No és el PIB, és el benestar

[:CA]Fa unes setmanes feia, una reflexió sobre la incoherència que suposa seguir mesurant el progrés d’una societat basant-se fonamentalment, i a vegades exclusivament, en el creixement del seu PIB. Posava alguns exemples del que queda dins i del que queda fora en el càlcul del PIB tal com actualment s’està fent, i de la necessitat d’introduir altres elements fonamentals en tres aspectes: la distribució, és a dir les desigualtats; la influència que tenen en el benestar les activitats econòmiques que es poden comptabilitzar; i les conseqüències negatives però no tingudes en compta d’aquestes activitats. Voldria afegir alguns elements en aquesta línia, començant amb una rotunda afirmació: El creixement del PIB és un indicador important; però, per sí sol no és una garantia del progrés d’un país.

 1. Creixement i progrés. Massa sovint s’ha confós una cosa i l’altra. És cert que el creixement econòmic és un element clau per el progrés social, ja que una part important del benestar d’una persona depèn de disposar de recursos materials i de tenir accés a serveis retribuïts, que son els dos elements que es reflecteixen en el PIB. Però és evident que el benestar personal i social depèn de molts altres elements que nos és poden quantificar en termes econòmics. Encara sense sortir de l’àmbit econòmic, és evident que la sensació de benestar depén molt del nivell de renda, però cal tenir en compta altres elements: a) Per a les persones amb rendes baixes o mitges, la dependència és molt directa, però es va reduint a mesura que augmenta la renda. b) Cal no oblidar que la percepció està molt influïda per la renda personal, però també molt per la situació comparativa i la evidència de desigualtats, d’acaparament, i de injustícia. I c) també influeixen molt les perspectives, és a dir la possibilitat de tenir o no oportunitats de millora, a través de l’esforç personal. El creixement pot ajudar a millorar totes aquestes coses, però és clar que depèn del tipus de creixement. El progrés és molt més que el creixement, i la seva mesura ha de incloure elements que reflecteixin la seva qualitat (redistribució, salut, formació, discriminació, oportunitats…) i que tinguin en compta les sensacions personals de benestar, objectiu de tota política. Per tant, cal afegir mesures amb aquest tipus de dades.
 1. Decreixement i austeritat. El progrés tecnològic ha permès, i la ideologia neoliberal ha disparat, la globalització. Centenars de milions de persones s’incorporen cada dècada a una situació de major benestar . El model de consum dels països desenvolupats actuals no seria aplicable a una població de 3 o 4 mil milions. No es tracta només de la tradicional “escassetat de recursos” i del més recent “excés de residus”. És un problema de insostenibilitat econòmica, ecològica i social del model. La creixent evidència d’això va generar fa uns anys un corrent de pensament a favor del decreixement lligat a una acceptació de renuncies, és a dir d’austeritat. Aquesta formulació va significar fortes reticències a la seva acceptació, i crec que és perquè hi ha una confusió. Si decreixement significa la reducció del consum per càpita de recursos naturals i l’allargament important de la seva vida útil, per tal que puguin ser compartits per molta més gent, és una idea molt raonable.  Si decreixement significa traslladar l’origen del benestar des de la utilització i la possessió d’elements materials, cap a la disponibilitat de productes de  caràcter immaterial, i l’accés a diverses formes de serveis de tipus personals, també és raonable. Però aquest nou model no tindria necessàriament uns efectes evidents en l’actual concepte del PIB, no implica necessàriament renuncies i austeritat. S’ha de treure la imatge de que un “model més sostenible” significa un model en el que haguem d’acceptar “viure pitjor”. Significa, això sí, “viure diferent” i sobre tot potenciar altres orígens del nostre benestar, però sense necessitat de disminuir-lo. S’està parlant molt de “economia circular”,  de “economia digital”, de “economia col·laborativa” i son alguns dels conceptes que porten, modestament per ara, cap a nou model. També veiem esforços per establir una nova relació entre renda i treball retribuït, i per potenciar la capacitat pública de proveir serveis de qualitat. De la mateixa manera que la tecnologia i la ideologia neoliberal ens van conduir a la globalització,  les noves i importants oportunitats tecnològiques i una nova ideologia social i sostenible, ens han de permetre anar definint aquest model.
 1. Conclusió. El creixement del PIB ha de deixar de ser una obsessió política. Un model sostenible de cara al futur farà possible, però no és necessari, que veiem una tendència a disminuir el valor del PIB, si seguim mantenint el sistema de càlcul actual. Però això pot ser una bona notícia, sempre que es mantingui un creixement o una estabilitat en el nivell de benestar percebut per les persones i una major extensió en la població, que son els dos índexs que més interessen.

