No és el PIB, és el benestar

[:CA]Fa unes setmanes feia, una reflexió sobre la incoherència que suposa seguir mesurant el progrés d’una societat basant-se fonamentalment, i a vegades exclusivament, en el creixement del seu PIB. Posava alguns exemples del que queda dins i del que queda fora en el càlcul del PIB tal com actualment s’està fent, i de la necessitat d’introduir altres elements fonamentals en tres aspectes: la distribució, és a dir les desigualtats; la influència que tenen en el benestar les activitats econòmiques que es poden comptabilitzar; i les conseqüències negatives però no tingudes en compta d’aquestes activitats. Voldria afegir alguns elements en aquesta línia, començant amb una rotunda afirmació: El creixement del PIB és un indicador important; però, per sí sol no és una garantia del progrés d’un país.

 1. Creixement i progrés. Massa sovint s’ha confós una cosa i l’altra. És cert que el creixement econòmic és un element clau per el progrés social, ja que una part important del benestar d’una persona depèn de disposar de recursos materials i de tenir accés a serveis retribuïts, que son els dos elements que es reflecteixen en el PIB. Però és evident que el benestar personal i social depèn de molts altres elements que nos és poden quantificar en termes econòmics. Encara sense sortir de l’àmbit econòmic, és evident que la sensació de benestar depén molt del nivell de renda, però cal tenir en compta altres elements: a) Per a les persones amb rendes baixes o mitges, la dependència és molt directa, però es va reduint a mesura que augmenta la renda. b) Cal no oblidar que la percepció està molt influïda per la renda personal, però també molt per la situació comparativa i la evidència de desigualtats, d’acaparament, i de injustícia. I c) també influeixen molt les perspectives, és a dir la possibilitat de tenir o no oportunitats de millora, a través de l’esforç personal. El creixement pot ajudar a millorar totes aquestes coses, però és clar que depèn del tipus de creixement. El progrés és molt més que el creixement, i la seva mesura ha de incloure elements que reflecteixin la seva qualitat (redistribució, salut, formació, discriminació, oportunitats…) i que tinguin en compta les sensacions personals de benestar, objectiu de tota política. Per tant, cal afegir mesures amb aquest tipus de dades.
 1. Decreixement i austeritat. El progrés tecnològic ha permès, i la ideologia neoliberal ha disparat, la globalització. Centenars de milions de persones s’incorporen cada dècada a una situació de major benestar . El model de consum dels països desenvolupats actuals no seria aplicable a una població de 3 o 4 mil milions. No es tracta només de la tradicional “escassetat de recursos” i del més recent “excés de residus”. És un problema de insostenibilitat econòmica, ecològica i social del model. La creixent evidència d’això va generar fa uns anys un corrent de pensament a favor del decreixement lligat a una acceptació de renuncies, és a dir d’austeritat. Aquesta formulació va significar fortes reticències a la seva acceptació, i crec que és perquè hi ha una confusió. Si decreixement significa la reducció del consum per càpita de recursos naturals i l’allargament important de la seva vida útil, per tal que puguin ser compartits per molta més gent, és una idea molt raonable.  Si decreixement significa traslladar l’origen del benestar des de la utilització i la possessió d’elements materials, cap a la disponibilitat de productes de  caràcter immaterial, i l’accés a diverses formes de serveis de tipus personals, també és raonable. Però aquest nou model no tindria necessàriament uns efectes evidents en l’actual concepte del PIB, no implica necessàriament renuncies i austeritat. S’ha de treure la imatge de que un “model més sostenible” significa un model en el que haguem d’acceptar “viure pitjor”. Significa, això sí, “viure diferent” i sobre tot potenciar altres orígens del nostre benestar, però sense necessitat de disminuir-lo. S’està parlant molt de “economia circular”,  de “economia digital”, de “economia col·laborativa” i son alguns dels conceptes que porten, modestament per ara, cap a nou model. També veiem esforços per establir una nova relació entre renda i treball retribuït, i per potenciar la capacitat pública de proveir serveis de qualitat. De la mateixa manera que la tecnologia i la ideologia neoliberal ens van conduir a la globalització,  les noves i importants oportunitats tecnològiques i una nova ideologia social i sostenible, ens han de permetre anar definint aquest model.
 1. Conclusió. El creixement del PIB ha de deixar de ser una obsessió política. Un model sostenible de cara al futur farà possible, però no és necessari, que veiem una tendència a disminuir el valor del PIB, si seguim mantenint el sistema de càlcul actual. Però això pot ser una bona notícia, sempre que es mantingui un creixement o una estabilitat en el nivell de benestar percebut per les persones i una major extensió en la població, que son els dos índexs que més interessen.

