La IV jornada Financoop reunirà tot l’ecosistema de les finances cooperatives i d’economia social

La IV jornada Financoop reunirà tot l’ecosistema de les finances cooperatives i d’economia social

[:CA]Acció Solidària Contra l’Atur participarà en la propera jornada internacional de les finances cooperatives Financoop, que es celebrarà el proper 5 de maig al Parc Tecnològic Barcelona Nord, al districte de Nou Barris, a Barcelona. El període d’inscripció de projectes cooperatius i d’economia social per participar-hi va finalitzar l’últim dia de març.

La IV Jornada Financoop unirà inversió i economia social, és a dir, inversió d’impacte social. Hi veurem empreses que neixen i d’altres que volen créixer, que solucionen els principals problemes socials i mediambientals i alhora són rentables.

Financoop reunirà tot l’ecosistema de les finances cooperatives: des d’entitats financeres ètiques a administracions públiques i inversors, que escoltaran nous projectes i podran implicar-se en el seu finançament.

Financoop va activar la inscripció de projectes a través del seu web. Enguany, es van presentar dos trams de finançament: per a projectes de més de 150.000 euros i per a projectes de menys d’aquesta quantitat.

PROJECTES DE MÉS DE 150.000 EUROS

Els projectes cooperatius o socials de més de 150.000 euros seleccionats formaran part de la ronda de finançament de la Jornada Financoop. En la última edició, s’hi van repartir més de dos milions d’euros davant un auditori de dues-centes persones de l’àmbit cooperatiu.

A la roda de finançament, els responsables dels projectes seleccionats presentaran la seva empresa i explicaran el projecte de creixement pel qual necessiten finançament, als agents del finançament cooperatiu presents a la Jornada Financoop: entitats financeres, societats, administracions públiques i inversors.

Els projectes que es presenten a la ronda de finançament busquen augmentar el valor de les empreses. Els inversors es fixaran en la seva evolució, el suport de l’entorn social, l’arrelament al territori i la intercooperació amb d’altres empreses del sector, entre d’altres aspectes.

PROJECTES DE MENYS DE 150.000 EUROS

D’altra banda, les cooperatives i empreses d’economia social que han sol·licitat menys de 150.000 euros per desenvolupar un projecte podran trobar-se en sessions de format breu amb els responsables de les entitats financeres a l’espai Cara a Cara.

En aquestes trobades l’entitat financera i l’empresa copsen el seu interès i grau d’implicació.

PUNTS D’INTERÈS IV JORNADA FINANCOOP

  • Diversificar les fonts de finançament

Financoop treballa per millorar la cultura financera de les cooperatives i empreses de l’economia social. En aquesta quarta edició, posarà l’accent en la importància de diversificar les fonts de finançament per part d’aquestes empreses.

La cultura financera té a veure amb el fet de saber relacionar-se amb les entitats financeres, innovar amb d’altres fonts de finançament i crear relacions de confiança entre unes i altres.

En aquest sentit, la Jornada Financoop proporciona el context idoni per què entitats financeres i cooperatives i empreses d’economia social puguin trobar-se, conèixer-se, interactuar, establir contactes, crear relacions i, si s’escau, tancar un tracte econòmic per tirar endavant un projecte.

  • Internacionalitzar les finances cooperatives i de l’economia social

A la Jornada Financoop es presentarà un estudi internacional sobre finances cooperatives i per a l’economia social que exposa casos d’èxit d’altres països, com Canadà, el Regne Unit, Itàlia o França. El treball pretén generar debat i reflexió al voltant de les diferents formes d’enfocar les finances cooperatives.

A més, s’exposaran algunes d’aquestes experiències internacionals amb l’objectiu d’oferir una visió sobre la innovació en la inversió en economia social i es debatrà sobre com aplicar-la a l’economia catalana.

  • Els inversors creuen en l’economia social

La figura de l’inversor jugarà un paper molt rellevant a la IV Jornada Financoop, ja que aposta pel creixement d’empreses d’economia social des d’una vessant més personal en què la confiança és un dels valors clau.

La Xarxa Financoop està coordinada per la Fundació Seira, l’entitat que dóna suport financer a les cooperatives de treball.

La Xarxa Financoop està formada per les següents entitats: Fundació Seira, Caixa d’Enginyers, Cajamar, Elkargi, Laboral Kutxa, Fiare Banca Ética, Gicoop, Coop57, Acció Solidària Contra l’Atur, Grup Clade, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autompresa, Institut Català de Finances, Avalis, Acció així com l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

 [:es]Acció Solidària Contra l’Atur participará en la próxima jornada internacional de las finanzas cooperativas Financoop, que se celebrará el próximo 5 de mayo en el Parque Tecnológico Barcelona Nord, en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. El periodo de inscripción de proyectos cooperativos y de economía social para participar finalizó el último día de marzo.

La IV Jornada Financoop unirá inversión y economía social, es decir, inversión de impacto social. Veremos empresas que nacen y otros que quieren crecer, que solucionan los principales problemas sociales y medioambientales ya la vez son rentables.