Ni decreixement ni austeritat son imprescindibles…

Joan Majó, enginyer i ex ministre[:es]Hace unas semanas hacía, una reflexión sobre la incoherencia que supone seguir midiendo el progreso de una sociedad basándose fundamentalmente, y a veces exclusivamente, en el crecimiento de su PIB. Ponía algunos ejemplos del que queda dentro y del que queda fuera en el cálculo del PIB tal como actualmente se está haciendo, y de la necesidad de introducir otros elementos fundamentales en tres aspectos: la distribución, es decir las desigualdades; la influencia que tienen en el bienestar las actividades económicas que se pueden contabilizar; y las consecuencias negativas pero no tenidas cuenta de estas actividades. Querría añadir algunos elementos en esta línea, empezando con una rotunda afirmación: El crecimiento del PIB es un indicador importante; pero, por sí sólo no es una garantía del progreso de un país.

 1. Crecimiento y progreso. Demasiado a menudo se ha confundido una cosa y la otra. Es cierto que el crecimiento económico es un elemento clave por el progreso social, puesto que una parte importante del bienestar de una persona depende de disponer de recursos materiales y de tener acceso a servicios retribuidos, que son los dos elementos que se reflejan en el PIB. Pero es evidente que el bienestar personal y social depende de otros muchos elementos que noses pueden cuantificar en términos económicos. Todavía sin salir del ámbito económico, es evidente que la sensación de bienestar depende mucho del nivel de renta, pero hay que tener cuenta otros elementos: a) Para las personas con rentas bajas o medias, la dependencia es muy directa, pero se va reduciendo a medida que aumenta la renta. b) Hace falta no olvidar que la percepción está muy influida por la renta personal, pero también mucho por la situación comparativa y la evidencia de desigualdades, de acaparamiento, y de injusticia. Y c) también influyen mucho las perspectivas, es decir la posibilidad de tener o no oportunidades de mejora, a través del esfuerzo personal.
  El crecimiento puede ayudar a mejorar todas estas cosas, pero está claro que depende del tipo de crecimiento. El progreso es mucho más que el crecimiento, y su medida tiene que incluir elementos que reflejen su calidad (redistribución, salud, formación, discriminación, oportunidades…) y que tengan cuenta las sensaciones personales de bienestar, objetivo de toda política. Por lo tanto, hay que añadir medidas con este tipo de datos.
 1. Decrecimiento y austeridad. El progreso tecnológico ha permitido, y la ideología neoliberal ha disparado, la globalización. Centenares de millones de personas se incorporan cada década a una situación de mayor bienestar . El modelo de consumo de los países desarrollados actuales no sería aplicable a una población de 3 o 4 mil millones. No se trata sólo de la tradicional “escasez de recursos” y del más reciente “exceso de residuos”. Es un problema de insostenibilidad económica, ecológica y social del modelo. La creciente evidencia de esto generó hace unos años una corriente de pensamiento a favor del decrecimiento ligado a una aceptación de renuncias, es decir de austeridad. Esta formulación significó fuertes reticencias a su aceptación, y creo que es porque hay una confusión.
  Si decrecimiento significa la reducción del consumo per cápita de recursos naturales y el alargamiento importante de su vida útil, para que puedan ser compartidos por mucha más gente, es una idea muy razonable. Si decrecimiento significa trasladar el origen del bienestar desde la utilización y la posesión de elementos materiales, hacia la disponibilidad de productos de carácter inmaterial, y el acceso a varias formas de servicios de tipos personales, también es razonable. Pero este nuevo modelo no tendría necesariamente unos efectos evidentes en el actual concepto del PIB, no implica necesariamente renuncias y austeridad.
  Se tiene que sacar la imagen de que un “modelo más sostenible” significa un modelo en el que hayamos de aceptar “vivir peor”. Significa, eso sí, “vivir diferente” y sobre todo potenciar otros orígenes de nuestro bienestar, pero sin necesidad de disminuirlo. Se está hablando mucho “economía circular”, de “economía digital”, de “economía colaborativa” y son algunos de los conceptos que traen, modestamente por ahora, hacia nuevo modelo. También vemos esfuerzos para establecer una nueva relación entre renta y trabajo retribuido, y para potenciar la capacidad pública de proveer servicios de calidad. Del mismo modo que la tecnología y la ideología neoliberal nos condujeron a la globalización, las nuevas e importantes oportunidades tecnológicas y una nueva ideología social y sostenible, nos tienen que permitir ir definiendo este modelo.
 1. Conclusión. El crecimiento del PIB tiene que dejar de ser una obsesión política. Un modelo sostenible de cara al futuro hará posible, pero no es necesario, que veamos una tendencia a disminuir el valor del PIB, si seguimos manteniendo el sistema de cálculo actual. Pero esto puede ser una buena noticia, siempre que se mantenga un crecimiento o una estabilidad en el nivel de bienestar percibido por las personas y una mayor extensión en la población, que son los dos índices que más interesan.

