tant si som treballadors, com empresaris, com pensionistes. Tots els que estem afectats per l’evolució de l’economia, és a dir tothom, hem de ser conscients de les conseqüències dels canvis dels propers mesos. Això és així perquè, d’una forma o d’una altra, des del 2010, el BCE ha anat agafant una sèrie de funcions molt superiors a les que inicialment es van preveure en la seva creació.

Això ha estat bo en molts casos. Potser no s’ha explicat prou fins a quin punt les conseqüències de la crisi i les perspectives futures podien haver estat molt pitjors si Mario Dragui, amb el recolzament de només una part del seu Consell, no hagués pres una sèrie de mesures de liquiditat i de tipus d’interès, anant més enllà de les seves obligacions. Actuacions, per cert, que varen ser criticades per alguns països. Actualment el BCE s’ha convertit en una part fonamental del sistema de governança de la Eurozona.

Som bastants els que, sent plenament partidaris de la construcció europea, hem pensat i dit des de fa temps, que la UE pateix un dèficit democràtic important en la participació dels ciutadans en la forma de proveir els seus òrgans executius, així com en l’absència de canals de rendició de comptes. Això provoca sentiments d’allunyament i alimenta l’euro escepticisme.

És per aquesta raó que, en aquesta ocasió de renovació al BCE es fa necessari algun moviment cap a un sistema més formal i transparent de nominació dels seus membres, en paral·lel amb l’establiment d’uns mecanismes, no pas de dependència però sí de rendició de comptes, respecte a òrgans elegits democràticament.

Segurament no és el lloc ni el moment per fer propostes concretes, però si que es poden detectar alguns dels símptomes d’aquestes mancances. En cito només quatre: El sistema d’elecció amb llistes exclusivament estatals dels diputats del Parlament Europeu, que condiciona la seva actuació i els inclina cap a actuacions amb visió nacional i no europea.  Les migrades competències d’aquest Parlament i la manca d’iniciativa legislativa. La no existència d’un òrgan similar de control de l’Euro grup que és on es prenen les decisions més importants per els països de l’Euro. I el sistema de nomenament dels membres de la Comissió i del seu President.

El que he comentat del BCE és una reproducció a un altre nivell del mateix fenomen. Esperem que es vagi corregint.

Joan Majó, enginyer i ex-ministre.[:es]Cómo nos recordaron hace unos días un grupo de economistas europeos, encabezados por Tomas Pikkety, se están haciendo en Bruselas una serie de negociaciones de cara a una importante renovación de Consejeros del BCE (4 de los 6, incluyendo el Presidente Draghi). Ya sé que puede parecer que es algo que nos queda un chico lejos. Es muy cierto; pero también es muy cierto que el que pase allá puede repercutir mucho en nuestras vidas, tanto si somos trabajadores, como empresarios, como pensionistas. Todos los que estamos afectados por la evolución de la economía, es decir todo el mundo, tenemos que ser conscientes de las consecuencias de los cambios de los próximos meses. Esto es así porque, de una forma o de otra, desde el 2010, el BCE ha ido cogiendo una serie de funciones muy superiores a las que inicialmente se previeron en su creación.

Esto ha sido bueno en muchos casos. Quizás no se ha explicado bastante hasta qué punto las consecuencias de la crisis y las perspectivas futuras podían haber sido muy peores si Mario Dragui, con el espaldarazo de sólo una parte de su Consejo, no hubiera tomado una serie de medidas de liquidez y de tipo de interés, yendo más allá de sus obligaciones. Actuaciones, por cierto, que fueron criticadas por algunos países. Actualmente el BCE se ha convertido en una parte fundamental del sistema de gobierno de la Eurozona.

Somos bastantes los que, siendo plenamente partidarios de la construcción europea, hemos pensado y dedo desde hace tiempo, que la UE sufre un déficit democrático importando en la participación de los ciudadanos en la forma de proveer sus órganos ejecutivos, así como en la ausencia de canales de rendición de cuentas. Esto provoca sentimientos de alejamiento y alimenta el euro escepticismo.

Es por esta razón que, en esta ocasión de renovación al BCE se hace necesario algún movimiento hacia un sistema más formal y transparente de nominación de sus miembros, en paralelo con el establecimiento de unos mecanismos, no de dependencia pero sí de rendición de cuentas, respecto a órganos elegidos democráticamente.

