Més que turisme: viatges transformadors i sostenibles

Més que turisme: viatges transformadors i sostenibles

[:CA]Francisco Javier Moyano de Vilafranca del Penedès ha decidit emprendre amb l’agència de viatges CTW COOL TRAVEL WORLD de turisme transformador i sostenible. Ell mateix ens ho explica:

Com vas començar amb aquest projecte?
Jo he treballat amb agències de viatges durant més de 30 anys. Durant unes vacances, vaig marxar a viure una experiència a Colòmbia durant un mes en un extracte 1, que són les faveles. El 6è extracte són les persones més riques. Vaig decidir desconnectar de tot, em calia, estava molt estressat, ja que jo viatjava arreu del món durant més de 200 dies a l’any.
Vaig allargar el mes i em vaig quedar allà vivint durant 11 mesos. Finalment em vaig quedar a viure a Colòmbia durant 7 anys i em vaig dedicar a treballar amb aspectes relacionats amb el turisme, és el que sé, rebia persones d’arreu del món, les orientava, vaig obrir un restaurant que ha sortit per diferents reportatges televisius, i també em vaig dedicar a la importació de vins, la meva gran passió.
Fa dos anys vaig tenir un fill i com la seguretat allà és molt precària, vaig decidir tornar a Barcelona. I ara m’he vist amb la necessitat de començar de nou. Una vegada aquí vaig decidir tornar als orígens, el turisme, però amb una fórmula diferent, ja que en aquesta anys la forma de viatjar ha canviat molt.

Què és CTW Cool Travel World?
Durant la meva experiència personal vaig descobrir que hi ha unes formes de fer i de viure que t’aporten molt a nivell personal. Em va transformar personalment. A partir d’aquesta experiència, i l’evolució de la forma de viatjar m’ha fet adonar que hi ha persones que busquen alguna cosa més que fer simplement turisme.
CTW COOL TRAVEL WORLD va més enllà de l’experiència turística i busca una transformació personal. Vull fer una agència de viatges sostenible i transformadora, ajudar a terceres persones, ja que una part de l’import del viatge s’aporta a les economies locals socials. Intento concentrar en un viatge de 10-15 dies aquest tipus d’experiències, que va més enllà del turisme, es fa una transformació personal i es contribueix a la societat, participes pintant una casa, col·laborant en alguna tasca local, etc.

Quins passos has seguit per fer-lo realitat?
Primer em vaig començar a capacitar-me per actualitzar-me, vaig fer formació en màrqueting digital, edició de vídeos, actualització en noves tecnologies, i em vaig apuntar a tot el que m’oferia Vilafranca del Penedès. Vaig estar 1 any. Aleshores vaig fer un pla d’empresa amb la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès. El SOC, em va comentar que per rebre recolzament i suport econòmic em posés en contacte amb vosaltres. He anat a la banca tradicional, però com he estat set anys vivint a l’estranger, no disposava de rendes econòmiques aquí i no servia la documentació que tenia. Jo he aconseguit reunir un 75% del capital que em cal per arrencar, però em falta una part.

Què és el més difícil d’emprendre?
El més difícil és estar segur de que el projecte serà viable, Les idees en paper sempre són perfectes, però jo m’havia de demostrar que era viable i fiable. L’objectiu es tenir un lloc de feina, però també aportar a societats del tercer món.

Què els recomanaries a futures persones emprenedores?
Primer els diria que tinguin molta il·lusió, segon molta perseverança, tercer acceptar els NO, se’n trobaran molts, i quart començar una altre cop pel punt 1. Sobretot i per sobre d’aquests punts, s’ha de tenir sentit comú i tocar de peus a terra.
Jo he comentat el meu projecte amb moltes persones, sobretot persones conegudes del sector, i a partir d’aquí també m’han sortit moltes opinions que m’han enriquit. També s’ha de fer un pla d’empresa profund, seriós, ben documentat i ben treballat.
Acció Solidària Contra l’Atur és una fundació vital, que arriba a on no arriben la resta, la banca no t’ajuda, i ja no parlem de fiadors. Els que hem estat expatriats, no som ni d’aquí ni d’allà. Trobar un lloc a on confiïn en tu, en el teu projecte és necessari. La vostra fundació és bàsica, doneu un recolzament que els canals tradicionals no fan. A més també m’heu acabat de fer aportacions al pla d’empresa.

Fer realitat aquest projecte m’ha suposat satisfacció i motivació. Jo treballaré sol, però contractaré a altres professionals per fer el màrqueting, i altres suports que em calen.

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos 7.665,35  a retornar en 36 mesos per pagar a DIT GESTION per a la tramitació de la llicència de viatges majorista/minorista, la pertenència al grup de gestió , la instal·lació  i anualitat de la pantalla GDS Amadeus i l’adaptació al reglament de protecció de dades. Amb aquest projecte es crea 1 lloc de treball.