Ni decrecimiento ni austeridad son imprescindibles…

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.
 [:]

Justícia social

Justícia social

[:CA]L’Assemblea General de les NNUU de 2007 va declarar el dia 20 de febrer de cada any el Dia Mundial de la Justícia Social. Té per objectiu demanar que en l’àmbit internacional s’avanci en erradicar la pobresa, garantir l’ocupació i el treball digne, l’accés al benestar i a la justícia per tots, que són elements essencials per aconseguir la pau i la seguretat.

Molt són els aspectes que componen la justícia social, però voldria aprofundir en una de les injustícies que està creixent enormement: la desigualtat econòmica. Comencem per llegir dues notes de premsa recents. “Els alts directius de l’IBEX-35 cobren de mitjana 207 vegades el sou mínim de la seva empresa” i “Entre 2015 i 2016  el salari dels principals executius de l’IBEX-35 va augmentar un 15% mentre que la retribució mitjana ho va fer en un 0,3%

A Espanya hi ha 3,2 milions de persones, que estan per sota del llindar de pobresa extrema,   convivint amb 21 persones súper riques, que entre totes tenen un patrimoni de 104.000 milions d’euros. A la Unió Europea, passa el mateix; hi ha 123 milions de persones en risc d’exclusió, mentre  324 persones tenen cada una més de mil milions d’euros. Són dades  d’Oxfam Intermon. El mateix, o més, passa en l’àmbit mundial.

En ple segle XXI, en una societat moderna i democràtica, mai s’havia pensat que un nombre tant reduït de ciutadans tindrien tan poder per augmentar la seva riquesa i privilegis. La concentració de riquesa i poder es tradueix en un enorme augment de les desigualtats. Són molts els informes i escrits que denuncien la situació. El premi Nobel Joseph Stiglitz en un dels seus llibres “La Gran Brecha”, explica com entre l’ 1% de la població i la resta la desigualtat creix.

L’economista de Thomas Piketty, en el seu llibre “El capital al segle XXI”, denuncia que des de l’any 1980 s’ha accelerat la desigualtat en el repartiment de la riquesa i s’ha iniciat un fort procés de concentració en poques mans.  Piketty pregunta si és sostenible un model econòmic que permet  que en els anys de la crisi del 2007 fins als 2014, el 95% de l’augment del PIB dels Estats Units hagi anat a parar a l’1% dels americans més rics? També afirma que l’augment de les rendes del capital sempre supera el ritme del creixement econòmic. La seva proposta principal contra la desigualtat és establir un impost global i progressiu sobre el patrimoni a escala mundial que en el cas de la UE  afectaria el 2,5% de la població i  permetria recaptar un 2% del PIB, 300.000 milions d’euros. Si aquest import es destinés a la inversió en educació i coneixement, seria un mecanisme decisiu per a la reducció de les desigualtats.

L’economia espanyola està creixent a un ritme superior al 3% del PIB. Però qui es beneficia d’aquest creixement?  En bona part les grans empreses i les grans fortunes.  Només en una part molt menor arriba a les pimes i a les famílies.

La mala distribució dels beneficis del creixement econòmic no és solament un problema moral i de justícia social, esdevé també un problema econòmic. Si es vol avançar en tenir una societat més justa, cal un model de societat, que garanteixi un mínim d’ingressos a tots els ciutadans de manera que els permeti teniu un nivell de vida digne en un món lliure i en pau.

Francesc Raventós. Economista[:es]La Asamblea General de las NNUU de 2007 declaró el día 20 de febrero de cada año el Día Mundial de la Justicia Social. Tiene por objetivo pedir que en el ámbito internacional se avance en erradicar la pobreza, garantizar la ocupación y el trabajo digno, el acceso al bienestar y a la justicia por todos, que son elementos esenciales para conseguir la paz y la seguridad.