Seguramente no es el lugar ni el momento para hacer propuestas concretas, pero si que se pueden detectar algunos de los síntomas de estas carencias. Cito sólo cuatro: El sistema de elección con listas exclusivamente estatales de los diputados del Parlamento Europeo, que condiciona su actuación y los inclina hacia actuaciones con visión nacional y no europea. Las migradas competencias de este Parlamento y la carencia de iniciativa legislativa. La no existencia de un órgano similar de control del Euro grupo que es donde se toman las decisiones más importantes por los países del Euro. Y el sistema de nombramiento de los miembros de la Comisión y de su Presidente.

El que he comentado del BCE es una reproducción a otro nivel del mismo fenómeno. Esperamos que se vaya corrigiendo.

Joan Majó, ingeniero y ex-ministro.[:]

Valors culturals i polítiques econòmiques

[:CA]Cada vegada és més preocupant la quantitat de persones que et manifesten dubtes i confusió de cara al futur. És comprensible, a causa de les contradiccions entre la informació i les propostes que reben, i la realitat que experimenten. No em refereixo només al problema polític català, que també, sinó a les perspectives econòmiques generals. Voldria destacar les causes del contrast entre els valors que es prediquen i la realitat que es viu.

 1. Valors. Les actuals societats europees comparteixen, des de fa tres segles, uns valors: “llibertat, igualtat, i fraternitat”. Són valors històricament d’origen cristià, tot i que els revolucionaris francesos, en proclamar-los, van haver de lluitar contra la noblesa i l’Església. Aquests valors, ara, es formulen sovint com a “drets humans, justícia social i solidaritat”. Penso que gran part del problema és que la seva transposició a la pràctica econòmica i política, al llarg dels darrers segles, ha tingut unes derives que els han anat desfigurant en bona part. D’una banda, en passar de la llibertat als drets personals, no es va incorporar prou la noció de “límits” i  es van proclamar de forma molt més compulsiva que els drets derivats de la igualtat. Per això, el capitalisme d’aquelles èpoques va significar creixement econòmic però va produir unes desigualtats socials extraordinàries fins a la primera meitat del segle XX. D’altra banda, la “fraternitat” es va tractar  molt més com un bon sentiment que com una obligació i uns deures derivats de la justícia social. La reacció socialista radical o comunista va intentar revertir els termes posant la igualtat per davant de la llibertat, però no va reeixir.  Tot plegat va acabar provocant dos desastres bèl·lics i una gran crisi econòmica. Més recentment, l’“economia social de mercat”, pactada a Europa entre els partits moderats de dreta i les socialdemocràcies, va representar una millora d’equilibris i va suposar 40 anys de creixement real, i una important disminució de les desigualtats. L’equilibri es van trencar quan les teories neoliberals i la desaparició dels règims comunistes van permetre i ajudar a un retorn a les fórmules del passat, que han portat, no a desastres bèl·lics, però sí a situacions de forts riscs en l’economia, i a una perillosa barreja de por i d’indignació en parts molt importants de la nostra ciutadania. Si volem mantenir i reforçar els nostres valors, i sobretot, si volem que no quedin en pures declaracions sense prou eficàcia real, hem de revisar algunes de les actuals pràctiques polítiques. L’experiència dels últims anys ens proporciona bastants pistes i criteris per fer-ho.
 2. Ensenyaments a tenir en compte. Una bona notícia és que s’ha constatat empíricament que la disminució de la desigualtat, en contra del que es deia, no afecta negativament el creixement, sinó que l’afavoreix, sempre que hi hagi polítiques adequades que l’acompanyin. Per tant, progrés econòmic i progrés social no es contradiuen i poden caminar junts. El comportament del món financer ha fet molt mal, però ha servit per mostrar que, en contra de teories en voga, els mercats liberalitzats no s’autoregulen. Va estar en perill tota l’economia i s’ha necessitat un gran esforç públic per a salvar la situació, però ha quedat clar que les intervencions reguladores dels estats són necessàries; i que quan l’activitat econòmica té una dimensió global, cal que hi hagi organismes de regulació d’aquesta dimensió. El fenomen de la globalització en el camp comercial ha estat enormement beneficiós a escala mundial i ha disminuït molt les desigualtats en el món. Els països desenvolupats també se n’han beneficiat, però molts han vist com augmentaven les seves desigualtats internes, ja que s’han produït localment guanyadors i  perdedors. Els estats no han estat capaços, o no han volgut, de corregir, amb mesures fiscals redistributives i amb polítiques actives de reconversió laboral, aquestes situacions. No es tracta de parar la globalització, sinó d’evitar que sigui descontrolada i asimètrica. Les polítiques d’austeritat i de reducció de l’Estat del Benestar han estat una mala recepta per sortir de la depressió. És necessari evitar desequilibris fiscals excessius i el descontrol en la despesa; però sense polítiques paral·leles que mantinguin la capacitat de consum, no se surt de la crisi i s’agreugen les desigualtats socials.