Financoop reunirá todo el ecosistema de las finanzas cooperativas: desde entidades financieras éticas a administraciones públicas e inversores, que escucharán nuevos proyectos y podrán implicarse en su financiación.

Financoop activó la inscripción de proyectos a través de su web. Este año, se presentaron dos tramos de financiación: para proyectos de más de 150.000 euros y para proyectos de menos de esa cantidad.

PROYECTOS DE MÁS DE 150.000 EUROS

Los proyectos cooperativos o sociales de más de 150.000 euros seleccionados formarán parte de la ronda de financiación de la Jornada Financoop. En la última edición, se repartieron más de dos millones de euros frente a un auditorio de doscientas personas del ámbito cooperativo.

En la rueda de financiación, los responsables de los proyectos seleccionados presentarán su empresa y explicarán el proyecto de crecimiento por el que necesitan financiación, los agentes de la financiación cooperativo presentes en la Jornada Financoop: entidades financieras, sociedades, administraciones públicas e inversores.

Los proyectos que se presentan en la ronda de financiación buscan aumentar el valor de las empresas. Los inversores se fijarán en su evolución, el apoyo del entorno social, el arraigo al territorio y la intercooperación con otras empresas del sector, entre otros aspectos.

PROYECTOS DE MENOS DE 150.000 EUROS

Por otra parte, las cooperativas y empresas de economía social que han solicitado menos de 150.000 euros para desarrollar un proyecto podrán encontrarse en sesiones de formato breve con los responsables de las entidades financieras en el espacio Cara a Cara.

En estos encuentros la entidad financiera y la empresa captan su interés y grado de implicación.

PUNTOS DE INTERÉS IV JORNADA FINANCOOP

  • Diversificar las fuentes de financiación

Financoop trabaja para mejorar la cultura financiera de las cooperativas y empresas de la economía social. En esta cuarta edición, hará hincapié en la importancia de diversificar las fuentes de financiación por parte de estas empresas.

La cultura financiera tiene que ver con el hecho de saber relacionarse con las entidades financieras, innovar con otras fuentes de financiación y crear relaciones de confianza entre unas y otras.

En este sentido, la Jornada Financoop proporciona el contexto idóneo para que entidades financieras y cooperativas y empresas de economía social puedan encontrarse, conocerse, interactuar, establecer contactos, crear relaciones y, en su caso, cerrar un trato económico para sacar adelante un proyecto.

  • Internacionalizar las finanzas cooperativas y de la economía social

En la Jornada Financoop se presentará un estudio internacional sobre finanzas cooperativas y para la economía social que expone casos de éxito de otros países, como Canadá, Reino Unido, Italia o Francia. El trabajo pretende generar debate y reflexión en torno a las diferentes formas de enfocar las finanzas cooperativas.

Además, se expondrán algunas de estas experiencias internacionales con el objetivo de ofrecer una visión sobre la innovación en la inversión en economía social y se debatirá sobre cómo aplicarla a la economía catalana.

  • Los inversores creen en la economía social

La figura del inversor jugará un papel muy relevante en la IV Jornada Financoop, ya que apuesta por el crecimiento de empresas de economía social desde una vertiente más personal en que la confianza es uno de los valores clave.

La Red Financoop está coordinada por la Fundación Seira, la entidad que da apoyo financiero a las cooperativas de trabajo.

La Red Financoop está formada por las siguientes entidades: Fundació Seira, Caixa d’Enginyers, Cajamar, Elkargi, Laboral Kutxa, Fiare Banca Ética, Gicoop, Coop57, Acció Solidària Contra l’Atur, Grup Clade, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autompresa, Institut Català de Finances, Avalis, Acció así como l’Ajuntament de Barcelona.[:]

Bioenergètica, Barcelona – Inici i seguiment

Bioenergètica, Barcelona – Inici i seguiment

[:CA]Igor Goyenechea Abascal i Edurne Sanz, juntament amb 3 persones més formen la Cooperativa Bioenergètica de Barcelona SCCL. Es dediquen al treball bioenergètic dins de l’àmbit de les teràpies i desenvolupament personal.

La bioenergètica és una línia de treball personal que es nodreix del treball de Wihelm Reich i Alexander Lowen. A diferència d’altres aproximacions terapèutiques inclou i concedeix un espai privilegiat al cos, al que reconeix com l’escenari a on té lloc l’experiència de vida i en el que queden gravades les reaccions i vivències del passat. Volen crear un espai de desenvolupament personal integral i ser un punt de trobada a on les persones tinguin un lloc comú i puguin fer unes activitats que abastin tant un procés terapèutic personal continu com algunes teràpies que es poden rebre de forma aïllada o en grup, i fins i tot formació en aquest àmbit. Amb aquest projecte es consoliden 5 llocs de feina.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur pel condicionament del local que tenen al C/ Aragó 416 i la compra del material necessari per fer les activitats (insonorització de les sales, canvis a la pàgina web, i materials, mobiliari, equip de so).

ASCA els hi concedeix un préstec sense interès de 4.569€.

Fem una segona visita de seguiment al  Centre de Teràpia Bioenergética  el 27 de febrer de 2017. El préstec sense interessos que els vam concedir va ser destinar bàsicament a adequar el local.