Mucho son los aspectos que componen la justicia social, pero querría profundizar en una de las injusticias que está creciendo enormemente: la desigualdad económica. Empezamos para leer dos notas de prensa recientes. “Los altos directivos del IBEX-35 cobran de media 207 veces el sueldo mínimo de su empresa” y “Entre 2015 y 2016 el salario de los principales ejecutivos del IBEX-35 aumentó un 15% mientras que la retribución mediana lo hizo en un 0,3%”.

En España hay 3,2 millones de personas, que están por debajo del umbral de pobreza extrema, conviviendo con 21 personas súper ricas, que entre todas tienen un patrimonio de 104.000 millones de euros. A la Unión Europea, pasa el mismo; hay 123 millones de personas en riesgo de exclusión, mientras 324 personas tienen cada una más de mil millones de euros. Son datos de Oxfam Intermon. El mismo, o más, pasa en el ámbito mundial.

En pleno siglo XXI, en una sociedad moderna y democrática, nunca se había pensado que un número tanto reducido de ciudadanos tendrían tan poder para aumentar su riqueza y privilegios. La concentración de riqueza y poder se traduce en un enorme aumento de las desigualdades. Son muchos los informes y escritos que denuncian la situación. El premio Nobel Joseph Stiglitz en uno de sus libros “La Gran Brecha”, explica como entre el 1% de la población y el resto la desigualdad crece.

El economista de Thomas Piketty, en su libro “El capital en el siglo XXI”, denuncia que desde el año 1980 se ha acelerado la desigualdad en el reparto de la riqueza y se ha iniciado un fuerte proceso de concentración en pocas manso. Pikettypregunta si es sostenible un modelo económico que permite que en los años de la crisis del 2007 hasta los 2014, el 95% del aumento del PIB de los Estados Unidos haya ido a parar al 1% de los americanos más ricos? También afirma que el aumento de las rentas del capital siempre supera el ritmo del crecimiento económico. Su propuesta principal contra la desigualdad es establecer un impuesto global y progresivo sobre el patrimonio a escala mundial que en el caso de la UE afectaría el 2,5% de la población y permitiría recaudar un 2% del PIB, 300.000 millones de euros. Si este importe se destinara a la inversión en educación y conocimiento, sería un mecanismo decisivo para la reducción de las desigualdades.

La economía española está creciendo a un ritmo superior al 3% del PIB. Pero quien se beneficia de este crecimiento? En buena parte las grandes empresas y las grandes fortunas. Sólo en una parte muy menor llega a las pymes y a las familias.

La mala distribución de los beneficios del crecimiento económico no es solamente un problema moral y de justicia social, acontece también un problema económico. Si se quiere avanzar al tener una sociedad más justa, hace falta un modelo de sociedad, que garantice un mínimo de ingresos a todos los ciudadanos de forma que los permita tenéis un nivel de vida digno en un mundo libre y en paz.

Francesc Raventós. Economista[:]

Valors culturals i polítiques econòmiques

[:CA]Cada vegada és més preocupant la quantitat de persones que et manifesten dubtes i confusió de cara al futur. És comprensible, a causa de les contradiccions entre la informació i les propostes que reben, i la realitat que experimenten. No em refereixo només al problema polític català, que també, sinó a les perspectives econòmiques generals. Voldria destacar les causes del contrast entre els valors que es prediquen i la realitat que es viu.