El progrés tecnològic, l’evolució demogràfica i la facilitat de moviments de persones, productes, diners, i informació, estan canviant les nostres societats fent-les més plurals i complexes. Això imposa la necessitat que, al costat de proclamar valors i drets personals, s’indiquin els seus límits i s’exigeixin a tots deures i obligacions; límits i deures que venen determinats per la necessitat d’una vida en comú digna per a tothom, el respecte per la natura viva i la garantia de sostenibilitat, ecològica, econòmica i social per a les futures generacions.

Joan Majó, enginyer i exministre[:es]Cada vez es más preocupante la cantidad de personas que te manifiestan dudas y confusión de cara al futuro. Es comprensible, debido a las contradicciones entre la información y las propuestas que reciben, y la realidad que experimentan. No me refiero sólo al problema político catalán, que también, sino a las perspectivas económicas generales. Querría destacar las causas del contraste entre los valores que se predican y la realidad que se vive.

 1. Valores. Las actuales sociedades europeas comparten, desde hace tres siglos, unos valores: “libertad, igualdad, y fraternidad”. Son valores históricamente de origen cristiano, a pesar de que los revolucionarios franceses, al proclamarlos, tuvieron que luchar contra la nobleza y la Iglesia. Estos valores, ahora, se formulan a menudo como “derechos humanos, justicia social, y solidaridad”. Pienso que gran parte del problema es que su transposición a la práctica económica y política, a lo largo de los últimos siglos, ha tenido unas derivas que los han ido desfigurando en buena parte.
  Por un lado, al pasar de la libertad a los derechos personales, no se incorporó bastante la noción de “límites” y se proclamaron de forma mucho más compulsiva que los derechos derivados de la igualdad. Por eso, el capitalismo de aquellas épocas significó crecimiento económico pero produjo unas desigualdades sociales extraordinarias, hasta la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, la “fraternidad” se trató tanto más cuanto un buen sentimiento que como una obligación y unos deberes derivados de la justicia social. La reacción socialista radical o comunista, intentó revertir los términos poniendo la igualdad por ante la libertad, pero no va tuvo éxito. Todo ello acabó provocando dos desastres bélicos y una gran crisis económica.
  Más recientemente, la “economía social de mercado”, pactada en Europa entre los partidos moderados de derecha y las socialdemocràcies, representó una mejora de equilibrios, y supuso 40 años de crecimiento real, y una importante disminución de las desigualdades. El equilibrio se rompió cuando las teorías neoliberales y la desaparición de los regímenes comunistas, permitieron y ayudar a un regreso a las fórmulas del pasado, que han traído, no a desastres bélicos, pero sí a situaciones de fuertes riesgos en la economía, y a una peligrosa mezcla de miedo y de indignación en partes muy importantes de nuestra ciudadanía. Si queremos mantener y reforzar nuestros valores, y sobre todo, si queremos que no queden en puras declaraciones sin suficiente eficacia real, tenemos que revisar algunas de las actuales prácticas políticas. La experiencia de los últimos años nos proporciona bastantes pistas y criterios para hacerlo.
 2. Enseñanzas a tener en cuenta. Una buena noticia es que se ha constatado empíricamente que la disminución de la desigualdad, en contra de lo que se decía, no afecta negativamente el crecimiento, sino que lo favorece, siempre que haya políticas adecuadas que lo acompañen. Por lo tanto, progreso económico y progreso social no se contradicen y pueden andar juntos.
  El comportamiento del mundo financiero ha hecho mucho daño, pero ha servido para mostrar que, en contra de teorías en boga, los mercados liberalizados no se autoregulen. Estuvo en peligro toda la economía y se ha necesitado un gran esfuerzo público para salvar la situación, pero ha quedado claro que las intervenciones reguladoras de los Estados son necesarias; y que cuando la actividad económica tiene una dimensión global, hace falta que haya organismos de regulación de esta dimensión.
  El fenómeno de la globalización en el campo comercial ha sido enormemente beneficioso a nivel mundial y ha disminuido mucho las desigualdades en el mundo. Los países desarrollados también se han beneficiado, pero muchos han visto como aumentaban sus desigualdades internas, puesto que se han producido localmente ganadores y perdedores. Los Estados no han sido capaces, o no han querido, de corregir, con medidas fiscales redistributivas y con políticas activas de reconversión laboral, estas situaciones. No se trata de parar la globalización, si no de evitar que sea descontrolada y asimétrica.
  Las políticas de austeridad y de reducción del Estado del Bienestar han sido una mala receta para salir de la depresión. Es necesario evitar desequilibrios fiscales excesivos y el descontrol en el gasto; pero sin políticas paralelas que mantengan la capacidad de consumo, no se sale de la crisis y se agravan las desigualdades sociales.