Ni decreixement ni austeritat son imprescindibles…

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]Hace unas semanas hacía, una reflexión sobre la incoherencia que supone seguir midiendo el progreso de una sociedad basándose fundamentalmente, y a veces exclusivamente, en el crecimiento de su PIB. Ponía algunos ejemplos del que queda dentro y del que queda fuera en el cálculo del PIB tal como actualmente se está haciendo, y de la necesidad de introducir otros elementos fundamentales en tres aspectos: la distribución, es decir las desigualdades; la influencia que tienen en el bienestar las actividades económicas que se pueden contabilizar; y las consecuencias negativas pero no tenidas cuenta de estas actividades. Querría añadir algunos elementos en esta línea, empezando con una rotunda afirmación: El crecimiento del PIB es un indicador importante; pero, por sí sólo no es una garantía del progreso de un país.

 1. Crecimiento y progreso. Demasiado a menudo se ha confundido una cosa y la otra. Es cierto que el crecimiento económico es un elemento clave por el progreso social, puesto que una parte importante del bienestar de una persona depende de disponer de recursos materiales y de tener acceso a servicios retribuidos, que son los dos elementos que se reflejan en el PIB. Pero es evidente que el bienestar personal y social depende de otros muchos elementos que noses pueden cuantificar en términos económicos. Todavía sin salir del ámbito económico, es evidente que la sensación de bienestar depende mucho del nivel de renta, pero hay que tener cuenta otros elementos: a) Para las personas con rentas bajas o medias, la dependencia es muy directa, pero se va reduciendo a medida que aumenta la renta. b) Hace falta no olvidar que la percepción está muy influida por la renta personal, pero también mucho por la situación comparativa y la evidencia de desigualdades, de acaparamiento, y de injusticia. Y c) también influyen mucho las perspectivas, es decir la posibilidad de tener o no oportunidades de mejora, a través del esfuerzo personal.
  El crecimiento puede ayudar a mejorar todas estas cosas, pero está claro que depende del tipo de crecimiento. El progreso es mucho más que el crecimiento, y su medida tiene que incluir elementos que reflejen su calidad (redistribución, salud, formación, discriminación, oportunidades…) y que tengan cuenta las sensaciones personales de bienestar, objetivo de toda política. Por lo tanto, hay que añadir medidas con este tipo de datos.
 1. Decrecimiento y austeridad. El progreso tecnológico ha permitido, y la ideología neoliberal ha disparado, la globalización. Centenares de millones de personas se incorporan cada década a una situación de mayor bienestar . El modelo de consumo de los países desarrollados actuales no sería aplicable a una población de 3 o 4 mil millones. No se trata sólo de la tradicional “escasez de recursos” y del más reciente “exceso de residuos”. Es un problema de insostenibilidad económica, ecológica y social del modelo. La creciente evidencia de esto generó hace unos años una corriente de pensamiento a favor del decrecimiento ligado a una aceptación de renuncias, es decir de austeridad. Esta formulación significó fuertes reticencias a su aceptación, y creo que es porque hay una confusión.
  Si decrecimiento significa la reducción del consumo per cápita de recursos naturales y el alargamiento importante de su vida útil, para que puedan ser compartidos por mucha más gente, es una idea muy razonable. Si decrecimiento significa trasladar el origen del bienestar desde la utilización y la posesión de elementos materiales, hacia la disponibilidad de productos de carácter inmaterial, y el acceso a varias formas de servicios de tipos personales, también es razonable. Pero este nuevo modelo no tendría necesariamente unos efectos evidentes en el actual concepto del PIB, no implica necesariamente renuncias y austeridad.
  Se tiene que sacar la imagen de que un “modelo más sostenible” significa un modelo en el que hayamos de aceptar “vivir peor”. Significa, eso sí, “vivir diferente” y sobre todo potenciar otros orígenes de nuestro bienestar, pero sin necesidad de disminuirlo. Se está hablando mucho “economía circular”, de “economía digital”, de “economía colaborativa” y son algunos de los conceptos que traen, modestamente por ahora, hacia nuevo modelo. También vemos esfuerzos para establecer una nueva relación entre renta y trabajo retribuido, y para potenciar la capacidad pública de proveer servicios de calidad. Del mismo modo que la tecnología y la ideología neoliberal nos condujeron a la globalización, las nuevas e importantes oportunidades tecnológicas y una nueva ideología social y sostenible, nos tienen que permitir ir definiendo este modelo.
 1. Conclusión. El crecimiento del PIB tiene que dejar de ser una obsesión política. Un modelo sostenible de cara al futuro hará posible, pero no es necesario, que veamos una tendencia a disminuir el valor del PIB, si seguimos manteniendo el sistema de cálculo actual. Pero esto puede ser una buena noticia, siempre que se mantenga un crecimiento o una estabilidad en el nivel de bienestar percibido por las personas y una mayor extensión en la población, que son los dos índices que más interesan.

Ni decrecimiento ni austeridad son imprescindibles…

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.
 [:]