 1. Valors. Les actuals societats europees comparteixen, des de fa tres segles, uns valors: “llibertat, igualtat, i fraternitat”. Són valors històricament d’origen cristià, tot i que els revolucionaris francesos, en proclamar-los, van haver de lluitar contra la noblesa i l’Església. Aquests valors, ara, es formulen sovint com a “drets humans, justícia social i solidaritat”. Penso que gran part del problema és que la seva transposició a la pràctica econòmica i política, al llarg dels darrers segles, ha tingut unes derives que els han anat desfigurant en bona part. D’una banda, en passar de la llibertat als drets personals, no es va incorporar prou la noció de “límits” i  es van proclamar de forma molt més compulsiva que els drets derivats de la igualtat. Per això, el capitalisme d’aquelles èpoques va significar creixement econòmic però va produir unes desigualtats socials extraordinàries fins a la primera meitat del segle XX. D’altra banda, la “fraternitat” es va tractar  molt més com un bon sentiment que com una obligació i uns deures derivats de la justícia social. La reacció socialista radical o comunista va intentar revertir els termes posant la igualtat per davant de la llibertat, però no va reeixir.  Tot plegat va acabar provocant dos desastres bèl·lics i una gran crisi econòmica. Més recentment, l’“economia social de mercat”, pactada a Europa entre els partits moderats de dreta i les socialdemocràcies, va representar una millora d’equilibris i va suposar 40 anys de creixement real, i una important disminució de les desigualtats. L’equilibri es van trencar quan les teories neoliberals i la desaparició dels règims comunistes van permetre i ajudar a un retorn a les fórmules del passat, que han portat, no a desastres bèl·lics, però sí a situacions de forts riscs en l’economia, i a una perillosa barreja de por i d’indignació en parts molt importants de la nostra ciutadania. Si volem mantenir i reforçar els nostres valors, i sobretot, si volem que no quedin en pures declaracions sense prou eficàcia real, hem de revisar algunes de les actuals pràctiques polítiques. L’experiència dels últims anys ens proporciona bastants pistes i criteris per fer-ho.
 2. Ensenyaments a tenir en compte. Una bona notícia és que s’ha constatat empíricament que la disminució de la desigualtat, en contra del que es deia, no afecta negativament el creixement, sinó que l’afavoreix, sempre que hi hagi polítiques adequades que l’acompanyin. Per tant, progrés econòmic i progrés social no es contradiuen i poden caminar junts. El comportament del món financer ha fet molt mal, però ha servit per mostrar que, en contra de teories en voga, els mercats liberalitzats no s’autoregulen. Va estar en perill tota l’economia i s’ha necessitat un gran esforç públic per a salvar la situació, però ha quedat clar que les intervencions reguladores dels estats són necessàries; i que quan l’activitat econòmica té una dimensió global, cal que hi hagi organismes de regulació d’aquesta dimensió. El fenomen de la globalització en el camp comercial ha estat enormement beneficiós a escala mundial i ha disminuït molt les desigualtats en el món. Els països desenvolupats també se n’han beneficiat, però molts han vist com augmentaven les seves desigualtats internes, ja que s’han produït localment guanyadors i  perdedors. Els estats no han estat capaços, o no han volgut, de corregir, amb mesures fiscals redistributives i amb polítiques actives de reconversió laboral, aquestes situacions. No es tracta de parar la globalització, sinó d’evitar que sigui descontrolada i asimètrica. Les polítiques d’austeritat i de reducció de l’Estat del Benestar han estat una mala recepta per sortir de la depressió. És necessari evitar desequilibris fiscals excessius i el descontrol en la despesa; però sense polítiques paral·leles que mantinguin la capacitat de consum, no se surt de la crisi i s’agreugen les desigualtats socials.

El progrés tecnològic, l’evolució demogràfica i la facilitat de moviments de persones, productes, diners, i informació, estan canviant les nostres societats fent-les més plurals i complexes. Això imposa la necessitat que, al costat de proclamar valors i drets personals, s’indiquin els seus límits i s’exigeixin a tots deures i obligacions; límits i deures que venen determinats per la necessitat d’una vida en comú digna per a tothom, el respecte per la natura viva i la garantia de sostenibilitat, ecològica, econòmica i social per a les futures generacions.

Joan Majó, enginyer i exministre[:es]Cada vez es más preocupante la cantidad de personas que te manifiestan dudas y confusión de cara al futuro. Es comprensible, debido a las contradicciones entre la información y las propuestas que reciben, y la realidad que experimentan. No me refiero sólo al problema político catalán, que también, sino a las perspectivas económicas generales. Querría destacar las causas del contraste entre los valores que se predican y la realidad que se vive.