El progreso tecnológico, la evolución demográfica, y la facilidad de movimientos de personas, productos, dinero, e información, están cambiando nuestras sociedades haciéndolas más plurales y complejas. Esto impone la necesidad de que, junto a proclamar valores y derechos personales, se indiquen sus límites y se exijan a todos deberes y obligaciones; límites y deberes que venden determinados por la necesidad de una vida en común digna para todo el mundo, el respeto por la natura viva, y la garantía de sostenibilidad, ecológica, económica y social, para las futuras generaciones.

Joan Majó, ingeniero y exministro[:]

Globalització, proteccionisme i dimensió

[:CA]Tots tenim clar que, en una economia de mercat lliure (encara que regulat) l’èxit d’una empresa està basat en la seva competitivitat. No m’acaba d’agradar la paraula, ja que fa la impressió que estiguem en un joc de vencedors i vençuts, i no és només això. La utilitzo més aviat en el sentit de “ser competent” en la manera de fer les coses: qualitat, preus, costos, servei…

Estem vivint aquest darrers anys un important enfrontament entre els corrents “globalitzadors” (neoliberals), i els “proteccionistes” (populistes), a l’hora de promoure noves mesures polítiques.  Per això m’agrada recordar que les polítiques d’afavoriment de la competitivitat no poden ser les mateixes quan es pensa en la competitivitat interior que quan es necessita competitivitat exterior, és a dir quan es tracta de competir en mercats oberts a l’exterior i no en mercats tancats, com ha passat en el cas espanyol durant les darreres dècades. En aquest cas, la productivitat interna de l’empresa, passa a tenir un paper fonamental, ja que altres elements, de proximitat o de protecció, han desaparegut.

D’aquí se’n deriven moltes línies d’actuació, però només em vull referir ara a una: la dimensió i la gestió empresarial. Durant els últims anys hem vist com moltes empreses espanyoles han augmentat molt les seves exportacions; però el dèficit comercial espanyol ha crescut molt ja que les importacions també han augmentat, però encara més. Dit d’una altra manera: moltes empreses han millorat la seva competitivitat, però l’economia espanyola en conjunt, no.

He escoltat moltes vegades dir que la raó està en que la productivitat de les empreses espanyoles és encara inferior a la de les empreses del països del centre d’Europa, i molt especialment de les alemanyes. Aquesta és una veritat a mitges; estic més aviat d’acord amb l’Antón Costas quan explica que les empreses grans i mitjanes d’aquí han assolit nivells de productivitats semblants a les de fora, i en canvi, les empreses petites la tenen més baixa en relació a les petites de fora. El mal resultat global és degut al fet que, proporcionalment, aquí hi moltes menys empreses grans i mitjanes que allà, i en canvi moltes més de petites.