Al cap d’un primer any de funcionament la facturació està per sota del que s’havia previst en el pla de negoci. Per això durant aquest període de temps han variat alguns dels seus plantejaments estratègics inicials a fi d’adequar-se millor a la demanda.

Els ingressos actuals provenen d’activitats com les teràpies individuals, teràpies grupals, tallers de formació i viatges en grup de 10/12 persones (4/5 dies).

Actualment els ingressos cobreixen les despeses generals i els salaris però les perspectives de creixement no són molt optimistes. La forta competència, la manca de coneixement en el sector són variables que afecten el seu creixement. Es preveu consolidar el negoci i ampliar a un nou públic, concretament el segment infantil.

Sort i força amb el projecte![:es]Igor Goyenechea Abascal y Edurne Sanz, junto con 3 personas más forman la Cooperativa Bioenergética de Barcelona SCCL. Se dedican al trabajo bioenergético dentro del ámbito de las terapias y desarrollo personal.

La bioenergética es una línea de trabajo personal que se nutre del trabajo de Wihelm Reich y Alexander Lowen. A diferencia de otras aproximaciones terapéuticas incluye y concede un espacio privilegiado en el cuerpo, al que reconoce como el escenario donde tiene lugar la experiencia de vida y en el que quedan grabadas las reacciones y vivencias del pasado. Quieren crear un espacio de desarrollo personal integral y ser un punto de encuentro donde las personas tengan un lugar común y puedan hacer unas actividades que abarquen tanto un proceso terapéutico personal continuo como algunas terapias que se pueden recibir de forma aislada o en grupo, y incluso formación en este ámbito. Con este proyecto se consolidan 5 puestos de trabajo.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para el acondicionamiento del local que tienen en la C/ Aragó 416 de Barcelona y la compra del material necesario para realizar las actividades (insonorización de las salas, cambios en la página web, y materiales, mobiliario, equipo de sonido).

ASCA les concede un préstamo sin intereses de € 4.569.

Hagamos una segunda visita de seguimiento al Centro de Terapia Bioenergética el 27 de febrero de 2017. El préstamo sin intereses que los concedimos fue destinar básicamente a adecuar el local.

Al cabo de un primer año de funcionamiento la facturación está por debajo del que se había previsto en el plan de negocio. Por eso durante este periodo de tiempo han variado algunos de sus planteamientos estratégicos iniciales con objeto de adecuarse mejor a la demanda.
Los ingresos actuales provienen de actividades como las terapias individuales, terapias grupals, talleres de formación y viajes en grupo de 10/12 personas (4/5 días).

Actualmente los ingresos cubren los gastos generales y los salarios pero las perspectivas de crecimiento no son muy optimistas. La fuerte competencia, la carencia de conocimiento en el sector son variables que afectan su crecimiento. Se prevé consolidar el negocio y ampliar a un nuevo público, concretamente el segmento infantil.

Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Els caus de Mura, turisme rural

Els caus de Mura, turisme rural

[:CA]Caus de Mura

Fernando Javier Martínez, i altres socis de la cooperativa de Mura, varen tenir la idea de transformar una antiga casa de Colònies “Els Caus de Mura” en un negoci de turisme rural, i també Alberg de joventut. És una casa molt gran, amb un espai adequat i amb possibilitats tirar endavant aquest projecte.

Mura, és un poble molt turístic, molt ben conservat i amb totes les cases molt ben rehabilitades seguint un uniforme model arquitectònic. Volen aprofitar la situació privilegiada d’aquesta casa dins de Mura.

El socis de la Cooperativa han elaborat un detallat pla d’empresa, de viabilitat i d’organització. Demanen a Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) un préstec per iniciar el projecte Els Caus de Mura. En principi crearan 4 llocs de treball.

ASCA, ha aprovat la concessió d’un préstec sense interès cofinançat amb la Fundació Seira amb un import de 20.000€ a tornar en 54 mesos i amb una carència especial pactada.

Esperem que el projecte es consolidi i pugui donar molts llocs de treball!


[:es]Caus de Mura

Fernando Javier Martínez, i altres socis de la cooperativa de Mura, varen tenir la idea de transformar una antiga casa de Colònies “Els Caus de Mura” en un negoci de turisme rural, i també Alberg de joventut. És una casa molt gran, amb un espai adequat i amb possibilitats tirar endavant aquest projecte.

Mura, és un poble molt turístic, molt ben conservat i amb totes les cases molt ben rehabilitades seguint un uniforme model arquitectònic. Volen aprofitar la situació privilegiada d’aquesta casa dins de Mura.

El socis de la Cooperativa han elaborat un detallat pla d’empresa, de viabilitat i d’organització. Demanen a Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) un préstec per iniciar el projecte Els Caus de Mura. En principi crearan 4 llocs de treball.

ASCA, ha aprovat la concessió d’un préstec sense interès cofinançat amb la Fundació Seira amb un import de 20.000€ a tornar en 54 mesos i amb una carència especial pactada.

Podeu veure una notícia publicada als mitjans a aquí.

Esperem que el projecte es consolidi i pugui donar molts llocs de treball!


[:]