 1. Valores. Las actuales sociedades europeas comparten, desde hace tres siglos, unos valores: “libertad, igualdad, y fraternidad”. Son valores históricamente de origen cristiano, a pesar de que los revolucionarios franceses, al proclamarlos, tuvieron que luchar contra la nobleza y la Iglesia. Estos valores, ahora, se formulan a menudo como “derechos humanos, justicia social, y solidaridad”. Pienso que gran parte del problema es que su transposición a la práctica económica y política, a lo largo de los últimos siglos, ha tenido unas derivas que los han ido desfigurando en buena parte.
  Por un lado, al pasar de la libertad a los derechos personales, no se incorporó bastante la noción de “límites” y se proclamaron de forma mucho más compulsiva que los derechos derivados de la igualdad. Por eso, el capitalismo de aquellas épocas significó crecimiento económico pero produjo unas desigualdades sociales extraordinarias, hasta la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, la “fraternidad” se trató tanto más cuanto un buen sentimiento que como una obligación y unos deberes derivados de la justicia social. La reacción socialista radical o comunista, intentó revertir los términos poniendo la igualdad por ante la libertad, pero no va tuvo éxito. Todo ello acabó provocando dos desastres bélicos y una gran crisis económica.
  Más recientemente, la “economía social de mercado”, pactada en Europa entre los partidos moderados de derecha y las socialdemocràcies, representó una mejora de equilibrios, y supuso 40 años de crecimiento real, y una importante disminución de las desigualdades. El equilibrio se rompió cuando las teorías neoliberales y la desaparición de los regímenes comunistas, permitieron y ayudar a un regreso a las fórmulas del pasado, que han traído, no a desastres bélicos, pero sí a situaciones de fuertes riesgos en la economía, y a una peligrosa mezcla de miedo y de indignación en partes muy importantes de nuestra ciudadanía. Si queremos mantener y reforzar nuestros valores, y sobre todo, si queremos que no queden en puras declaraciones sin suficiente eficacia real, tenemos que revisar algunas de las actuales prácticas políticas. La experiencia de los últimos años nos proporciona bastantes pistas y criterios para hacerlo.
 2. Enseñanzas a tener en cuenta. Una buena noticia es que se ha constatado empíricamente que la disminución de la desigualdad, en contra de lo que se decía, no afecta negativamente el crecimiento, sino que lo favorece, siempre que haya políticas adecuadas que lo acompañen. Por lo tanto, progreso económico y progreso social no se contradicen y pueden andar juntos.
  El comportamiento del mundo financiero ha hecho mucho daño, pero ha servido para mostrar que, en contra de teorías en boga, los mercados liberalizados no se autoregulen. Estuvo en peligro toda la economía y se ha necesitado un gran esfuerzo público para salvar la situación, pero ha quedado claro que las intervenciones reguladoras de los Estados son necesarias; y que cuando la actividad económica tiene una dimensión global, hace falta que haya organismos de regulación de esta dimensión.
  El fenómeno de la globalización en el campo comercial ha sido enormemente beneficioso a nivel mundial y ha disminuido mucho las desigualdades en el mundo. Los países desarrollados también se han beneficiado, pero muchos han visto como aumentaban sus desigualdades internas, puesto que se han producido localmente ganadores y perdedores. Los Estados no han sido capaces, o no han querido, de corregir, con medidas fiscales redistributivas y con políticas activas de reconversión laboral, estas situaciones. No se trata de parar la globalización, si no de evitar que sea descontrolada y asimétrica.
  Las políticas de austeridad y de reducción del Estado del Bienestar han sido una mala receta para salir de la depresión. Es necesario evitar desequilibrios fiscales excesivos y el descontrol en el gasto; pero sin políticas paralelas que mantengan la capacidad de consumo, no se sale de la crisis y se agravan las desigualdades sociales.

El progreso tecnológico, la evolución demográfica, y la facilidad de movimientos de personas, productos, dinero, e información, están cambiando nuestras sociedades haciéndolas más plurales y complejas. Esto impone la necesidad de que, junto a proclamar valores y derechos personales, se indiquen sus límites y se exijan a todos deberes y obligaciones; límites y deberes que venden determinados por la necesidad de una vida en común digna para todo el mundo, el respeto por la natura viva, y la garantía de sostenibilidad, ecológica, económica y social, para las futuras generaciones.

Joan Majó, ingeniero y exministro[:]

LA UE de Merkel, Shultz, i Macron

[:CA]Com a membre del jurat, he tingut la possibilitat de llegir un treball, al que hem atorgat el premi “Catalunya Europa Segle XXI” de la Fundació del mateix nom. M’ha resultat molt interessant, perquè m’ha permès conèixer dades i enquestes que m’han confirmat opinions personals que he escrit i repetit sovint. Les sintetitzo així: “Des de fa uns anys, la percepció que molts ciutadans tenen dels beneficis que ha representat per a ells la construcció europea ha anat disminuint, i en alguns casos es  converteix més en un problema que en una solució. Això està posant en perill la seva continuïtat. Cal analitzar aquesta situació intentant separar el que correspon a la realitat i el que potser només és una percepció incorrecta.  De forma molt ràpida, analitzo alguns aspectes.