Simplificant, cal concloure que, en el procés d’obertura comercial a Europa i també al món, un els nostres problemes de competitivitat com a país, tant aquí com al conjunt de l’Estat, està en la dimensió empresarial.

Recordo que en els anys 80 hi havia al Ministeri d’Indústria una Direcció General específica per a petites empreses. No sé què se’n ha fet… Cal una atenció especial envers elles, però adaptada els nous temps. Necessitem polítiques de protecció i ajut a les empreses per tal que neixin i es desenvolupin, però també polítiques d’estímul a la posterior continuïtat del creixement per tal  d’adquirir, per desenvolupament endogen o per fusions, una dimensió superior que permeti una competitivitat en mercats exteriors, i uns sistemes de gestió  professionalitzada d’acord amb les necessitats de la nova dimensió. També s’hauria de  veure si cal revisar algunes mesures que poden significar incentius al no creixement, fent-ho evidentment de forma selectiva per no perjudicar aquells sectors que, per la seva naturalesa i el seu àmbit d’actuació, poden seguir estant integrats per empreses petites.

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]Todos tenemos claro que, en una economía de mercado libre (aunque regulado) el éxito de una empresa está basado en su competitividad. No me acaba de gustar la palabra, puesto que hace la impresión que estemos en un juego de vencedores y vencidos, y no es sólo esto. La utilizo más bien en el sentido de “ser competente” en la manera de hacer las cosas: calidad, precios, costes, servicio…

Estamos viviendo este últimos años un importante enfrentamiento entre las corrientes “globalizadoras” (neoliberales), y los “proteccionistas” (populistas), a la hora de promover nuevas medidas políticas. Por eso me gusta recordar que las políticas de favorecimiento de la competitividad no pueden ser las mismas cuando se piensa en la competitividad interior que cuando se necesita competitividad exterior, es decir cuando se trata de competir en mercados abiertos al exterior y no en mercados cerrados, cómo ha pasado en el caso español durante las últimas décadas. En este caso, la productividad interna de la empresa, pasa a tener un papel fundamental, puesto que otros elementos, de proximidad o de protección, han desaparecido.

De aquí se derivan muchas líneas de actuación, pero sólo me quiero referir ahora a una: la dimensión y la gestión empresarial. Durante los últimos años hemos visto como muchas empresas españolas han aumentado mucho sus exportaciones; pero el déficit comercial español ha crecido mucho puesto que las importaciones también han aumentado, pero todavía más. Dedo de otro modo: muchas empresas han mejorado su competitividad, pero la economía española en conjunto, no.

He escuchado muchas veces decir que la razón está en que la productividad de las empresas españolas es todavía inferior a la de las empresas del países del centro de Europa, y muy especialmente de las alemanas. Esta es una verdad a medias; estoy más bien de acuerdo con Antón Costas cuando explica que las empresas grandes y medias de aquí han logrado niveles de productividades parecidas a las de fuera, y en cambio, las empresas pequeñas la tienen más baja en relación a las pequeñas de fuera. El mal resultado global es debido de al hecho que, proporcionalmente, aquí muchas menos empresas grandes y medias que allá, y en cambio muchas más de pequeñas.

Simplificando, hay que concluir que, en el proceso de apertura comercial en Europa y también al mundo, uno nuestros problemas de competitividad como país, tanto aquí como al conjunto del Estado, está en la dimensión empresarial.

Recuerdo que en los años 80 había al Ministerio de Industria una Dirección general específica para pequeñas empresas. No sé qué se ha hecho… Hace falta una atención especial hacia ellas, pero adaptada los nuevos tiempos. Necesitamos políticas de protección y ayuda a las empresas para que nazcan y se desarrollen, pero también políticas de estímulo a la posterior continuidad del crecimiento para adquirir, por desarrollo endógeno o por fusiones, una dimensión superior que permita una competitividad en mercados exteriores, y unos sistemas de gestión profesionalizada de acuerdo con las necesidades de la nueva dimensión. También se tendría que ver si hay que revisar algunas medidas que pueden significar incentivos al no crecimiento, haciéndolo evidentemente de forma selectiva para no perjudicar aquellos sectores que, por su naturaleza y su ámbito de actuación, pueden seguir estando integrados por empresas pequeñas.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro

 [:]