Si voleu fer un viatge, i aportar una mica al mateix, podeu anar a:

CTW COOL TRAVEL WORLD
xamoib@gmail.com
Vilafranca del Penedès – 08720

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

 [:es]Francisco Javier Moyano de Vilafranca del Penedès ha decidit¡do emprender con la agència de viajes CTW COOL TRAVEL WORLD de turismo transformador y sostenible. El mismo nos lo explica:

¿Cómo empezaste con este proyecto?
Yo he trabajado con agencias de viajes durante más de 30 años. Durante unas vacaciones, me fui a vivir una experiencia en Colombia durante un mes en un extracto 1, que son las favelas. El 6º extracto son las personas más ricas. Decidí desconectar de todo, me hacía falta, estaba muy estresado, ya que yo viajaba por todo el mundo durante más de 200 días al año.
Voy alargar el mes y me quedé allí viviendo durante 11 meses. Finalmente me quedé a vivir en Colombia durante 7 años y me dediqué a trabajar con aspectos relacionados con el turismo, es lo que sé, recibía personas de todo el mundo, las orientaba, abrí un restaurante que ha salido por diferentes reportajes televisivos, y también me dediqué a la importación de vinos, mi gran pasión.
Hace dos años tuve un hijo y como la seguridad allí es muy precaria, decidí volver a Barcelona. Y ahora me he visto con la necesidad de empezar de nuevo. Una vez ahí decidí volver a los orígenes, el turismo, pero con una fórmula diferente, ya que en esta años la forma de viajar ha cambiado mucho.

¿Qué es CTW Cool Travel World?
Durante mi experiencia personal descubrí que hay unas formas de hacer y de vivir que te aportan mucho a nivel personal. Me transformó personalmente. A partir de esta experiencia, y la evolución de la forma de viajar me ha hecho cuenta de que hay personas que buscan algo más que hacer simplemente turismo.
CTW COOL TRAVEL WORLD va más allá de la experiencia turística y busca una transformación personal. Quiero hacer una agencia de viajes sostenible y transformadora, ayudar a terceras personas, ya que una parte del importe del viaje se aporta a las economías locales sociales. Intento concentrar en un viaje de 10-15 días este tipo de experiencias, que va más allá del turismo, se hace una transformación personal y se contribuye a la sociedad, participas pintando una casa, colaborando en alguna tarea local, etc

¿Qué pasos has seguido para hacerlo realidad?
Primero empecé a capacitarme para actualizarme, hice formación en marketing digital, edición de vídeos, actualización en nuevas tecnologías, y me apunté a todo lo que me ofrecía Vilafranca del Penedès. Estuve 1 año. Entonces hice un plan de empresa con la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès. El SSOC, me comentó que para recibir apoyo y ayuda económica me pusiera en contacto con vosotros. He ido a la banca tradicional, pero como he estado siete años viviendo en el extranjero, no disponía de rentas económicas aquí y no servía la documentación que tenía. Yo he conseguido reunir un 75% del capital que necesito para arrancar, pero me falta una parte.

¿Qué es lo más difícil de emprender?
Lo más difícil es estar seguro de que el proyecto será viable, Las ideas en papel siempre son perfectas, pero yo me tenía que demostrar que era viable y fiable. El objetivo es tener un puesto de trabajo, pero también aportar a sociedades del tercer mundo.

¿Qué les recomendarías a futuras personas emprendedoras?
Primero les diría que tengan mucha ilusión, segundo mucha perseverancia, tercero aceptar los NO, se encontrarán muchos, y cuarto empezar otra vez por el punto 1. Sobre todo y por encima de estos puntos, se debe tener sentido común y tener los pies en el suelo.
Yo he comentado mi proyecto con muchas personas, sobre todo personas conocidas del sector, y a partir de ahí también me han salido muchas opiniones que me han enriquecido. También se debe hacer un plan de empresa profundo, serio, bien documentado y bien trabajado.
Acció Solidària Contra l’Atur es una fundación vital, que llega a donde no llegan el resto, la banca no te ayuda, y ya no hablamos de fiadores. Los que hemos sido expatriados, no somos ni de aquí ni de allá. Encontrar un lugar donde confíen en ti, en tu proyecto es necesario. Su fundación es básica, eche un apoyo que los canales tradicionales no hacen. Además también me recién hecho aportaciones al plan de empresa.

Hacer realidad este proyecto me ha supuesto satisfacción y motivación. Yo trabajaré solo, pero contrataré a otros profesionales para hacer el marketing, y otros apoyos que necesito.

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses 7.665,35 € a devolver en 36 meses para pagar a DIT GESTION para la tramitación de la licencia de viajes mayorista / minorista, la pertenencia al grupo de gestión, la instalación y anualidad de la pantalla GDS Amadeus y la adaptación al reglamento de protección de datos. Con este proyecto se crea 1 puesto de trabajo.

Si desea hacer un viaje, y aportar algo al mismo, puede ir a:

CTW COOL TRAVEL WORLD
xamoib@gmail.com
Vilafranca del Penedès – 08720

Si tu también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

 [:]