 1. Beneficis directes o indirectes. Deixo de banda els beneficis no quantificables però molt importants: pau, llibertat, democràcia, seguretat, protecció… Centrant-me només en el econòmics, crec que l’existència del mercat únic ha tingut un efecte molt positiu en la modernització i la capacitat de creació de riquesa de les economies de tots els estats integrats a la UE. Els que, con nosaltres, vam tardar a incorporar-nos, ho vam experimentar amb claredat. Ara bé, és evident que la riquesa creada s’ha anat distribuint cada cop pitjor en les darreres dècades, de forma que les desigualtats han anat augmentant molt en l’interior de molts països i no s’han reduït prou entre  països. La UE ha tingut un èxit extraordinari en la creació del mercat, però no ha estat prou eficaç en les possibles mesures de correcció del mercat per assegurar els drets socials. Dit d’una altra manera: Els beneficis evidents del mercat únic no s’ha repartit prou entre els estats ja que la política de “convergència de les economies” no ha funcionat; i la majoria dels estats no han sabut, o volgut, redistribuir internament els beneficis entre els seus guanyadors i perdedors. Cal dons fer retrets tant a la política europea com a les polítiques estatals, que en part està condicionada per aquella. A la primera, perquè ha deixat per més tard la “Europa Social”, i a les segones, per les seves polítiques neoliberals.
 1. Realitat i percepció. Els beneficis econòmics que la majoria dels ciutadans europeus hem rebut de la UE han estat molt més indirectes que directes, ja que el fet que l’obertura de mercats hagi suposat el creixement d’empreses, l’augment d’exportacions, i la creació de llocs de treball, no és quelcom que hom experimenti directament, cosa que sí que passa amb una subvenció o un ajut. El pressupost comunitari és relativament molt petit (menys de un 1% del PIB comunitari) i per tant només ha suposat ajuts directes a una part de la població. Els beneficis que anomeno indirectes (creixement i fons estructurals) han estat molt més grans durant molts anys i els hem gaudit de forma inconscient, sobre tot els qui no coneixien etapes anteriors. Però s’han estroncat amb l’ampliació de membres i sobre tot amb la crisi. Per combatre-la, les polítiques que molts governs han aplicat, en complicitat amb les autoritats europees, han estat equivocades i han perjudicat la part més feble de la població. Això ha provocat una percepció mol negativa de la UE, encara que aquí, sovint “Brussel·les” hagi estat l’excusa per aplicar polítiques que afavorien interessos concrets (reforma laboral, reformes fiscals regressives, amnistia…).
 1. Mesures de futur a la UE. En primer lloc, cal que la UE (però sobre tot, la zona Euro) complementi les seves polítiques econòmiques, amb polítiques socials. En segon lloc, cal que, igual que imposa als Estats directives amb límits i mesures en matèria monetària i fiscal, ho faci també en matèria laboral i social. En tercer lloc, cal que s’augmenti de forma important el pressupost comunitari, permetent transferències de fons cap als països menys rics, que es materialitzin en inversions europees de caràcter productiu, i en mutualització de riscos. Finalment, cal que totes aquestes actuacions siguin més perceptibles per als ciutadans, i aquests tinguin una major participació democràtica en les corresponents decisions, i una major percepció de solidaritat entre els membres d’un mercat i una moneda únics. A títol d’exemple, s’hauria de desenvolupar ràpidament el contingut del “Pilar Europeu de Drets Socials” aprovat fa uns mesos a Göteborg; s’hauria de seguir el camí iniciat amb el “Fons Europeu de garantia de dipòsits bancaris”, construint un possible “Fons Europeu d’Assegurança d’Atur” complementari o substitutiu dels estatals; i, per fer això possible, s’hauria de convertir en comunitari l’Impost de Societats, fet que serviria també per resoldre el dumping fiscal dins de la UE.

Les possibles exigències de Schultz per la Gran Coalició amb Merkel, i l’aparent forta voluntat europeista de Macron, poden ajudar a avançar en aquesta línia? Esperem-ho.

Joan Majó, enginyer i ex ministre.[:es]Como miembro del jurado, he tenido la posibilidad de leer un trabajo, a lo que hemos otorgado el premio “Cataluña Europa Siglo XXI” de la Fundación del mismo nombre. Me ha resultado muy interesante, porque me ha permitido conocer datos y encuestas que me han confirmado opiniones personales que he escrito y repetido a menudo. Las sintetizo así: “Desde hace unos años, la percepción que muchos ciudadanos tienen de los beneficios que ha representado para ellos la construcción europea ha ido disminuyendo, y en algunos casos se convierte más en un problema que en una solución. Esto está poniendo en peligro su continuidad. Hay que analizar esta situación intentando separar lo que corresponde a la realidad y lo que tal vez sólo es una percepción incorrecta. De forma muy rápida, analizo algunos aspectos.

 1. Beneficios directos o indirectos. Dejo de lado los beneficios no cuantificables pero muy importantes: paz, libertad, democracia, seguridad, protección … Centrándome sólo en el económicos, creo que la existencia del mercado único ha tenido un efecto muy positivo en la modernización y la capacidad de creación de riqueza de las economías de todos los estados integrados en la UE. Los que, como nosotros, tardamos en incorporarnos, lo experimentamos con claridad. Ahora bien, es evidente que la riqueza creada se ha ido distribuyendo cada vez peor en las últimas décadas, de forma que las desigualdades han ido aumentando mucho en el interior de muchos países y no se han reducido bastante entre países. La UE ha tenido un éxito extraordinario en la creación del mercado, pero no ha sido suficientemente eficaz en las posibles medidas de corrección del mercado para asegurar los derechos sociales. Dicho de otro modo: Los beneficios evidentes del mercado único no se ha repartido bastante entre los estados ya que la política de “convergencia de las economías” no ha funcionado; y la mayoría de los estados no han sabido, o querido, redistribuir internamente los beneficios entre sus ganadores y perdedores. Hay dones hacer reproches tanto a la política europea como las políticas estatales, que en parte está condicionada por aquella. En la primera, porque ha dejado para más tarde la “Europa Social”, y en las segundas, por sus políticas neoliberales.
 1. Realidad y percepción. Los beneficios económicos que la mayoría de los ciudadanos europeos hemos recibido de la UE han sido mucho más indirectos que directos, ya que el hecho de que la apertura de mercados haya supuesto el crecimiento de empresas, el aumento de exportaciones, y la creación de puestos de trabajo, no es algo que se experimente directamente, algo que sí ocurre con una subvención o una ayuda. El presupuesto comunitario es relativamente muy pequeño (menos de un 1% del PIB comunitario) y por lo tanto sólo ha supuesto ayudas directas a una parte de la población. Los beneficios que llamo indirectos (crecimiento y fondos estructurales) han sido mucho mayores durante muchos años y los hemos disfrutado de forma inconsciente, sobre todo los que no conocían etapas anteriores. Pero se han truncado con la ampliación de miembros y sobre todo con la crisis. Para combatirla, las políticas que muchos gobiernos han aplicado, en complicidad con las autoridades europeas, han sido equivocadas y han perjudicado la parte más débil de la población. Esto ha provocado una percepción mol negativa de la UE, aunque aquí, a menudo “Bruselas” haya sido la excusa para aplicar políticas que favorecían intereses concretos (reforma laboral, reformas fiscales regresivas, amnistía …).
 1. Medidas de futuro en la UE. En primer lugar, es necesario que la UE (pero sobre todo, la zona Euro) complemente sus políticas económicas, con políticas sociales. En segundo lugar, es necesario que, al igual que impone a los Estados directivas con límites y medidas en materia monetaria y fiscal, lo haga también en materia laboral y social. En tercer lugar, es necesario que se aumente de forma importante el presupuesto comunitario, permitiendo transferencias de fondos hacia los países menos ricos, que se materialicen en inversiones europeas de carácter productivo, y en mutualización de riesgos. Finalmente, es necesario que todas estas actuaciones sean más perceptibles para los ciudadanos, y éstos tengan una mayor participación democrática en las correspondientes decisiones, y una mayor percepción de solidaridad entre los miembros de un mercado y una moneda únicos. A título de ejemplo, se debería desarrollar rápidamente el contenido del “Pilar Europeo de Derechos Sociales” aprobado hace unos meses en Gotemburgo; debería seguir el camino iniciado con el “Fondo Europeo de garantía de depósitos bancarios“, construyendo un posible “Fondo Europeo de Seguro de Desempleo” complementario o sustitutivo de los estatales; y, para hacer esto posible, debería convertirse en comunitario del Impuesto de Sociedades, lo que serviría también para resolver el dumping fiscal dentro de la UE.

Las posibles exigencias de Schultz por la Gran Coalición con Merkel, y la aparente fuerte voluntad europeísta de Macron, pueden ayudar a avanzar en esta línea? Esperamos hacerlo.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.[:]